ASEP

ÚSP - Ústav státu a práva

1998


Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

052586 - USP-I 980039 RIV CZ cze R
Adamová, K.
[Recenze].
Rec.: Kosík, K.: PĹedpotopní úvahy. - Praha 1998. 258 s.
Právník, 137 [6] 558-559 (1998).

052754 - USP-I 980100 CZ cze M
Adamová, K.
Idea státní moci a suverenity lidu v návrhu kroměĹížské ústavy.
In: KroměĹížský sněm 1848 - 1849 a tradice parlamentarismu ve stĹední - KroměĹíž, 1998. - S. 25-29.

052755 - USP-I 980101 RIV DE ger M
Adamová, K.
Die Entwicklung der Rechtswissenschaft den böhmischen Ländern in denJahren 1945 - 1989.
In: Normdurchsetzung in Osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944 - - Frankfurt am Main, 1998. - S. 5-21.

047278 - USP-I 980022 RIV CZ cze J
Adamová, K. - Křížkovský, L.
Solidarita, nezbytný princip života společnosti ve třetím tisíciletí.
Právník, 137 [4] 268-279 (1998).

052597 - USP-I 980050 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Mates, P.
České dějiny v datech 1945 - 1997. Praha, Linde 1998. - 102 s.

052756 - USP-I 980102 RIV CZ cze B
Adamová, K. - Soukup, L.
Prameny k dějinám práva v českých zemích. Plzeň, - 1998. - 1 s.

047277 - USP-I 980021 RIV CZ cze J
Balaš, V.
Secese (Ústavněprávní a mezinárodněprávní aspekty).
Právník, 137 [4] 249-267 (1998).

047263 - USP-I 980007 RIV CZ cze J
Bárta, J.
Dohoda všech akcionářů o rozsahu účasti na zvýšení základního jmění.
Právní praxe v podnikání, 7 [1] 18-21 (1998).

052748 - USP-I 980094 RIV CZ cze J
Bárta, J. - Škampa, J.
Základ daně z pĹíjmů.
Daně, 6 [12] 2-17 (1998).

047257 - USP-I 980001 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Ústavnost a demokracie.
Právník, 137 [1] 1-16 (1998).

052589 - USP-I 980042 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Ústavní koncepce a ústavněsoudní interpretace lidských a občanských práv: srovnávací pohled.
Právník, 137 [7] 588-621 (1998).
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068803

052614 - USP-I 980067 RIV CZ cze J
Blahož, J.
Úvaha o podstatě lidských a občanských práv.
Právník, 137 [10-11] 874-894 (1998).

052749 - USP-I 980095 RIV CZ cze B
Blahož, J. - Balaš, V. - Klíma, K.
Srovnávací ústavní právo. Praha, CODEX Bohemia 1998. - 359 s.

047265 - USP-I 980009 RIV CZ cze J
Cvrček, F.
Informační systém LEGSYS pro WINDOWS 95 verze 1.
Právník, 137 [2] 135-150 (1998).

047259 - USP-I 980003 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Veřejná obchodní společnost.
Právník, 137 [1] 30-57 (1998).

047270 - USP-I 980014 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Cenné papíry vydávané akciovými společnostmi - část druhá.
Ad Notam, 4 [1] 2-5 (1998).

047274 - USP-I 980018 RIV CZ cze R
Eliáš, K.
[Recenze].
Rec.: Telec, I.: Autorský zákon. Komentář. - Praha 1997. 504 s.
Právník, 137 [3] 235-328 (1998).

047280 - USP-I 980024 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Odklad provedení exekuce.
Právní rozhledy, 6 [4] 157-161 (1998).

047283 - USP-I 980027 RIV CZ cze B
Eliáš, K.
Obchodní zákoník. Praktické poznámkové vydání s výběrem judikatury od roku 1900. Praha, Linde 1998. - 720 s.

047284 - USP-I 980028 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Založení a vznik akciové společnosti.
Právní praxe v podnikání, 7 [4] 1-16 (1998).

047286 - USP-I 980030 RIV CZ cze B
Eliáš, K.
Kurs obchodního práva 2. Právnické osoby jako podnikatelé. 2. přepracované a rozšířené vyd. Praha, C.H.Beck 1998. - 316 s. - ( Beckovy právnické učebnice.).

052587 - USP-I 980040 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Zákon a profesoři. (Malé praktikum ze sociologie práva).
Právní rozhledy, 6 [6] 287-291 (1998).

052592 - USP-I 980045 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Přechod práv a povinností ve vazbě na některé otázky spojené sproblematikou exekučního práva.
Právní praxe v podnikání, 7 [7-8] 1-9 (1998).

052605 - USP-I 980058 RIV CZ cze J
Eliáš, K.
Obchodní podíl v exekuci.
Časopis pro právní vědu a praxi, 6 [3] 386-402 (1998).

052740 - USP-I 980086 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Teorie suverenity.
In: Ústavní právo a státověda. - Praha, Linde 1998. - S. 67-103. - (Edice vysokoškolské právnické učebnice).

052741 - USP-I 980087 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Struktura státu.
In: Ústavní právo a státověda. - Praha, Linde 1998. - S. 104-160. - (Edice vysokoškolské učebnice).

052742 - USP-I 980088 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Kritéria právní regulace v moderním státě.
In: Tvorba práva a její současné problémy. - Praha, Linde 1998. - S. 59-71.

052743 - USP-I 980089 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Ústavní základy a limity tvorby práva.
In: Tvorba práva a její současné problémy. - Praha, Linde 1998. - S. 72-95.

052744 - USP-I 980090 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Místní právní pĹedpisy a problémy jejich tvorby a zákonnosti.
In: Tvorba práva a její současné problémy. - Praha, Linde 1998. - S. 134-208.

052745 - USP-I 980091 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Reforma, transformace či modernizace veĹejné správy.
In: Úvod do regionálních věd a veĹejné správy. - Praha, Codex Bohemia 1998. - S. 190-199.

052746 - USP-I 980092 RIV CZ cze M
Grospič, J.
Komparativní studium veĹejné správy a evropské (komunitární) právo.
In: Úvod do regionálních věd a veĹejné správy. - Praha, Codex Bohemia 1998. - S. 199-209.

052753 - USP-I 980099 RIV CZ cze J
Kanda, A.
Editorial.
Právní rádce, 6 [8] 3 (1998).

047260 - USP-I 980004 RIV CZ cze J
Kindl, M.
O konkursech a právu na spravedlivý proces.
Právník, 137 [1] 58-68 (1998).

047279 - USP-I 980023 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Nad jednou (tentokrát trestněprávní) tečkou.
Právník, 137 [4] 305-307 (1998).

047282 - USP-I 980026 RIV CZ cze J
Kindl, M.
O teplovodních přípojkách.
Bulletin advokacie, [3] 29-36 (1998).

047287 - USP-I 980031 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Peripetie nabývání vlastnictví (od nevlastníků).
Právní rozhledy, 6 [5] 236-238 (1998).

052594 - USP-I 980047 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Ještě k dávnému tématu (ležící pozůstalosti).
Právník, 137 [8] 731-735 (1998).

052616 - USP-I 980069 RIV CZ cze J
Kindl, M.
Malá poznámka k daňovým aspektům společného jmění manželů.
Právní rozhledy, 6 [11] 568-569 (1998).

052727 - USP-I 980072 RIV CZ cze B
Kindl, M.
Činnost veĹejné správy. Plzeň, Vydavatelství Západočeské univerzity 1998. - 115 s.

047267 - USP-I 980011 RIV CZ cze J
Kindl, M. - Varvařovský, P.
Ještě jednou více vlastnických práv (k téže věci).
Právní rozhledy, 6 [1] 24-25 (1998).

052585 - USP-I 980038 RIV CZ cze J
Kindl, M. - Varvařovský, P.
Naposledy (?) k zastavení správního řízení a k některým otázkám souvisejícím.
Právník, 137 [6] 545-550 (1998).

052739 - USP-I 980085 RIV CZ cze B
Knapp, V. - Cvrček, F. - Eliáš, K. - Grospič, J. - Kalenský, P. - Kostečka, J. - Matula, M. - Novák, F. - Pauknerová, M. - Wagner, A. - Pítrová, L. - Šín, Z. - Zuklínová, M.
Tvorba práva a její současné problémy. Praha, Linde 1998. - 462 s.

052579 - USP-I 980032 CZ cze T
Masopust, Z.
Sociálně ekonomické transformace v procesu evropského měnového sjednocování. Bartocci, Ciccarone, EnzoGuiseppe:
Právník, 137 [5] 361-408 (1998).

052590 - USP-I 980043 CZ cze T
Masopust, Z.
Sociální integrace transformujících se režimů: demokratizace v Koreji.
Orig.: Yong-Pioung, Kim: Social integration of transforming regimes: democratization in Korea.
Právník, 137 [7] 622-637 (1998).

052757 - USP-I 980103 RIV CZ cze C
Matula, M.
Rizika spojená s tvorbou a aplikací obecně závazných vyhlášek územníchorgánů správy a možnosti jejich pĹedcházení.
In: K normotvorné pravomoci obcí. Sborník pĹíspěvků z konference. - (Ed. Průcha, P.). - Brno, Právnická fakulta MU 1998. - S. 104-108. - (Acta Universitatis Brunensis.).
[Normotvorná pravomoc obcí. Brno (CZ), 97.09.24]

047268 - USP-I 980012 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
K soudně lékařskému posuzování mechanismu drobných poranění.
Zdravotnictví a právo, 2 [2] 6-7 (1998).

052582 - USP-I 980035 RIV CZ cze C
Mitlöhner, M.
Některé právní problémy sexuální a reprodukční problematiky.
In: Postavení žen v České republice. - Praha, JOB Publishing, s.r.o. 1998. - S. 92-94.
[Postavení žen v České republice. Čelákovice (CZ), 97.00.00]

052583 - USP-I 980036 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Trestněprávní charakter lékaĹského zákroku.
Plánování rodiny a reprodukční zdraví, 1 [1] 21-23 (1998).

052601 - USP-I 980054 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Meze rizika a vznik odpovědnosti ve zdravotnictví.
Zdravotnictví a právo, 2 [10] 4-7 (1998).

052603 - USP-I 980056 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Náhradní mateřství.
Plánování rodiny & reprodukční zdraví, 1 [2] 55-56 (1998).

052604 - USP-I 980057 RIV CZ cze R
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Rec.: Fifková, H.: S Hankou o sexu.
Plánování rodiny & reprodukční zdraví, 1 [2] 60 (1998).

052737 - USP-I 980083 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
Právo na antikoncepci nelze upírat nikomu.
Gynekolog, 7 [6] 265 (1998).

052738 - USP-I 980084 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
K vymezení pĹípustného rizika a postupu lege artis.
Gynekolog, 7 [5] 221-223 (1998).

052760 - USP-I 980106 CZ cze K
Mitlöhner, M.
Sexuální harassment.
In: 6. Celostátní kongres k sexuální výchově. - Praha, SPRSV 1998. - S. 29-31, 15-17.
[Celostátní kongres k sexuální výchově /6./. Pardubice (CZ), 98.00.00]

052761 - USP-I 980107 CZ cze N
Mitlöhner, M.
[Recenze].
Týdeník školství, 6 [34] 9 (98.10.09).

052853 - USP-I 980110 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M.
6. Celostátní kongres k sexuální výchově Pardubice 1998.
Plánování rodiny a reprodukční zdraví, 1 [4] 116 (1998).

047271 - USP-I 980015 RIV CZ cze J
Mitlöhner, M. - Režňáková, M.
K vymezení těžké újmy na zdraví podle 89 odst. 7 trestního zákona.
Zdravotnictví a právo, 2 [3] 7-10 (1998).

052584 - USP-I 980037 RIV CZ cze C
Mitlöhner, M. - Režňáková, M.
6. Mezinárodní seminář AIDS a my. Praha, Nadace Společně proti AIDS 1998. - S. 61-62.
[Mezinárodní seminář AIDS A MY /6./. Poděbrady (CZ), 97.11.20-97.11.22]

047272 - USP-I 980016 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Odpovědnost za škodu způsobenou závadným výrobkem podle Direktivy RadyEvropských společenství č. 85/374/EHS.
Právník, 137 [3] 183-206 (1998).

052615 - USP-I 980068 RIV CZ cze J
Mrázek, J.
Organizace Severoatlantické smlouvy a problémy jejího rozšiřování.
Právník, 137 [10-11] 953-972 (1998).

047262 - USP-I 980006 RIV CZ cze J
Novák, F.
Právní informatika a právní informační systémy.
Právní rádce, 6 [2] 26-30 (1998).

052600 - USP-I 980053 RIV CZ cze J
Novák, F.
Možnosti právní informatiky při řešení praktických úloh.
Právní rádce, 6 [10] 31-35 (1998).

052580 - USP-I 980033 RIV CZ cze R
Pauknerová, M.
První učebnice mezinárodního ekonomického práva v České republice. Balaš, Šturma, V.P.:
Právník, 137 [5] 439-441 (1998).

052599 - USP-I 980052 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Právo Evropské unie a doprava.
Evropské právo (příloha Právních rozhledů), 2 [9] 2-4 (1998).

052602 - USP-I 980055 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Svoboda usazování v právu ES - vybrané otázky.
EMP, 7 [6] 19-23 (1998).

052608 - USP-I 980061 RIV CZ cze B
Pauknerová, M.
Společnosti v mezinárodním právu soukromém. Praha, Karolinum 1998. - 219 s.

052610 - USP-I 980063 RIV US eng M
Pauknerová, M.
The Czech Republic.
In: International Agency and Distribution Law. - (Ed. Cambell, D.). - 2. vyd. New York, Matthew Bender 1998. - S. 1.

052729 - USP-I 980074 RIV CZ cze J
Pauknerová, M.
Osobní statut právnických osob v českém právu.
Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, [1] 31-51 (1998).

052609 - USP-I 980062 RIV CZ cze B
Pauknerová, M. - Madar, Z.
Slovník českého práva (spoluautorka hesel). 2. vyd. Praha, Linde 1998. - 1 s.

052759 - USP-I 980105 CZ cze B
Pauly, J.
KomentáĹ k zákonu o cenných papírech. Praha, Orac 1998. - 452 s. - (Edice komentáĹů nakladatelství Orac.).

052606 - USP-I 980059 RIV CZ cze J
Pinz, J.
Občanská neposlušnost v moderním právním státě.
Časopis pro právní vědu a praxi, 6 [3] 532-541 (1998).

052611 - USP-I 980064 RIV CZ cze J
Pinz, J.
Úloha právnických věd při vysokoškolském vzdělávání dopravních odborníků.
Zpravodaj Univerzity Pardubice, 5 [15] 9-12 (1998).

052730 - USP-I 980075 RIV CZ cze C
Pinz, J.
Dualita občanské společnosti a státu v kontinentálně evropském typuprávní kultury.
In: Moralkonflikt im heutigen Europa. Multikulturalität, Toleranz, - Olomouc, PF UP Olomouc 1998. - S. 81-89.
[Moralkonflikt im heutigen Europa. Multikulturalität, Toleranz,. Olomouc (CZ), 98.00.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068505

052731 - USP-I 980077 RIV CZ cze C
Pinz, J.
Dělba veĹejných mocí v československé a české státnosti.
In: Českoslovenství - stĹedoevropanství - evropanství (Výběr studií z - Brno, Konvoj 1998. - S. 362-371.
[Českoslovenství - stĹedoevropanství - evropanství. Brno (CZ), 98.00.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068505

052732 - USP-I 980078 RIV CZ cze C
Pinz, J.
K otázce tzv. evropského správního práva.
In: Public Administration 1998 (Sborník pĹíspěvků z mezinárodní konference). - Pardubice, Univerzita Pardubice 1998. - S. 169-176.
[Public Administration 1998. Pardubice (CZ), 98.00.00]

052734 - USP-I 980080 RIV DE ger M
Pinz, J.
Öffentliche Selbstverwaltung und örtliche Staatsverwaltung in derTschechischen Republik (ein Blick auf Rechtslehre und die Praxis deröffentlichen Verwaltung).
In: Interkommunale Zusammenarbeit (Jahrbuch Nordhein - Westfalen - Münster, Litverlag 1998. - S. 380-385.
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068505

052939 - USP-I 980076 RIV CZ cze C
Pinz, J.
Státní moc a právní bezpečnost občana.
In: Sborník z druhého mezinárodního vědeckého semináře k vědecko výzkumnému úkolu č. 214: "Bezpečnostní politika České republiky". - Praha, PA ČR 1998. - S. 143-149.
[Bezpečnostní politika České republiky. Praha (CZ), 98.00.00]
Grant: GA AV ČR(CZ) IAA8068505

052733 - USP-I 980079 RIV CZ cze B
Pinz, J. - Zoubek, V. - Mikule, V.
Základy práva. Pardubice, Univerzita Pardubice 1998. - 317 s.

047264 - USP-I 980008 RIV CZ cze J
Skála, J.
Český ombudsman.
Právník, 137 [2] 89-118 (1998).

047285 - USP-I 980029 RIV CZ cze J
Svoboda, K.
Územní samospráva ve Slovenské republice.
Moderní obec, 4 [4] 18-19 (1998).

052581 - USP-I 980034 RIV CZ cze J
Svoboda, K.
Územní samospráva ve Slovenské republice. Dokončení.
Moderní obec, 4 [5] 18-19 (1998).

052596 - USP-I 980049 RIV CZ cze R
Svoboda, K.
[Recenze].
Rec.: Nozdračev, Tichomirov, A. F.Ju. A.: Ispolnitěl'naja vlasť v Rossijskoj feděracii. - Moskva 1996. 258 s.
Právník, 137 [8] 747-750 (1998).

052612 - USP-I 980065 RIV CZ cze M
Svoboda, K.
Kontrola veřejné správy a ve veřejné správě.
In: Úvod do regionálních věd a veřejné správy. - Praha, Codex-Bohemia 1998. - S. 177-189.

052728 - USP-I 980073 RIV CZ cze R
Svoboda, K.
[Recenze].
Rec.: Zakony oblasti kak subjekta Rossijskoj feděracii. - 1996. 225 s.
Právník, 137 [12] 1079-1082 (1998).

052736 - USP-I 980082 RIV CZ cze J
Svoboda, K.
Místní státní správa na Slovensku. (Dokončení z minulého čísla).
Moderní obec, 4 [12] 22-23 (1998).

052758 - USP-I 980104 RIV CZ cze C
Svoboda, K.
Zmocnění k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí v pĹenesenépůsobnosti.
In: K normotvorné pravomoci obcí. Sborník pĹíspěvků z konference. - (Ed. Průcha, P.). - Brno, Právnická fakulta MU 1998. - S. 110-118. - (Acta Universitatis Brunensis.).
[Normotvorná pravomoc obcí. Brno (CZ), 97.09.24]

052763 - USP-I 980109 RIV CZ cze J
Svoboda, K.
Místní státní správa na Slovensku.
Moderní obec, 4 [11] 21-22 (1998).

047258 - USP-I 980002 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Charakter ústavního pořádku a jeho ochrana.
Právník, 137 [1] 17-29 (1998).

047273 - USP-I 980017 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Pokus o puč "třetí moci"? Kauza zločinů komunismu.
Právník, 137 [3] 216-231 (1998).

052613 - USP-I 980066 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Volby, zastupitelství, ústava a společnost.
Politologická revue, [2] 3-53 (1998).

052747 - USP-I 980093 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Ústavní folklor kontra ústavní právo.
Politologická revue, [1] 82-90 (1998).

052750 - USP-I 980096 RIV CZ cze M
Šamalík, F.
Kritik úpadkového liberalismu.
In: Českoslovenství, stĹedoevropanství, evropanství. - Brno, 1998. - S. 129-138.

052751 - USP-I 980097 RIV CZ cze R
Šamalík, F.
[Recenze].
Rec.: Bibó, István: Bída malých národů východní Evropy.
Politologická revue, [1] 102-111 (1998).

052752 - USP-I 980098 RIV CZ cze J
Šamalík, F.
Edmund Burke: zrod a peripetie konzervatismu.
Právník, 137 [9] 817-838 (1998).

047281 - USP-I 980025 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Úmluva Rady Evropy o lidských právech a biomedicíně.
Evropské právo (příloha Právních rozhledů), 2 [4] 2-4 (1998).

052588 - USP-I 980041 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Posouzení smyslu neutrality v Evropě (obecný přehled vývoje trvalé neutrality na pozadí porovnání příkladu Švýcarska a Rakouska).
Právník, 137 [7] 561-587 (1998).
Grant: GA ČR(CZ) GA407/99/0077

052591 - USP-I 980044 RIV CZ cze J
Šturma, P.
K mezinárodním aspektům retroaktivity trestního zákona in malam partem zhlediska vyjímek promlčení.
Právní praxe, 46 [1] 19-28 (1998).

052593 - USP-I 980046 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Účast družstev Právnické fakulty Univerzity Karlovy ve studentských soutěžích z mezinárodního práva.
Právní rozhledy, 6 [8] 428-432 (1998).

052598 - USP-I 980051 RIV CZ eng B
Šturma, P.
Poverty and International Instruments on Economic and Social Rights. (Ed. Hofmann, R.). - Wien, Verlag Österreich 1998. - 61 s.

052607 - USP-I 980060 RIV CZ cze/eng C
Šturma, P.
Posouzení smyslu neutrality v Evropě (obecný přehled vývoje trvalé neutrality na pozadí porovnání příkladu Švýcarska a Rakouska).
In: Smysl neutrality v dnešní Evropě. Příklad Rakousko. Der Sinn der - Praha, Vodnář 1998. - S. 13-40.
[Smysl neutrality v dnešní Evropě: příklad Rakouska. Praha (CZ), 97.12.05-97.12.06]
Grant: GA MZV(CZ) RB 10060/97

052617 - USP-I 980070 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Ustavení "Skupiny států proti korupci" (GRECO) a návrh úmluvy o korupci.
Evropské právo (příloha Právních rozhledů), 2 [11] 1-4 (1998).

052735 - USP-I 980081 RIV CZ cze J
Šturma, P.
Zadržování cenností protiprávně zabavených milicí v r. 1966 aneexistence soudu, který by mohl naĹídit jejich vrácení.
Soudní rozhledy, 4 [12] 338-339 (1998).

052762 - USP-I 980108 RIV CZ cze M
Šturma, P.
Odpověd' mezinárodního práva na organizovaný transnacionální zločin:nové trendy.
In: Pocta Otovi Novotnému. - (Ed. Musil, J.; Vanduchová, M.). - Praha, Codex Bohemia 1998. - S. 248-264.

047261 - USP-I 980005 RIV CZ cze J
Zachariáš, J.
Poznámka k právům minoritních akcionářů.
Právník, 137 [1] 76-77 (1998).

047269 - USP-I 980013 RIV CZ cze J
Zachariáš, J.
Odpovědnost za škodu v pracovním právu (vybrané otázky).
Právo a zaměstnání, 4 [2] 4-8 (1998).

052595 - USP-I 980048 RIV CZ cze J
Zachariáš, J.
Malá poznámka k odvolání okamžitého zrušení pracovního poměru.
Právník, 137 [8] 736-739 (1998).

047266 - USP-I 980010 RIV CZ cze J
Zachariáš, J. - David, O.
K problémům poplatků za užívání veřejného prostranství.
Právník, 137 [2] 161-164 (1998).

047275 - USP-I 980019 RIV CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Baziadoly, S.: Le droit communautaire de l'environnement depuis l'Acte unique européenjusqu'á la conférence intergouvernementale.
Právník, 137 [3] 238-240 (1998).

047276 - USP-I 980020 RIV CZ cze R
Zástěrová, J.
[Recenze].
Rec.: Inghirami, B. - Parenti, L. - Rafaele, A. et al.: Bibliografia giuridica dell'ambiente. Rassegna ragionata di volumi earticoli pubblicati in Italia dal 1975 al 1990.
Právník, 137 [3] 240-241 (1998).

Další roky: 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Zpět na seznam ústavů                     Domovská stránka ASEP
Datum poslední úpravy: 2005-04-11