Knihovní řád

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

1.1 Obecné zásady
1.2 Porušení ustanovení Knihovního řádu
1.3 Šatna a úložné skříňky
1.4 Kontrola osobních věcí a zavazadel
1.5 Nevyzvednutí věcí ze šatny a úložných skříněk
1.6 Úschova věcí nevyzvednutých ze šatny
1.7 Hluk, konzumace potravin a nápojů
1.8 Turnikety, bezpečnostní brána
1.9 Technika KNAV
1.10 Uložení studijních materiálu uživatele v KNAV
1.11 Kontrola vynášených dokumentů
1.12 Kamerový systém
1.13 Uzavření KNAV pro veřejnost
1.14 Fotografování, filmování v KNAV
1.15 Reklamace

2. REGISTRACE, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Uživatel
2.2 Absenční členství se čtenářským průkazem
2.3 Prezenční členství se čtenářským průkazem
2.4 Členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem
2.5 Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu
2.6 Uživatelské konto
2.7 Sdělování zapomenutých přihlašovacích údajů
2.8 Jednodenní vstupenka, návštěvník
2.9 Zpracování a ochrana osobních údajů

3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

3.1 Absenční výpůjčka z depozitářů
3.2 Absenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu
3.3 Prezenční výpůjčka z depozitářů
3.4 Prezenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu
3.5 Výpůjčka z historického knižního fondu
3.6 Ztráta dokumentu a způsoby náhrad

4. SLUŽBY

4.1 Reprografické služby
4.2 Elektronické informační zdroje
4.3 Meziknihovní služby
4.4 Výpočetní technika a internet v počítačové studovně
4.5 Internet v chráněné zóně
4.6 Rešeršní služby

5. CENÍK

5.1 Registrace
5.2 Požadavek, rezervace
5.3 Opožděné vrácení, upomínání
5.4 Ztráta dokumentu
5.5 Reprografické a knihařské služby
5.6 Meziknihovní služby
5.7 Rešeršní služby
5.8 Ostatní poplatky
5.9 E-books on Demand (EOD)

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Knihovna AV ČR, v. v. i., plní funkci specializované knihovny se zaměřením na vědecký výzkum a buduje fond základních vědeckých a odborných tištěných i elektronických zdrojů ze všech vědních oborů. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje KNAV pracovníkům AV ČR, fyzickým osobám a veřejným knihovnám se sídlem v České republice.

Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy KNAV je dle obecně závazných předpisů výpůjčka definována jako smluvní vztah výpůjčky mezi KNAV a uživatelem nebo návštěvníkem. Tento Knihovní řád definuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků zahrnující ustanovení o smluvních pokutách za porušení povinností, vymezení způsobu upomínání včetně souvisejících nákladů a způsobu náhrady škody (dle ustanovení o vypůjčování movitých věcí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, příslušných ustanovení předpisů prováděcích a souvisejících a tohoto Knihovního řádu).

Knihovna AV ČR, v. v. i., poskytuje knihovnické služby v souladu se zřizovací listinou, zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Ve smyslu těchto zákonů a v v návaznosti na další zákony a předpisy (zejména občanský zákoník, trestní zákoník a autorský zákon) vydává KNAV tento Knihovní řád.

 

SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

 • AV ČR – Akademie věd České republiky
 • EIZ – elektronické informační zdroje
 • KNAV – Knihovna AV ČR, v. v. i.
 • OVS – Oddělení výpůjčních služeb
 • v. v. i. – veřejná výzkumná instituce

1. Knihovní fond je soubor veškerých dokumentů, které KNAV zpřístupňuje svým uživatelům a návštěvníkům.

2. Dokument je jakákoli samostatně evidovaná knihovní jednotka z knihovního fondu.

3. Historický knižní fond je část knihovního fondu složená z veškerých dokumentů vydaných do roku 1850 a výběrově i dokumentů novějších; sestává z prvotisků, starých tisků a novodobých vzácných tisků, rukopisů a archiválií a jeho velká část má povahu kulturní památky.

4. Volně přístupný knihovní fond je část knihovního fondu umístěná v chráněné zóně určená k prezenční nebo absenční výpůjčce; dokumenty tohoto fondu si mohou uživatelé a návštěvníci vypůjčit prezenčně nezávisle na pracovnících KNAV.

5. Depozitáře jsou uzavřené sklady, ve kterých jsou uloženy části knihovního fondu.

6. Elektronické informační zdroje jsou digitální informační zdroje dostupné prostřednictvím počítačových sítí.

7. Prostory KNAV jsou jakékoli prostory knihovny přístupné uživatelům a návštěvníkům, včetně chráněné zóny, odpočinkové místnosti, šatny, předsálí a toalet.

8. Chráněná zóna je prostor ohraničený vstupním turniketem a výstupním turniketem s bezpečnostní bránou, který je přístupný výhradně uživatelům s platným čtenářským průkazem a návštěvníkům s platnou jednodenní vstupenkou.

9. Odpočinková místnost je prostor s nápojovými a prodejními automaty vyhrazený k odpočinku uživatelů a návštěvníků, ve kterém je možné konzumovat potraviny a nealkoholické nápoje, a uskutečnit hlasitější hovory, včetně telefonických.

10. Uživatel je každý, kdo má v daném okamžiku platně registrované členství (jeden z typů členství); má právo využívat knihovní fond, technická zařízení, data nebo jiné služby KNAV poskytované veřejnosti, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. za podmínek stanovených tímto Knihovním řádem.

11. Návštěvník je každý, kdo má v daném okamžiku platnou jednodenní vstupenku (jeden z typů jednodenních vstupenek); má právo využívat knihovní fond, technická zařízení, data nebo jiné služby KNAV poskytované veřejnosti za podmínek stanovených tímto Knihovním řádem.

12. Badatel je uživatel, který má evidovaný badatelský list; má právo využívat historický knižní fond za podmínek stanovených tímto Knihovním řádem.

13. Akceptovatelný osobní průkaz totožnosti je platný občanský průkaz nebo jiný platný osobní průkaz totožnosti, kterým mohou uživatelé a návštěvníci prokázat svou totožnost a bude akceptován KNAV pro účely poskytování služeb KNAV.

14. Registrace pro vzdálený přístup je registrace, která opravňuje uživatele k využívání EIZ zpřístupňovaných prostřednictvím webové stránky KNAV.

15. Vzdálená registrace je registrace uživatele bez nutnosti fyzické návštěvy KNAV. Takto registrovaný uživatel je oprávněn výhradně k využívání vzdáleného přístupu k EIZ.

16. Vzdálený přístup k EIZ je přístup umožňující uživatelům využívat digitální informační zdroje z vlastního zařízení bez nutnosti fyzické přítomnosti uživatele v KNAV.

17. Jednodenní vstupenka je vstupenka opravňující návštěvníka ke vstupu do chráněné zóny a využívání volně přístupných knihovních fondů a prezenčních služeb během otevíracích hodin KNAV. Vstupenka je platná jeden kalendářní den.

18. Požadavek na výpůjčku je objednání dokumentu z depozitáře na jméno uživatele či návštěvníka.

19. Rezervace výpůjčky je objednání dokumentu, který je v danou chvíli objednán nebo vypůjčen nebo rezervován jiným uživatelem či návštěvníkem.

20. Absenční výpůjčka je výpůjčka vybraných dokumentů umístěných v depozitářích nebo ve volně přístupném knihovním fondu; absenčně vypůjčené dokumenty mohou uživatelé vynášet z chráněné zóny.

21. Lhůta k vyzvednutí je doba, po kterou jsou pro uživatele připraveny k vypůjčení dokumenty, na které byl zadán požadavek na absenční výpůjčku z depozitářů nebo dokumenty, na které byla zadána rezervace výpůjčky.

22. Prezenční výpůjčka je výpůjčka dokumentů, které mohou uživatelé a návštěvníci užívat výhradně v chráněné zóně; prezenční výpůjčku je možné uskutečnit z celého dostupného knihovního fondu s ohledem na fyzický stav dokumentů.

23. Úložní lhůta je doba, po kterou jsou pro uživatele a návštěvníky připraveny k vypůjčení dokumenty objednané k prezenční výpůjčce z depozitářů.

24. Výpůjčka z historického knižního fondu je výpůjčka vybraných dokumentů, které mohou badatelé užívat výhradně v badatelně a pod dohledem pracovníka KNAV.

25. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatelé a návštěvníci užívat vypůjčený dokument. Výpůjční lhůtu stanoví KNAV při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené Knihovním řádem.

26. Výpůjční lístek je tištěný doklad, který obsahuje údaje o vypůjčeném dokumentu (např. datum výpůjčky) a údaje o uživateli či návštěvníkovi, který svým podpisem potvrzuje převzetí výpůjčky.

27. Návratový knižní box je zařízení, které umožňuje uživatelům samoobslužné vrácení vypůjčených dokumentů i mimo otevírací hodiny KNAV. Návratový knižní box umístěný ve vestibulu budovy je přístupný: pondělí-pátek, 6-20 hodin.

28. Uživatelské konto je uživatelský účet, ve kterém jsou zaznamenávány všechny operace výpůjčního procesu, případné poplatky za opožděné vrácení, popř. poplatky za jiné druhy služeb.

29. Kreditní konto je uživatelský účet, na který je vkládána finanční hotovost sloužící k úhradě poplatků za samoobslužný tisk a samoobslužné kopírování.

30. Rešerše je proces vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku a též soupis vyhledaných informací jako výsledek tohoto procesu.

Zpět na obsah

1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

1.1 Obecné zásady

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat Knihovní řád, řídit se pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy a dbát písemných pokynů a instrukcí umístěných na viditelných místech v prostorech KNAV. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni chovat se vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat ticho a klid, a zdržet se jakéhokoli jednání úmyslného nebo nedbalostního, v jehož důsledku by mohlo dojít ke škodám na majetku KNAV nebo majetku a zdraví jiných osob. Za škody způsobené na majetku KNAV odpovídá uživatel či návštěvník v rozsahu stanoveném Knihovním řádem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Z práva užívat služby KNAV jsou vyloučeni ti uživatelé a návštěvníci, kteří Knihovní řád porušují, zejména:

 • nevyužívají prostory KNAV v souladu s jejich určením (např. přespávání, kouření);
 • svým chováním a projevy ruší, omezují či obtěžují ostatní (např. výtržnictví, verbální útoky, hlučnost);
 • nerespektují základní hygienická pravidla (mimořádné znečistění oděvu, zápach);
 • jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;
 • ohrožují bezpečnost a zdraví ostatních osob přítomných v prostorech KNAV, zejména uživatelů, návštěvníků nebo pracovníků KNAV.

1.2 Porušení ustanovení Knihovního řádu

Poruší-li uživatel či návštěvník během návštěvy prostorů KNAV Knihovní řád, bude na tuto skutečnost pracovníky KNAV upozorněn a vyzván k okamžité nápravě s tím, že nebude-li uživatel či návštěvník upozornění respektovat, může být z prostorů KNAV pro zbytek dne vykázán.

Při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci KNAV právo návštěvníkovi odepřít poskytování služeb KNAV na dobu šesti měsíců a uživateli zablokovat jeho uživatelské konto a přerušit poskytování služeb KNAV na dobu šesti měsíců. Pokud uživatel či návštěvník i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb KNAV poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb KNAV zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být uživatel či návštěvník zbaven práva využívat služeb KNAV trvale i bez předchozího půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb KNAV rozhoduje ředitel KNAV.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb KNAV nezbavuje uživatele či návštěvníka odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky KNAV dle Knihovního řádu a platných právních předpisů. V případě podezření, že uživatel či návštěvník spáchal v prostorech KNAV trestný čin, je jeho povinností vyčkat do doby příjezdu příslušníků Policie ČR a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

1.3 Šatna a úložné skříňky

Uživatelé a návštěvníci mohou k úschově svých zavazadel a svrchního oděvu využít bezúplatně šatnu KNAV s obsluhou a v ní umístěné úložné skříňky. Doba úschovy je vymezena pouze na dobu otevíracích hodin KNAV během téhož dne, ve kterém byly věci k úschově předány. Klíč od úložné skříňky v šatně vydá uživateli či návštěvníkovi po předložení platného čtenářského průkazu nebo platné jednodenní vstupenky na vyžádání obsluha šatny. Při úschově věcí v šatně s obsluhou obdrží uživatel či návštěvník visačku s číslem věšáku. Uživatel či návštěvník je povinen při každém odchodu z KNAV, nejpozději však do skončení otevíracích hodin KNAV tentýž kalendářní den, úložnou skříňku uvolnit a klíč vrátit obsluze šatny a vyzvednout si oproti visačce s číslem věšáku věci v šatně s obsluhou. Za uschované věci odpovídá KNAV po dobu otevíracích hodin KNAV v daném dni a v v rozsahu dle občanského zákoníku, s výjimkou dále uvedených případů.

Šatna s obsluhou ani úložné skříňky v šatně nejsou určeny k úschově cenných předmětů, např. notebooků, fotoaparátů, tabletů, šperků, dokladů, důvěrných dokumentů, platebních karet, peněžních hotovostí apod., dále jakýchkoli klíčů včetně klíčů od automobilů nebo k úschově nebezpečných věcí a materiálů např. výbušnin, střelných zbraní, nebezpečných chemikálií, omamných a návykových látek apod.

Své osobní věci jsou uživatelé a návštěvníci povinni na vlastní odpovědnost držet v prostorech KNAV u sebe, mít je pod neustálou kontrolou, a to po celou dobu zdržování se v prostorech KNAV.

1.4 Kontrola osobních věcí a zavazadel

Uživatel či návštěvník, který neodloží svůj svrchní oděv a zavazadla v šatně s obsluhou nebo v ní umístěných úložných skříňkách souhlasí s tím, že bude-li k tomu pracovníky KNAV či pracovníky ostrahy vyzván, je povinen umožnit kontrolu obsahu svého zavazadla, svrchního oděvu a osobních věcí vnesených do chráněné zóny. Pokud uživatel či návštěvník odmítne po výzvě pracovníka KNAV či pracovníka ostrahy umožnit kontrolu zavazadel, svrchního oděvu a osobních věcí, bude přivolána Policie ČR, aby takovou prohlídku vykonala. Uživatel či návštěvník je povinen vyčkat do doby jejího příjezdu a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

1.5 Nevyzvednutí věcí ze šatny a úložných skříněk

Úložné skříňky, které zůstanou po skončení otevíracích hodin KNAV uzamčené, a zavazadla uložená v šatně s obsluhou, která zůstanou do skončení otevíracích hodin KNAV nevyzvednutá, budou pracovníky KNAV otevřena, a věci podléhající rychlé zkáze budou téhož dne bez náhrady zlikvidovány. Obsah vyjmutý z úložné skříňky či zavazadla a svrchní oděvy nevyzvednuté v šatně s obsluhou budou uloženy v OVS, kde si je bude moci uživatel či návštěvník vyzvednout po dobu 14 dní během otevíracích hodin KNAV, nejdříve však následující otevírací den.

1.6 Úschova věcí nevyzvednutých ze šatny

Při vyzvednutí obsahu vyjmutého z úložné skříňky, či zavazadel a svrchních oděvů nevyzvednutých v šatně s obsluhou, je uživatel či návštěvník povinen:

 • odevzdat pracovníkům KNAV příslušný klíč od skříňky či visačku s číslem věšáku,
 • předložit osobní průkaz totožnosti,
 • písemně potvrdit převzetí věcí,
 • zaplatit poplatek za úschovu (viz Ceník, část 5.8).

V případě ztráty klíče od úložné skříňky či visačky s číslem věšáku je uživatel či návštěvník povinen přesně popsat vyzvedávanou věc včetně případného obsahu a zaplatit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.8).

1.7 Hluk, konzumace potravin a nápojů

Před vstupem do chráněné zóny jsou uživatelé a návštěvníci povinni vypnout zvukové signalizace, vyzvánění s vibracemi a jiné zvuky ovládání mobilních telefonů a ostatních vnášených zařízení. V chráněné zóně nesmí uživatelé a návštěvníci hovorem, včetně telefonického, omezovat nebo rušit ostatní přítomné osoby; v počítačové studovně platí zákaz jakýchkoli hovorů, včetně telefonických.

Konzumace potravin a nápojů je v chráněné zóně zakázána. Výjimku tvoří nealkoholické nápoje v uzavíratelných nádobách, jejichž konzumace je povolena.

Pro účely hlasitějších hovorů, včetně telefonických, a konzumaci potravin a nealkoholických nápojů jsou uživatelům a návštěvníkům vyhrazeny prostory odpočinkové místnosti.

1.8 Turnikety, bezpečnostní brána

Při každém vstupu i opouštění chráněné zóny jsou uživatelé a návštěvníci povinni procházet vstupním a výstupním turniketem a bezpečnostní bránou. V zájmu ochrany majetku České republiky spravovaného KNAV a zachování bezpečnosti v KNAV jsou uživatelé a návštěvníci povinni prokázat se pracovníkům KNAV a pracovníkům ostrahy čtenářským průkazem nebo jednodenní vstupenkou a občanským průkazem nebo jiným osobním průkazem totožnosti, kdykoli jsou o to požádáni. V případě pochybnosti o identitě uživatele, který se prokazuje čtenářským průkazem, jsou pracovníci KNAV a pracovníci ostrahy oprávněni požadovat po něm předložení občanského průkazu nebo jiného osobního průkazu totožnosti.

1.9 Technika KNAV

Při práci s technikou KNAV jsou uživatelé a návštěvníci povinni řídit se vystavenými instrukcemi a pokyny pracovníků KNAV, nezasahovat do zařízení a neměnit jejich nastavení nebo instalace.

1.10 Uložení studijních materiálů uživatele v KNAV

Uživatelé mohou nechávat své studijní materiály po nezbytně nutnou dobu, tedy i mimo otevírací hodiny KNAV, uloženy na vlastní nebezpečí ve skříňkách umístěných v počítačové studovně. Skříňku zpřístupní uživateli na vyžádání po předložení čtenářského průkazu pracovníci OVS. Do skříněk je dovoleno ukládat výhradně vlastní studijní materiály včetně absenčně vypůjčených dokumentů z fondu KNAV; je zakázáno ukládat zde dokumenty z volně přístupného knihovního fondu určené k prezenční výpůjčce, dále potraviny, cenné předměty, peníze apod. KNAV neručí za jakékoli materiály a věci uložené do skříňky.

1.11 Kontrola vynášených dokumentů

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni před opuštěním chráněné zóny předložit na požádání pracovníků KNAV či pracovníků ostrahy ke kontrole všechny vynášené dokumenty. Za zvlášť závažné porušení Knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení dokumentu mimo chráněnou zónu nebo pokus o ně. KNAV přistupuje k takovému jednání jako ke krádeži anebo pokusu o ni se všemi důsledky z toho plynoucími.

1.12 Kamerový systém

Za účelem ochrany zdraví a majetku uživatelů, návštěvníků a pracovníků KNAV pohybujících se v chráněné zóně, je tato monitorována kamerovým systémem. Kamerový systém je součástí krizových, bezpečnostních a požárních opatření, je instalován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a řádně ohlášen u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

1.13 Uzavření KNAV pro veřejnost

Případným uzavřením KNAV z provozních, technických nebo jiných důvodů nevzniká uživatelům nárok na vrácení ani poměrné části registračního poplatku.

1.14 Fotografování, filmování v KNAV

Fotografování a filmování prostorů KNAV nebo v prostorech KNAV a nebo osob zde se vyskytujících není dovoleno. V odůvodněných případech může povolit výjimku ředitel KNAV nebo jím pověřený pracovník na základě písemné nebo ústní žádosti.

1.15 Reklamace

Reklamace a stížnosti, které souvisí s poskytováním služeb KNAV, stejně jako návrhy na jejich zlepšení, mohou uživatelé a návštěvníci kdykoliv sdělit službu konajícím pracovníkům KNAV, zaslat na e-mailovou adresu knavcr@knav.cz či poštou na adresu KNAV nebo doručit do podatelny.

Reklamace může být podána ústně nebo písemně. Pokud pracovníci KNAV nemohou vyřídit ústní reklamaci ihned, požádají uživatele či návštěvníka, aby ji podal písemně. Nevyhoví-li uživatel či návštěvník jejich žádosti, není KNAV povinna reklamaci vyřídit a má se za to, že reklamace nebyla uplatněna. Písemně podaná reklamace bude vyřízena do 1 měsíce od doručení KNAV za předpokladu, že z ní bude patrné, kdo reklamaci podal, kam má být zaslána odpověď a jakou službu uživatel či návštěvník konkrétně reklamuje a v jakém rozsahu.

Zpět na obsah

 

2. REGISTRACE, ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Uživatel

2.1.1 Obecné podmínky

Uživatel je každý, kdo má v daném okamžiku platně registrované členství. Uživatelem se může po splnění podmínek registrace a uhrazení příslušných poplatků stát:

 • občan České republiky starší 15 let;
 • cizí státní příslušník starší 15 let.

2.1.2 Základní práva a povinnosti

Uživatelé mají právo na získávání informací a využívání typem členství přesně určených služeb KNAV. Právo uživatele na využívání služeb je nepřenosné. Uživatel odpovídá po celou dobu trvání platnosti svého členství za majetkovou a nemajetnou újmu (škodu), která vznikne KNAV porušením Knihovního řádu a právních povinností uložených právními předpisy. Po uplynutí doby platnosti členství zaniká uživateli právo na poskytování jakýchkoli služeb KNAV, nezaniká však právo KNAV na vrácení předmětu výpůjčky nebo uspokojení pohledávky KNAV vůči bývalému uživateli.

2.1.3 Změna osobních údajů

Změnu osobních údajů, zejména změnu bydliště, jména a příjmení, je uživatel povinen neprodleně ohlásit KNAV, a to i v případě, že již uplynula doba platnosti členství, ale uživatel dosud nesplnil povinnost vrátit předmět výpůjčky nebo uspokojit pohledávku KNAV. Je-li KNAV nucena si tyto změněné osobní údaje zjišťovat sama, je uživatel povinen uhradit KNAV účelně vynaložené náklady.

U typu členství, které je spojeno s vydáním čtenářského průkazu, končí jeho platnost změnou jména nebo příjmení uživatele. Vystavení nového čtenářského průkazu s aktuálními údaji není zpoplatněno.

2.1.4 Typy členství

KNAV poskytuje čtyři typy členství:

 • absenční členství se čtenářským průkazem;
 • prezenční členství se čtenářským průkazem;
 • členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem;
 • členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu.

2.1.5 Změna typu členství

Změnit typ členství může uživatel kdykoli v průběhu jeho trvání za předpokladu, že:

 • splní podmínky registrace nově vybraného typu členství,
 • uhradí poplatek za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1).

V tomto případě není hrazen registrační poplatek a platnost členství zůstává nezměněna.

2.1.6 Vstup do chráněné zóny

Uživatel se při vstupu do chráněné zóny prokazuje svým platným čtenářským průkazem. V případě, že se jím z jakýchkoli důvodů prokázat nemůže, a přesto chce chráněnou zónu navštívit, musí splnit podmínky pro vydání jednodenní vstupenky bez internetu. Na základě jednodenní vstupenky budou uživateli, který se nemůže prokázat čtenářským průkazem, poskytnuty veškeré služby, k nimž jej opravňuje jeho typ členství.

2.1.7 Uživatelé starší 70 let

Uživatelé od dosažení věku 70 let nehradí registrační poplatek.

2.2 Absenční členství se čtenářským průkazem

2.2.1 Podmínky registrace

Žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem musí splnit tyto podmínky registrace:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit registrační poplatek a poplatek za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1),
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • poskytnout aktuální fotografii,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat formulář k uživatelskému kontu a čtenářský průkaz,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

V případě, že žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV jej nezaregistruje.

2.2.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský průkaz s úplnou způsobilostí k právním jednáním;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště) a platné povolení k pobytu vydané Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky.

2.2.3 Doba platnosti členství

Žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem si při registraci vybere dobu platnosti členství:

 • rok (365 dní);
 • půl roku (183 dny).

2.2.4 Oprávnění uživatele

Absenční členství se čtenářským průkazem opravňuje uživatele k využívání:

 • absenčních výpůjček,
 • prezenčních výpůjček,
 • vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních služeb,
 • vzdáleného přístupu k EIZ,
 • internetu v chráněných prostorech KNAV na svém vlastním zařízení – WiFi připojení,
 • výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka).

2.2.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s absenčním členstvím se čtenářským průkazem dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději dva roky po skončení jeho platnosti. Pro prodloužení platnosti členství musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1),
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

2.2.6 Ztráta čtenářského průkazu

Ztrátu, odcizení nebo zničení čtenářského průkazu, je uživatel povinen ihned ohlásit OVS, a to osobně, telefonicky nebo emailem. Na základě takto ohlášené ztráty KNAV zablokuje uživatelské konto uživatele. Uživatel je do doby blokace odpovědný za jakékoli zneužití čtenářského průkazu i za dokumenty vypůjčené na tento průkaz, a to až do jejich vrácení nebo úhrady škody KNAV.

2.2.7 Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

Při vystavení duplikátu čtenářského průkazu musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • poskytnout aktuální fotografii,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat formulář k uživatelskému kontu a čtenářský průkaz,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu je uživatel povinen uhradit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.1). Doloží-li uživatel potvrzení od Policie ČR o odcizení čtenářského průkazu, příslušný poplatek nehradí. Doba konce platnosti členství zůstává nezměněna.

V případě, že uživatel žádající o vystavení duplikátu čtenářského průkazu neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další z výše uvedených podmínek, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV duplikát čtenářského průkazu nevystaví.

Při opakované žádosti o vystavení duplikátu čtenářského průkazu má KNAV právo žádost uživatele zamítnout.

2.3 Prezenční členství se čtenářským průkazem

2.3.1 Podmínky registrace

Žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem musí splnit tyto podmínky registrace:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit registrační poplatek a poplatek za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1),
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • poskytnout aktuální fotografii,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat formulář k uživatelskému kontu a čtenářský průkaz,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

V případě, že žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV jej nezaregistruje.

2.3.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský průkaz s úplnou způsobilostí k právním jednáním, cestovní pas nebo řidičský průkaz;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.3.3 Doba platnosti členství

Žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem si při registraci vybere dobu platnosti členství:

 • rok (365 dní);
 • půl roku (183 dny).

2.3.4 Oprávnění uživatele

Prezenční členství se čtenářským průkazem opravňuje uživatele k využívání:

 • prezenčních výpůjček,
 • vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních výpůjček,
 • vzdáleného přístupu k EIZ,
 • internetu v chráněných prostorech KNAV na svém vlastním zařízení – WiFi připojení,
 • výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka).

2.3.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s prezenčním členstvím se čtenářským průkazem dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit a to nejdříve měsíc před a nejpozději dva roky po skončení jeho platnosti. Pro prodloužení platnosti členství musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1),
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

2.3.6 Ztráta čtenářského průkazu

Ztrátu, odcizení nebo zničení čtenářského průkazu, je uživatel povinen ihned ohlásit OVS, a to osobně, telefonicky nebo emailem. Na základě takto ohlášené ztráty KNAV zablokuje uživatelské konto uživatele. Uživatel je do doby blokace odpovědný za jakékoli zneužití čtenářského průkazu i za dokumenty vypůjčené na tento průkaz, a to až do jejich vrácení nebo úhrady škody KNAV.

2.3.7 Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

Při vystavení duplikátu čtenářského průkazu musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • poskytnout aktuální fotografii,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat formulář k uživatelskému kontu a čtenářský průkaz,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu je uživatel povinen uhradit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.1). Doloží-li uživatel potvrzení od Policie ČR o odcizení čtenářského průkazu, příslušný poplatek nehradí. Doba konce platnosti členství zůstává nezměněna.

V případě, že uživatel žádající o vystavení duplikátu čtenářského průkazu neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další z výše uvedených podmínek, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV duplikát čtenářského průkazu nevystaví.

Při opakované žádosti o vystavení duplikátu čtenářského průkazu má KNAV právo žádost uživatele zamítnout.

2.4 Členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem

2.4.1 Podmínky registrace

Žadatel o členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem musí splnit tyto podmínky registrace:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • předložit platný zaměstnanecký průkaz AV ČR či jiným způsobem doložit pracovněprávní poměr v AV ČR, např. pracovní smlouvou,
 • uhradit poplatek za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1),
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • poskytnout aktuální fotografii,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat formulář k uživatelskému kontu a čtenářský průkaz,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

V případě, že žadatel o členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV jej nezaregistruje.

2.4.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem:

 • občan České republiky předkládá platný občanský průkaz s úplnou způsobilostí k právním jednáním;
 • cizí státní příslušník předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.4.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem je 3 roky (1 095 dní).

2.4.4 Oprávnění uživatele

Členství pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem opravňuje uživatele k využívání:

 • absenčních výpůjček,
 • prezenčních výpůjček,
 • vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních služeb,
 • vzdáleného přístupu k EIZ,
 • internetu v chráněných prostorech KNAV na svém vlastním zařízení – WiFi připojení,
 • výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka).

2.4.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro pracovníky AV ČR se čtenářským průkazem dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit a to nejdříve měsíc před a nejpozději dva roky po skončení jeho platnosti. Pro prodloužení platnosti členství musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • předložit platný zaměstnanecký průkaz AV ČR či jiným způsobem doložit trvající pracovněprávní poměr v AV ČR, např. pracovní smlouvou,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

2.4.6 Ztráta čtenářského průkazu

Ztrátu, odcizení nebo zničení čtenářského průkazu, je uživatel povinen ihned ohlásit OVS, a to osobně, telefonicky nebo emailem. Na základě takto ohlášené ztráty KNAV zablokuje uživatelské konto uživatele. Uživatel je do doby blokace odpovědný za jakékoli zneužití čtenářského průkazu i za dokumenty vypůjčené na tento průkaz, a to až do jejich vrácení nebo úhrady škody KNAV.

2.4.7 Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

Při vystavení duplikátu čtenářského průkazu musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • předložit platný zaměstnanecký průkaz AV ČR či jiným způsobem doložit trvající pracovněprávní poměr v AV ČR, např. pracovní smlouvou,
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • poskytnout aktuální fotografii,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu,
 • podepsat formulář k uživatelskému kontu a čtenářský průkaz,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Za vystavení duplikátu čtenářského průkazu je uživatel povinen uhradit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.1). Doloží-li uživatel potvrzení od Policie ČR o odcizení čtenářského průkazu, příslušný poplatek nehradí. Doba konce platnosti členství zůstává nezměněna.

V případě, že uživatel žádající o vystavení duplikátu čtenářského průkazu neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další z výše uvedených podmínek, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV duplikát čtenářského průkazu nevystaví.

Při opakované žádosti o vystavení duplikátu čtenářského průkazu má KNAV právo žádost uživatele zamítnout.

2.5 Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu

Žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu si vybírá ze tří způsobů registrace:

 • osobní registrace (za fyzické přítomnosti žadatele v KNAV);
 • korespondenční registrace prostřednictvím České pošty (bez fyzické přítomnosti žadatele v KNAV);
 • elektronická registrace prostřednictvím internetu (bez fyzické přítomnosti žadatele v KNAV).

2.5.1 Osobní registrace

2.5.1.1 Podmínky registrace

Žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu musí splnit tyto podmínky registrace:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1),
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu a podepsat jej,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Pracovníci AV ČR navíc předkládají platný zaměstnanecký průkaz AV ČR či jiným způsobem dokládají pracovněprávní poměr v AV ČR, např. pracovní smlouvou. Pracovníci AV ČR nehradí registrační poplatek.

V případě, že žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV jej nezaregistruje.

2.5.1.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu při osobní registraci:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský průkaz s úplnou způsobilostí k právním úkonům, cestovní pas nebo řidičský průkaz;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.5.1.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je:

 • 1 rok (365 dní) pro veřejnost;
 • 3 roky (1 095 dní) pro pracovníky AV ČR.

2.5.1.4 Oprávnění uživatele

Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu opravňuje uživatele výhradně ke vzdálenému přístupu k EIZ. Podrobnější informace o EIZ jsou obsahem části 4.2 Knihovního řádu.

2.5.1.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději dva roky po skončení jeho platnosti. Pro prodloužení platnosti členství musí uživatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1),
 • zkontrolovat správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve formuláři k uživatelskému kontu a podepsat jej,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Pracovníci AV ČR navíc předkládají platný zaměstnanecký průkaz AV ČR či jiným způsobem dokládají pracovněprávní poměr v AV ČR, např. pracovní smlouvou. Pracovníci AV ČR nehradí registrační poplatek.

Uživatel se členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu může platnost členství prodloužit také korespondenčně (viz bod 2.5.2.5) nebo elektronicky (viz bod 2.5.3.5).

2.5.2 Korespondenční registrace prostřednictvím České pošty

2.5.2.1 Podmínky registrace

Žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu musí splnit tyto podmínky registrace:

 • vyhotovit kopii obou stran svého platného občanského průkazu nebo kopii obou stran platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky,
 • vytisknout registrační formulář a vyplnit v něm požadované údaje,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem, závazkem k jeho dodržování a závazkem seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
 • udělit souhlas s poskytnutím kopie svého osobního průkazu totožnosti Knihovně AV ČR v. v. i.,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV,
 • vyplněný registrační formulář a kopii obou stran osobního průkazu totožnosti s podepsaným souhlasem žadatele zaslat poštou na adresu Knihovny AV ČR, v. v. i.,
 • uhradit registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1); poplatek musí být uhrazen převodem z bankovního účtu.

Pracovníci AV ČR navíc zasílají kopii platného zaměstnaneckého průkazu AV ČR či jiným způsobem dokládají pracovněprávní poměr v AV ČR, např. pracovní smlouvou.

V případě, že žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nezašle kopii akceptovatelného osobního průkazu totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV jej nezaregistruje.

KNAV provede registraci žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu do 2 pracovních dní od obdržení žádosti o korespondenční registraci. V této lhůtě bude žadateli zaslán dopis s přihlašovacími údaji pro vstup do EIZ a fakturou s údaji pro platbu registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1). Dopis bude žadateli zaslán doporučeně na adresu uvedenou na kopii jím zaslaného osobního průkazu totožnosti.

Uživatel je povinen uhradit registrační poplatek ve lhůtě splatnosti, která je stanovena na 14 dní ode dne vystavení faktury. Pokud tak neučiní, budou jeho přihlašovací údaje deaktivovány na dobu 12 kalendářních měsíců bez možnosti zpětné aktivace. Registrace uživatele je dokončena připsáním platby registračního poplatku na bankovní účet KNAV.

Pracovníci AV ČR registrační poplatek nehradí; jejich registrace je dokončena odesláním dopisu s přihlašovacími údaji uživateli.

2.5.2.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, jejichž oboustrannou kopii může zaslat žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu při korespondenční registraci prostřednictvím České pošty:

 • občan České republiky starší 15 let zasílá oboustrannou kopii platného občanského průkazu s úplnou způsobilostí k právním úkonům;
 • cizí státní příslušník starší 15 let zasílá oboustrannou kopii platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky.

2.5.2.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je:

 • 1 rok (365 dní) pro veřejnost;
 • 3 roky (1 095 dní) pro pracovníky AV ČR.

Platnost členství počíná dnem odeslání dopisu s přihlašovacími údaji pro vstup do EIZ a fakturou s údaji pro platbu registračního poplatku na adresu žadatele.

2.5.2.4 Oprávnění uživatele

Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu opravňuje uživatele výhradně ke vzdálenému přístupu k EIZ. Podrobnější informace o EIZ jsou obsahem části 4.2 Knihovního řádu.

2.5.2.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději dva roky po skončení jeho platnosti. Pro prodloužení platnosti členství musí žadatel splnit tyto podmínky:

 • e-mailem nebo telefonicky zažádat o prodloužení členství,
 • po obdržení údajů pro zaplacení zaslaných uživateli doporučeně na adresu uvedenou při registraci uhradit v době splatnosti registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1).

Pracovníci AV ČR registrační poplatek nehradí.

Nenahlásil-li uživatel již dříve změnu adresy uvedené v registračním formuláři, ke které došlo v průběhu trvání členství, musí být při prodloužení platnosti členství splněny podmínky uvedené v bodu 2.5.2.1.

Uživatel se členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu může platnost členství prodloužit také osobně (viz bod 2.5.1.5) nebo elektronicky (viz bod 2.5.3.5).

2.5.3 Elektronická registrace prostřednictvím internetu

2.5.3.1 Podmínky registrace

Žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu musí splnit tyto podmínky registrace:

 • vyhotovit digitální kopii obou stran svého platného občanského průkazu nebo digitální kopii obou stran platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky,
 • vyplnit údaje požadované ve webovém formuláři,
 • zaškrtnutím příslušných polí a odesláním vyplněného webového formuláře prokázat, že:
  a) souhlasí s poskytnutím digitální kopie svého platného občanského průkazu nebo platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky Knihovně AV ČR, v. v. i.
  b) se seznámil s Knihovním řádem, zavazuje se jej dodržovat a zavazuje se seznámit se s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách,
  c) souhlasí se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV,
 • vyplněný webový formulář spolu s přiloženou digitální kopií obou stran platného občanského průkazu nebo platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky s uděleným souhlasem žadatele odeslat Knihovně AV ČR, v. v. i.,
 • uhradit registrační poplatek (viz Ceník, část 5.1); poplatek musí být uhrazen z bankovního účtu vedeného na jméno žadatele.

Pracovníci AV ČR jsou povinni do formuláře uvést svou pracovní e-mailovou adresu (s doménou ústavu AV ČR).

V případě, že žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nezašle digitální kopii akceptovatelného osobního průkazu totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV jej nezaregistruje.

KNAV provede registraci žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu do 2 pracovních dní od obdržení žádosti o elektronickou registraci. Součástí registrace je autentizace žadatele prostřednictvím e-mailu a SMS, na jejímž základě budou uživateli zaslány jeho přihlašovací údaje a údaje pro platbu registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1).

Uživatel je povinen uhradit registrační poplatek ve lhůtě splatnosti, která je stanovena na 14 dní ode dne, kdy mu budou zaslány jeho přihlašovací údaje. Pokud tak neučiní, budou jeho přihlašovací údaje deaktivovány na dobu 12 kalendářních měsíců bez možnosti zpětné aktivace. Vzdálený přístup do databází EIZ je uživateli umožněn po připsání platby registračního poplatku na bankovní účet KNAV, kterým je zároveň dokončena registrace uživatele.

Pracovníci AV ČR registrační poplatek nehradí; jejich registrace je dokončena okamžikem odeslání přihlašovacích údajů uživateli.

2.5.3.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, jejichž oboustrannou digitální kopii může zaslat žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu při elektronické registraci prostřednictvím internetu:

 • občan České republiky starší 15 let zasílá oboustrannou digitální kopii platného občanského průkazu s úplnou způsobilostí k právním úkonům;
 • cizí státní příslušník starší 15 let zasílá oboustrannou digitální kopii platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky.

2.5.3.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je:

 • 1 rok (365 dní) pro veřejnost;
 • 3 roky (1 095 dní) pro pracovníky AV ČR.

Platnost členství počíná dnem přijetí žádosti o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu KNAV.

2.5.3.4 Oprávnění uživatele

Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu opravňuje uživatele výhradně ke vzdálenému přístupu k EIZ. Podrobnější informace o EIZ jsou obsahem části 4.2 Knihovního řádu.

2.5.3.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději dva roky po skončení jeho platnosti. Pro prodloužení platnosti členství musí uživatel splnit tytéž podmínky jako při registraci (viz bod 2.5.3.1)

Uživatel se členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu může platnost členství prodloužit také osobně (viz bod 2.5.1.5) nebo korespondenčně (viz bod 2.5.2.5).

2.6 Uživatelské konto

Každý uživatel KNAV obdrží při registraci formulář k uživatelskému kontu se svými přihlašovacími údaji. Přihlášení do uživatelského konta umožňuje uživateli pomocí internetu:

 • sledovat stav konta (lhůty k vyzvednutí požadovaných dokumentů, výpůjčky, požadavky, rezervace, poplatky apod.),
 • zadávat požadavky na výpůjčky z depozitářů,
 • zadávat a rušit rezervace na momentálně požadované, vypůjčené či rezervované dokumenty,
 • prodlužovat výpůjční lhůtu dokumentů.

2.7 Sdělování zapomenutých přihlašovacích údajů

O sdělení zapomenutých přihlašovacích údajů ke svému uživatelskému kontu může uživatel zažádat osobně nebo telefonicky v OVS. Z důvodu ochrany osobních údajů nesděluje KNAV zapomenuté přihlašovací údaje prostřednictvím e-mailu.

2.8 Jednodenní vstupenka, návštěvník

2.8.1 Typy jednodenních vstupenek

KNAV poskytuje dva typy jednodenních vstupenek:

 • jednodenní vstupenka;
 • jednodenní vstupenka s internetem.

2.8.2 Podmínky vydání

Pro vydání jednodenní vstupenky musí žadatel splnit tyto podmínky:

 • předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti,
 • uhradit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.1),
 • vyplnit údaje požadované v registračním formuláři,
 • podepsat prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování,
 • udělit souhlas se zpracováním a zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

V případě, že žadatel o vydání jednodenní vstupenky neposkytne KNAV své osobní údaje v požadovaném rozsahu, nepředloží akceptovatelný osobní průkaz totožnosti či nesplní jakoukoli další podmínku registrace, bude jeho žádost zamítnuta a KNAV mu jednodenní vstupenku nevydá.

2.8.3 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o jednodenní vstupenku:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský průkaz s úplnou způsobilostí k právním úkonům, cestovní pas nebo řidičský průkaz;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.8.4 Návštěvník, jeho oprávnění

Návštěvník je každý, kdo má v daném okamžiku platně jednodenní vstupenku (jeden z typů jednodenních vstupenek). Jednodenní vstupenka opravňuje návštěvníka k využívání:

 • volně přístupného knihovního fondu,
 • prezenčních výpůjček,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka).

Jednodenní vstupenka s internetem opravňuje návštěvníka navíc k využití výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut a k k přístupu k internetu v počítačové síti KNAV na vlastním zařízení (WiFi připojení).

2.9 Zpracování a ochrana osobních údajů

2.9.1 Účel shromažďování osobních údajů

KNAV shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje uživatelů a návštěvníků za účelem ochrany a hospodaření s majetkem České republiky pořízeným z veřejných rozpočtových zdrojů, poskytování informačních služeb uživatelům v případech vymezených Knihovním řádem, evidování transakcí realizovaných ve vztahu k uživateli a naplnění povinností uložených KNAV obecně závaznými předpisy.

2.9.2 Nakládání s osobními údaji

KNAV shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje identifikační a adresní, získávané přímo od subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pracovníky KNAV k tomu zmocněnými. V automatizovaném knihovnickém systému, jsou osobní údaje chráněny proti přístupu cizích osob hesly. Získané osobní údaje se používají výhradně pro komunikaci mezi KNAV a uživatelem; v případě nutnosti mimosoudního nebo soudního vymáhání uživatelem nesplněných závazků vůči KNAV, zejména nevrácení vypůjčeného dokumentu, jsou osobní údaje takového uživatele sděleny právnímu zástupci KNAV.

2.9.3 Zpracování osobních údajů

KNAV je registrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, osobní údaje uživatelů a návštěvníků zpracovává v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a je ve smyslu tohoto zákona správcem osobních údajů.

2.9.4 Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uživatelů uchovává KNAV po dobu 3 let od skončení platnosti jejich členství nebo výjimečně po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání a uspokojení pohledávky vůči uživateli. Pokud uživatel vysloví písemně nesouhlas s uchováváním svých osobních údajů před uplynutím této doby, zavazuje se správce jeho osobní údaje dále nezpracovávat za předpokladu, že jejich další uchovávání není nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce.

Osobní údaje návštěvníků uchovává KNAV po dobu 1 roku ode dne vykonané návštěvy nebo výjimečně po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání a uspokojení pohledávky vůči návštěvníkovi, např. doba trvání řízení před soudem, doba trvání výkonu rozhodnutí apod.

Zpět na obsah

3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

3.1 Absenční výpůjčka z depozitářů

3.1.1 Obecné podmínky

Absenční výpůjčka z depozitářů bude uskutečněna vždy, když to dovolí fyzický stav dokumentu, charakter fondu a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti.

Absenčně se nepůjčují:

 • dokumenty volně přístupného knihovního fondu určené k prezenční výpůjčce a příručních knihovních fondů,
 • dokumenty historického knižního fondu,
 • dokumenty vydané do roku 1950 včetně,
 • periodika,
 • originály nosičů digitálních dat.

3.1.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat absenční výpůjčky z depozitářů mají uživatelé s platným:

3.1.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na absenční výpůjčku z depozitářů je objednání dokumentu z depozitáře; požadavek není vázán na registraci ani platnost členství uživatele a není zpoplatněn.

Počet požadavků zadaných uživatelem není omezen. Při velkém množství požadavků zadaných jedním uživatelem může být dodání dokumentů rozděleno do více dní. Na tuto skutečnost pracovníci OVS uživatele předem upozorní.

Požadavek lze zadat:

 • prostřednictvím uživatelského konta;
 • odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVS;
 • prostřednictvím e-mailu;
 • telefonicky.

Požadované dokumenty z depozitáře „Národní“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení do 30 minut od zadání požadavku na výpůjčku.

Požadované dokumenty z depozitáře „Jenštejn“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení:

 • od 15 hodin ten samý den při objednání do 11 hodin téhož dne;
 • od 15 hodin následující otevírací den při objednání po 11 hodině předchozího dne.

Dokumenty požadované mimo otevírací hodiny KNAV budou připraveny k vypůjčení následující otevírací den. Z depozitáře „Národní“ do 30 minut po otevření KNAV, z depozitáře „Jenštejn“ od 15 hodin.

3.1.4 Lhůta k vyzvednutí

Požadované dokumenty je nutné vyzvednout do 8 pracovních dnů od termínu dodání.
O příslušné lhůtě k vyzvednutí dokumentu informují uživatele pracovníci OVS. Uživatel zjistí lhůtu k vyzvednutí ve svém uživatelském kontu, kde je uvedena jako status požadavku. Lhůta k vyzvednutí může být v závislosti na době platnosti členství uživatele, příp. z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV krácena. Po uplynutí lhůty k vyzvednutí dokumentu právo na výpůjčku zaniká a uživateli vzniká závazek uhradit poplatek za nevyzvednutí požadovaného dokumentu (viz Ceník, část 5.2).

3.1.5 Rezervace výpůjčky

Rezervace absenční výpůjčky z depozitářů je objednání již požadovaného, vypůjčeného či rezervovaného dokumentu; rezervace je vázána na registraci a zpoplatněna (viz Ceník, část 5.2).

Rezervaci lze zadat:

 • prostřednictvím uživatelského konta;
 • odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVS;
 • prostřednictvím e-mailu;
 • telefonicky.

Neuvede-li uživatel jinak, platí rezervace tři měsíce ode dne jejího zadání.
Jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze rezervaci před jejím splněním i zrušit. Zrušení rezervace není zpoplatněno.

Rezervace je plněna:

 • v okamžiku vrácení požadovaného, vypůjčeného či rezervovaného dokumentu,
 • odesláním informačního e-mailu (příp. dopisu) uživateli.

Je-li na dokument zadáno více rezervací, jsou plněny postupně, v pořadí podle data a času jejich přijetí.

KNAV si vyhrazuje právo zrušit rezervaci dokumentu, který se stal trvale nedostupným. O této skutečnosti bude uživatel neprodleně informován.

Rezervované dokumenty je nutné vyzvednout do termínu uvedeného v informačním e-mailu (příp. dopisu). Běžná lhůta k vyzvednutí je 8 pracovních dnů od vyřízení rezervace a může být v závislosti na době platnosti členství, příp. dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV krácena. Po jejím uplynutí právo na výpůjčku zaniká a uživateli vzniká závazek uhradit poplatek za nevyzvednutí rezervovaného dokumentu (viz Ceník, část 5.2).

3.1.6 Výpůjčka dokumentu

Uživatel může mít sjednáno současně nejvýše 30 absenčních výpůjček, z toho 15 z depozitáře „Národní“ a 15 z depozitáře „Jenštejn“.

Základní výpůjční lhůta absenční výpůjčky:

 • je zpravidla 30 dní,
 • může být v závislosti na době platnosti členství krácena,
 • může být při dlouhodobém omezení poskytování služeb KNAV prodloužena.

Na každou absenční výpůjčku z depozitářů se vyhotovuje jeden výpůjční lístek, který KNAV uchová po nezbytně nutnou dobu. Svým podpisem každého výpůjčního lístku uživatel absenční výpůjčku stvrzuje. Před podepsáním výpůjčního lístku je uživatel (příp. jím zplnomocněná osoba) povinen si dokument prohlédnout a zjištěné vady ohlásit pracovníkům OVS. Uživatel odpovídá za všechny vady dokumentu zjištěné při jejich vrácení a je povinen uhradit veškeré náklady spojené s jejich odstraněním.

Dokumenty jsou vydávány:

 • do rukou uživatele, který požadavek na absenční výpůjčku z depozitářů zadal a jsou připisovány na jeho uživatelské konto;
 • do rukou uživatelem zplnomocněné osoby (zmocněnec) a jsou připisovány na uživatelské konto uživatele (zmocnitele). Zplnomocněná osoba je povinna prokázat se před uskutečněním absenční výpůjčky z depozitářů písemnou plnou mocí s oprávněním jednat za uživatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a osobním průkazem totožnosti zmocněnce, jehož číslo zapíše pracovník KNAV na výpůjčních lístcích.

Uživatel během výpůjční lhůty odpovídá za jím vypůjčené dokumenty; nesmí je půjčovat dalším osobám.

3.1.7 Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta absenční výpůjčky z depozitářů je 2 pracovní dny před jejím uplynutím automaticky prodloužena v případě, že na vypůjčený dokument není zadána rezervace výpůjčky, platnost členství uživatele je v okamžiku prodloužení delší než 30 dní (včetně) a uživatel má splněny všechny ostatní závazky vůči KNAV. O automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě je uživatel vyrozuměn informačním e-mailem.

Automatické prodloužení, spolu s vyrozuměním o jeho úspěšnosti či neúspěšnosti, se provádí 2 dny před uplynutím výpůjční lhůty výhradně z důvodu rovného přístupu ke všem uživatelům, a to zejména pro případ, že z dále uvedených důvodů není možné výpůjční lhůtu automaticky prodloužit.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 30 dní, ale delší než 10 dní, je výpůjční lhůta automaticky prodloužena do data odpovídajícího poslednímu pracovnímu dni trvání platnosti členství. Uživatel je o automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě vyrozuměn informačním e-mailem.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 10 dní (včetně), nebude výpůjční lhůta prodloužena a uživateli bude zaslán informační e-mail o neprovedení automatického prodloužení.

KNAV není povinna zasílat uživatelům informační e-maily; výpadek této služby nezakládá právo uživatele na snížení nebo prominutí poplatků za opožděné vrácení.

Automatické prodloužení výpůjční lhůty proběhne za výše uvedených podmínek maximálně třikrát po sobě, vždy o 30 dnů od data, kdy je prodloužení uskutečněno. Celková maximální automaticky prodlužovaná výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 114 dní, nelze ji dále prodlužovat a uživatel je povinen vypůjčený dokument vrátit nejpozději poslední den výpůjční lhůty. Nevrátí-li uživatel dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3).

Výpůjční lhůta může být prodloužena z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV.

3.1.8 Vrácení dokumentu

Vrácení absenční výpůjčky z depozitářů může uživatel uskutečnit:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu;
 • poštou s pojištěním zásilky.

Uživatel je povinen vrátit absenční výpůjčku z depozitářů nejpozději poslední den výpůjční lhůty; není vyloučeno dřívější vrácení dokumentu. Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3). Vrácení vypůjčeného dokumentu prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky za opožděné vrácení. Vrátí-li uživatel prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou zničený nebo poškozený dokument, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat náhradu vráceného zničeného nebo poškozeného dokumentu (viz bod 3.6). Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

KNAV není povinna upomínat uživatele o vrácení absenčních výpůjček z depozitářů. V případě, že tak učiní a upozorní uživatele na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky, je uživatel povinen uhradit kromě poplatků za opožděné vrácení absenčních výpůjček z depozitářů i poplatky spojené s upomínáním (viz Ceník, část 5.3).

Potvrzení o vrácení dokumentu vystavuje KNAV výhradně na žádost uživatele. O jeho vystavení je nutno zažádat před předáním absenčně vypůjčeného dokumentu pracovníkovi OVS. V případě vracení vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu nebo poštou s pojištěním zásilky není potvrzení o vrácení dokumentu vystavováno. V těchto případech si může uživatel zkontrolovat řádné vrácení vypůjčených dokumentů prostřednictvím svého uživatelského konta.

Výpůjčka je ukončena řádným a včasným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV a jeho odepsáním z uživatelského konta uživatele.

Při vrácení vypůjčeného dokumentu:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho předání pracovníkům OVS;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu, které bude uskutečněno do konce denních otevíracích hodin KNAV, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta ten samý den;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu, které bude uskutečněno po konci denních otevíracích hodin KNAV, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta následující otevírací den;
 • poštou s pojištěním zásilky bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho doručení pracovníkům OVS.

3.1.9 Poplatky

Poplatky za opožděné vrácení absenční výpůjčky z depozitářů jsou:

 • stanoveny za každý kalendářní den a každou jednotlivou absenční výpůjčku z depozitářů (viz Ceník, část 5.3),
 • hrazeny uživatelem zpravidla v hotovosti nebo platební kartou v OVS oproti potvrzení o zaplacení.

Povinnost uhradit poplatky za opožděné vrácení absenčních výpůjček z depozitářů vzniká první den následující po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a končí dnem vrácení vypůjčeného dokumentu nebo dnem předání náhrady za nevrácený, ztracený, zničený nebo poškozený dokument KNAV.

V případě, že celková pohledávka vůči uživateli činí na jistině více než 1.000 Kč (slovy: jeden-tisíc-korun českých), bude KNAV požadovat příslušenství z celé pohledávky dle občanského zákoníku, zejména úroky z prodlení. Uživatel je povinen příslušenství pohledávky uhradit.

Neuhradí-li uživatel poplatky za opožděné vrácení a případné příslušenství pohledávky, a nesplní tak své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

Uspokojením pohledávky a jejího příslušenství není dotčeno právo KNAV na náhradu vzniklé škody.

3.2 Absenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu

3.2.1 Obecné podmínky

K absenční výpůjčce z volně přístupného knihovního fondu jsou určeny pouze vybrané dokumenty označené na hřbetu signaturou vytištěnou černým písmem na bílém podkladu. V katalogu mají tyto dokumenty v poli “Možnost výpůjčky” přidělen status “Hala absenčně”. Absenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu bude uskutečněna vždy, když to dovolí fyzický stav dokumentu a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti.

Absenčně se nepůjčují:

 • dokumenty volně přístupného knihovního fondu určené k prezenční výpůjčce označené na hřbetu signaturou vytištěnou bílým písmem na černém podkladu a dokumenty na hřbetu signaturou neoznačené,
 • dokumenty vydané do roku 1950 včetně,
 • periodika,
 • originály nosičů digitálních dat.

3.2.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu mají uživatelé s platným:

3.2.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na absenční výpůjčku z volně přístupného knihovního fondu nelze zadávat.

3.2.4 Rezervace výpůjčky

Rezervace absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu je objednání vypůjčeného či rezervovaného dokumentu; rezervace je vázána na registraci a zpoplatněna (viz Ceník, část 5.2).

Rezervaci lze zadat:

 • prostřednictvím uživatelského konta;
 • odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVS;
 • prostřednictvím e-mailu;
 • telefonicky.

Neuvede-li uživatel jinak, platí rezervace tři měsíce ode dne jejího zadání.
Jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze rezervaci před jejím splněním i zrušit. Zrušení rezervace není zpoplatněno.

Rezervace je plněna:

 • v okamžiku vrácení požadovaného, vypůjčeného či rezervovaného dokumentu,
 • odesláním informačního e-mailu (příp. dopisu) uživateli.

Je-li na dokument zadáno více rezervací, jsou plněny postupně, v pořadí podle data a času jejich přijetí.

KNAV si vyhrazuje právo zrušit rezervaci dokumentu, který se stal trvale nedostupným. O této skutečnosti bude uživatel neprodleně informován.

Rezervované dokumenty je nutné vyzvednout do termínu uvedeného v informačním e-mailu (příp. dopisu). Běžná lhůta k vyzvednutí je 8 pracovních dnů od vyřízení rezervace a může být v závislosti na době platnosti členství, příp. dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV krácena. Po jejím uplynutí právo na výpůjčku zaniká a uživateli vzniká závazek uhradit poplatek za nevyzvednutí rezervovaného dokumentu (viz Ceník, část 5.2).

3.2.5 Výpůjčka dokumentu

Uživatel může mít sjednáno současně nejvýše 30 absenčních výpůjček; z depozitáře „Národní“ a volně přístupného knihovního fondu celkem 15 a z depozitáře „Jenštejn“ také 15.

Základní výpůjční lhůta absenční výpůjčky:

 • je zpravidla 30 dní,
 • může být v závislosti na době platnosti členství krácena,
 • může být při dlouhodobém omezení poskytování služeb KNAV prodloužena.

Na každou absenční výpůjčku z volně přístupného knihovního fondu se vyhotovuje jeden výpůjční lístek, který KNAV uchová po nezbytně nutnou dobu. Svým podpisem každého výpůjčního lístku uživatel absenční výpůjčku stvrzuje. Před podepsáním výpůjčního lístku je uživatel (příp. jím zplnomocněná osoba) povinen si dokument prohlédnout a zjištěné vady ohlásit pracovníkům OVS. Uživatel odpovídá za všechny vady dokumentu zjištěné při jejich vrácení a je povinen uhradit veškeré náklady spojené s jejich odstraněním.

Dokumenty jsou vydávány:

 • do rukou uživatele, který dokument z volně přístupného knihovního fondu určený k absenční výpůjčce vyhledal a žádá o jeho vypůjčení, nebo zadal rezervaci absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu; vypůjčené dokumenty jsou připisovány na jeho uživatelské konto;
 • do rukou uživatelem zplnomocněné osoby (zmocněnec) a jsou připisovány na uživatelské konto uživatele (zmocnitele). Zplnomocněná osoba je povinna prokázat se před uskutečněním absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu písemnou plnou mocí s oprávněním jednat za uživatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a osobním průkazem totožnosti zmocněnce, jehož číslo zapíše pracovník KNAV na výpůjčních lístcích.

Uživatel během výpůjční lhůty odpovídá za jím vypůjčené dokumenty; nesmí je půjčovat dalším osobám.

3.2.6 Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu je 2 pracovní dny před jejím uplynutím automaticky prodloužena v případě, že na vypůjčený dokument není zadána rezervace výpůjčky, platnost členství uživatele je v okamžiku prodloužení delší než 30 dní (včetně) a uživatel má splněny všechny ostatní závazky vůči KNAV. O automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě je uživatel vyrozuměn informačním e-mailem.

Automatické prodloužení, spolu s vyrozuměním o jeho úspěšnosti či neúspěšnosti, se provádí 2 dny před uplynutím výpůjční lhůty výhradně z důvodu rovného přístupu ke všem uživatelům, a to zejména pro případ, že z dále uvedených důvodů není možné výpůjční lhůtu automaticky prodloužit.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 30 dní, ale delší než 10 dní, je výpůjční lhůta automaticky prodloužena do data odpovídajícího poslednímu pracovnímu dni trvání platnosti členství. Uživatel je o automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě vyrozuměn informačním e-mailem.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 10 dní (včetně), nebude výpůjční lhůta prodloužena a uživateli bude zaslán informační e-mail o neprovedení automatického prodloužení.

KNAV není povinna zasílat uživatelům informační e-maily; výpadek této služby nezakládá právo uživatele na snížení nebo prominutí poplatků za opožděné vrácení.

Automatické prodloužení výpůjční lhůty proběhne za výše uvedených podmínek maximálně třikrát po sobě, vždy o 30 dnů od data, kdy je prodloužení uskutečněno. Celková maximální automaticky prodlužovaná výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 114 dní, nelze ji dále prodlužovat a uživatel je povinen vypůjčený dokument vrátit nejpozději poslední den výpůjční lhůty. Nevrátí-li uživatel dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3).

Výpůjční lhůta může být prodloužena z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV.

3.2.7 Vrácení dokumentu

Vrácení absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu může uživatel uskutečnit:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu;
 • poštou s pojištěním zásilky.

Uživatel je povinen vrátit absenční výpůjčku z volně přístupného knihovního fondu nejpozději poslední den výpůjční lhůty; není vyloučeno dřívější vrácení dokumentu. Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3). Vrácení vypůjčeného dokumentu prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky za opožděné vrácení. Vrátí-li uživatel prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou zničený nebo poškozený dokument, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat náhradu vráceného zničeného nebo poškozeného dokumentu (viz bod 3.6). Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

KNAV není povinna upomínat uživatele o vrácení absenčních výpůjček z volně přístupného knihovního fondu. V případě, že tak učiní a upozorní uživatele na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky, je uživatel povinen uhradit kromě poplatků za opožděné vrácení absenčních výpůjček z volně přístupného knihovního fondu i poplatky spojené s upomínáním (viz Ceník, část 5.3).

Potvrzení o vrácení dokumentu vystavuje KNAV výhradně na žádost uživatele. O jeho vystavení je nutno zažádat před předáním absenčně vypůjčeného dokumentu pracovníkovi OVS. V případě vracení vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu nebo poštou s pojištěním zásilky není potvrzení o vrácení dokumentu vystavováno. V těchto případech si může uživatel zkontrolovat řádné vrácení vypůjčených dokumentů prostřednictvím svého uživatelského konta.

Výpůjčka je ukončena řádným a včasným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV a jeho odepsáním z uživatelského konta uživatele.

Při vrácení vypůjčeného dokumentu:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho předání pracovníkům OVS;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu, které bude uskutečněno do konce denních otevíracích hodin KNAV, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta ten samý den;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu, které bude uskutečněno po konci denních otevíracích hodin KNAV, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta následující otevírací den;
 • poštou s pojištěním zásilky bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho doručení pracovníkům OVS.

3.2.8 Poplatky

Poplatky za opožděné vrácení absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu jsou:

 • stanoveny za každý kalendářní den a každou jednotlivou absenční výpůjčku z volně přístupného knihovního fondu (viz Ceník, část 5.3),
 • hrazeny uživatelem zpravidla v hotovosti nebo platební kartou v OVS oproti potvrzení o zaplacení.

Povinnost uhradit poplatky za opožděné vrácení absenčních výpůjček z volně přístupného knihovního fondu vzniká první den následující po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a končí dnem vrácení vypůjčeného dokumentu nebo dnem předání náhrady za nevrácený, ztracený, zničený nebo poškozený dokument KNAV.

V případě, že celková pohledávka vůči uživateli činí na jistině více než 1.000 Kč (slovy: jeden-tisíc-korun českých), bude KNAV požadovat příslušenství z celé pohledávky dle občanského zákoníku, zejména úroky z prodlení. Uživatel je povinen příslušenství pohledávky uhradit.

Neuhradí-li uživatel poplatky za opožděné vrácení a případné příslušenství pohledávky, a nesplní tak své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

Uspokojením pohledávky a jejího příslušenství není dotčeno právo KNAV na náhradu vzniklé škody.

3.3. Prezenční výpůjčka z depozitářů

Prezenční výpůjčka z depozitářů bude uskutečněna vždy, když to dovolí fyzický stav dokumentu, charakter fondu a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti.

3.3.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat prezenční výpůjčky z depozitářů mají uživatelé s platným:

Dále mají toto právo návštěvníci s platnou jednodenní vstupenkou.

3.3.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na prezenční výpůjčku z depozitáře není vázán na registraci ani platnost členství uživatele, není zpoplatněn a lze jej zadat:

 • odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVS;
 • prostřednictvím e-mailu;
 • telefonicky.

Uživatelé zadávají požadavky prostřednictvím svého uživatelského konta, nebo jakýmkoli z výše uvedených způsobů.

Počet požadavků zadaných uživatelem či návštěvníkem není omezen. Při velkém množství požadavků zadaných jedním uživatelem či návštěvníkem může být dodání dokumentů rozděleno do více dní. Na tuto skutečnost pracovníci OVS uživatele či návštěvníka předem upozorní.

Požadované dokumenty z depozitáře „Národní“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení do 30 minut od zadání požadavku na výpůjčku.

Požadované dokumenty z depozitáře „Jenštejn“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení:

 • od 15 hodin ten samý den při objednání do 11 hodin téhož dne;
 • od 15 hodin následující otevírací den při objednání po 11 hodině předchozího dne.

Dokumenty požadované mimo otevírací hodiny KNAV budou připraveny k vypůjčení následující otevírací den. Z depozitáře „Národní“ do 30 minut po otevření KNAV, z depozitáře „Jenštejn“ od 15 hodin.

3.3.4 Úložní lhůta

Dokumenty požadované k prezenční výpůjčce z depozitářů zůstávají uloženy v OVS a jsou půjčovány výhradně do chráněné zóny.

Základní úložní lhůta je zpravidla 8 pracovních dnů. O době trvání úložní lhůty informují uživatele a návštěvníky pracovníci OVS. Uživatel zjistí úložní lhůtu ve svém uživatelském kontu, kde je uvedena jako status požadavku. Úložní lhůta může být krácena:

 • v závislosti na době platnosti členství uživatele;
 • z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV.

Po uplynutí úložní lhůty právo na výpůjčku zaniká a požadovaný dokument je vrácen zpět do depozitářů.

3.3.5 Rezervace výpůjčky

Rezervace prezenční výpůjčky z depozitáře je objednání již požadovaného dokumentu; rezervace je vázána na registraci a zpoplatněna (viz Ceník, část 5.2).

Rezervaci lze zadat:

 • prostřednictvím uživatelského konta;
 • odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVS;
 • prostřednictvím e-mailu;
 • telefonicky.

Neuvede-li uživatel jinak, platí rezervace tři měsíce ode dne jejího zadání.

Jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze rezervaci před jejím splněním i zrušit. Zrušení rezervace není zpoplatněno.

Rezervace je plněna:

 • v okamžiku vrácení požadovaného dokumentu,
 • odesláním informačního e-mailu (příp. dopisu) uživateli.

Je-li na dokument zadáno více rezervací, jsou plněny postupně, v pořadí podle data a času jejich přijetí.

KNAV si vyhrazuje právo zrušit rezervaci dokumentu, který se stal trvale nedostupným. O této skutečnosti bude uživatel neprodleně informován.

Rezervované dokumenty zůstávají uložené v OVS do termínu uvedeného v informačním e-mailu (příp. dopisu). Běžná úložní lhůta je 8 pracovních dnů od vyřízení rezervace a může být v závislosti na době platnosti členství, příp. dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV, krácena. Po jejím uplynutí právo na výpůjčku zaniká.

3.3.6 Výpůjčka dokumentu

Prezenční výpůjčka z depozitářů je uskutečněna v okamžiku, kdy pracovníci KNAV předají uživateli či návštěvníkovi požadovaný dokument. Pracovníci KNAV evidují prezenční výpůjčku z depozitáře společným uložením požadavku na výpůjčku a čtenářského průkazu uživatele v OVS.

Na každou prezenční výpůjčku z depozitáře žádanou návštěvníkem KNAV se vyhotovuje jeden výpůjční lístek. Návštěvník stvrzuje prezenční výpůjčku vyplněním požadovaných osobních údajů a svým podpisem každého takového lístku. Pracovníci KNAV jsou oprávněni požádat návštěvníka o předložení průkazu totožnosti ke kontrole uvedených osobních údajů. Pracovníci KNAV evidují prezenční výpůjčku z depozitářů uložením vyplněného a návštěvníkem podepsaného výpůjčního lístku v OVS.

Uživatelé a návštěvníci odpovídají po dobu výpůjční lhůty za jimi vypůjčené dokumenty; nesmí je půjčovat dalším osobám.

3.3.7 Prodloužení úložní lhůty

Prodloužit úložní lhůtu prezenční výpůjčky z depozitáře lze:

 • maximálně pětkrát o 8 pracovních dnů,
 • pouze před jejím uplynutím, pokud na dokument není zadána rezervace výpůjčky.

O prodloužení lze zažádat osobně, telefonicky či e-mailem.

Úložní lhůta může být krácena, např. z důvodu blížícího se konce platnosti členství uživatele, nebo při dlouhodobém omezení poskytování služeb KNAV.

3.3.8 Vrácení dokumentu

Vrácení prezenční výpůjčky z depozitáře je uživatel či návštěvník povinen uskutečnit:

 • do konce denních otevíracích hodin KNAV,
 • předáním vypůjčeného dokumentu pracovníkům OVS.

Výpůjčka je ukončena řádným a včasným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV.

3.4. Prezenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu

3.4.1 Oprávnění uživatelé

Právo využívat prezenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu mají uživatelé s platným:

Dále mají toto právo návštěvníci s platnou jednodenní vstupenkou.

3.4.2 Požadavek na výpůjčku, rezervace

Na dokumenty z volně přístupného knihovního fondu nelze zadat požadavek ani rezervaci.

3.4.3 Vypůjčení dokumentu

Dokumenty z volně přístupného knihovního fondu jsou půjčovány výhradně do chráněné zóny. Prezenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu je uskutečněna vždy, jakmile uživatel či návštěvník dokument z volně přístupného knihovního fondu uchopí do ruky.

3.4.4 Vrácení dokumentu

Prezenční výpůjčka z volně přístupného knihovního fondu je ukončena v okamžiku, kdy uživatel či návštěvník opustí chráněnou zónu, ve které vypůjčený dokument ponechal. Dokument vypůjčený z volně přístupného knihovního fondu nechává uživatel či návštěvník na stole v chráněné zóně, nezařazuje jej zpět na police.

3.5 Výpůjčka z historického knižního fondu

3.5.1 Obecné podmínky

Výpůjčka z historického knižního fondu bude uskutečněna pouze v případě, že ji schválí pracovníci KNAV a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti. Možnost výpůjčky je posuzována před každým vypůjčením dokumentu, s přihlédnutím k vzájemnému vztahu hodnoty a fyzického stavu dokumentu a závažnosti badatelského zájmu.

3.5.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat výpůjčky z historického knižního fondu mají výhradně badatelé, tedy uživatelé s evidovaným badatelským listem a platným:

3.5.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na výpůjčku z historického knižního fondu není vázán na registraci ani platnost členství uživatele, není zpoplatněn a lze jej zadat:

Za běžného provozu je dokument připraven k vypůjčení v termínu navrženém žadatelem v objednávce, nejdříve však následující otevírací den po zadání požadavku na výpůjčku.

Požadavek na výpůjčku z historického knižního fondu lze dále zadat odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVS, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Takto objednaný dokument bude připraven k vypůjčení v termínu individuálně domluveném s žadatelem, nejdříve však následující otevírací den po zadání požadavku.

3.5.4 Výpůjčka dokumentu

Dokumenty z historického knižního fondu se půjčují výhradně oprávněnému uživateli (viz bod 3.5.2) a to pouze do badatelny, která je za běžného provozu přístupná: pondělí–pátek, 9–16 hodin.

Každá výpůjčka z historického knižního fondu je evidována v badatelském listu. Badatel stvrzuje uskutečnění výpůjčky z historického knižního fondu svým podpisem u každé zaevidované výpůjčky.

Badatel může mít současně vypůjčeny nejvýše 3 dokumenty z historického knižního fondu.

3.5.5 Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůtu výpůjčky z historického knižního fondu nelze prodlužovat. Na dokument musí být zadán nový požadavek na výpůjčku.

3.5.6 Vrácení dokumentu

Vrácení vypůjčeného dokumentu z historického knižního fondu je badatel povinen uskutečnit:

 • nejpozději do konce denních otevíracích hodin badatelny,
 • předáním vypůjčeného dokumentu pracovníkovi OVS.

Výpůjčka je ukončena včasným a řádným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV.

3.6 Ztráta dokumentu a způsoby náhrad

3.6.1 Základní ustanovení

Uživatelé a návštěvníci odpovídají v plném rozsahu za stav každého jimi vypůjčeného dokumentu (včetně dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovní služby) a jsou povinni KNAV neprodleně sdělit, pokud jej nemohou vrátit z důvodu jeho ztráty, zničení nebo poškození. Není rozhodující, zda škodu způsobil uživatel či návštěvník úmyslně či z nedbalosti, zda ji způsobila třetí osoba nebo zda ke zničení či poškození dokumentu došlo jím nezaviněně (vyšší moc).

3.6.2 Způsoby náhrady

KNAV bude požadovat nahrazení nevráceného, ztraceného, zničeného či poškozeného dokumentu jedním z těchto způsobů:

 • jiným výtiskem totožné publikace téhož vydání a vazby (rovnocenná náhrada);
 • totožnou publikací novějšího vydání;
 • jinou publikací se stejnou informační a finanční hodnotou;
 • peněžitou náhradou s příslušenstvím.

Způsoby náhrady jsou uvedeny v pořadí podle preferencí KNAV. O způsobu náhrady a lhůtě k plnění rozhoduje vždy KNAV, která sdělí své rozhodnutí uživateli či návštěvníkovi.

3.6.3 Rozhodnutí o náhradě

Lhůta k plnění počne běžet okamžikem, kdy bude uživateli či návštěvníkovi sděleno rozhodnutí o náhradě. Tímto rozhodnutím bude určen druh a rozsah náhrady a lhůta k plnění. Dále budou, v souladu s částí 5.4 Ceníku, stanoveny příslušné poplatky, případné příslušenství pohledávky a sděleny další informace nutné pro řádné splnění povinnosti ze strany uživatele či návštěvníka.

3.6.4 Náhrada jinou publikací

Rozhodne-li KNAV o náhradě dokumentu jiným výtiskem téhož vydání a vazby, totožnou publikací novějšího vydání nebo jinou publikací se stejnou informační a finanční hodnotou, je uživatel či návštěvník povinen ve lhůtě k plnění předat publikaci (náhradu) pracovníkům OVS a uhradit v hotovosti nebo platební kartou poplatek při náhradě jinou publikací (viz Ceník, část 5.4).

3.6.5 Peněžitá náhrada

Rozhodne-li KNAV o peněžité náhradě, je uživatel či návštěvník povinen ve lhůtě k plnění uhradit vyměřenou částku včetně poplatku při peněžité náhradě (viz Ceník, část 5.4).

Podle rozhodnutí o způsobu náhrady uhradí uživatel či návštěvník za nevrácený, ztracený, zničený či poškozený dokument peněžitou náhradu ve výši:

 • aktuální kupní ceny publikace téhož vydání a vazby, pokud bude publikace k dostání na trhu, a to včetně účelně a nezbytně vynaložených výdajů na získání publikace;
 • aktuální kupní ceny publikace novějšího vydání, pokud bude publikace k dostání na trhu, a to včetně účelně a nezbytně vynaložených výdajů na získání publikace;
 • aktuální kupní ceny publikace stejné informační a finanční hodnoty, která je k dostání na trhu, a to včetně účelně a nezbytně vynaložených výdajů na získání publikace;
 • poplatku za každou stránku xerokopie nahrazovaného dokumentu včetně stanoveného poplatku za svázání dokumentu (cena vazby). Počet stran se určuje dle bibliografického záznamu KNAV. U dokumentů s nečíslovanými stranami určí výši ceny zhotovené xerokopie vedení KNAV.

KNAV je oprávněna požadovat peněžitou náhradu i v případě, že se poškození týká jen části dokumentu a rovněž v případě, že se ztráta, zničení nebo poškození týká jen části vícesvazkového díla, pokud tímto bylo způsobeno snížení hodnoty celého souboru. Výše peněžité náhrady bude v těchto případech zjištěna zejména znaleckým posouzením.

3.6.6 Náhrada za historické dokumenty

V případě dokumentů historických, vzácných, sběratelsky zajímavých, prohlášených za kulturní památku, ojedinělých exemplářů a v dalších obdobných případech je uživatel povinen uhradit peněžitou náhradu včetně příslušenství pohledávky, zejména úroků z prodlení a nákladů na vymáhání pohledávky u příslušného soudu. Výše peněžité náhrady bude v těchto případech stanovena individuálně, například znaleckým posudkem nebo jako cena dokumentu dosažená na aukci, cena v antikvariátu, cena uváděná v aukčních katalozích aj.

3.6.7 Náhrada za elektronické nosiče

Pokud uživatel či návštěvník ztratí, poškodí či zničí elektronický nosič CD, CD-ROM či DVD, který je přílohou primárního dokumentu, je povinen ve lhůtě k plnění uhradit poplatek za ztrátu elektronického nosiče (viz Ceník, část 5.4).

3.6.8 Vymáhání náhrady

Neposkytne-li uživatel či návštěvník řádně a včas náhradu stanovenou za vypůjčený dokument nebo neuhradí-li peněžitou náhradu a její příslušenství, a nesplní tak ve lhůtě k plnění své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel či návštěvník je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

K vymáhání soudní cestou přistoupí KNAV i v případě, že uživatel či návštěvník nevrátí dokument v souladu s Knihovním řádem a současně zůstane po uplynutí výpůjční lhůty ve vztahu ke KNAV pasivní, nekontaktní nebo nebude reagovat na případnou upomínku. KNAV bude požadovat, resp. vymáhat, peněžitou náhradu včetně dalších příslušných poplatků, a dále včetně příslušenství, zejména úroků z prodlení a nákladů na vymáhání pohledávky u příslušného soudu.

Pracovníci KNAV jsou povinni pro účely vymáhání pohledávek za uživatelem či návštěvníkem uchovávat originály listin a dokumentů týkajících se uživatele či návštěvníka a jeho výpůjček (zejména přihlášku, výpůjční lístky, upomínky, doklady o odesílání a doručování korespondence, korespondenci, držitelem poštovní licence vrácené a nedoručené zásilky aj.) a další relevantní doklady prokazující porušení povinností vyplývajících z Knihovního řádu a právních předpisů ze strany uživatele či návštěvníka.

3.6.9 Zařazení náhrady do fondu

Náhrada za nevrácený, ztracený, zničený nebo poškozený dokument bude zařazena zpět do fondu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy uživatel či návštěvník nahradí původní publikaci KNAV stanoveným způsobem.

Zpět na obsah

4. SLUŽBY

4.1 Reprografické služby

4.1.1 Obecné podmínky

Uživatelé a návštěvníci si mohou v chráněné zóně sami zhotovovat kopie z dokumentů KNAV nebo jejich zhotovení objednat. Všechna získaná data a rozmnoženiny děl či jejich částí (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě a studijním, nekomerčním účelům uživatele či návštěvníka. Není povoleno získaná data a rozmnoženiny děl jakýmkoli jiným způsobem užívat, zejména je dále šířit, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákon č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon). Při využívání EIZ jsou dále uživatelé a návštěvníci vázáni podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách, jejichž obsah jim na vyžádání sdělí pracovníci Oddělení EIZ (e-mail: eiz@knav.cz).

Uživatelé a návštěvníci si mohou zhotovit tištěné nebo digitální kopie dokumentů samoobslužně či vytisknout dokumenty v počítačové studovně. Uživatelé mohou navíc využít možnost tisku z vlastního zařízení bezdrátově připojeného do počítačové sítě KNAV. Badatelé si mohou v OVS objednat zhotovení digitálních kopií z dokumentů historického knižního fondu. Cena reprografických služeb se řídí částí 5.5 Ceníku.

4.1.2 Tištěné kopie na objednávku

Požadavky na zhotovení tištěných kopií vyřizují pracovníci Knihařského a reprografického centra KNAV. Požadavek lze zadat přímo v Knihařském a reprografickém centru KNAV nebo vyplněním a odevzdáním objednávky na zhotovení tištěných kopií pracovníkům OVS. Objednat lze tištěné černobílé, barevné, jednostranné a oboustranné kopie formátů A4 a A3. Zhotovené kopie budou pro uživatele či návštěvníka připraveny k vyzvednutí v OVS následující pracovní den po zadání objednávky od 12 hodin.

4.1.3 Tištěné kopie samoobslužně

K samoobslužnému kopírování slouží uživatelům a návštěvníkům tiskové (kopírovací) zařízení zapojené v systému MyQ, na kterém lze zhotovovat tištěné černobílé, barevné, jednostranné a oboustranné kopie ve formátech A4 a A3. Uživatelé a návštěvníci nastavují parametry kopírování samostatně, dle instrukcí umístěných u tiskového zařízení. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni zacházet s kopírovanými dokumenty šetrně a ohleduplně. Zhotovení tištěných kopií na vlastní donesený materiál není povoleno.

Každý uživatel má v systému MyQ své kreditní konto, na které může v OVS vložit libovolný kredit, maximálně však 500 Kč (slovy: pět-set-korun-českých). Částka za kopírování je z kreditu odečtena po ukončení úlohy ve výši odpovídající způsobu zhotovení kopií (černobíle, barevně, oboustranně). V případě, že na kreditním kontu uživatele není potřebná částka pro kopírování, úloha není zpracována. Nevyčerpaný kredit není uživateli vracen, ale zůstává na jeho kreditním kontu.

Návštěvníci si mohou v OVS vyžádat zapůjčení čipu ke kopírování. Čip je půjčován oproti jakémukoli průkazu se jménem a fotografií návštěvníka (např.: ISIC, Opencard ad.). Vyčerpanou částku kreditu hradí návštěvníci v hotovosti nebo platební kartou při vracení čipu ke kopírování do OVS.

4.1.4 Digitální kopie samoobslužně

Ke zhotovení digitálních kopií slouží uživatelům a návštěvníkům samoobslužný knižní skener, jehož využívání není zpoplatněno. Digitální kopie jsou ukládány na vlastní přenosný paměťový disk uživatele či návštěvníka, který je povinen zacházet s kopírovanými dokumenty šetrně a ohleduplně.

4.1.5 Kopie z historického knižního fondu

Z historického knižního fondu není badatelům dovoleno pořizovat si kopie. Badatelé si mohou zhotovení kopií objednat v OVS, jehož pracovníci musí postup reprodukce dokumentu konzultovat s pracovníky Knihovědného oddělení. Pokud fyzický stav dokumentu z historického knižního fondu neumožňuje vytvoření digitálních kopií, bude žádost badatele zamítnuta. Kopie mohou zhotovovat výhradně pracovníci KNAV a to s použitím digitalizačních technologií (kopie nelze pořizovat xerograficky).

Badatel se zavazuje využívat digitální kopie z historického knižního fondu výhradně pro studijní účely. V případě, že by digitální kopie měly být použity jako doprovod publikované studie či jiným způsobem zveřejněny, je badatel povinen požádat KNAV o poskytnutí jednorázového reprodukčního práva. Badatel, který použije digitální kopie k publikování, je dále povinen sdělit KNAV základní bibliografické údaje o zveřejněné práci.

Cena za zhotovení digitálních kopií z historického knižního fondu a poskytnutí jednorázového reprodukčního práva se řídí částí 5.5.3 Ceníku. U digitálních kopií z historického knižního fondu se navíc účtuje poplatek za jejich uložení či tištěný výstup (viz Ceník, část 5.5.3).

4.1.6 Tisk dokumentů

V počítačové studovně mohou uživatelé a návštěvníci využít možnost černobílého tisku dokumentů ve formátu A4. Uživatelé mohou navíc na tiskovém (kopírovacím) zařízení zapojeném v systému MyQ tisknout dokumenty ve formátech A4 a A3, černobíle, barevně, jednostranně a oboustranně. Uživatelé mohou v systému MyQ tisknout z počítačové studovny nebo vlastního zařízení připojeného do počítačové sítě KNAV. Uživatelé nastavují parametry tisku samostatně, dle instrukcí umístěných u počítačových stanic, na stolech a u u tiskového zařízení.

Každý uživatel má v systému MyQ své kreditní konto, na které může v OVS vložit libovolný kredit, maximálně však 500 Kč (slovy: pět-set-korun-českých). Částka za tisk je z kreditu odečtena po ukončení úlohy ve výši odpovídající nastavení tisku (černobíle, barevně, oboustranně). V případě, že na kreditním kontu uživatele není potřebná částka pro tisk, úloha není zpracována. Nevyčerpaný kredit není uživateli vracen, ale zůstává na jeho kreditním kontu.

4.2 Elektronické informační zdroje

4.2.1 Přístup k EIZ

Prostřednictvím své webové stránky zpřístupňuje KNAV uživatelům a návštěvníkům EIZ vázané licenčními podmínkami a EIZ volné. Do licencovaných EIZ mohou uživatelé a návštěvníci vstupovat v počítačové studovně a na svých vlastních zařízeních připojených do počítačové sítě KNAV.

Do licencovaných EIZ povolujících vzdálený přístup mohou uživatelé vstupovat ze svých zařízení i mimo chráněnou zónu. O členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu lze žádat osobně nebo korespondenčně či elektronicky bez nutnosti fyzické návštěvy KNAV (viz část 2.5).

4.2.2 Podmínky vstupu do EIZ

Vstup do EIZ je povolen všem uživatelům, kteří mají platné členství, a návštěvníkům s platnou jednodenní vstupenkou s internetem. Okamžikem vstupu do cílové databáze EIZ se uživatel či návštěvník zavazuje, resp. je povinen dodržovat Knihovní řád.

Podmínkou vstupu do EIZ prostřednictvím vzdáleného přístupu je přihlášení uživatele zadáním přihlašovacích údajů. Pro přihlášení ke vzdálenému přístupu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení do uživatelského konta. Okamžikem vstupu do cílové databáze EIZ se uživatel zavazuje, resp. je povinen dodržovat Knihovní řád.

EIZ mohou být využívány výhradně uživateli a návštěvníky KNAV, kteří nesmí umožnit vstup do EIZ třetím osobám. EIZ nesmí být využívány pro komerční účely.

4.2.3 Předávání osobních údajů, zabezpečení dat

Při přihlášení ke vzdálenému přístupu do databází EIZ mohou být poskytovateli obsahu, registrovanému u eduID.cz, šifrovaně předávány údaje o uživateli v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail uživatele. V takovém případě bude poskytovatel obsahu s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

4.2.4 Pravidla využívání EIZ

Veškerá zpřístupněná a získaná data musí být využívána v souladu se zákonem č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon), a to výhradně pro osobní potřebu uživatele či návštěvníka, tj. k vědeckým, studijním a výukovým účelům při dodržení principů citační etiky. Za jakékoli porušení autorského zákona a licenčních podmínek užívání EIZ a v jakémkoli rozsahu nese výlučnou odpovědnost včetně trestněprávní odpovědnosti uživatel či návštěvník, jemuž byl vstup do EIZ povolen.

Je zakázáno stahovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů a elektronických knih nebo jiné větší části EIZ a získaná data jakýmkoli způsobem dále rozmnožovat, šířit či zpřístupňovat třetím osobám nebo předávat k další distribuci.

Uživatel či návštěvník je při využívání EIZ dále vázán podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách, jejichž obsah mu na vyžádání sdělí pracovníci Oddělení EIZ (e-mail: eiz@knav.cz).

4.2.5 Porušení ustanovení Knihovního řádu

Poruší-li uživatel či návštěvník při využívání EIZ Knihovní řád, bude na tuto skutečnost pracovníky KNAV upozorněn a vyzván k okamžité nápravě. Při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci KNAV právo uživateli zablokovat jeho uživatelské konto a přerušit přístup k internetu na vlastním zařízení v počítačové síti KNAV a vzdálený přístup k EIZ KNAV na dobu šesti měsíců. Při opakovaném porušení Knihovního řádu návštěvníkem, mají pracovníci KNAV právo návštěvníkovi odepřít možnost zakoupení jednodenní vstupenky s internetem na dobu šesti měsíců. Pokud uživatel či návštěvník i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb KNAV poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb KNAV zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být uživatel či návštěvník zbaven práva využívat služeb KNAV trvale i bez předchozího půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb KNAV rozhoduje ředitel KNAV.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb KNAV nezbavuje uživatele či návštěvníka odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky KNAV dle Knihovního řádu a platných právních předpisů. V případě podezření, že uživatel či návštěvník spáchal v prostorech KNAV trestný čin, je jeho povinností vyčkat do doby příjezdu příslušníků Policie ČR a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

4.3 Meziknihovní služby

4.3.1 Obecné podmínky

KNAV zprostředkovává uživatelům výpůjčky dokumentů a kopie článků či statí ze všech vědních oborů z českých i zahraničních knihoven v souladu se závaznými pravidly platnými ve vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjční službě. Legislativní dokumenty o poskytování meziknihovních služeb jsou zpřístupněny na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/legms.

Na výpůjčky dokumentů zprostředkované meziknihovní službou se vztahují poplatky za opožděné vrácení, které se řídí ceníkem dodávající knihovny. Případnou ztrátu, zničení či poškození dokumentu dodaného prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je uživatel povinen neprodleně ohlásit KNAV. Nahrazení dokumentu uživatelem se řídí částí 3.5 Knihovního řádu.

Oddělení meziknihovních služeb je za běžného provozu přístupné: pondělí 9–19 hodin, úterý – pátek 9–15 hodin.

4.3.2 Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument v knihovním fondu KNAV nebo jiné pražské knihovny, zprostředkuje KNAV uživateli jeho zapůjčení z jiné knihovny v České republice.

O zprostředkování výpůjčky žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka výpůjčky z mimopražské české knihovny“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaného dokumentu je zpravidla 2–3 týdny, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí dokumentu je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadovaný dokument osobně v Oddělení meziknihovních služeb.

U výpůjčky dokumentu zprostředkované vnitrostátní meziknihovní službou je výpůjční lhůta stanovena individuálně a uživatel nese výhradní odpovědnost za její dodržení. V případě, že dokument není v dodávající knihovně rezervován a uživatel má platné členství, lze výpůjční lhůtu dokumentu prodloužit. Dokumenty určené dodávající knihovnou k prezenční výpůjčce může uživatel studovat výhradně v Oddělení meziknihovních služeb.

Uživatel hradí poštovné za vrácení dokumentu dodávající knihovně (viz Ceník, část 5.6.1), příp. další náklady stanovené dodávající knihovnou.

4.3.3 Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument v knihovním fondu KNAV, zprostředkuje KNAV dodání kopií článku či stati z jiné knihovny v České republice.

O zprostředkování dodání kopií žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka kopie z české knihovny“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaných kopií je zpravidla 5 pracovních dní, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí kopií je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadované kopie osobně v Oddělení výpůjčních služeb. Kopie z dokumentů opatřených KNAV z jiných knihoven jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele, jehož povinností je jednat v souladu s ustanoveními zákona č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon).

Uživatel hradí náklady za zhotovení kopií stanovené dodávající knihovnou.

4.3.4 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument ve fondech knihoven na území České republiky, zprostředkuje KNAV jeho zapůjčení ze zahraniční knihovny.

O zprostředkování výpůjčky žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka výpůjčky ze zahraničí“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaného dokumentu je zpravidla 2–3 týdny, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí dokumentu je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadovaný dokument osobně v Oddělení meziknihovních služeb.

U výpůjčky dokumentu zprostředkované mezinárodní meziknihovní službou je výpůjční lhůta stanovena individuálně a uživatel nese výhradní odpovědnost za její dodržení. Výpůjční lhůtu dokumentu nelze prodlužovat. Dokumenty určené dodávající knihovnou k prezenční výpůjčce může uživatel studovat výhradně v Oddělení meziknihovních služeb.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány za úhradu (viz Ceník, část 5.6.2).

4.3.5 Mezinárodní meziknihovní reprografické služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument ve fondech knihoven na území České republiky, zprostředkuje KNAV dodání kopií článku či stati ze zahraniční knihovny.

O zprostředkování dodání kopií žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka kopie ze zahraničí“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaných kopií je zpravidla 5 pracovních dní, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí kopií je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadované kopie osobně v Oddělení meziknihovních služeb. Kopie z dokumentů opatřených KNAV z jiných knihoven jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele, jehož povinností je jednat v souladu s ustanoveními zákona č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon).

Mezinárodní meziknihovní reprografické služby jsou poskytovány za úhradu (viz Ceník, část 5.6.2).

4.3.6 Nedodání požadovaného dokumentu

Nejsou-li požadované dokumenty či kopie dodány po uplynutí 1 měsíce od přijetí objednávky meziknihovní služby, kontaktují pracovníci KNAV uživatele a informují ho o stavu dané objednávky. Pokud objednávka není kladně vyřízena ani po 3 měsících od jejího přijetí KNAV, je uživateli vrácena jako nevyřízená.

4.4 Výpočetní technika a internet v počítačové studovně

4.4.1 Registrace u služby

Využívání počítačové studovny je uživatelům a návštěvníkům umožněno po předložení a dočasném odevzdání platného čtenářského průkazu či platné jednodenní vstupenky s internetem službu konajícímu pracovníkovi KNAV (dále jen služba). Předložené doklady vrací služba uživatelům a návštěvníkům po ukončení jejich práce na počítačové stanici.

4.4.2 Denní limit

Denní limit pro využívání výpočetní techniky KNAV v počítačové studovně, na který mají uživatelé a návštěvníci nárok, je maximálně 120 minut. Tento limit není možné dále prodlužovat. KNAV si vyhrazuje právo v odůvodněných případech denní limit pro využití výpočetní techniky zkrátit.

Denní limit může být čerpán v maximálně čtyřech návštěvách. Každá návštěva se zaokrouhluje na celé půlhodiny. Přerušení čerpání denního limitu je podmíněno vyzvednutím čtenářského průkazu či jednodenní vstupenky s internetem u služby.

4.4.3 Využívání informačních pramenů

Počítačová studovna je určena k využívání EIZ, pro studijní účely a ke zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru na internetu. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami a Knihovním řádem. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s pornografickým, sexuálním, erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog, omamných látek a stránky sloužící ke komerčním účelům (např. inzerce, aukce, sázení atd.) nebo jiným než studijním účelům.

4.4.4 Autorský zákon

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákon č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon). Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, instalovaných aplikací a programů KNAV a stahovat nebo sdílet díla chráněná autorským zákonem (knihy, filmy, hudba, software atd.). Kopírování elektronických nosičů z fondu KNAV není dovoleno, pokud to nepřipouštějí licenční podmínky.

Všechna získaná data a rozmnoženiny děl či jejich části (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatelů a návštěvníků a jejich studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli jiným způsobem užívat, zejména je dále šířit, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. Užití rozmnoženin děl a počítačových programů získaných z licencovaných zdrojů podléhá podmínkám uzavřených licenčních smluv (viz část 4.2 Knihovního řádu). V KNAV není povoleno stahování ani sdílení děl chráněných autorským zákonem (knihy, filmy, hudba, software atd.).

4.4.5 Hluk, konzumace potravin a nápojů

Při práci v počítačové studovně jsou uživatelé a návštěvníci povinni dodržovat Knihovní řád, zejména nesmí mít v počítačové studovně zapnutou akustickou signalizaci mobilního telefonu, dále zde platí zákaz jakýchkoli hovorů, včetně telefonických, a konzumace potravin a nápojů (s výjimkou nealkoholických nápojů v uzavíratelných nádobách). Telefonování a konzumace potravin a nealkoholických nápojů jsou povoleny výhradně v odpočinkové místnosti.

4.4.6 Přístupová práva

Uživatelé a návštěvníci mohou v počítačové síti KNAV pracovat výhradně pod uživatelským jménem přiděleným pro uživatele KNAV. Uživatelé a návštěvníci se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva, která jim nepřísluší. Dojde-li jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) k získání uživatelům či návštěvníkům nepříslušejících přístupových práv, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě.

4.4.7 Programové vybavení

Uživatelé a návštěvníci nesmí v počítačové studovně využívat jiné než v nabídce poskytované programové vybavení, včetně přenosných programů.

4.4.8 Výpočetní technika

Uživatelé a návštěvníci nesou plnou odpovědnost za jakékoli zásahy do konfigurace výpočetní techniky, které by mohly být způsobilé jakkoli ovlivnit provoz výpočetní techniky nebo počítačové sítě. Dále jsou plně odpovědni za škody vzniklé nedovolenou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jimi zanesenými počítačovými viry. Při poškození periferie (klávesnice či myši) je uživatel či návštěvník povinen uhradit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.8).

4.4.9 Počítačová síť KNAV

Uživatelé a návštěvníci nesmí narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě KNAV ani chod a výkonnost sítě jako celku (např. nadměrným přetěžováním zdroje sítě, šířením nelegálního obsahu, cíleným útokem či neautorizovaným přístupem do jiných počítačů nebo jiných sítí, šířením počítačových virů či jiného škodlivého softwaru, rozesíláním nevyžádané pošty – „spam“ zpráv atd.).

4.4.10 Dozor služby

Uživatelé a návštěvníci berou na vědomí, že veškeré jejich aktivity na počítačové stanici podléhají dozoru služby, která má možnost si na svém služebním počítači zobrazit obsah obrazovek počítačových stanic. Služba respektuje soukromí uživatelů a návštěvníků při práci, nesděluje nikomu obsah obrazovky, respektive obsah stránek, které na internetu navštívili, s výjimkou případů porušení Knihovního řádu. Zjistí-li služba porušování Knihovního řádu a neuposlechne-li uživatel či návštěvník její výzvu k okamžitému zanechání své činnosti, předá služba zjištěné informace a zajištěné důkazy vedoucím pracovníkům KNAV k dalšímu opatření a bude dále postupovat dle bodu 1.2 Knihovního řádu.

4.4.11 Osobní údaje

Pokud uživatel či návštěvník uvádí v síti internet své osobní údaje nebo údaje sloužící k jeho identifikaci (např. informace o svém soukromí, osobě nebo o třetích osobách, e-mail, nákupy v internetových obchodech, internetové bankovnictví atd.) činí tak výslovně na vlastní nebezpečí. Takovým jednáním se vystavuje riziku zneužití svých osobních údajů, případně riziku krádeže identity a jakákoli vzniklá škoda jde plně k tíži uživatele či návštěvníka, který tak koná. KNAV prohlašuje, že neodpovídá za rozhodnutí uživatele či návštěvníka, a za šíření jakýchkoli informací, které se uživatel či návštěvník rozhodne o sobě nebo třetích osobách v síti internet zveřejnit.

4.4.12 Uložení práce

Uživatelé a návštěvníci si mohou výsledky své práce uložit do pracovního adresáře. Obsah pracovního adresáře bude automaticky smazán následující otevírací den před zahájením provozu KNAV. Uživatelé a návštěvníci mohou obsah pracovního adresáře smazat kdykoli v průběhu své práce spuštěním programu „Smazání obsahu pracovního adresáře“, který je umístěn na ploše.

4.4.13 Omezení či přerušení provozu počítačové sítě

Provoz počítačové sítě KNAV může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, popř. z jiných závažných důvodů. KNAV neodpovídá za případný výpadek výpočetní techniky ani za škody, jež by mohly uživatelům a návštěvníkům v případě výpadku výpočetní techniky vzniknout. Na využívání výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně v případě výpadku výpočetní techniky nemají uživatelé a návštěvníci právní nárok.

4.4.14 Rezervace

Uživatelé a návštěvníci mají možnost rezervovat si u služby předem, osobně, telefonicky nebo e-mailem, termín čerpání denního limitu pro využívání výpočetní techniky KNAV v počítačové studovně. Dostaví-li se uživatel či návštěvník do počítačové studovny o více než 15 minut po začátku sjednaného termínu, rezervace bez náhrady propadá.

4.5 Internet v chráněné zóně

4.5.1 Obecné podmínky

Uživatelé a návštěvníci mohou v chráněné zóně využívat bezdrátové připojení k internetu na vlastním zařízení po přihlášení do počítačové sítě KNAV. Každý uživatel či návštěvník může být v daný okamžik připojen k počítačové síti KNAV vždy pouze na jednom vlastním zařízení. Na toto připojení není nárok, zejména v případě technických problémů. Při využití této služby neposkytuje KNAV uživatelům a návštěvníkům technickou podporu. Práce na vlastním zařízení připojeném k internetu není časově omezena; uživatelé a návštěvníci mohou tuto službu během denních otevíracích hodin KNAV využívat neomezeně.

4.5.2 Připojení prostřednictvím síťového kabelu

Uživatelé a návštěvníci se mohou na vyhrazených místech v chráněné zóně připojit k internetu prostřednictvím síťového kabelu. Na toto připojení není nárok, zejména v případě technických problémů. Pokud uživatel či návštěvník nemá k dispozici vlastní síťový kabel, může si jej vypůjčit u služby v počítačové studovně. Vypůjčený síťový kabel musí být vrácen v den zapůjčení nejpozději do konce denních otevíracích hodin. Pozdní vrácení síťového kabelu a ztráta síťového kabelu jsou zpoplatněny (viz Ceník, část 5.8). Pro využití této služby je nutné se přihlásit do počítačové sítě KNAV. KNAV neposkytuje uživatelům a návštěvníkům při využití této služby technickou podporu; práce na vlastním zařízení připojeném k internetu není časově omezena; uživatelé a návštěvníci mohou tuto službu během denních otevíracích hodin KNAV využívat neomezeně.

4.5.3 Využívání informačních pramenů

Připojení k internetu na vlastním zařízení slouží uživatelům a návštěvníkům k využívání EIZ, pro studijní účely a ke zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru na internetu. Uživatel i návštěvník je povinen využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s pornografickým, sexuálním, erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog a stránky sloužící k výdělku (např. inzerce, aukce, sázení atd.) nebo jiným než studijním účelům.

4.5.4 Autorský zákon

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákon č. 216/2006 Sb., v plném znění (autorský zákon). Všechna získaná data a rozmnoženiny děl či jejich části (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatelů a návštěvníků a jejich studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli jiným způsobem užívat, zejména je dále šířit, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. Užití rozmnoženin děl a počítačových programů získaných z licencovaných zdrojů podléhá podmínkám uzavřených licenčních smluv (viz část 4.2 Knihovního řádu).

4.5.5 Porušení autorského zákona

V KNAV není povoleno stahování ani sdílení děl chráněných autorským zákonem (filmy, hudba, software atd.). Poruší-li uživatel či návštěvník svou činností na internetu, nebo jiné síťové službě autorský zákon, bude na tuto skutečnost pracovníky KNAV upozorněn s tím, že při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci KNAV právo přerušit uživateli či návštěvníkovi přístup k internetu na vlastním zařízení v počítačové síti KNAV na dobu tří měsíců.

Pokud uživatel i po uplynutí tříměsíční doby přerušení přístupu k internetu v počítačové síti KNAV poruší Knihovní řád, mají pracovníci KNAV právo zablokovat uživateli jeho uživatelské konto a přerušit poskytování služeb KNAV na dobu šesti měsíců. Při opakovaném porušení Knihovního řádu návštěvníkem, mají pracovníci KNAV právo odepřít návštěvníkovi možnost zakoupení jednodenní vstupenky s internetem na dobu šesti měsíců. Pokud uživatel či návštěvník i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb KNAV poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb KNAV zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být uživatel či návštěvník zbaven práva využívat služeb KNAV trvale i bez předchozího tříměsíčního a půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb KNAV rozhoduje ředitel KNAV.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb KNAV nezbavuje uživatele či návštěvníka odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky KNAV dle Knihovního řádu a platných právních předpisů. V případě podezření, že uživatel či návštěvník spáchal v prostorech KNAV trestný čin, je jeho povinností vyčkat do doby příjezdu příslušníků Policie ČR a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

4.5.6 Přístupová práva

Uživatelé a návštěvníci mohou v počítačové síti KNAV pracovat výhradně pod uživatelským jménem přiděleným pro uživatele a návštěvníky KNAV. Uživatelé a návštěvníci se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva, která jim nepřísluší. Dojde-li jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) k získání uživatelům a návštěvníkům nepříslušejících přístupových práv, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě.

4.5.7 Počítačová síť KNAV

Uživatelé a návštěvníci nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě KNAV ani chod a výkonnost sítě jako celku (např. nadměrným přetěžováním zdroje sítě, šířením nelegálního obsahu, cíleným útokem či neautorizovaným přístupem do jiných počítačů nebo jiných sítí, šířením počítačových virů či jiného škodlivého softwaru, rozesíláním nevyžádané pošty – „spam“ zpráv atd.).

4.5.8 Osobní údaje

Pokud uživatel či návštěvník uvádí v síti internet své osobní údaje nebo údaje sloužící k jeho identifikaci (např. informace o svém soukromí, osobě nebo o třetích osobách, e-mail, nákupy v internetových obchodech, internetové bankovnictví atd.) činí tak výslovně na vlastní nebezpečí. Takovým jednáním se vystavuje riziku zneužití svých osobních údajů, případně riziku krádeže identity a jakákoli vzniklá škoda jde plně k tíži uživatele či návštěvníka, který tak koná. KNAV prohlašuje, že neodpovídá za rozhodnutí uživatele či návštěvníka, a za šíření jakýchkoli informací, které se uživatel či návštěvník rozhodne o sobě nebo třetích osobách v síti internet zveřejnit.

4.5.9 Odpovědnost za škody

Uživatelé a návštěvníci odpovídají za technický stav vlastních zařízení, prostřednictvím kterých využívají připojení k internetu v KNAV (např. za dostatečnou antivirovou ochranu, za případné další ochrany, které dané zařízení nabízí atd.). Uživatelé a návštěvníci plně odpovídají za škodu, která by KNAV vznikla tím, že by do počítačové sítě KNAV připojili nedostatečně zabezpečené zařízení (např. škoda vzniklá KNAV šířením nelegálního obsahu, útoky na jiná zařízení v počítačové síti KNAV nebo v jiných sítích, rozesíláním nevyžádané pošty – „spam“ zpráv atd. z nedostatečně zabezpečeného zařízení uživatele či návštěvníka). Zároveň nesou uživatelé i návštěvníci plnou odpovědnost za škody vzniklé tím, že v počítačové síti KNAV užívají vlastní zařízení v rozporu s technickými normami a doporučeními výrobce tohoto zařízení (např. škody způsobené požárem, který byl iniciován vlastním zařízením uživatele či návštěvníka atd.).

4.5.10 Porušení ustanovení Knihovního řádu

Připojí-li uživatel či návštěvník do počítačové sítě KNAV vlastní zařízení, které jakýmkoli způsobem naruší bezpečnost této sítě nebo bude využívat připojení k internetu na vlastním zařízení v rozporu s Knihovním řádem, bude pracovníky KNAV na porušení Knihovního řádu upozorněn a vyzván k odpojení svého zařízení. Neuposlechne-li uživatel či návštěvník výzvu pracovníka KNAV, bude dále postupováno dle bodu 1.2 Knihovního řádu.

4.5.11 Výpadek, snížená kvalita počítačové sítě

KNAV neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu připojení k internetu prostřednictvím vlastního zařízení uživatele či návštěvníka, ani za škody, které by mohly uživatelům či návštěvníkům v důsledku těchto okolností vzniknout.

4.6 Rešeršní služby

4.6.1 Objednání rešerše

Uživatelé si mohou v KNAV objednat zpracování rešerše (kontaktní e-mail: reserse@knav.cz, telefon: 221 403 452).

4.6.2 Zpracování rešerše

Rešerše se zpracovávají:

 • po domluvě mezi uživatelem a pracovníkem KNAV na základě individuální objednávky;
 • z databází a fondu KNAV a z dat přístupných na internetu.

4.6.3 Poskytované služby

Požadavek lze zadat na:

 • rešerše tematické, autorské, vyhledání časopisů a citační analýzy z databází Web of Knowledge a Scopus;
 • zjištění Impact Factoru z Journal Citation Reports (z databáze JCR i z z tištěné verze);
 • vyhledání Hirsch-indexu z databází Web of Science a Scopus;
 • poradenskou a konzultační činnost týkající se databází;
 • vyhledání věcných a biografických informací.

4.6.4 Poplatky

Rešeršní služby jsou zpoplatněny (viz Ceník, část 5.7). Cena zahrnuje:

 • tvorbu rešeršního dotazu;
 • výběr vhodných zdrojů,
 • prohledání vybraných zdrojů,
 • vyhodnocení relevance a hodnoty výsledků prohledávání,
 • výběr záznamů na základě relevance a dostupnosti,
 • vytvoření komplexního dokumentu obsahujícího vybrané záznamy, popř. odkazy na plné texty.

Zpět na obsah

5. CENÍK

Není-li uvedeno jinak, týkají se ceny služeb poskytovaných v hale služeb
(e-mail: infoknav@knav.cz, tel.: 221 403 208).

Uvedené ceny jsou konečné.

5.1 Registrace

5.1.1Poplatek za vystavení čtenářského průkazu20 Kč
5.1.2Registrační poplatek – platnost členství 365 dní150 Kč
5.1.3Registrační poplatek – platnost členství 183 dní80 Kč
5.1.4Jednodenní vstupenka10 Kč
5.1.5Jednodenní vstupenka s internetem30 Kč
5.1.6Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu50 Kč

5.2 Požadavek, rezervace

5.2.1Nevyzvednutí požadovaného dokumentu10 Kč
5.2.2Rezervace výpůjčky10 Kč
5.2.3Nevyzvednutí rezervovaného dokumentu10 Kč

5.3 Opožděné vrácení, upomínání

5.3.1Poplatek za opožděné vrácení – 1 kalendářní den / 1 dokument3 Kč
5.3.21. upomínka10 Kč
5.3.32. upomínka10 Kč
5.3.43. upomínka10 Kč
5.3.5Ředitelská upomínka (doporučený dopis)400 Kč
5.3.6Advokátní upomínka1.000 Kč

5.4 Ztráta dokumentu

Poplatky při likvidaci škody způsobené nevrácením, ztrátou, poškozením nebo zničením dokumentu

5.4.1Poplatek při náhradě jinou publikací (za každý dokument)50 Kč
5.4.2Poplatek při peněžité náhradě (za každý dokument)100 Kč
5.4.3Poplatek za jednu stranu xerokopie A4, černobílá, jednostranně2 Kč
5.4.4Poplatek za jednu stranu xerokopie A3, černobílá, jednostranně3 Kč
5.4.5Poplatek za jednu stranu xerokopie A4, barevná, jednostranně8 Kč
5.4.6Poplatek za jednu stranu xerokopie A3, barevná, jednostranně14 Kč
5.4.7Poplatek za svázání – vazba Unibind A4 do 21 mm49 Kč
5.4.8Poplatek za svázání, vazba Unibind A4 21–45 mm47 Kč
5.4.9Poplatek za ztrátu elektronického nosiče50 Kč

5.5 Reprografické a knihařské služby

5.5.1 Tištěné kopie na objednávku

Službu poskytuje Reprografické a knihařské centrum KNAV (e-mail: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243)

5.5.1.1A4, černobílá, jednostranně, 1–99 ks2 Kč
5.5.1.2A4, černobílá, jednostranně, nad 100 stran1,60 Kč
5.5.1.3A4, černobílá, oboustranně, 1–99 ks3 Kč
5.5.1.4A4, černobílá, oboustranně, nad 100 listů2,50 Kč
5.5.1.5A3, černobílá, jednostranně, 1–99 ks3,60 Kč
5.5.1.6A3, černobílá, jednostranně, nad 100 ks3 Kč
5.5.1.7A3, černobílá, oboustranně, 1–99 ks4,60 Kč
5.5.1.8A3, černobílá, oboustranně, nad 100 ks4 Kč
5.5.1.9A4, barevná, jednostranně, 1–99 ks8 Kč
5.5.1.10A4, barevná, jednostranně, 100–199 ks7,50 Kč
5.5.1.11A4, barevná, jednostranně, nad 200 ks7 Kč
5.5.1.12A4, barevná, oboustranně, 1–99 listů15 Kč
5.5.1.13A4, barevná, oboustranně, 100–199 listů14 Kč
5.5.1.14A4, barevná, oboustranně, nad 200 listů13 Kč
5.5.1.15A3, barevná, jednostranně, 1-99 stran14 Kč
5.5.1.16A3, barevná, jednostranně, 100-199 stran13 Kč
5.5.1.17A3, barevná, jednostranně, nad 200 stran12 Kč
5.5.1.18A3, barevná, oboustranně, 1–99 listů26 Kč
5.5.1.19A3, barevná, oboustranně, 100–199 listů22 Kč
5.5.1.20A3, barevná, oboustranně, nad 200 listů20 Kč
5.5.1.21A4, kniha, jednostranně (1 strana)2,50 Kč
5.5.1.22A3, kniha, jednostranně (1 strana)4 Kč
5.5.1.23A4, kniha, oboustranně (1 strana)4 Kč
5.5.1.24A3, kniha, oboustranně (1 strana)6,50 Kč

5.5.2 Tištěné kopie samoobslužně

5.5.2.1A4, černobílá, jednostranně1 Kč
5.5.2.2A4, černobílá, oboustranně2 Kč
5.5.2.3A3, černobílá, jednostranně2 Kč
5.5.2.4A3, černobílá, oboustranně4 Kč
5.5.2.5A4, barevná, jednostranně6 Kč
5.5.2.6A4, barevná, oboustranně12 Kč
5.5.2.7A3, barevná, jednostranně12 Kč
5.5.2.8A3, barevná, oboustranně24 Kč

5.5.3 Kopie z historického knižního fondu

5.5.3.1Digitální kopie/1 strana dokumentu15 Kč
5.5.3.2Uložení na DVD/CD80 Kč
5.5.3.3Uložení na HDD, přenosné paměťové disky20 Kč
5.5.3.4Uložení na internetové úložiště20 Kč
5.5.3.5Černobílý tištěný výstup/1 strana dokumentu2 Kč
5.5.3.6Poskytnutí jednorázového reprodukčního práva/1 strana dokumentu pro nekomerční účely250 Kč
5.5.3.7Poskytnutí jednorázového reprodukčního práva/1 strana dokumentu pro komerční účely1.000 Kč

5.5.4 Tisk dokumentů v počítačové studovně

5.5.4.1A4, černobílá, jednostranně2 Kč
5.5.4.2A4, černobílá, oboustranně3 Kč

5.5.5 Tisk dokumentů samoobslužně

5.5.5.1A4, černobílá, jednostranně1 Kč
5.5.5.2A4, černobílá, oboustranně2 Kč
5.5.5.3A3, černobílá, jednostranně2 Kč
5.5.5.4A3, černobílá, oboustranně4 Kč
5.5.5.5A4, barevná, jednostranně6 Kč
5.5.5.6A4, barevná, oboustranně12 Kč
5.5.5.7A3, barevná, jednostranně12 Kč
5.5.5.8A3, barevná, oboustranně24 Kč

5.5.6 Malotirážní tisk

Službu poskytuje Reprografické a knihařské centrum KNAV (e-mail: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243)

5.5.6.1Karton – obálka A4, jednostranně5 Kč
5.5.6.2Karton – obálka A4, oboustranně7 Kč
5.5.6.3Karton – obálka A3, jednostranně7 Kč
5.5.6.4Karton – obálka A3, oboustranně11 Kč

5.5.7 Vazba knih

Službu poskytuje Reprografické a knihařské centrum KNAV (e-mail: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243)

5.5.7.1A3 celoplátěné desky + potisk465 Kč
5.5.7.2A4 celoplátěné desky + potisk331 Kč
5.5.7.3A5 celoplátěné desky + potisk199 Kč
5.5.7.4Termovazba A4–A534 Kč
5.5.7.5Vazba Unibind A4, do 21 mm39 Kč
5.5.7.6Vazba Unibind A4, 21–45 mm47 Kč
5.5.7.7Foliové desky Unibind + koženka s tiskem95 Kč
5.5.7.8Hřbet Unibind + koženka bez tisku80 Kč
5.5.7.9Hřbet Unibind + koženka s tiskem105 Kč
5.5.7.10Kroužková vazba do 25 mm32 Kč
5.5.7.11Kroužková vazba 25–45 mm41 Kč
5.5.7.12Vlepení do obálky17 Kč
5.5.7.13Snášení, kompletace, lepení a ořez14 Kč
5.5.7.14Snášení, kompletace, ořez a děrování17 Kč
5.5.7.15Snášení, kompletace, lepení a klopny20 Kč
5.5.7.16Šití na stříšku (2 spony)7 Kč
5.5.7.17Šití v rohu2 Kč
5.5.7.18Snášení2 Kč
5.5.7.19Falcování2 Kč
5.5.7.20Perforace2 Kč
5.5.7.21Zlacení 1 řádek22 Kč
5.5.7.22Zhotovení desek A4 celoplátno133 Kč
5.5.7.23Výlepy do desek 2 růžky7 Kč

5.5.8 Laminování, pasparty

Službu poskytuje Reprografické a knihařské centrum KNAV (e-mail: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243)

5.5.8.1Laminování A353 Kč
5.5.8.2Laminování A427 Kč
5.5.8.3Laminování A514 Kč
5.5.8.4Pasparta A3397 Kč
5.5.8.5Pasparta A4264 Kč
5.5.8.6Pasparta A5199 Kč
5.5.8.7Pasparta A6132 Kč

5.5.9 Tisk a vazba diplomových prací – studentská sleva

Službu poskytuje Reprografické a knihařské centrum KNAV (e-mail: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243)

*Expresní vazbu nemůžeme zaručit, je-li pracovní kapacita RKC naplněna – informujte se na tel. 221 403 243.

5.5.9.1Jednostranný tisk černobílé strany A41,70 Kč
5.5.9.2Oboustranný tisk černobílé strany A43 Kč
5.5.9.3Vazba diplomové práce do 3 hodin*252 Kč
5.5.9.4Vazba do jednoho dne202 Kč
5.5.9.5Vazba do tří dnů161 Kč
5.5.9.6V ceně je zlacení 3 řádků. Zlacení řádku navíc21 Kč
5.5.9.7Výroba chlopní21 Kč
5.5.9.8Pošetka na CD3 Kč
5.5.9.9Vazba do původních desek (oprava)81 Kč
5.5.9.10Vlepování listů36 Kč
5.5.9.11Pásek na přílohy11 Kč

5.6 Meziknihovní služby

* náklady stanoví dodávající knihovny

5.6.1 Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

5.6.1.1Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby*
5.6.1.2Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby, poštovné35 Kč
5.6.1.3Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby*

5.6.2 Mezinárodní meziknihovní služby pro uživatele

5.6.2.1Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby500 Kč
5.6.2.2Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby z British Library a zámoří700 Kč
5.6.2.3Mezinárodní meziknihovní reprografické služby, za každých započatých 5 stran60 Kč
5.6.2.4Mezinárodní meziknihovní reprografické služby z British Library a zámoří za 1 článek450 Kč

5.6.3 Mezinárodní meziknihovní služby pro pracovníky AV ČR

5.6.3.1Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby300 Kč
5.6.3.2Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby z British Library a zámoří600 Kč
5.6.3.3Mezinárodní meziknihovní reprografické služby, za každých započatých 5 stran50 Kč
5.6.3.4Mezinárodní meziknihovní reprografické služby z British Library a zámoří za 1 článek350 Kč
5.6.3.5Poplatky za opožděné vrácení*

5.7 Rešeršní služby

Službu poskytuje Oddělení rešeršních a referenčních služeb (e-mail: reserse@knav.cz, tel.: 221 403 452)

5.7.1Za každou započatou hodinu rešerše – zaměstnanci AV ČR

100 Kč

5.7.2Za každou započatou hodinu rešerše – ostatní

250 Kč

5.8 Ostatní poplatky

5.8.1Poplatek za úschovu100 Kč
5.8.2Poplatek za ztrátu klíče od úložné skříňky100 Kč
5.8.3Poplatek za ztrátu visačky s číslem věšáku50 Kč
5.8.4Poplatek za poškození periferie (klávesnice, myš)500 Kč
5.8.5Poplatek za pozdní vrácení síťového kabelu (2. den ad.)50 Kč
5.8.5Poplatek za ztrátu síťového kabelu100 Kč
5.8.7Příplatek za platbu převodem ze zahraničí200 Kč

5.9 E-books on Demand (EOD)

5.9.1Manipulační poplatek200 Kč
5.9.2Poplatek za 1 zdigitalizovanou stránku4 Kč
5.9.3Příplatek za zaslání e-knihy poštou na CD/DVD nosiči – Evropa včetně ČR150 Kč
5.9.4Příplatek za zaslání e-knihy poštou na CD/DVD nosiči – Ostatní země200 Kč

Zpět na obsah

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel při registraci a prodloužení členství stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Knihovním řádem, souhlasí s jeho podmínkami a zavazuje se jej dodržovat, a že se seznámí s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách. Návštěvník při vydání jednodenní vstupenky stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Knihovním řádem, souhlasí s jeho podmínkami a zavazuje se jej dodržovat.

Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel KNAV nebo jím pověřený pracovník.

KNAV si vyhrazuje právo Knihovní řád aktualizovat. Platné znění Knihovního řádu bude vystaveno na webových stránkách (https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/knihovni-rad/).

Tento Knihovní řád nabývá platnosti dne 1. 1. 2017. Dnem 31. 12. 2016 pozbývá platnosti Knihovní řád ze dne 1. 9. 2015. Všechna práva a povinnosti vztahující se k době jeho platnosti jsou vůči stranám účinná i nadále.

Ing. Martin Lhoták
ředitel Knihovny AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 20. 12. 2016

 

Knihovní řád ve formátu pdf ke stažení a tisku