Knihovní řád

 

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

1.1 Obecné zásady
1.2 Porušení ustanovení Knihovního řádu
1.3 Šatna a úložné skříňky
1.4 Kontrola osobních věcí a zavazadel
1.5 Nevyzvednutí věcí ze šatny a úložných skříněk
1.6 Úschova věcí nevyzvednutých ze šatny
1.7 Hluk, konzumace potravin a nápojů
1.8 Turnikety, bezpečnostní brána
1.9 Technika KNAV
1.10 Uložení studijních materiálů uživatele v KNAV
1.11 Kontrola vynášených dokumentů
1.12 Kamerový systém
1.13 Uzavření KNAV pro veřejnost
1.14 Fotografování, filmování v KNAV
1.15 Reklamace

2. REGISTRACE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Uživatel
2.2 Pracovník AV ČR
2.3 Absenční členství se čtenářským průkazem
2.4 Prezenční členství se čtenářským průkazem
2.5 Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu
2.6 Uživatelské konto
2.7 Přihlašovací údaje
2.8 Návštěvník, jednodenní vstupenka
2.9 Zpracování osobních údajů

3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

3.1 Absenční výpůjčka z depozitářů
3.2 Absenční výpůjčka z volně přístupných knihovních fondů
3.3 Prezenční výpůjčka z depozitářů
3.4 Prezenční výpůjčka z volně přístupných knihovních fondů
3.5 Výpůjčka z historického knižního fondu
3.6 Ztráta dokumentu a způsoby náhrad

4. SLUŽBY

4.1 Reprografické služby
4.2 Elektronické informační zdroje
4.3 Meziknihovní služby
4.4 Výpočetní technika a internet v počítačové studovně
4.5 Wi-Fi KNAV
4.6 Rešeršní služby
4.7 Individuální studovny

5. CENÍK

5.1 Registrace
5.2 Požadavek, rezervace
5.3 Opožděné vrácení, upomínání
5.4 Ztráta dokumentu
5.5 Poplatky za pronájem individuální studovny
5.6 Meziknihovní služby
5.7 Rešeršní služby
5.8 E-books on Demand (EOD)
5.9 Ostatní poplatky
5.10 Reprografické a knihařské služby

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 


VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Knihovna AV ČR, v. v. i., plní funkci specializované knihovny se zaměřením na vědecký výzkum a buduje fond základních vědeckých a odborných tištěných i elektronických zdrojů ze všech vědních oborů. Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje KNAV pracovníkům AV ČR, fyzickým osobám a veřejným knihovnám se sídlem v České republice.

Za účelem ochrany knihovních fondů svěřených do správy KNAV je dle obecně závazných předpisů výpůjčka definována jako smluvní vztah výpůjčky mezi KNAV a uživatelem nebo návštěvníkem. Tento Knihovní řád definuje práva a povinnosti uživatelů a návštěvníků zahrnující ustanovení o smluvních pokutách za porušení povinností, vymezení způsobu upomínání včetně souvisejících nákladů a způsobu náhrady škody (dle ustanovení o vypůjčování movitých věcí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, příslušných ustanovení předpisů prováděcích a souvisejících a tohoto Knihovního řádu).

Knihovna AV ČR, v. v. i., poskytuje knihovnické služby v souladu se zřizovací listinou, zákonem č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, zákonem č. 283/1992 Sb., o Akademii věd ČR a zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon). Ve smyslu těchto zákonů a v návaznosti na další zákony a předpisy (zejména občanský zákoník, trestní zákoník a autorský zákon) vydává KNAV tento Knihovní řád.

SEZNAM ZKRATEK A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

AV ČR – Akademie věd České republiky

EIZ – elektronické informační zdroje

KNAV – Knihovna AV ČR, v. v. i.

OVRS – Oddělení výpůjčních a referenčních služeb

v. v. i. – veřejná výzkumná instituce

 1. Knihovní fond je soubor veškerých dokumentů, které KNAV zpřístupňuje svým uživatelům a návštěvníkům.
 2. Dokument je jakákoli samostatně evidovaná knihovní jednotka z knihovního fondu.
 3. Historický knižní fond je část knihovního fondu složená z veškerých dokumentů vydaných do roku 1860 a výběrově i dokumentů novějších; sestává z prvotisků, starých tisků a novodobých vzácných tisků, rukopisů a archiválií.
 4. Volně přístupné knihovní fondy jsou části knihovního fondu umístěné v chráněné zóně určené k prezenční nebo absenční výpůjčce; dokumenty těchto fondů si mohou uživatelé a návštěvníci vypůjčit nezávisle na pracovnících KNAV.
 5. Depozitáře jsou uzavřené sklady, ve kterých jsou uloženy části knihovního fondu.
 6. Elektronické informační zdroje jsou digitální informační zdroje dostupné prostřednictvím počítačových sítí.
 7. Prostory KNAV jsou jakékoli prostory knihovny přístupné uživatelům a návštěvníkům, včetně chráněné zóny, odpočinkové místnosti, šatny, předsálí a toalet.
 8. Chráněná zóna je prostor ohraničený vstupním turniketem a výstupním turniketem s bezpečnostní bránou, který je přístupný výhradně uživatelům s platně registrovaným členstvím se čtenářským průkazem a návštěvníkům s platnou jednodenní vstupenkou.
 9. Studijní místo je jedna židle u stolu nebo u počítačové stanice v samoobslužné počítačové studovně, anebo jedna individuální studovna.
 10. Individuální studovna je uzamykatelný prostor s jedním studijním místem v chráněné zóně, který si mohou uživatelé s platným čtenářským průkazem pronajmout.
 11. Odpočinková místnost je prostor s nápojovými a prodejními automaty vyhrazený k odpočinku uživatelů a návštěvníků, ve kterém je možné konzumovat potraviny a nealkoholické nápoje, a uskutečnit hlasitější hovory, včetně telefonických.
 12. Uživatel je každý, kdo má v daném okamžiku platně registrované členství (jeden z typů členství); má právo využívat knihovní fond, technická zařízení, data nebo jiné služby KNAV poskytované veřejnosti, a to jak osobně, tak prostřednictvím jiné osoby, internetem, telefonicky apod. za podmínek stanovených tímto Knihovním řádem.
 13. Návštěvník je každý, kdo má v daném okamžiku platnou jednodenní vstupenku (jeden z typů jednodenních vstupenek); má právo využívat knihovní fond, technická zařízení, data nebo jiné služby KNAV poskytované veřejnosti za podmínek stanovených tímto Knihovním řádem.
 14. Nájemce individuální studovny je uživatel, který má nejpozději před započetím sjednané doby nájmu individuální studovny vyrovnány veškeré závazky vůči KNAV, a to včetně úhrady poplatku za nájem, a který si individuální studovnu od pracovníků KNAV protokolárně převzal.
 15. Badatel je uživatel, který má evidovaný badatelský list; má právo využívat historický knižní fond za podmínek stanovených tímto Knihovním řádem.
 16. Akceptovatelný osobní průkaz totožnosti je platný občanský průkaz nebo jiný platný osobní průkaz totožnosti, kterým mohou uživatelé a návštěvníci prokázat svou totožnost a bude akceptován KNAV pro účely poskytování služeb KNAV.
 17. Registrace pro vzdálený přístup je registrace, která opravňuje uživatele k využívání EIZ zpřístupňovaných prostřednictvím webové stránky KNAV.
 18. Vzdálená registrace je registrace uživatele bez nutnosti fyzické návštěvy KNAV. Takto registrovaný uživatel je oprávněn výhradně k využívání vzdáleného přístupu k EIZ.
 19. Vzdálený přístup k EIZ je přístup umožňující uživatelům využívat digitální informační zdroje z vlastního zařízení bez nutnosti fyzické přítomnosti uživatele v KNAV.
 20. Jednodenní vstupenka je vstupenka opravňující návštěvníka ke vstupu do chráněné zóny a využívání volně přístupných knihovních fondů a prezenčních služeb během denních otevíracích hodin KNAV. Vstupenka je platná jeden kalendářní den.
 21. Požadavek na výpůjčku je objednání dokumentu z depozitáře na jméno uživatele či návštěvníka.
 22. Rezervace výpůjčky je objednání dokumentu, který je v danou chvíli objednán nebo vypůjčen nebo rezervován jiným uživatelem či návštěvníkem.
 23. Absenční výpůjčka je výpůjčka dokumentu z depozitářů nebo volně přístupných knihovních fondů, u nichž KNAV umožňuje oprávněným uživatelům vypůjčení mimo chráněnou zónu; absenční výpůjčku dokumentu může oprávněný uživatel uskutečnit samoobslužně nebo asistovaně.
 24. Samoobslužná výpůjčka je připsání požadovaných dokumentů na uživatelské konto uskutečněné uživatelem prostřednictvím samoobslužného výpůjčního zařízení bez asistence pracovníků KNAV.
 25. Asistovaná výpůjčka je připsání požadovaných dokumentů na uživatelské konto provedené pracovníky OVRS.
 26. Lhůta k vyzvednutí je doba, po kterou jsou pro uživatele připraveny k vypůjčení dokumenty, na které byl zadán požadavek na absenční výpůjčku z depozitářů nebo dokumenty, na které byla zadána rezervace výpůjčky.
 27. Prezenční výpůjčka je výpůjčka dokumentů, které mohou uživatelé a návštěvníci užívat výhradně v chráněné zóně; prezenční výpůjčku je možné uskutečnit z celého dostupného knihovního fondu s ohledem na fyzický stav dokumentů.
 28. Úložní lhůta je doba, po kterou jsou pro uživatele a návštěvníky připraveny k vypůjčení dokumenty objednané k prezenční výpůjčce z depozitářů.
 29. Výpůjčka z historického knižního fondu je výpůjčka vybraných dokumentů, které mohou badatelé užívat výhradně v badatelně a pod dohledem pracovníka KNAV.
 30. Výpůjční lhůta je doba, po kterou smí uživatelé a návštěvníci užívat vypůjčený dokument. Výpůjční lhůtu stanoví KNAV při provedení výpůjčky. Pokud tak neučiní, platí lhůty stanovené Knihovním řádem.
 31. Výpůjční lístek je tištěný doklad, který obsahuje údaje o vypůjčeném dokumentu (např. datum výpůjčky) a údaje o uživateli či návštěvníkovi, který svým podpisem potvrzuje převzetí výpůjčky.
 32. Samoobslužné výpůjční zařízení je zařízení umístěné v chráněné zóně umožňující uživateli uskutečnit samoobslužnou absenční výpůjčku jím požadovaného dokumentu z depozitáře nebo jím vybraného dokumentu z volně přístupných knihovních fondů.
 33. Návratové knižní boxy Národní a Vodičkova jsou zařízení, která umožňují uživatelům samoobslužné vrácení vypůjčených dokumentů i mimo denní otevírací hodiny KNAV. Návratový knižní box Národní umístěný za vchodovými dveřmi do sídla KNAV na adrese Národní 1009/3, Praha 1, je přístupný pondělí–pátek, 6–20 hodin. Návratový knižní box Vodičkova umístěný vedle vchodu do lékárny na adrese Vodičkova 792/40, Praha 1, je přístupný nepřetržitě.
 34. Uživatelské konto je uživatelský účet, ve kterém jsou zaznamenávány všechny operace výpůjčního procesu, případné poplatky za opožděné vrácení, popř. poplatky za jiné druhy služeb.
 35. Kreditní konto je uživatelský účet, na který je vkládána finanční hotovost sloužící k úhradě poplatků za samoobslužný tisk a samoobslužné kopírování.
 36. Rešerše je proces vyhledávání informací o určité problematice na základě konkrétního požadavku a též soupis vyhledaných informací jako výsledek tohoto procesu.
 37. Wi-Fi KNAV je bezdrátové připojení k internetu v chráněné zóně na vlastním zařízení uživatele nebo návštěvníka.

Zpět na obsah

1. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ

1.1 Obecné zásady

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat Knihovní řád, řídit se pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy a dbát písemných pokynů a instrukcí umístěných na viditelných místech v prostorech KNAV. Uživatel či návštěvník může obsadit pouze jedno studijní místo. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni chovat se vůči svému okolí ohleduplně, zejména zachovávat ticho a klid, a zdržet se jakéhokoli jednání úmyslného nebo nedbalostního, v jehož důsledku by mohlo dojít ke škodám na majetku KNAV nebo majetku a zdraví jiných osob. Za škody způsobené na majetku KNAV odpovídá uživatel či návštěvník v rozsahu stanoveném Knihovním řádem a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Z práva užívat služby KNAV jsou vyloučeni ti uživatelé a návštěvníci, kteří Knihovní řád porušují, zejména pokud:

 • nevyužívají prostory KNAV v souladu s jejich určením (např. přespávání, kouření);
 • svým chováním a projevy ruší, omezují či obtěžují ostatní (např. výtržnictví, verbální útoky, hlučnost);
 • nerespektují základní hygienická pravidla (mimořádné znečistění oděvu, zápach);
 • jsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek;
 • ohrožují bezpečnost a zdraví ostatních osob přítomných v prostorech KNAV, zejména uživatelů, návštěvníků nebo pracovníků KNAV;
 • využívají pro svou osobu více než jedno studijní místo.

1.2 Porušení ustanovení Knihovního řádu

Poruší-li uživatel či návštěvník během návštěvy prostorů KNAV Knihovní řád, bude na tuto skutečnost pracovníky KNAV upozorněn a vyzván k okamžité nápravě s tím, že nebude-li uživatel či návštěvník upozornění respektovat, může být z prostorů KNAV pro zbytek dne vykázán.

Při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci KNAV právo návštěvníkovi odepřít poskytování služeb KNAV na dobu šesti měsíců a uživateli zablokovat jeho uživatelské konto a přerušit poskytování služeb KNAV na dobu šesti měsíců. Pokud uživatel či návštěvník i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb KNAV poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb KNAV zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být uživatel či návštěvník zbaven práva využívat služeb KNAV trvale i bez předchozího půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb KNAV rozhoduje ředitel KNAV.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb KNAV nezbavuje uživatele či návštěvníka odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky KNAV dle Knihovního řádu a platných právních předpisů. V případě podezření, že uživatel či návštěvník spáchal v prostorech KNAV trestný čin, je jeho povinností vyčkat do doby příjezdu příslušníků Policie ČR a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

1.3 Šatna a úložné skříňky

Uživatelé a návštěvníci mohou k úschově svých zavazadel a svrchního oděvu využít bezúplatně šatnu KNAV s obsluhou a v ní umístěné úložné skříňky. Doba úschovy je vymezena pouze na dobu otevíracích hodin KNAV během téhož dne, ve kterém byly věci k úschově předány. Klíč od úložné skříňky v šatně vydá uživateli či návštěvníkovi po předložení platného čtenářského průkazu nebo platné jednodenní vstupenky na vyžádání obsluha šatny; každý uživatel či návštěvník má právo na využití jedné úložné skříňky. Při úschově věcí v šatně s obsluhou obdrží uživatel či návštěvník visačku s číslem věšáku. Uživatel či návštěvník je povinen při každém odchodu z KNAV, nejpozději však do skončení otevíracích hodin KNAV tentýž kalendářní den, úložnou skříňku uvolnit a klíč vrátit obsluze šatny a vyzvednout si oproti visačce s číslem věšáku věci v šatně s obsluhou. Za uschované věci odpovídá KNAV po dobu svých otevíracích hodin v daném dni a v rozsahu dle občanského zákoníku, s výjimkou dále uvedených případů.

Šatna s obsluhou ani úložné skříňky v šatně nejsou určeny k úschově cenných předmětů, např. notebooků, fotoaparátů, tabletů, šperků, dokladů, důvěrných dokumentů, platebních karet, peněžních hotovostí apod., dále jakýchkoli klíčů včetně klíčů od automobilů nebo k úschově nebezpečných věcí a materiálů např. výbušnin, střelných zbraní, nebezpečných chemikálií, omamných a návykových látek apod.

Své osobní věci jsou uživatelé a návštěvníci povinni na vlastní odpovědnost držet po celou dobu zdržování se v prostorech KNAV u sebe a mít je pod neustálou kontrolou.

1.4 Kontrola osobních věcí a zavazadel

Uživatel či návštěvník, který neodloží svůj svrchní oděv a zavazadla v šatně s obsluhou nebo v ní umístěných úložných skříňkách souhlasí s tím, že bude-li k tomu pracovníky KNAV či pracovníky ostrahy vyzván, je povinen umožnit kontrolu obsahu svého zavazadla, svrchního oděvu a osobních věcí vnesených do chráněné zóny. Pokud uživatel či návštěvník odmítne po výzvě pracovníka KNAV či pracovníka ostrahy umožnit kontrolu zavazadel, svrchního oděvu a osobních věcí, bude přivolána Policie ČR, aby takovou prohlídku vykonala. Uživatel či návštěvník je povinen vyčkat do doby jejího příjezdu a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

1.5 Nevyzvednutí věcí ze šatny a úložných skříněk

Úložné skříňky, které zůstanou po skončení otevíracích hodin KNAV uzamčené, a zavazadla uložená v šatně s obsluhou, která zůstanou do skončení otevíracích hodin KNAV nevyzvednutá, budou pracovníky KNAV otevřena, a věci podléhající rychlé zkáze budou téhož dne bez náhrady zlikvidovány. Obsah vyjmutý z úložné skříňky či zavazadla a svrchní oděvy nevyzvednuté v šatně s obsluhou budou uloženy v OVRS, kde si je bude moci uživatel či návštěvník vyzvednout po dobu 14 dní během otevíracích hodin KNAV, nejdříve však následující otevírací den.

1.6 Úschova věcí nevyzvednutých ze šatny

Při vyzvednutí obsahu vyjmutého z úložné skříňky, či zavazadel a svrchních oděvů nevyzvednutých v šatně s obsluhou, je uživatel či návštěvník povinen:

 • odevzdat pracovníkům KNAV příslušný klíč od skříňky či visačku s číslem věšáku,
 • předložit osobní průkaz totožnosti,
 • písemně potvrdit převzetí věcí,
 • zaplatit poplatek za úschovu (viz Ceník, část 5.9).

V případě ztráty klíče od úložné skříňky či visačky s číslem věšáku je uživatel či návštěvník povinen přesně popsat vyzvedávanou věc včetně případného obsahu a zaplatit příslušný poplatek (viz Ceník, část 5.9).

1.7 Hluk, konzumace potravin a nápojů

Před vstupem do chráněné zóny jsou uživatelé a návštěvníci povinni vypnout zvukové signalizace, vyzvánění s vibracemi a jiné zvuky ovládání mobilních telefonů a ostatních vnášených zařízení. V chráněné zóně nesmí uživatelé a návštěvníci hovorem, včetně telefonického, omezovat nebo rušit ostatní přítomné osoby; v samoobslužné počítačové studovně a individuálních studovnách platí zákaz jakýchkoli hovorů, včetně telefonických.

Konzumace potravin a nápojů je v chráněné zóně zakázána. Výjimku tvoří nealkoholické nápoje v uzavíratelných nádobách, jejichž konzumace je povolena.

Pro účely hlasitějších hovorů, včetně telefonických, a konzumaci potravin a nealkoholických nápojů jsou uživatelům a návštěvníkům vyhrazeny prostory odpočinkové místnosti.

1.8 Turnikety, bezpečnostní brána

Při každém vstupu i opouštění chráněné zóny jsou uživatelé a návštěvníci povinni procházet vstupním a výstupním turniketem a bezpečnostní bránou. V zájmu ochrany majetku KNAV a zachování bezpečnosti v KNAV jsou uživatelé a návštěvníci povinni prokázat se pracovníkům KNAV a pracovníkům ostrahy čtenářským průkazem nebo jednodenní vstupenkou a občanským průkazem nebo jiným osobním průkazem totožnosti, kdykoli jsou o to požádáni. V případě pochybnosti o identitě uživatele, který se prokazuje čtenářským průkazem, jsou pracovníci KNAV a pracovníci ostrahy oprávněni požadovat po něm předložení občanského průkazu nebo jiného osobního průkazu totožnosti.

1.9 Technika KNAV

Při práci s technikou KNAV jsou uživatelé a návštěvníci povinni řídit se vystavenými instrukcemi a pokyny pracovníků KNAV, nezasahovat do zařízení a neměnit jejich nastavení nebo instalace.

1.10 Uložení studijních materiálů uživatele v KNAV

Uživatelé mohou nechávat své studijní materiály po nezbytně nutnou dobu, tedy i mimo otevírací hodiny KNAV, uloženy na vlastní nebezpečí ve skříňkách umístěných v samoobslužné počítačové studovně. Skříňku zpřístupní uživateli na vyžádání po předložení čtenářského průkazu pracovníci OVRS. Do skříněk je dovoleno ukládat výhradně vlastní studijní materiály včetně absenčně vypůjčených dokumentů z fondu KNAV; je zakázáno ukládat zde dokumenty z volně přístupných knihovních fondů určené k prezenční výpůjčce, dále potraviny, cenné předměty, peníze apod. KNAV neručí za jakékoli materiály a věci uložené do skříňky.

1.11 Kontrola vynášených dokumentů

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni před opuštěním chráněné zóny předložit na požádání pracovníků KNAV či pracovníků ostrahy ke kontrole všechny vynášené dokumenty. Za zvlášť závažné porušení Knihovního řádu je považováno nepovolené vynesení dokumentu mimo chráněnou zónu nebo pokus o ně. KNAV přistupuje k takovému jednání jako ke krádeži anebo pokusu o ni se všemi důsledky z toho plynoucími.

1.12 Kamerový systém

Za účelem ochrany zdraví a majetku uživatelů, návštěvníků a pracovníků KNAV pohybujících se v chráněné zóně, a ochrany veřejného majetku, zejména knihovního fondu, před odcizením, jsou prostory chráněné zóny monitorovány kamerovým systémem, který sleduje a zaznamenává pohyb a jednání přítomných osob.

Monitorovaný prostor je před vstupem viditelně označen informační cedulkou s logem kamery. Provozování kamerového systému je nezbytné pro účely výše uvedených oprávněných zájmů KNAV jako správce, a proto probíhá bez souhlasu subjektů údajů. Záznamy kamerového systému jsou uchovávány po dobu 3 otevíracích dní  KNAV, případně po dobu nezbytně nutno k naplnění účelů pro který jsou pořizovány a uchovávány.

Provozovatelem kamerového systému je KNAV. Záznamy kamerového systému jsou uloženy v uzamykatelném racku v chráněné zóně KNAV, ve vnitřní síti KNAV, jsou neveřejné a zpřístupněné výhradně oprávněným pracovníkům správce. V souladu se svým účelem mohou být záznamy případného protiprávního jednání předány orgánům činným v trestním řízení a uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu, pro který byly pořízeny.

1.13 Uzavření KNAV pro veřejnost

Případným uzavřením KNAV z provozních, technických nebo jiných důvodů nevzniká uživatelům nárok na vrácení ani poměrné části registračního poplatku.

1.14 Fotografování, filmování v KNAV

Fotografování a filmování prostorů KNAV nebo v prostorech KNAV a nebo osob zde se vyskytujících není dovoleno. V odůvodněných případech může povolit výjimku ředitel KNAV nebo jím pověřený pracovník na základě písemné nebo ústní žádosti.

1.15 Reklamace

Reklamace a stížnosti, které souvisí s poskytováním služeb KNAV, stejně jako návrhy na jejich zlepšení, mohou uživatelé a návštěvníci kdykoliv sdělit službu konajícím pracovníkům KNAV, zaslat na e-mailovou adresu knavcr@knav.cz či poštou na adresu KNAV nebo doručit do podatelny.

Reklamace může být podána ústně nebo písemně. Pokud pracovníci KNAV nemohou vyřídit ústní reklamaci ihned, požádají uživatele či návštěvníka, aby ji podal písemně. Nevyhoví-li uživatel či návštěvník jejich žádosti, není KNAV povinna reklamaci vyřídit a má se za to, že reklamace nebyla uplatněna. Písemně podaná reklamace bude vyřízena do 1 měsíce od doručení KNAV za předpokladu, že z ní bude patrné, kdo reklamaci podal, kam má být zaslána odpověď a jakou službu uživatel či návštěvník konkrétně reklamuje a v jakém rozsahu.

Zpět na obsah

2. REGISTRACE A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1 Uživatel

2.1.1 Obecné podmínky

Uživatel je každý, kdo má v daném okamžiku platně registrované členství. Uživatelem se může po splnění podmínek registrace a uhrazení příslušných poplatků stát:

 • občan České republiky starší 15 let;
 • cizí státní příslušník starší 15 let.

2.1.2 Základní práva a povinnosti

Uživatelé mají právo na získávání informací a využívání typem členství přesně určených služeb KNAV. Právo uživatele na využívání služeb je nepřenosné. Uživatel odpovídá po celou dobu trvání platnosti svého členství za majetkovou a nemajetnou újmu (škodu), která vznikne KNAV porušením Knihovního řádu a právních povinností uložených právními předpisy. Po uplynutí doby platnosti členství zaniká uživateli právo na poskytování jakýchkoli služeb KNAV, nezaniká však právo KNAV na vrácení předmětu výpůjčky nebo uspokojení pohledávky KNAV vůči bývalému uživateli.

2.1.3 Typy členství

KNAV poskytuje tři typy členství:

2.1.4 Čtenářský průkaz

U členství se čtenářským průkazem se zároveň s registrací uživatele registruje do knihovního systému i čtenářský průkaz, tj. jakákoli čipová karta kompatibilní se standardem Mifare obsahující fotografii, jméno a příjmení uživatele. Podmínkou je dále funkčnost čipu; ztrátou jeho funkčnosti platnost čtenářského průkazu zaniká.

Jako čtenářský průkaz může být registrována:

 • čipová karta třetí strany, kterou uživatel vlastní (např.: karta ISIC, Lítačka, INkarta Českých drah apod.);
 • čipová karta vystavená KNAV při registraci uživatele.

Čtenářský průkaz je nepřenosný a může jej využívat výhradně jeho právoplatný držitel. Uživatel může mít v knihovním systému současně registrovaný pouze jeden čtenářský průkaz.

První registrace čtenářského průkazu do knihovního systému je poskytovaná zdarma; vystavení čtenářského průkazu, jeho duplikátu a další registrace čtenářského průkazu v případě jeho ztráty, odcizení nebo zničení jsou zpoplatněny (viz Ceník, část 5.1).

2.1.5 Ztráta, odcizení nebo zničení čtenářského průkazu

Ztrátu, odcizení nebo zničení čtenářského průkazu je uživatel povinen bezodkladně ohlásit OVRS, a to osobně, telefonicky nebo e-mailem. Na základě takto ohlášené ztráty KNAV zablokuje uživatelské konto uživatele, včetně čtenářského průkazu registrovaného v knihovním systému. Uživatel je do doby blokace odpovědný za jakékoli zneužití čtenářského průkazu i za dokumenty vypůjčené na tento čtenářský průkaz, a to až do jejich vrácení nebo úhrady škody KNAV. Je-li jako čtenářský průkaz v knihovním systému registrovaná čipová karta třetí strany, týká se blokace výhradně uživatelského konta, čtenářského průkazu a služeb poskytovaných KNAV; blokace se netýká služeb třetí strany a nejsou jí splněny povinnosti uživatele vůči majiteli/vydavateli čipové karty (třetí straně).

2.1.6 Duplikát čtenářského průkazu

Podmínky druhé a každé další registrace čtenářského průkazu do knihovního systému a vystavení duplikátu:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • vyplnění registračního formuláře,
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o zkontrolování správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a ve formuláři k uživatelskému kontu; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu,
 • poskytnutí aktuální fotografie,
 • uhrazení poplatku za vystavení duplikátu nebo poplatku za druhou a každou další registraci čipové karty třetí strany (viz Ceník, část 5.1).

Doba konce platnosti členství zůstává nezměněna. Doloží-li uživatel potvrzení o odcizení čtenářského průkazu vydané Policií ČR, příslušný poplatek nehradí. Je-li do knihovního systému registrovaná čipová karta třetí strany, podmínka o poskytnutí aktuální fotografie neplatí. Splnění výše uvedených podmínek je dobrovolné. V případě, že žadatel o duplikát  podmínky dané Knihovním řádem nesplní, KNAV duplikát nevystaví ani nezaregistruje čipovou kartu třetí strany do knihovního systému.

Při opakované žádosti o vystavení duplikátu nebo opakované žádosti o další registraci čipové karty třetí strany do knihovního systému má KNAV právo žádost uživatele zamítnout.

2.1.7 Změna typu členství

Změnit typ členství může uživatel kdykoli v průběhu jeho trvání za předpokladu, že:

 • splní podmínky registrace nově vybraného typu členství,
 • uhradí poplatek za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1).

Pokud uživatel při změně typu členství má anebo si nechá do knihovního systému zaregistrovat čipovou kartu třetí strany splňující podmínky stanovené Knihovním řádem (viz bod 2.1.4), poplatek za vystavení čtenářského průkazu nehradí. Při změně typu členství není hrazen registrační poplatek a platnost členství zůstává nezměněna.

2.1.8 Vstup do chráněné zóny

Uživatel se při vstupu do chráněné zóny prokazuje svým platně registrovaným čtenářským průkazem. V případě, že se jím z jakýchkoli důvodů prokázat nemůže, a přesto chce chráněnou zónu navštívit, musí splnit podmínky pro vydání jednodenní vstupenky bez internetu. Na základě jednodenní vstupenky budou uživateli, který se nemůže prokázat čtenářským průkazem, poskytnuty veškeré služby, k nimž jej opravňuje jeho typ členství.

2.1.9 Uživatelé starší 70 let

Uživatelům od dosažení věku 70 let poskytuje KNAV po doložení této skutečnosti členství s platností na 365 dní za zvýhodněný registrační poplatek.

2.2 Pracovník AV ČR

KNAV nabízí pracovníkům AV ČR u všech typů členství zvýhodněné podmínky:

 • není hrazen registrační poplatek,
 • doba platnosti členství je 3 roky (1095 dní).

Chce-li žadatel čerpat tyto výhody, musí při registraci doložit svůj pracovněprávní vztah ke konkrétnímu pracovišti AV ČR. KNAV jej ověřuje v kontaktech na webových stránkách žadatelem uvedeného pracoviště; pokud na webu dané instituce nejsou tyto údaje dostupné, předkládá žadatel při registraci jiný doklad svého pracovněprávního vztahu (např.: služební průkaz nebo vyplněné potvrzení pracovněprávního vztahu k AV ČR). Nedoloží-li žadatel při registraci, že je pracovníkem AV ČR, KNAV mu zvýhodněné podmínky neposkytne.

Registrace pracovníků AV ČR dále probíhá dle ustanovení týkajících se jednotlivých typů členství (viz bod 2.1.3). Korespondenční registrace ke členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je dokončena odesláním dopisu s přihlašovacími údaji uživateli. Online registrace ke členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je dokončena okamžikem odeslání přihlašovacích údajů uživateli.

Při prodlužování členství pracovníky AV ČR vyžaduje KNAV vždy znovu doložení pracovněprávního vztahu k AV ČR. Ukončením tohoto vztahu k AV ČR nárok na poskytování zvýhodněných podmínek zaniká; uživatel je povinen tuto skutečnost KNAV bezodkladně ohlásit.

2.3 Absenční členství se čtenářským průkazem

2.3.1 Podmínky registrace

Podmínky registrace žadatele o absenční členství:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • vyplnění  registračního formuláře,
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o zkontrolování správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a formuláři k uživatelskému kontu; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu,
 • úhrada registračního poplatku a poplatku za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1),
 • poskytnutí aktuální fotografie.

Pro žadatele o absenční členství, který si jako čtenářský průkaz nechá do knihovního systému registrovat čipovou kartu třetí strany, podmínka o poskytnutí aktuální fotografie a úhradě poplatku za vystavení čtenářského průkazu neplatí.

Splnění podmínek registrace je dobrovolné. V případě, že žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem  podmínky registrace dané Knihovním řádem nesplní, KNAV jej nezaregistruje.

2.3.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský průkaz;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platné povolení k pobytu vydané Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky.

2.3.3 Doba platnosti členství

Žadatel o absenční členství se čtenářským průkazem si při registraci vybere dobu platnosti členství:

 • rok (365 dní);
 • půl roku (183 dny).

2.3.4 Oprávnění uživatele

Absenční členství se čtenářským průkazem opravňuje uživatele k využívání:

 • absenčních výpůjček,
 • prezenčních výpůjček,
 • vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních služeb,
 • vzdáleného přístupu k EIZ,
 • Wi-Fi KNAV,
 • výpočetní techniky a internetu v samoobslužné počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka),
 • rezervačního systému a pronájmu individuálních studoven.

2.3.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s absenčním členstvím se čtenářským průkazem dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději jeden rok po skončení jeho platnosti. Možnost prodloužení členství zaniká, pokud uživatel využije svého práva na výmaz osobních údajů, které se ho týkají.

Podmínky prodloužení platnosti členství:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • úhrada registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1),
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o kontrole správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a formuláři k uživatelskému kontu; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu.

2.4 Prezenční členství se čtenářským průkazem

2.4.1 Podmínky registrace

Podmínky registrace žadatele o prezenční členství:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • vyplnění  registračního formuláře,
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o zkontrolování správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a formuláři k uživatelskému kontu; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu,
 • úhrada registračního poplatku a poplatku za vystavení čtenářského průkazu (viz Ceník, část 5.1),
 • poskytnutí aktuální fotografie.

Pro žadatele o prezenční členství, který si jako čtenářský průkaz nechá do knihovního systému registrovat čipovou kartu třetí strany, podmínka o poskytnutí aktuální fotografie a úhradě poplatku za vystavení čtenářského průkazu neplatí.

Splnění podmínek registrace je dobrovolné. V případě, že žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem  podmínky registrace dané Knihovním řádem nesplní, KNAV jej nezaregistruje.

2.4.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.4.3 Doba platnosti členství

Žadatel o prezenční členství se čtenářským průkazem si při registraci vybere dobu platnosti členství:

 • rok (365 dní);
 • půl roku (183 dny).

2.4.4 Oprávnění uživatele

Prezenční členství se čtenářským průkazem opravňuje uživatele k využívání:

 • prezenčních výpůjček,
 • vnitrostátních a mezinárodních meziknihovních výpůjček,
 • vzdáleného přístupu k EIZ,
 • Wi-Fi KNAV,
 • výpočetní techniky a internetu v samoobslužné počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka),
 • rezervačního systému a pronájmu individuálních studoven.

2.4.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s prezenčním členstvím se čtenářským průkazem dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit a to nejdříve měsíc před a nejpozději jeden rok po skončení jeho platnosti. Možnost prodloužení členství zaniká, pokud uživatel využije svého práva na výmaz osobních údajů, které se ho týkají.

Podmínky prodloužení platnosti členství:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • úhrada registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1),
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o kontrole správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a formuláři k uživatelskému kontu; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu.

2.5 Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu

Žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu si vybírá ze tří způsobů registrace:

 • osobní registrace (za fyzické přítomnosti žadatele v KNAV);
 • korespondenční registrace prostřednictvím České pošty (bez fyzické přítomnosti žadatele v KNAV);
 • online registrace prostřednictvím internetu (bez fyzické přítomnosti žadatele v KNAV).

2.5.1 Osobní registrace

2.5.1.1 Podmínky registrace

Podmínky osobní registrace žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • vyplnění registračního formuláře,
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o zkontrolování správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu,
 • úhrada registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1).

Splnění podmínek registrace je dobrovolné. V případě, že žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu podmínky osobní registrace dané Knihovním řádem nesplní, KNAV jej nezaregistruje.

2.5.1.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu při osobní registraci:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský nebo řidičský průkaz nebo cestovní pas;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.5.1.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je 1 rok (365 dní).

2.5.1.4 Oprávnění uživatele

Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu opravňuje uživatele výhradně ke vzdálenému přístupu k EIZ. Podrobnější informace o EIZ jsou obsahem části 4.2 Knihovního řádu.

2.5.1.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději jeden rok po skončení jeho platnosti. Možnost prodloužení členství zaniká, pokud uživatel využije svého práva na výmaz osobních údajů, které se ho týkají.

Podmínky prodloužení platnosti členství:

 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • úhrada registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1),
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o kontrole správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři a formuláři k uživatelskému kontu; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu.

Uživatel se členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu může platnost členství prodloužit také korespondenčně (viz bod 2.5.2.5) nebo online (viz bod 2.5.3.5).

2.5.2 Korespondenční registrace prostřednictvím České pošty

2.5.2.1 Podmínky registrace

Podmínky korespondenční registrace žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu:

 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a zavázání se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; o zkontrolování správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu,
 • legalizace podpisu žadatele na registračním formuláři oproti akceptovatelnému osobnímu průkazu totožnosti prostřednictvím jakéhokoli kontaktního místa veřejné správy (např.: pobočky pošty se službami Czech POINT),
 • zaslání vyplněného registračního formuláře obsahujícího ověřovací doložku o legalizaci poštou na adresu KNAV,
 • úhrada registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1); poplatek musí být uhrazen na bankovní účet KNAV.

Poskytnutí zvýhodněných podmínek pracovníkovi AV ČR je podmíněno uvedením názvu pracoviště AV ČR, na jehož webových stránkách lze v kontaktech ověřit jeho pracovněprávní vztah k AV ČR, do webového formuláře. Pokud na webu daného pracoviště nejsou tyto údaje dostupné, přikládá žadatel k registračnímu formuláři kopii svého služebního průkazu nebo vyplněnou doložku. Nedoloží-li žadatel jedním z výše uvedených způsobů, že je pracovníkem AV ČR, KNAV mu zvýhodněné podmínky neposkytne.

Splnění podmínek registrace je dobrovolné. V případě, že žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu podmínky korespondenční registrace dané Knihovním řádem nesplní, KNAV jej nezaregistruje.

KNAV provede registraci žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu do 2 pracovních dní od obdržení žádosti o korespondenční registraci. V této lhůtě bude žadateli zaslán dopis s přihlašovacími údaji pro vstup do EIZ a fakturou s údaji pro platbu registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1). Dopis bude žadateli zaslán doporučeně na adresu uvedenou na ověřovací doložce pro legalizaci.

Uživatel je povinen uhradit registrační poplatek ve lhůtě splatnosti, která je stanovena na 14 dní ode dne vystavení faktury. Pokud tak neučiní, budou jeho přihlašovací údaje deaktivovány na dobu 12 kalendářních měsíců bez možnosti zpětné aktivace. Registrace uživatele je dokončena připsáním platby registračního poplatku na bankovní účet KNAV.

2.5.2.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, oproti kterým je možné legalizovat podpis na registračním formuláři při korespondenční registraci prostřednictvím České pošty

 • občan České republiky starší 15 let legalizuje svůj podpis výhradně oproti platnému občanskému průkazu;
 • cizí státní příslušník starší 15 let legalizuje svůj podpis výhradně oproti platnému povolení k pobytu vydanému Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky.

2.5.2.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je 1 rok (365 dní); platnost členství počíná dnem odeslání dopisu s přihlašovacími údaji pro vstup do EIZ a fakturou s údaji pro platbu registračního poplatku na adresu žadatele.

2.5.2.4 Oprávnění uživatele

Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu opravňuje uživatele výhradně ke vzdálenému přístupu k EIZ. Podrobnější informace o EIZ jsou obsahem části 4.2 Knihovního řádu.

2.5.2.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději jeden rok po skončení jeho platnosti. Možnost prodloužení členství zaniká, pokud uživatel využije svého práva na výmaz osobních údajů, které se ho týkají.

Podmínky prodloužení platnosti členství:

 • zažádání o prodloužení e-mailem nebo telefonicky,
 • uhrazení registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1) v době splatnosti.

Údaje pro úhradu jsou uživateli zaslány doporučeně na adresu uvedenou při registraci.

Nenahlásil-li uživatel již dříve změnu adresy uvedené v registračním formuláři, ke které došlo v průběhu trvání členství, musí být při prodloužení platnosti členství splněny podmínky uvedené v bodu 2.5.2.1.

Uživatel se členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu může platnost členství prodloužit také osobně (viz bod 2.5.1.5) nebo online (viz bod 2.5.3.5).

2.5.3 Online registrace prostřednictvím internetu

2.5.3.1 Podmínky registrace

Podmínky online registrace žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu:

 • vyhotovení digitální kopie obou stran svého platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • vyplnění webového registračního formuláře,
 • zaškrtnutí příslušných polí ve webovém formuláři, jímž žadatel prohlásí, že: souhlasí s poskytnutím digitální kopie svého platného občanského průkazu nebo platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky KNAV; se seznámil s Knihovním řádem, zavazuje se jej dodržovat a seznámit se s každou jeho novou verzí zveřejněnou na webových stránkách KNAV; zkontroloval správnost a úplnost svých osobních údajů uvedených ve webovém registračním formuláři; se seznámil se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu,
 • odeslání vyplněného webového registračního formuláře obsahujícího přiloženou digitální kopii obou stran platného občanského průkazu nebo platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky KNAV,
 • úhrada registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1); poplatek musí být uhrazen z bankovního účtu vedeného na jméno žadatele.

Poskytnutí zvýhodněných podmínek pracovníkovi AV ČR je podmíněno uvedením jeho pracovní e-mailové adresy (s doménou pracoviště AV ČR) do webového formuláře, případně přiložením digitální kopie služebního průkazu či vyplněné potvrzení pracovněprávního vztahu k AV ČR. Nedoloží-li žadatel jedním z výše uvedených způsobů, že je pracovníkem AV ČR, KNAV mu zvýhodněné podmínky neposkytne.

Splnění podmínek registrace je dobrovolné. V případě, že žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu podmínky online registrace dané Knihovním řádem nesplní, KNAV jej nezaregistruje.

KNAV provede registraci žadatele o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu do 2 pracovních dní od obdržení žádosti o online registraci. Součástí registrace je autentizace žadatele prostřednictvím e-mailu a SMS, na jejímž základě budou uživateli zaslány jeho přihlašovací údaje a údaje pro úhradu registračního poplatku (viz Ceník, část 5.1).

Uživatel je povinen uhradit registrační poplatek ve lhůtě splatnosti, která je stanovena na 14 dní ode dne, kdy mu budou jeho přihlašovací údaje zaslány. Pokud tak neučiní, budou jeho přihlašovací údaje deaktivovány na dobu 12 kalendářních měsíců bez možnosti zpětné aktivace. Vzdálený přístup do databází EIZ je uživateli umožněn po připsání platby registračního poplatku na bankovní účet KNAV, kterým je zároveň dokončena registrace uživatele.

2.5.3.2 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, jejichž oboustrannou digitální kopii může žadatel o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu přiložit k webovému registračnímu formuláři při online registraci prostřednictvím internetu:

 • občan České republiky starší 15 let přikládá výhradně oboustrannou digitální kopii platného občanského průkazu;
 • cizí státní příslušník starší 15 let zasílá výhradně oboustrannou digitální kopii platného povolení k pobytu vydaného Ministerstvem vnitra ČR s uvedením místa pobytu na území České republiky.

2.5.3.3 Doba platnosti členství

Doba platnosti členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu je 1 rok (365 dní); platnost členství počíná dnem přijetí žádosti o členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu KNAV.

2.5.3.4 Oprávnění uživatele

Členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu opravňuje uživatele výhradně ke vzdálenému přístupu k EIZ. Podrobnější informace o EIZ jsou obsahem části 4.2 Knihovního řádu.

2.5.3.5 Prodloužení členství

Pokud uživatel s členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu dodržuje Knihovní řád, je možné platnost členství prodloužit, a to nejdříve měsíc před a nejpozději jeden rok po skončení jeho platnosti. Možnost prodloužení členství zaniká, pokud uživatel využije svého práva na výmaz osobních údajů, které se ho týkají. Pro online prodloužení platnosti členství musí uživatel splnit tytéž podmínky jako při online registraci (viz bod 2.5.3.1).

Uživatel se členstvím pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu může platnost členství prodloužit také osobně (viz bod 2.5.1.5) nebo korespondenčně (viz bod 2.5.2.5).

2.6 Uživatelské konto

Každý uživatel KNAV obdrží při registraci formulář k uživatelskému kontu se svými přihlašovacími údaji. Přihlášení do uživatelského konta umožňuje každému uživateli prostřednictvím internetu:

 • změnit heslo pro první přihlášení, příp. své heslo kdykoli změnit znovu,
 • sledovat osobní údaje, týkající se jeho osoby, které KNAV zpracovává, a s výjimkou základních identifikačních údajů (viz bod 2.9.2) také uplatňovat své právo na opravu neaktuálních či neúplných údajů, respektive své osobní údaje přímo aktualizovat,
 • exportovat přehled o KNAV zpracovávaných osobních údajích týkajících se uživatele, včetně historií výpůjček, požadavků a poplatků (přenositelnost osobních údajů),
 • přistupovat k EIZ bez nutnosti dalšího přihlašování.

Uživatelé s prezenčním a absenčním členstvím mohou navíc:

 • sledovat stav konta (lhůty k vyzvednutí požadovaných dokumentů, výpůjčky, požadavky, rezervace, poplatky apod.), případně historii výpůjček a požadavků,
 • zadávat požadavky na výpůjčky z depozitářů,
 • zadávat a rušit rezervace na momentálně požadované, vypůjčené či rezervované dokumenty,
 • zadávat, sledovat a rušit rezervace individuální studovny.

Uživatelé s absenčním členstvím mohou také prodlužovat výpůjční lhůtu dokumentů.

2.7 Přihlašovací údaje

Uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem plně odpovídají za své přihlašovací údaje i za jejich případné zneužití, nesmí je nikomu, včetně zaměstnanců KNAV, sdělit, ani umožnit využití služeb, ke kterým se svými údaji přihlásili. Heslo, které uživatel obdrží při registraci, slouží výhradně pro první přihlášení k uživatelskému kontu; je povinností každého uživatele heslo pro první přihlášení změnit dříve, než začne využívat služby KNAV vyžadující zadání jeho přihlašovacích údajů (autentizace/autorizace uživatele). Změnu hesla provádí uživatel prostřednictvím svého uživatelského konta.

Zapomene-li uživatel své heslo, může zažádat o opětovné přidělení hesla pro první přihlášení (resetování hesla), a to osobně nebo telefonicky. Z důvodu ochrany osobních údajů nevyřizuje KNAV žádosti o resetování hesla prostřednictvím e-mailu. Resetované heslo slouží výhradně pro přihlášení k uživatelskému kontu a povinností  uživatele je toto heslo změnit dříve, než začne využívat služby KNAV vyžadující zadání jeho přihlašovacích údajů.

2.8 Návštěvník, jednodenní vstupenka

2.8.1 Návštěvník, jeho oprávnění

Návštěvník je každý, kdo má v daném okamžiku platně registrovanou jednodenní vstupenku (jeden z typů jednodenních vstupenek). Jednodenní vstupenka opravňuje návštěvníka k využívání:

 • volně přístupných knihovních fondů,
 • prezenčních výpůjček,
 • doplňkových služeb (skener, kopírka).

Jednodenní vstupenka s internetem opravňuje návštěvníka navíc k využití výpočetní techniky a internetu v samoobslužné počítačové studovně po dobu 120 minut a k využití Wi-Fi KNAV.

2.8.2 Typy jednodenních vstupenek

KNAV poskytuje dva typy jednodenních vstupenek:

 • jednodenní vstupenka;
 • jednodenní vstupenka s internetem.

Jednodenní vstupenka je nepřenosná a může ji využívat výhradně její právoplatný držitel. Návštěvník s jednodenní vstupenkou s internetem obdrží při registraci formulář se svými údaji sloužícími pro přihlášení k Wi-Fi a výpočetní technice KNAV v samoobslužné počítačové studovně. Návštěvník plně odpovídá za své přihlašovací údaje, nesmí je nikomu, včetně zaměstnanců KNAV, sdělit, ani umožnit využití služeb, ke kterým se svými údaji přihlásil.

2.8.3 Podmínky vydání jednodenní vstupenky

Podmínky vydání jednodenní vstupenky:

 • vyplnění registračního formuláře,
 • předložení platného akceptovatelného osobního průkazu totožnosti,
 • úhrada příslušného poplatku za jednodenní vstupenku (viz Ceník, část 5.1),
 • podepsání prohlášení: o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování; o zkontrolování správnosti a úplnosti svých osobních údajů uvedených v registračním formuláři; o seznámení se se způsobem zpracování svých osobních údajů KNAV v rozsahu a v souladu s účelem uvedeným v Knihovním řádu.

Splnění podmínek vydání jednodenní vstupenky je dobrovolné. V případě, že žadatel o jednodenní vstupenku podmínky vydání dané Knihovním řádem nesplní, KNAV mu jednodenní vstupenku nevydá.

2.8.4 Akceptovatelné osobní průkazy totožnosti

Osobní průkazy totožnosti, které může předložit žadatel o jednodenní vstupenku:

 • občan České republiky starší 15 let předkládá platný občanský nebo řidičský průkaz, nebo cestovní pas;
 • cizí státní příslušník starší 15 let předkládá platný cestovní pas nebo řidičský průkaz (občan EU může předložit také platný občanský průkaz vydaný v zemi jeho bydliště).

2.9 Zpracování osobních údajů

KNAV zpracovává osobní údaje uživatelů a návštěvníků na základě registrace, tedy smlouvy o poskytování služeb, a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Informace o zpracování osobních údajů jednotlivých kategorií uživatelů a návštěvníků jsou dostupné na webových stránkách KNAV.

Správcem osobních údajů uživatelů a návštěvníků je KNAV. Pověřence KNAV pro ochranu osobních údajů mohou uživatelé a návštěvníci se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00, Praha 1, nebo na e-mailové adrese: poverenec@ssc.cas.cz.

Osobní údaje uživatelů a návštěvníků předává KNAV pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

 • oprávněným pracovníkům KNAV jakožto správce;
 • jiným subjektům v případech, kdy poskytnutí osobních údajů uživatelů a návštěvníků KNAV ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
 • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů KNAV (např. advokátce KNAV, exekutorům, soudům, úřadům).

Pracovníci KNAV jsou při zpracování osobních údajů povinni zejména:

 • dbát na jejich správnost a úplnost a ověřovat je oproti určeným osobním dokladům,
 • vyvarovat se jakéhokoli jednání, které by mohlo zapříčinit neoprávněný přístup k osobním údajům uživatelů či návštěvníků,
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, a to i po skončení svého pracovního poměru v KNAV.

2.9.1 Účel zpracovávání osobních údajů

KNAV zpracovává základní identifikační a kontaktní osobní údaje uživatelů a návštěvníků, služební údaje, účetní a právní údaje. Tyto údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • poskytování služeb uživatelům a návštěvníkům,
 • ochrany základních práv a svobod,
 • ochrany a hospodaření s majetkem pořízeným z veřejných finančních prostředků,
 • evidence pohledávek a zápisu údajů do účetní evidence,
 • naplnění povinností uložených KNAV obecně závaznými předpisy, zejména zákony č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů, č. 121/2000 Sb. (autorský zákon),
 • statistického hodnocení činnosti KNAV.

2.9.2 Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Základní identifikační údaje uživatele a návštěvníka:

 • jméno a příjmení,
 • datum narození,
 • adresa trvalého bydliště; u cizích státních příslušníků příp. místo pobytu na území ČR,
 • druh a číslo osobního dokladu,
 • stát, který tento doklad vydal.

Poskytnutí základních identifikačních údajů je dobrovolné. V případě, že žadatel o členství či žadatel o vydání jednodenní vstupenky tyto údaje KNAV neposkytne, KNAV jej nezaregistruje.

Kontaktní údaje uživatele:

 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • kontaktní adresa.

Poskytnutí kontaktních údajů je dobrovolné. Pokud je uživatel KNAV poskytne, budou sloužit k zasílání informací vztahujících se k plnění služeb (o připravení požadovaného dokumentu k vypůjčení, automaticky prodloužené výpůjční lhůtě, blížícím se konci platnosti členství apod.) a informací souvisejících s ochranou jeho majetku (zapomenutý čtenářský průkaz, věci v šatně apod.).

Služební údaje, tedy údaje vztahující se k poskytování služeb, tj. o transakcích provedených s uživatelským, případně kreditním kontem, zejména údaje o:

 • čtenářském průkazu,
 • výpůjčkách, požadavcích a rezervacích,
 • přihlášení k počítačové síti a uživatelskému kontu prostřednictvím internetu nebo veřejného elektronického katalogu,
 • rezervaci a nájmu individuální studovny,
 • náhradě škody za nevrácený, ztracený, zničený či poškozený dokument,
 • výši finanční hotovosti na kreditním kontu.

Účetní údaje, tedy údaje o finančních transakcích provedených mezi uživatelem či návštěvníkem a KNAV, zejména o jejich výši, účelu, místě a čase jejich uskutečnění.

Právní údaje, tedy údaje o žádostech uživatelů a návštěvníků a o právních krocích učiněných za účelem vymožení dluhu, zejména o upomínání, žalobách, soudních rozhodnutích a exekucích.

2.9.3 Změna osobních údajů

Jakoukoli změnu osobních údajů, je uživatel povinen bezodkladně ohlásit KNAV, a to i v případě, že již uplynula doba platnosti členství, ale uživatel dosud nesplnil povinnost vrátit předmět výpůjčky nebo uspokojit pohledávku KNAV. Je-li KNAV nucena si tyto změněné osobní údaje zjišťovat sama, je uživatel povinen uhradit KNAV účelně vynaložené náklady.

Změnu osobních údajů uživatel ohlašuje vyplněním změnového formuláře a předložením dokladu totožnosti či ověřovací doložky pro legalizaci, a to osobně, korespondenčně nebo online. Změnový formulář musí vždy obsahovat osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a datum narození; osobní údaje, které uživatel na změnovém formuláři nevyplní, považuje KNAV za nezměněné a pokud jí je uživatel již dříve poskytl, jsou tyto původní osobní údaje nadále uchovávány dle ustanovení Knihovního řádu. Ohlášení změny kontaktní adresy, e-mailu nebo telefonu může uživatel provést také prostřednictvím svého uživatelského konta.

Změnou jména nebo příjmení uživatele končí platnost průkazky registrované v knihovním systému KNAV; registrace a případné vydání nové průkazky s aktuálními údaji není zpoplatněno.

Ukončením pracovněprávního vztahu v AV ČR zaniká nárok na poskytování zvýhodněného členství pro pracovníky AV ČR. Pracovníci AV ČR jsou povinni KNAV tuto skutečnost bezodkladně ohlásit. Pokud chce bývalý pracovník AV ČR i nadále využívat služby KNAV, musí splnit podmínky registrace jím vybraného typu členství.

2.9.4 Uchovávání osobních údajů

Osobní údaje uživatelů a návštěvníků jsou uchovávány na originálech a kopiích písemností a v počítačové databázi. Písemnosti jsou uchovávány ve služebních prostorech KNAV a přístup k nim je umožněn výhradně oprávněným pracovníkům KNAV. Jedná se o:

 • registrační formuláře,
 • formuláře k uživatelskému kontu,
 • změnové formuláře,
 • výpůjční lístky,
 • účetní a právní doklady.

Databáze uživatelů knihovny eviduje základní identifikační a kontaktní údaje uživatele a údaje služební. Databáze je uložena na serveru KNAV, přístup do této databáze je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých pracovníků KNAV a ústavních knihoven AV ČR. Počítačová síť KNAV je zabezpečena firewallem a antivirovým programem. Data uložená v databázi uživatelů jsou chráněna systémem bezpečnostních kopií.

2.9.5 Doba zpracovávání osobních údajů a jejich likvidace

Osobní údaje uživatelů zpracovává KNAV od okamžiku registrace po celou dobu platnosti členství a 3 roky po jejím skončení, nebo do kladného vyřízení Žádosti o ukončení zpracování osobních údajů. Výjimečně jsou osobní údaje uživatelů zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání a uspokojení pohledávky vůči uživateli.

Osobní údaje návštěvníků na jednodenních vstupenkách (registračních formulářích) zpracovává KNAV od okamžiku registrace po celou dobu její platnosti a 2 otevírací dni po jejím skončení. Osobní údaje návštěvníků na jednodenních vstupenkách s internetem (registračních formulářích) zpracovává KNAV od okamžiku registrace po celou dobu její platnosti a 6 měsíců po jejím skončení. Výjimečně jsou jednodenní vstupenky (registrační formuláře) zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro vymáhání a uspokojení pohledávky vůči návštěvníkovi, např. doba trvání řízení před soudem, doba trvání výkonu rozhodnutí apod.

2.9.6 Likvidace zpracovávaných osobních údajů

Po uplynutí doby zpracovávání osobních údajů uživatelů KNAV osobní údaje uchovávané na originálech a kopiích písemností skartuje dle Spisového a skartačního řádu KNAV a osobní údaje v počítačové databázi zlikviduje anonymizací (vymazáním) identifikačních údajů. Anonymizované údaje jsou KNAV nadále využívány výhradně pro statistické účely. Po anonymizaci osobních údajů již není možné vrátit uživateli finanční hotovost složenou na kreditní konto (viz bod 4.1.2).

Po uplynutí doby zpracování osobních údajů návštěvníků KNAV osobní údaje uchovávané na jednodenních vstupenkách skartuje dle Spisového a skartačního řádu KNAV.

2.9.7 Práva uživatelů a návštěvníků v souvislosti s ochranou osobních údajů

KNAV zaručuje práva uživatele či návštěvníka jako subjektu údajů, tedy právo:

 • vyžádat si od KNAV jako správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, právo na přístup k těmto údajům;
 • na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
 • na výmaz osobních údajů, které se jich týkají, nebo na omezení jejich zpracování;
 • na přenositelnost svých údajů;
 • na odvolání uděleného souhlasu se zpracováním osobních údajů, a to kdykoliv, jestliže je zpracování osobních údajů založeno na udělení takového souhlasu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním;
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz.

Uživatel či návštěvník má právo vědět, jaké jeho osobní údaje KNAV zpracovává a ověřit si zákonnost tohoto zpracování. KNAV poskytne uživateli či návštěvníkovi kopii zpracovávaných osobních údajů, případně mu umožní nahlédnout do registračního formuláře a dalších u něj uložených dokladů týkajících se uživatele či návštěvníka. Přehled o KNAV zpracovávaných údajích může uživatel získat také prostřednictvím svého uživatelského konta.

Pokud má uživatel či návštěvník podezření na nesprávnost svých údajů, má právo požádat o opravu. Žádost o opravu základních identifikačních údajů (viz bod 2.9.2) je možné podat výhradně prostřednictvím změnového formuláře, který je nutné odevzdat osobně v OVRS a předložit platný akceptovatelný osobní průkaz totožnosti k ověření těchto osobních údajů. Kontaktní údaje může uživatel měnit online prostřednictvím svého uživatelského konta, kde může rovněž poskytnout nebo odvolat souhlas se zpracováním historie výpůjček a požadavků.

Uživatel může kdykoli v době, kdy jsou KNAV jeho osobní údaje zpracovávány, požádat o vymazání svých osobních údajů. Žádost o výmaz je možné podat výhradně prostřednictvím formuláře Žádost o ukončení zpracování osobních údajů, který je nutné odevzdat osobně v OVRS a předložit osobní doklad k ověření totožnosti žadatele. Pokud nemá uživatel vůči KNAV žádné nesplněné závazky a zpracování jeho osobních údajů není nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů KNAV, bude zpracování jeho osobních údajů bez zbytečného odkladu, maximálně do 1 měsíce od obdržení žádosti, ukončeno (viz bod 2.9.6). V případě, že uživatel podá žádost v době platnosti svého členství, vzdává se možnosti reklamovat KNAV poskytnuté služby, doba členství je považována za řádně vyčerpanou a jím zaplacený registrační poplatek ani jeho část se nevrací.

Uživatel či návštěvník může kdykoli v době, kdy jsou KNAV jeho osobní údaje zpracovávány, vznést námitku proti jejich zpracování. Námitku je možné podat písemně prostřednictvím formuláře Námitka proti zpracování osobních údajů. Bude-li námitka uživatele oprávněná, KNAV bez zbytečného odkladu zajistí nápravu tohoto stavu.

Uživatel má právo získat své KNAV automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strojově čitelné podobě. Tento přehled, obsahující zpracovávané osobní údaje a historie výpůjček, požadavků a poplatků, je součástí údajů každého uživatelského konta, odkud jej lze také exportovat.

Zpět na obsah

3. VÝPŮJČNÍ ŘÁD

3.1 Absenční výpůjčka z depozitářů

3.1.1 Obecné podmínky

Absenční výpůjčka z depozitářů bude uskutečněna vždy, když to dovolí fyzický stav dokumentu, charakter fondu a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti.

Absenčně se nepůjčují:

 • dokumenty určené k prezenční výpůjčce a dokumenty příručních knihovních fondů,
 • dokumenty historického knižního fondu,
 • dokumenty vydané do roku 1950 včetně,
 • periodika,
 • originály nosičů digitálních dat.

3.1.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat absenční výpůjčky z depozitářů mají uživatelé s platným absenčním členstvím se čtenářským průkazem.

3.1.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na absenční výpůjčku z depozitářů je objednání dokumentu z depozitáře; požadavek není vázán na registraci ani platnost členství uživatele a není zpoplatněn.

Počet požadavků zadaných uživatelem není omezen. Při velkém množství požadavků zadaných jedním uživatelem může být dodání dokumentů rozděleno do více dní. Na tuto skutečnost bude uživatel pracovníky OVRS předem upozorněn.

Požadavek lze zadat prostřednictvím uživatelského konta, dále pak e-mailem, telefonicky nebo osobně.

Požadované dokumenty z depozitáře „Národní“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení do 30 minut od zadání požadavku na výpůjčku.

Požadované dokumenty z depozitáře „Jenštejn“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení:

 • od 15 hodin ten samý den při objednání do 11 hodin téhož dne;
 • od 15 hodin následující otevírací den při objednání po 11 hodině předchozího dne.

Dokumenty požadované mimo otevírací hodiny KNAV budou připraveny k vypůjčení následující otevírací den. Z depozitáře „Národní“ do 30 minut po otevření KNAV, z depozitáře „Jenštejn“ od 15 hodin.

3.1.4 Lhůta k vyzvednutí

Požadované dokumenty je nutné vyzvednout do 8 pracovních dnů od termínu dodání.

O příslušné lhůtě k vyzvednutí dokumentu informují uživatele pracovníci OVRS a uživatel ji zjistí i ve svém uživatelském kontu, kde je uvedena jako status požadavku. Lhůta k vyzvednutí může být v závislosti na době platnosti členství uživatele, příp. z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV krácena. Po uplynutí lhůty k vyzvednutí dokumentu právo na výpůjčku zaniká a uživateli vzniká závazek uhradit poplatek za nevyzvednutí požadovaného dokumentu (viz Ceník, část 5.2).

3.1.5 Rezervace výpůjčky

Rezervace absenční výpůjčky z depozitářů je objednání již požadovaného, vypůjčeného či rezervovaného dokumentu; rezervace je vázána na registraci a je zpoplatněna (viz Ceník, část 5.2).

Rezervaci lze zadat prostřednictvím uživatelského konta, dále pak e-mailem, telefonicky nebo osobně. Neuvede-li uživatel jinak, platí rezervace tři měsíce ode dne jejího zadání. Jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze rezervaci před jejím splněním i zrušit. Zrušení rezervace není zpoplatněno.

Rezervace je plněna:

 • v okamžiku vrácení požadovaného, vypůjčeného či rezervovaného dokumentu,
 • odesláním informačního e-mailu (příp. dopisu) uživateli.

Je-li na dokument zadáno více rezervací, jsou plněny postupně, v pořadí podle data a času jejich přijetí.

KNAV si vyhrazuje právo zrušit rezervaci dokumentu, který se stal trvale nedostupným. O této skutečnosti bude uživatel neprodleně informován.

Rezervované dokumenty je nutné vyzvednout do termínu uvedeného v informačním e-mailu (příp. dopisu). Běžná lhůta k vyzvednutí je 8 pracovních dnů od vyřízení rezervace a může být v závislosti na době platnosti členství, příp. dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV krácena. Po jejím uplynutí právo na výpůjčku zaniká a uživateli vzniká závazek uhradit poplatek za nevyzvednutí rezervovaného dokumentu (viz Ceník, část 5.2).

3.1.6 Výpůjčka dokumentu

Uživatel může mít současně sjednáno nejvýše 45 absenčních výpůjček, z toho 15 z depozitáře „Národní“, 15 z depozitáře „Jenštejn“ a 15 z volně přístupných knihovních fondů.

Základní výpůjční lhůta absenční výpůjčky:

 • je zpravidla 30 dní,
 • může být v závislosti na době platnosti členství krácena,
 • může být při dlouhodobém omezení poskytování služeb KNAV prodloužena.

Absenční výpůjčku dokumentu může uživatel uskutečnit:

 • samoobslužně, tj. připsáním požadovaných dokumentů na své uživatelské konto prostřednictvím samoobslužného výpůjčního zařízení bez asistence pracovníků KNAV;
 • asistovaně, tj. připsáním požadovaných dokumentů na konto uživatele provedeným pracovníky OVRS.

Samoobslužně si může dokumenty vypůjčit výhradně uživatel, který požadavek na absenční výpůjčku z depozitáře prostřednictvím svého uživatelského konta zadal.

Asistovaně si může dokumenty vypůjčit uživatel nebo jím zplnomocněná osoba (zmocněnec); dokumenty jsou vždy připisovány na uživatelské konto uživatele (zmocnitele), který požadavek na absenční výpůjčku z depozitáře prostřednictvím svého uživatelského konta zadal. Zmocněnec je povinen se před uskutečněním absenční výpůjčky prokázat písemnou plnou mocí s oprávněním jednat za uživatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a svým osobním průkazem totožnosti, jehož druh a číslo zapíše pracovník KNAV do poznámky k výpůjčce v knihovním systému.

Před výpůjčkou dokumentu je uživatel (příp. zmocněnec) povinen si dokument prohlédnout a zjištěné vady ohlásit pracovníkům OVRS. Uživatel během výpůjční lhůty odpovídá za jím vypůjčené dokumenty; nesmí je půjčovat dalším osobám. Vrátí-li uživatel dokument se zjevnými vadami, změnami a zásahy, tj. dokument zničený či poškozený, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat jeho náhradu. Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

Za vady, změny a zásahy do dokumentu je považováno podtrhávání, vpisování, zašpinění, zamaštění, polití, potrhání, vytrhání stránek, poškození obalu nebo vazby apod., tedy zjevné poškození, které snižuje kvalitu dokumentu a jeho užití. Zničením nebo poškozením dokumentu není myšleno běžné opotřebení odpovídající jeho stáří a povaze.

3.1.7 Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta absenční výpůjčky z depozitářů je 2 pracovní dny před jejím uplynutím automaticky prodloužena v případě, že na vypůjčený dokument není zadána rezervace výpůjčky, platnost členství uživatele je v okamžiku prodloužení delší než 30 dní (včetně) a uživatel má splněny všechny ostatní závazky vůči KNAV. O automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě je uživatel vyrozuměn informačním e-mailem.

Automatické prodloužení, spolu s vyrozuměním o jeho úspěšnosti či neúspěšnosti, se provádí 2 dny před uplynutím výpůjční lhůty výhradně z důvodu rovného přístupu ke všem uživatelům, a to zejména pro případ, že z dále uvedených důvodů není možné výpůjční lhůtu automaticky prodloužit.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 30 dní, ale delší než 10 dní, je výpůjční lhůta automaticky prodloužena do data odpovídajícího poslednímu pracovnímu dni trvání platnosti členství. Uživatel je o automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě vyrozuměn informačním e-mailem.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 10 dní (včetně), nebude výpůjční lhůta prodloužena a uživateli bude zaslán informační e-mail o neprovedení automatického prodloužení.

KNAV není povinna zasílat uživatelům informační e-maily; výpadek této služby nezakládá právo uživatele na snížení nebo prominutí poplatků za opožděné vrácení.

Automatické prodloužení výpůjční lhůty proběhne za výše uvedených podmínek maximálně třikrát po sobě, vždy o 30 dnů od data, kdy je prodloužení uskutečněno. Celková maximální automaticky prodlužovaná výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 114 dní, nelze ji dále prodlužovat a uživatel je povinen vypůjčený dokument vrátit nejpozději poslední den výpůjční lhůty. Nevrátí-li uživatel dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3).

Výpůjční lhůta může být prodloužena z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV.

3.1.8 Vrácení dokumentu

Vrácení absenční výpůjčky z depozitářů může uživatel uskutečnit:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu;
 • poštou s pojištěním zásilky.

Uživatel je povinen vrátit absenční výpůjčku z depozitářů nejpozději poslední den výpůjční lhůty; není vyloučeno dřívější vrácení dokumentu. Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3). Vrácení vypůjčeného dokumentu prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky za opožděné vrácení. Vrátí-li uživatel prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou dokument se zjevnými vadami, změnami a zásahy, tj. dokument zničený nebo poškozený, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat jeho náhradu (viz bod 3.6). Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

Za vady, změny a zásahy do dokumentu je považováno podtrhávání, vpisování, zašpinění, zamaštění, polití, potrhání, vlepení lístků, vytrhání stránek, poškození obalu nebo vazby apod., tedy zjevné poškození, které snižuje kvalitu dokumentu a jeho užití. Vadou není myšleno běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze dokumentu.

KNAV není povinna upomínat uživatele o vrácení absenčních výpůjček z depozitářů. V případě, že tak učiní a upozorní uživatele na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky, je uživatel povinen uhradit kromě poplatků za opožděné vrácení absenčních výpůjček z depozitářů i poplatky spojené s upomínáním (viz Ceník, část 5.3).

Potvrzení o vrácení dokumentu vystavuje KNAV výhradně na žádost uživatele. O jeho vystavení je nutno zažádat před předáním absenčně vypůjčeného dokumentu pracovníkovi OVRS. V případě vracení vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu nebo poštou s pojištěním zásilky není potvrzení o vrácení dokumentu vystavováno. V těchto případech si může uživatel zkontrolovat řádné vrácení vypůjčených dokumentů prostřednictvím svého uživatelského konta.

Výpůjčka je ukončena řádným a včasným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV a jeho odepsáním z uživatelského konta uživatele.

Při vrácení vypůjčeného dokumentu:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho předání pracovníkům OVRS;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu Národní, které bude uskutečněno do konce denních otevíracích hodin KNAV, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta ten samý den;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu Národní, které bude uskutečněno po konci denních otevíracích hodin KNAV, nebo vložením do návratového knižního boxu Vodičkova, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta následující otevírací den;
 • poštou s pojištěním zásilky bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho doručení pracovníkům OVRS.

3.1.9 Poplatky

Poplatky za opožděné vrácení absenční výpůjčky z depozitářů jsou:

 • stanoveny za každý kalendářní den a každou jednotlivou absenční výpůjčku z depozitářů (viz Ceník, část 5.3),
 • hrazeny uživatelem zpravidla v hotovosti nebo platební kartou v OVRS oproti potvrzení o zaplacení.

Povinnost uhradit poplatky za opožděné vrácení absenčních výpůjček z depozitářů vzniká první den následující po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a končí dnem vrácení vypůjčeného dokumentu nebo dnem předání náhrady za nevrácený, ztracený, zničený nebo poškozený dokument KNAV.

V případě, že celková pohledávka vůči uživateli činí na jistině více než 1.000 Kč (slovy: jeden-tisíc-korun českých), bude KNAV požadovat příslušenství z celé pohledávky dle občanského zákoníku, zejména úroky z prodlení. Uživatel je povinen příslušenství pohledávky uhradit.

Neuhradí-li uživatel poplatky za opožděné vrácení a případné příslušenství pohledávky, a nesplní tak své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

Uspokojením pohledávky a jejího příslušenství není dotčeno právo KNAV na náhradu vzniklé škody.

3.2 Absenční výpůjčka z volně přístupných knihovních fondů

3.2.1 Obecné podmínky

Absenční výpůjčka z volně přístupných knihovních fondů bude uskutečněna vždy, když to dovolí fyzický stav dokumentu a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti.

Uživatelům jsou přímo v chráněné zóně k dispozici tyto volně přístupné knihovní fondy:

 • fond oborové literatury,
 • fond časopisů,
 • fond referenční literatury,
 • fond publikací pracovišť AV ČR a doktorských disertací.

K absenční výpůjčce jsou určeny pouze vybrané dokumenty fondu oborové literatury. V katalogu mají tyto dokumenty v poli „Možnost výpůjčky“ uveden status „Lze půjčit domů“. Z tohoto fondu se absenčně nepůjčují dokumenty označené na hřbetu černým štítkem s bíle natištěnou signaturou.

Absenčně se dále nepůjčují:

 • dokumenty fondu časopisů, referenční literatury a publikací pracovišť AV ČR a doktorských disertací,
 • dokumenty vydané do roku 1950 včetně,
 • originály nosičů digitálních dat.

3.2.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat absenční výpůjčky z volně přístupných knihovních fondů mají uživatelé s platným absenčním členstvím se čtenářským průkazem.

3.2.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na absenční výpůjčku z volně přístupných knihovních fondů nelze zadávat.

3.2.4 Rezervace výpůjčky

Rezervace absenční výpůjčky z volně přístupného knihovního fondu je objednání vypůjčeného či rezervovaného dokumentu; rezervace je vázána na registraci a zpoplatněna (viz Ceník, část 5.2).

Rezervaci lze zadat prostřednictvím uživatelského konta, dále pak e-mailem, telefonicky nebo osobně. Neuvede-li uživatel jinak, platí rezervace tři měsíce ode dne jejího zadání. Jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze rezervaci před jejím splněním i zrušit. Zrušení rezervace není zpoplatněno.

Rezervace je plněna:

 • v okamžiku vrácení požadovaného, vypůjčeného či rezervovaného dokumentu,
 • odesláním informačního e-mailu (příp. dopisu) uživateli.

Je-li na dokument zadáno více rezervací, jsou plněny postupně, v pořadí podle data a času jejich přijetí.

KNAV si vyhrazuje právo zrušit rezervaci dokumentu, který se stal trvale nedostupným. O této skutečnosti bude uživatel neprodleně informován.

Rezervované dokumenty je nutné vyzvednout do termínu uvedeného v informačním e-mailu (příp. dopisu). Běžná lhůta k vyzvednutí je 8 pracovních dnů od vyřízení rezervace a může být v závislosti na době platnosti členství, příp. dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV krácena. Po jejím uplynutí právo na výpůjčku zaniká a uživateli vzniká závazek uhradit poplatek za nevyzvednutí rezervovaného dokumentu (viz Ceník, část 5.2).

3.2.5 Výpůjčka dokumentu

Uživatel může mít současně sjednáno nejvýše 45 absenčních výpůjček, z toho 15 z depozitáře „Národní“, 15 z depozitáře „Jenštejn“ a 15 z volně přístupných knihovních fondů.

Základní výpůjční lhůta absenční výpůjčky:

 • je zpravidla 30 dní,
 • může být v závislosti na době platnosti členství krácena,
 • může být při dlouhodobém omezení poskytování služeb KNAV prodloužena.

Absenční výpůjčku dokumentu může uživatel uskutečnit:

 • samoobslužně, tj. připsáním vybraných dokumentů z fondu oborové literatury na své uživatelské konto prostřednictvím samoobslužného výpůjčního zařízení bez asistence pracovníků KNAV;
 • asistovaně, tj. připsáním vybraných dokumentů z fondu oborové literatury na konto uživatele provedeným pracovníky OVRS.

Samoobslužně si může dokumenty vypůjčit výhradně uživatel, na jehož uživatelské konto budou dokumenty připsány, tj. absenčně vypůjčeny.

Asistovaně si může dokumenty vypůjčit uživatel nebo jím zplnomocněná osoba (zmocněnec); dokumenty jsou vždy připisovány na uživatelské konto uživatele (zmocnitele), který si je absenčně vypůjčuje. Zmocněnec je povinen se před uskutečněním absenční výpůjčky prokázat písemnou plnou mocí s oprávněním jednat za uživatele s úředně ověřeným podpisem zmocnitele, a svým osobním průkazem totožnosti, jehož druh a číslo zapíše pracovník KNAV do poznámky k výpůjčce v knihovním systému.

Před výpůjčkou dokumentu je uživatel (příp. zmocněnec) povinen si dokument prohlédnout a zjištěné vady ohlásit pracovníkům OVRS. Uživatel během výpůjční lhůty odpovídá za jím vypůjčené dokumenty; nesmí je půjčovat dalším osobám. Vrátí-li uživatel dokument se zjevnými vadami, změnami a zásahy, tj. dokument zničený či poškozený, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat jeho náhradu. Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

Za vady, změny a zásahy do dokumentu je považováno podtrhávání, vpisování, zašpinění, zamaštění, polití, potrhání, vytrhání stránek, poškození obalu nebo vazby apod., tedy zjevné poškození, které snižuje kvalitu dokumentu a jeho užití. Zničením nebo poškozením dokumentu není myšleno běžné opotřebení odpovídající jeho stáří a povaze.

3.2.6 Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůta absenční výpůjčky z volně přístupných knihovních fondů je 2 pracovní dny před jejím uplynutím automaticky prodloužena v případě, že na vypůjčený dokument není zadána rezervace výpůjčky, platnost členství uživatele je v okamžiku prodloužení delší než 30 dní (včetně) a uživatel má splněny všechny ostatní závazky vůči KNAV. O automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě je uživatel vyrozuměn informačním e-mailem.

Automatické prodloužení, spolu s vyrozuměním o jeho úspěšnosti či neúspěšnosti, se provádí 2 dny před uplynutím výpůjční lhůty výhradně z důvodu rovného přístupu ke všem uživatelům, a to zejména pro případ, že z dále uvedených důvodů není možné výpůjční lhůtu automaticky prodloužit.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 30 dní, ale delší než 10 dní, je výpůjční lhůta automaticky prodloužena do data odpovídajícího poslednímu pracovnímu dni trvání platnosti členství. Uživatel je o automatickém prodloužení a nové výpůjční lhůtě vyrozuměn informačním e-mailem.

Pokud je platnost členství uživatele kratší než 10 dní (včetně), nebude výpůjční lhůta prodloužena a uživateli bude zaslán informační e-mail o neprovedení automatického prodloužení.

KNAV není povinna zasílat uživatelům informační e-maily; výpadek této služby nezakládá právo uživatele na snížení nebo prominutí poplatků za opožděné vrácení.

Automatické prodloužení výpůjční lhůty proběhne za výše uvedených podmínek maximálně třikrát po sobě, vždy o 30 dnů od data, kdy je prodloužení uskutečněno. Celková maximální automaticky prodlužovaná výpůjční lhůta absenční výpůjčky je 114 dní, nelze ji dále prodlužovat a uživatel je povinen vypůjčený dokument vrátit nejpozději poslední den výpůjční lhůty. Nevrátí-li uživatel dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3).

Výpůjční lhůta může být prodloužena z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV.

3.2.7 Vrácení dokumentu

Vrácení absenční výpůjčky z volně přístupných knihovních fondů může uživatel uskutečnit:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu;
 • poštou s pojištěním zásilky.

Uživatel je povinen vrátit absenční výpůjčku z volně přístupných knihovních fondů nejpozději poslední den výpůjční lhůty; není vyloučeno dřívější vrácení dokumentu. Nevrátí-li uživatel vypůjčený dokument včas, je povinen uhradit poplatek za opožděné vrácení (viz Ceník, část 5.3). Vrácení vypůjčeného dokumentu prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou nezbavuje uživatele povinnosti uhradit případné poplatky za opožděné vrácení. Vrátí-li uživatel prostřednictvím návratového knižního boxu či poštou dokument se zjevnými vadami, změnami a zásahy, tj. dokument zničený či poškozený, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat jeho náhradu (viz bod 3.6). Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

Za vady, změny a zásahy do dokumentu je považováno podtrhávání, vpisování, zašpinění, zamaštění, polití, potrhání, vlepení lístků, vytrhání stránek, poškození obalu nebo vazby apod., tedy zjevné poškození, které snižuje kvalitu dokumentu a jeho užití. Vadou není myšleno běžné opotřebení odpovídající stáří a povaze dokumentu.

KNAV není povinna upomínat uživatele o vrácení absenčních výpůjček z volně přístupných knihovních fondů. V případě, že tak učiní a upozorní uživatele na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky, je uživatel povinen uhradit kromě poplatků za opožděné vrácení i poplatky spojené s upomínáním (viz Ceník, část 5.3).

Potvrzení o vrácení dokumentu vystavuje KNAV výhradně na žádost uživatele. O jeho vystavení je nutno zažádat před předáním absenčně vypůjčeného dokumentu pracovníkovi OVRS. V případě vracení vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu nebo poštou s pojištěním zásilky není potvrzení o vrácení dokumentu vystavováno. V těchto případech si může uživatel zkontrolovat řádné vrácení vypůjčených dokumentů prostřednictvím svého uživatelského konta.

Výpůjčka je ukončena řádným a včasným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV a jeho odepsáním z uživatelského konta uživatele.

Při vrácení vypůjčeného dokumentu:

 • osobně nebo prostřednictvím jiné osoby bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho předání pracovníkům OVRS;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu Národní, které bude uskutečněno do konce denních otevíracích hodin KNAV, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta ten samý den;
 • vložením vypůjčeného dokumentu do návratového knižního boxu Národní, které bude uskutečněno po konci denních otevíracích hodin KNAV, nebo vložením do návratového knižního boxu Vodičkova, bude vypůjčený dokument odepsán z uživatelského konta následující otevírací den;
 • poštou s pojištěním zásilky bude odepsání vypůjčeného dokumentu uskutečněno ihned po jeho doručení pracovníkům OVRS.

3.2.8 Poplatky

Poplatky za opožděné vrácení absenční výpůjčky z volně přístupných knihovních fondů jsou:

 • stanoveny za každý kalendářní den a každou jednotlivou absenční výpůjčku z volně přístupných knihovních fondů (viz Ceník, část 5.3),
 • hrazeny uživatelem zpravidla v hotovosti nebo platební kartou v OVRS oproti potvrzení o zaplacení.

Povinnost uhradit poplatky za opožděné vrácení absenčních výpůjček z volně přístupných knihovních fondů vzniká první den následující po uplynutí stanovené výpůjční lhůty a končí dnem vrácení vypůjčeného dokumentu nebo dnem předání náhrady za nevrácený, ztracený, zničený nebo poškozený dokument KNAV.

V případě, že celková pohledávka vůči uživateli činí na jistině více než 1.000 Kč (slovy: jeden-tisíc-korun českých), bude KNAV požadovat příslušenství z celé pohledávky dle občanského zákoníku, zejména úroky z prodlení. Uživatel je povinen příslušenství pohledávky uhradit.

Neuhradí-li uživatel poplatky za opožděné vrácení a případné příslušenství pohledávky, a nesplní tak své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

Uspokojením pohledávky a jejího příslušenství není dotčeno právo KNAV na náhradu vzniklé škody.

3.3 Prezenční výpůjčka z depozitářů

3.3.1 Obecné podmínky

Prezenční výpůjčka z depozitářů bude uskutečněna vždy, když to dovolí fyzický stav dokumentu, charakter fondu a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti.

3.3.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat prezenční výpůjčky z depozitářů mají uživatelé s platným absenčním nebo prezenčním členstvím se čtenářským průkazem a návštěvníci s platnou jednodenní vstupenkou.

3.3.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na prezenční výpůjčku z depozitáře není vázán na registraci ani platnost členství uživatele či návštěvníka, není zpoplatněn a lze jej zadat prostřednictvím uživatelského konta (pouze uživatelé KNAV),  e-mailem, telefonicky nebo osobně.

Počet požadavků zadaných uživatelem či návštěvníkem není omezen. Při velkém množství požadavků zadaných jedním uživatelem či návštěvníkem může být dodání dokumentů rozděleno do více dní. Na tuto skutečnost pracovníci OVRS uživatele či návštěvníka předem upozorní.

Požadované dokumenty z depozitáře „Národní“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení do 30 minut od zadání požadavku na výpůjčku.

Požadované dokumenty z depozitáře „Jenštejn“ budou za běžného provozu připraveny k vypůjčení:

 • od 15 hodin ten samý den při objednání do 11 hodin téhož dne;
 • od 15 hodin následující otevírací den při objednání po 11 hodině předchozího dne.

Dokumenty požadované mimo otevírací hodiny KNAV budou připraveny k vypůjčení následující otevírací den. Z depozitáře „Národní“ do 30 minut po otevření KNAV, z depozitáře „Jenštejn“ od 15 hodin.

3.3.4 Úložní lhůta

Dokumenty požadované k prezenční výpůjčce z depozitářů zůstávají uloženy v OVRS a jsou půjčovány výhradně do chráněné zóny.

Základní úložní lhůta je zpravidla 8 pracovních dnů. O době trvání úložní lhůty informují uživatele a návštěvníky pracovníci OVRS. Uživatel zjistí úložní lhůtu ve svém uživatelském kontu, kde je uvedena jako status požadavku. Úložní lhůta může být krácena:

 • v závislosti na době platnosti členství uživatele;
 • z důvodu dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV.

Po uplynutí úložní lhůty právo na výpůjčku zaniká a požadovaný dokument je vrácen zpět do depozitářů.

3.3.5 Rezervace výpůjčky

Rezervace prezenční výpůjčky z depozitáře je objednání již požadovaného dokumentu; rezervace je vázána na registraci a je zpoplatněna (viz Ceník, část 5.2).

Rezervaci lze zadat prostřednictvím uživatelského konta, e-mailem, telefonicky nebo osobně. Neuvede-li uživatel jinak, platí rezervace tři měsíce ode dne jejího zadání. Jakýmkoli z výše uvedených způsobů lze rezervaci před jejím splněním i zrušit. Zrušení rezervace není zpoplatněno.

Rezervace je plněna:

 • v okamžiku vrácení požadovaného dokumentu,
 • odesláním informačního e-mailu (příp. dopisu) uživateli.

Je-li na dokument zadáno více rezervací, jsou plněny postupně, v pořadí podle data a času jejich přijetí.

KNAV si vyhrazuje právo zrušit rezervaci dokumentu, který se stal trvale nedostupným. O této skutečnosti bude uživatel neprodleně informován.

Rezervované dokumenty zůstávají uložené v OVRS do termínu uvedeného v informačním e-mailu (příp. dopisu). Běžná úložní lhůta je 8 pracovních dnů od vyřízení rezervace a může být v závislosti na době platnosti členství, příp. dlouhodobého omezení poskytování služeb KNAV, krácena. Po jejím uplynutí právo na výpůjčku zaniká.

3.3.6 Výpůjčka dokumentu

Prezenční výpůjčka z depozitářů je uskutečněna v okamžiku, kdy pracovníci KNAV předají uživateli či návštěvníkovi požadovaný dokument. Pracovníci KNAV evidují prezenční výpůjčku z depozitáře v OVRS společným uložením požadavku na výpůjčku a čtenářského průkazu uživatele nebo v případě návštěvníka průkazu obsahujícího jeho fotografii, jméno a příjmení.

Neposkytne-li návštěvník pracovníkům KNAV odpovídající průkaz, bude na každou jím žádanou prezenční výpůjčku z depozitáře vyhotoven jeden výpůjční lístek. Návštěvník stvrzuje prezenční výpůjčku vyplněním požadovaných osobních údajů a svým podpisem každého takového lístku. Pracovníci KNAV jsou oprávněni požádat návštěvníka o předložení průkazu totožnosti ke kontrole uvedených osobních údajů. Pracovníci KNAV evidují v tomto případě prezenční výpůjčku z depozitářů uložením vyplněného a návštěvníkem podepsaného výpůjčního lístku v OVRS.

Před výpůjčkou dokumentu je uživatel či návštěvník povinen si dokument prohlédnout a zjištěné vady ohlásit pracovníkům OVRS. Uživatelé a návštěvníci odpovídají za jimi vypůjčené dokumenty; nesmí je půjčovat dalším osobám.

3.3.7 Prodloužení úložní lhůty

Prodloužit úložní lhůtu prezenční výpůjčky z depozitáře lze:

 • maximálně pětkrát o 8 pracovních dnů,
 • pouze před jejím uplynutím, pokud na dokument není zadána rezervace výpůjčky.

O prodloužení lze zažádat osobně, telefonicky či e-mailem.

Úložní lhůta může být krácena, např. z důvodu blížícího se konce platnosti členství uživatele, nebo při dlouhodobém omezení poskytování služeb KNAV.

3.3.8 Vrácení dokumentu

Vrácení prezenční výpůjčky z depozitáře je uživatel či návštěvník povinen uskutečnit:

 • do konce denních otevíracích hodin KNAV,
 • předáním vypůjčeného dokumentu pracovníkům OVRS.

Výpůjčka je ukončena řádným a včasným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV.

Vrátí-li uživatel či návštěvník dokument se zjevnými vadami, změnami a zásahy, tj. dokument zničený či poškozený, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat jeho náhradu. Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

Za vady, změny a zásahy do dokumentu je považováno podtrhávání, vpisování, zašpinění, zamaštění, polití, potrhání, vytrhání stránek, poškození obalu nebo vazby apod., tedy zjevné poškození, které snižuje kvalitu dokumentu a jeho užití. Zničením nebo poškozením dokumentu není myšleno běžné opotřebení odpovídající jeho stáří a povaze.

3.4 Prezenční výpůjčka z volně přístupných knihovních fondů

3.4.1 Oprávnění uživatelé

Právo využívat prezenční výpůjčky z volně přístupných knihovních fondů mají uživatelé s platným absenčním nebo prezenčním členstvím se čtenářským průkazem a návštěvníci s platnou jednodenní vstupenkou.

3.4.2 Požadavek na výpůjčku, rezervace

Na dokumenty z volně přístupných knihovních fondů nelze zadat požadavek ani rezervaci.

3.4.3 Vypůjčení dokumentu

Dokumenty z volně přístupných knihovních fondů jsou k prezenční výpůjčce půjčovány výhradně do chráněné zóny KNAV. Prezenční výpůjčka je uskutečněna vždy, jakmile uživatel či návštěvník dokument z volně přístupných knihovních fondů uchopí do ruky.

3.4.4 Vrácení dokumentu

Prezenční výpůjčka z volně přístupných knihovních fondů je ukončena v okamžiku, kdy uživatel či návštěvník opustí chráněnou zónu, ve které vypůjčený dokument ponechal. Dokument vypůjčený z volně přístupných knihovních fondů nechává uživatel či návštěvník na stole v chráněné zóně KNAV, nezařazuje jej zpět na police.

3.5 Výpůjčka z historického knižního fondu

3.5.1 Obecné podmínky

Výpůjčka z historického knižního fondu bude uskutečněna pouze v případě, že ji schválí pracovníci KNAV a uskutečnění výpůjčky nebrání ani jiné závažné okolnosti. Možnost výpůjčky je posuzována před každým vypůjčením dokumentu, s přihlédnutím k vzájemnému vztahu hodnoty a fyzického stavu dokumentu a závažnosti badatelského zájmu.

3.5.2 Oprávnění uživatelé

Právo využívat výpůjčky z historického knižního fondu mají výhradně badatelé, tedy uživatelé s evidovaným badatelským listem a platným absenčním nebo prezenčním členstvím se čtenářským průkazem.

3.5.3 Požadavek na výpůjčku

Požadavek na výpůjčku z historického knižního fondu není vázán na registraci ani platnost členství uživatele, není zpoplatněn a lze jej zadat:

Za běžného provozu je dokument připraven k vypůjčení v termínu navrženém žadatelem v objednávce, nejdříve však následující otevírací den po zadání požadavku na výpůjčku.

Požadavek na výpůjčku z historického knižního fondu lze dále zadat odevzdáním vyplněné objednávky pracovníkům OVRS, prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Takto objednaný dokument bude připraven k vypůjčení v termínu individuálně domluveném s žadatelem, nejdříve však následující otevírací den po zadání požadavku.

3.5.4 Výpůjčka dokumentu

Dokumenty z historického knižního fondu se půjčují výhradně oprávněnému uživateli (viz bod 3.5.2) a to pouze do badatelny, která je za běžného provozu přístupná: pondělí–pátek, 9–16 hodin.

Každá výpůjčka z historického knižního fondu je evidována v badatelském listu. Badatel stvrzuje uskutečnění výpůjčky z historického knižního fondu svým podpisem u každé zaevidované výpůjčky.

Badatel může mít současně vypůjčeny nejvýše 2 dokumenty z historického knižního fondu.

3.5.5 Prodloužení výpůjční lhůty

Výpůjční lhůtu výpůjčky z historického knižního fondu nelze prodlužovat. Na dokument musí být zadán nový požadavek na výpůjčku.

3.5.6 Vrácení dokumentu

Vrácení vypůjčeného dokumentu z historického knižního fondu je badatel povinen uskutečnit:

 • nejpozději do konce denních otevíracích hodin badatelny,
 • předáním vypůjčeného dokumentu pracovníkovi OVRS.

Výpůjčka je ukončena včasným a řádným vrácením nepoškozeného dokumentu KNAV.

3.6 Ztráta dokumentu a způsoby náhrad

3.6.1 Základní ustanovení

Uživatelé a návštěvníci odpovídají v plném rozsahu za stav každého jimi vypůjčeného dokumentu (včetně dokumentů vypůjčených prostřednictvím meziknihovní služby) a jsou povinni KNAV neprodleně sdělit, pokud jej nemohou vrátit z důvodu jeho ztráty, zničení nebo poškození. Není rozhodující, zda škodu způsobil uživatel či návštěvník úmyslně či z nedbalosti, zda ji způsobila třetí osoba nebo zda ke zničení či poškození dokumentu došlo jím nezaviněně (vyšší moc).

Vrátí-li uživatel dokument se zjevnými vadami, změnami a zásahy, tj. dokument zničený či poškozený, je KNAV oprávněna takový dokument nepřijmout a požadovat jeho náhradu. Až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli je zablokováno jeho uživatelské konto a přerušeno poskytování služeb KNAV.

Za vady, změny a zásahy do dokumentu je považováno podtrhávání, vpisování, zašpinění, zamaštění, polití, potrhání, vytrhání stránek, poškození obalu nebo vazby apod., tedy zjevné poškození, které snižuje kvalitu dokumentu a jeho užití. Zničením nebo poškozením dokumentu není myšleno běžné opotřebení odpovídající jeho stáří a povaze.

3.6.2 Způsoby náhrady

KNAV bude požadovat nahrazení nevráceného, ztraceného, zničeného či poškozeného dokumentu jedním z těchto způsobů:

 • jiným výtiskem totožné publikace téhož vydání a vazby (rovnocenná náhrada);
 • totožnou publikací novějšího vydání;
 • jinou publikací se stejnou informační a finanční hodnotou;
 • peněžitou náhradou s příslušenstvím.

Způsoby náhrady jsou uvedeny v pořadí podle preferencí KNAV. O způsobu náhrady a lhůtě k plnění rozhoduje vždy KNAV, která sdělí své rozhodnutí uživateli či návštěvníkovi.

3.6.3 Rozhodnutí o náhradě

Lhůta k plnění počne běžet okamžikem, kdy bude uživateli či návštěvníkovi sděleno rozhodnutí o náhradě. Tímto rozhodnutím bude určen druh a rozsah náhrady a lhůta k plnění. Dále budou, v souladu s částí 5.4 Ceníku, stanoveny příslušné poplatky, případné příslušenství pohledávky a sděleny další informace nutné pro řádné splnění povinnosti ze strany uživatele či návštěvníka.

3.6.4 Náhrada jinou publikací

Rozhodne-li KNAV o náhradě dokumentu jiným výtiskem téhož vydání a vazby, totožnou publikací novějšího vydání nebo jinou publikací se stejnou informační a finanční hodnotou, je uživatel či návštěvník povinen ve lhůtě k plnění předat publikaci (náhradu) pracovníkům OVRS a uhradit v hotovosti nebo platební kartou poplatek při náhradě jinou publikací (viz Ceník, část 5.4).

3.6.5 Peněžitá náhrada

Rozhodne-li KNAV o peněžité náhradě, je uživatel či návštěvník povinen ve lhůtě k plnění uhradit vyměřenou částku včetně poplatku při peněžité náhradě (viz Ceník, část 5.4).

Podle rozhodnutí o způsobu náhrady uhradí uživatel či návštěvník za nevrácený, ztracený, zničený či poškozený dokument peněžitou náhradu ve výši:

 • aktuální kupní ceny publikace téhož vydání a vazby, pokud bude publikace k dostání na trhu, a to včetně účelně a nezbytně vynaložených výdajů na získání publikace;
 • aktuální kupní ceny publikace novějšího vydání, pokud bude publikace k dostání na trhu, a to včetně účelně a nezbytně vynaložených výdajů na získání publikace;
 • aktuální kupní ceny publikace stejné informační a finanční hodnoty, která je k dostání na trhu, a to včetně účelně a nezbytně vynaložených výdajů na získání publikace;
 • poplatku za každou stránku kopie nahrazovaného dokumentu včetně stanoveného poplatku za svázání dokumentu (cena vazby). Počet stran se určuje dle bibliografického záznamu KNAV. U dokumentů s nečíslovanými stranami určí výši ceny zhotovené kopie vedení KNAV.

KNAV je oprávněna požadovat peněžitou náhradu i v případě, že se poškození týká jen části dokumentu a rovněž v případě, že se ztráta, zničení nebo poškození týká jen části vícesvazkového díla, pokud tímto bylo způsobeno snížení hodnoty celého souboru. Výše peněžité náhrady bude v těchto případech zjištěna zejména znaleckým posouzením.

3.6.6 Náhrada za historické dokumenty

V případě dokumentů historických, vzácných, sběratelsky zajímavých, prohlášených za kulturní památku, ojedinělých exemplářů a v dalších obdobných případech je uživatel povinen uhradit peněžitou náhradu včetně příslušenství pohledávky, zejména úroků z prodlení a nákladů na vymáhání pohledávky u příslušného soudu. Výše peněžité náhrady bude v těchto případech stanovena individuálně, například znaleckým posudkem nebo jako cena dokumentu dosažená na aukci, cena v antikvariátu, cena uváděná v aukčních katalozích aj.

3.6.7 Náhrada za elektronické nosiče

Pokud uživatel či návštěvník ztratí, poškodí či zničí elektronický nosič CD, CD-ROM či DVD, který je přílohou primárního dokumentu, je povinen ve lhůtě k plnění uhradit poplatek za ztrátu elektronického nosiče (viz Ceník, část 5.4).

3.6.8 Vymáhání náhrady

Neposkytne-li uživatel či návštěvník řádně a včas náhradu stanovenou za vypůjčený dokument nebo neuhradí-li peněžitou náhradu a její příslušenství, a nesplní tak ve lhůtě k plnění své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel či návštěvník je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

K vymáhání soudní cestou přistoupí KNAV i v případě, že uživatel či návštěvník nevrátí dokument v souladu s Knihovním řádem a současně zůstane po uplynutí výpůjční lhůty ve vztahu ke KNAV pasivní, nekontaktní nebo nebude reagovat na případnou upomínku. KNAV bude požadovat, resp. vymáhat, peněžitou náhradu včetně dalších příslušných poplatků, a dále včetně příslušenství, zejména úroků z prodlení a nákladů na vymáhání pohledávky u příslušného soudu.

Pracovníci KNAV jsou povinni pro účely vymáhání pohledávek za uživatelem či návštěvníkem uchovávat originály listin a dokumentů týkajících se uživatele či návštěvníka a jeho výpůjček (zejména přihlášku, výpůjční lístky, upomínky, doklady o odesílání a doručování korespondence, korespondenci, držitelem poštovní licence vrácené a nedoručené zásilky aj.) a další relevantní doklady prokazující porušení povinností vyplývajících z Knihovního řádu a právních předpisů ze strany uživatele či návštěvníka.

3.6.9 Zařazení náhrady do fondu

Náhrada za nevrácený, ztracený, zničený nebo poškozený dokument bude zařazena zpět do fondu nejpozději do dvou měsíců ode dne, kdy uživatel či návštěvník nahradí původní publikaci KNAV stanoveným způsobem.

Zpět na obsah

4. SLUŽBY

4.1 Reprografické služby

4.1.1 Obecné podmínky

Uživatelé a návštěvníci si mohou v chráněné zóně sami zhotovovat kopie z dokumentů KNAV nebo jejich zhotovení objednat. Všechna získaná data a rozmnoženiny děl či jejich částí (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě a studijním, nekomerčním účelům uživatele či návštěvníka. Není povoleno získaná data a rozmnoženiny děl jakýmkoli jiným způsobem užívat, zejména je dále šířit, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon). Při využívání EIZ jsou dále uživatelé a návštěvníci vázáni podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách, jejichž obsah jim na vyžádání sdělí pracovníci Oddělení EIZ (e-mail: eiz@knav.cz).

Uživatelé a návštěvníci si mohou samoobslužně zhotovit tištěné či digitální kopie dokumentů. Uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem mohou tisknout dokumenty ze samoobslužné počítačové studovny (viz bod 4.1.6). Uživatelé mohou navíc využít možnost tisku z vlastního zařízení bezdrátově připojeného do počítačové sítě KNAV (viz bod 4.1.7). Badatelé si mohou v OVRS objednat zhotovení digitálních kopií z dokumentů historického knižního fondu. Cena reprografických služeb se řídí částí 5.10 Ceníku.

4.1.2 Tištěné kopie na objednávku

Požadavky na zhotovení tištěných kopií vyřizují pracovníci Knihařského a reprografického centra KNAV. Požadavek lze zadat přímo v Knihařském a reprografickém centru KNAV nebo vyplněním a odevzdáním objednávky na zhotovení tištěných kopií pracovníkům OVRS. Objednat lze tištěné černobílé, barevné, jednostranné a oboustranné kopie formátů A4 a A3. Zhotovené kopie budou pro uživatele či návštěvníka připraveny k vyzvednutí v OVRS následující pracovní den po zadání objednávky od 12 hodin.

4.1.3 Tištěné kopie samoobslužně

K samoobslužnému kopírování slouží uživatelům a návštěvníkům tiskové (kopírovací) zařízení zapojené v systému MyQ, na kterém lze zhotovovat tištěné černobílé, barevné, jednostranné a oboustranné kopie ve formátech A4 a A3. Uživatelé a návštěvníci nastavují parametry kopírování samostatně, dle instrukcí umístěných u tiskového zařízení. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni zacházet s kopírovanými dokumenty šetrně a ohleduplně. Zhotovení tištěných kopií na vlastní donesený materiál není povoleno.

Uživatelé vkládají finanční hotovost potřebnou k úhradě kopií na své kreditní konto (viz bod 4.1.8), návštěvníci mohou v OVRS zažádat o zapůjčení karty pro tisk a kopírování, která je půjčována oproti jakémukoli průkazu se jménem a fotografií návštěvníka (např.: ISIC, Opencard ad.). Vyčerpanou částku kreditu hradí návštěvníci při vracení karty pro tisk a kopírování do OVRS hotově nebo platební kartou.

4.1.4 Digitální kopie samoobslužně

Ke zhotovení digitálních kopií slouží uživatelům a návštěvníkům samoobslužný knižní skener, jehož využívání není zpoplatněno. Digitální kopie jsou ukládány na vlastní přenosný paměťový disk uživatele či návštěvníka, který je povinen zacházet s kopírovanými dokumenty šetrně a ohleduplně.

4.1.5 Kopie z historického knižního fondu

Pro osobní studijní účely si z historického knižního fondu mohou badatelé pořizovat kopie vlastním digitálním zařízením bez použití blesku, nebo si v OVRS objednat zhotovení kopií pracovníky KNAV na knižním skeneru. Pokud fyzický stav dokumentu z historického knižního fondu neumožňuje vytvoření digitálních kopií, bude žádost badatele zamítnuta. Badatel se zavazuje využívat digitální kopie z historického knižního fondu výhradně pro osobní studijní účely.

Kopie pro publikační účely mohou zhotovovat výhradně pracovníci KNAV a to s použitím knižního skeneru (kopie nelze pořizovat xerograficky). Badatelé si mohou zhotovení kopií objednat v OVRS, jehož pracovníci musí postup reprodukce dokumentu konzultovat s pracovníky Knihovědného oddělení. Pokud fyzický stav dokumentu z historického knižního fondu neumožňuje vytvoření digitálních kopií, bude žádost badatele zamítnuta.

V případě, že digitální kopie mají být použity jako doprovod publikované studie či jiným způsobem zveřejněny, je badatel povinen požádat KNAV o poskytnutí jednorázového reprodukčního práva. V žádosti je nutno uvést základní bibliografické údaje o publikaci, ve které bude reprodukce zveřejněna, nebo údaje o jiném zamýšleném způsobu zveřejnění (web, CD-ROM ad.). O poskytnutí jednorázového reprodukčního práva rozhodují pracovníci Knihovědného oddělení.

Badatel, jemuž bude jednorázové reprodukční právo pro zveřejnění poskytnuto, je povinen:

 • použít digitální kopie výhradně k účelu uvedenému v žádosti o poskytnutí jednorázového reprodukčního práva,
 • v textu i při reprodukci uvést řádné identifikační údaje dokumentu včetně signatury a oficiálního názvu KNAV, tj. Knihovna AV ČR, v. v. i.,
 • předat do KNAV jeden dokladový exemplář,
 • nepostupovat digitální kopii k dalšímu publikování nebo využití třetím osobám.

Cena za zhotovení a uložení digitálních kopií z historického knižního fondu a poskytnutí jednorázového reprodukčního práva se řídí částí 5.10.1.3 Ceníku.

4.1.6 Tisk dokumentů ze samoobslužné počítačové studovny

Uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem mohou na samoobslužném tiskovém (kopírovacím) zařízení zapojeném v systému MyQ tisknout dokumenty ve formátech A4 a A3, černobíle, barevně, jednostranně a oboustranně. Uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem nastavují parametry tisku samostatně, dle instrukcí umístěných u počítačových stanic a u tiskového zařízení.

Uživatelé vkládají finanční hotovost potřebnou k úhradě tisku na své kreditní konto (viz bod 4.1.8), návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem mohou v OVRS zažádat o zapůjčení karty pro tisk a kopírování, která je půjčována oproti jakémukoli průkazu se jménem a fotografií návštěvníka (např.: ISIC, Opencard ad.). Vyčerpanou částku kreditu hradí návštěvníci při vracení karty pro tisk a kopírování do OVRS hotově nebo platební kartou.

4.1.7 Tisk dokumentů z vlastního zařízení

Uživatelé mohou tisknout z vlastního zařízení připojeného do počítačové sítě KNAV na samoobslužném tiskovém (kopírovacím) zařízení zapojeném v systému MyQ.

Uživatelé vkládají finanční hotovost potřebnou k úhradě tisku na své kreditní konto (viz 4.1.8), návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem mohou v OVRS zažádat o zapůjčení karty pro tisk a kopírování, která je půjčována oproti jakémukoli průkazu se jménem a fotografií návštěvníka (např.: ISIC, Opencard ad.). Vyčerpanou částku kreditu hradí návštěvníci při vracení karty pro tisk a kopírování do OVRS hotově nebo platební kartou.

4.1.8 Kreditní konto

Každý uživatel má v systému MyQ své kreditní konto, na které může v OVRS vložit finanční hotovost do maximální výše 500 Kč (slovy: pět-set-korun-českých). Částka ve výši odpovídající parametrům tisku nebo kopírování nastaveným uživatelem je z kreditního konta odečtena po zpracování úlohy tiskovým (kopírovacím) zařízením. Pokud na kreditním kontu uživatele není částka potřebná na úhradu odpovídající parametrům tisku nebo kopírování, úloha není zpracována.

Nevyčerpaná finanční hotovost zůstává na kreditním kontu uživatele do doby jejího vyčerpání, nebo do kladného vyřízení žádosti uživatele o vrácení nevyčerpané hotovosti z kreditního konta, anebo do likvidace zpracovávaných osobních údajů uživatele (viz bod 2.9.6).

O vrácení nevyčerpané finanční hotovosti z kreditního konta žádá uživatel v OVRS. Částka je uživateli vrácena dle jím vybraného způsobu buď do 14 dnů na bankovní účet, který sdělil pracovníkům OVRS při vyřizování žádosti, nebo hotově v OVRS do 2 otevíracích dnů KNAV.

4.2 Elektronické informační zdroje

4.2.1 Přístup k EIZ

Prostřednictvím své webové stránky zpřístupňuje KNAV uživatelům a návštěvníkům EIZ vázané licenčními podmínkami a EIZ volné. Do licencovaných EIZ mohou uživatelé a návštěvníci vstupovat v samoobslužné počítačové studovně a na svých vlastních zařízeních připojených do počítačové sítě KNAV.

Do licencovaných EIZ povolujících vzdálený přístup mohou uživatelé vstupovat ze svých zařízení i mimo chráněnou zónu. O členství pro vzdálený přístup bez čtenářského průkazu lze žádat osobně nebo korespondenčně či online bez nutnosti fyzické návštěvy KNAV (viz část 2.5).

4.2.2 Podmínky vstupu do EIZ

Vstup do EIZ je povolen všem uživatelům, kteří mají platné členství, a návštěvníkům s platnou jednodenní vstupenkou s internetem. Okamžikem vstupu do cílové databáze EIZ se uživatel či návštěvník zavazuje, resp. je povinen dodržovat Knihovní řád.

Podmínkou vstupu do EIZ prostřednictvím vzdáleného přístupu je přihlášení uživatele zadáním přihlašovacích údajů. Pro přihlášení ke vzdálenému přístupu se používá stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení do uživatelského konta. Okamžikem vstupu do cílové databáze EIZ se uživatel zavazuje, resp. je povinen dodržovat Knihovní řád.

EIZ mohou být využívány výhradně uživateli a návštěvníky KNAV, kteří nesmí umožnit vstup do EIZ třetím osobám. EIZ nesmí být využívány pro komerční účely.

4.2.3 Předávání osobních údajů, zabezpečení dat

Při přihlášení ke vzdálenému přístupu do databází EIZ mohou být poskytovateli obsahu, registrovanému u eduID.cz, šifrovaně předávány údaje o uživateli v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail uživatele. V takovém případě bude poskytovatel obsahu s těmito údaji nakládat v souladu s platnými právními předpisy.

4.2.4 Pravidla využívání EIZ

Veškerá zpřístupněná a získaná data musí být využívána v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon), a to výhradně pro osobní potřebu uživatele či návštěvníka, tj. k vědeckým, studijním a výukovým účelům při dodržení principů citační etiky. Za jakékoli porušení autorského zákona a licenčních podmínek užívání EIZ a v jakémkoli rozsahu nese výlučnou odpovědnost včetně trestněprávní odpovědnosti uživatel či návštěvník, jemuž byl vstup do EIZ povolen.

Je zakázáno stahovat celá čísla nebo tituly elektronických časopisů a elektronických knih nebo jiné větší části EIZ a získaná data jakýmkoli způsobem dále rozmnožovat, šířit či zpřístupňovat třetím osobám nebo předávat k další distribuci.

Uživatel či návštěvník je při využívání EIZ dále vázán podmínkami definovanými v příslušných licenčních smlouvách, jejichž obsah mu na vyžádání sdělí pracovníci Oddělení EIZ (e-mail: eiz@knav.cz).

4.2.5 Porušení ustanovení Knihovního řádu

Poruší-li uživatel či návštěvník při využívání EIZ Knihovní řád, bude na tuto skutečnost pracovníky KNAV upozorněn a vyzván k okamžité nápravě. Při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci KNAV právo uživateli zablokovat jeho uživatelské konto a přerušit přístup k Wi-Fi KNAV a vzdálený přístup k EIZ KNAV na dobu šesti měsíců. Při opakovaném porušení Knihovního řádu návštěvníkem, mají pracovníci KNAV právo návštěvníkovi odepřít možnost zakoupení jednodenní vstupenky s internetem na dobu šesti měsíců. Pokud uživatel či návštěvník i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb KNAV poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb KNAV zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být uživatel či návštěvník zbaven práva využívat služeb KNAV trvale i bez předchozího půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb KNAV rozhoduje ředitel KNAV.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb KNAV nezbavuje uživatele či návštěvníka odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky KNAV dle Knihovního řádu a platných právních předpisů. V případě podezření, že uživatel či návštěvník spáchal v prostorech KNAV trestný čin, je jeho povinností vyčkat do doby příjezdu příslušníků Policie ČR a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

4.3 Meziknihovní služby

4.3.1 Obecné podmínky

KNAV zprostředkovává uživatelům výpůjčky dokumentů a kopie článků či statí ze všech vědních oborů z českých i zahraničních knihoven v souladu se závaznými pravidly platnými ve vnitrostátní a mezinárodní meziknihovní výpůjční službě. Legislativní dokumenty o poskytování meziknihovních služeb jsou zpřístupněny na adrese http://www.nkp.cz/sluzby/legms

Na výpůjčky dokumentů zprostředkované meziknihovní službou se vztahují poplatky za opožděné vrácení, které se řídí ceníkem dodávající knihovny. Případnou ztrátu, zničení či poškození dokumentu dodaného prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby je uživatel povinen neprodleně ohlásit KNAV. Nahrazení dokumentu uživatelem se řídí částí 3.6 Knihovního řádu.

Oddělení meziknihovních služeb je za běžného provozu přístupné: úterý 9–19 hodin, pondělí, středa–pátek 9–15 hodin.

4.3.2 Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument v knihovním fondu KNAV nebo jiné pražské knihovny, zprostředkuje KNAV uživateli jeho zapůjčení z jiné knihovny v České republice.

O zprostředkování výpůjčky žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka výpůjčky z mimopražské české knihovny“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaného dokumentu je zpravidla 2–3 týdny, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí dokumentu je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadovaný dokument osobně v Oddělení meziknihovních služeb.

U výpůjčky dokumentu zprostředkované vnitrostátní meziknihovní službou je výpůjční lhůta stanovena individuálně a uživatel nese výhradní odpovědnost za její dodržení. V případě, že dokument není v dodávající knihovně rezervován a uživatel má platné členství, lze výpůjční lhůtu dokumentu prodloužit. Dokumenty určené dodávající knihovnou k prezenční výpůjčce může uživatel studovat výhradně v Oddělení meziknihovních služeb.

Uživatel hradí poštovné za vrácení dokumentu dodávající knihovně (viz Ceník, část 5.6.1), příp. další náklady stanovené dodávající knihovnou.

4.3.3 Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument v knihovním fondu KNAV, zprostředkuje KNAV dodání kopií článku či stati z jiné knihovny v České republice.

O zprostředkování dodání kopií žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka kopie z české knihovny“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaných kopií je zpravidla 5 pracovních dní, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí kopií je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadované kopie osobně v OVRS. Kopie z dokumentů opatřených KNAV z jiných knihoven jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele, jehož povinností je jednat v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon).

Uživatel hradí náklady za zhotovení kopií stanovené dodávající knihovnou.

4.3.4 Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument ve fondech knihoven na území České republiky, zprostředkuje KNAV jeho zapůjčení ze zahraniční knihovny.

O zprostředkování výpůjčky žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka výpůjčky ze zahraničí“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaného dokumentu je zpravidla 2–3 týdny, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí dokumentu je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadovaný dokument osobně v Oddělení meziknihovních služeb.

U výpůjčky dokumentu zprostředkované mezinárodní meziknihovní službou je výpůjční lhůta stanovena individuálně a uživatel nese výhradní odpovědnost za její dodržení. Výpůjční lhůtu dokumentu nelze prodlužovat. Dokumenty určené dodávající knihovnou k prezenční výpůjčce může uživatel studovat výhradně v Oddělení meziknihovních služeb.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby jsou poskytovány za úhradu (viz Ceník, část 5.6.2).

4.3.5 Mezinárodní meziknihovní reprografické služby

Není-li uživatelem požadovaný dokument ve fondech knihoven na území České republiky, zprostředkuje KNAV dodání kopií článku či stati ze zahraniční knihovny.

O zprostředkování dodání kopií žádá uživatel vyplněním a odesláním webového formuláře „objednávka kopie ze zahraničí“ na internetových stránkách KNAV; přijetí objednávky potvrzuje KNAV automatickým odesláním její kopie na e-mail uživatele.

Doba dodání požadovaných kopií je zpravidla 5 pracovních dní, ale může trvat i déle. O možnosti převzetí kopií je uživatel informován e-mailem nebo telefonicky (dle kontaktu uvedeného v objednávce). Uživatel si přebírá požadované kopie osobně v Oddělení meziknihovních služeb. Kopie z dokumentů opatřených KNAV z jiných knihoven jsou určeny výhradně pro osobní potřebu uživatele, jehož povinností je jednat v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon).

Mezinárodní meziknihovní reprografické služby jsou poskytovány za úhradu (viz Ceník, část 5.6.2).

4.3.6 Nedodání požadovaného dokumentu

Nejsou-li požadované dokumenty či kopie dodány po uplynutí 1 měsíce od přijetí objednávky meziknihovní služby, kontaktují pracovníci KNAV uživatele a informují ho o stavu dané objednávky. Pokud objednávka není kladně vyřízena ani po 3 měsících od jejího přijetí KNAV, je uživateli vrácena jako nevyřízená.

4.4 Výpočetní technika a internet v samoobslužné počítačové studovně

4.4.1 Obecné podmínky

Služby počítačové studovny jsou zpřístupněny v samoobslužném režimu; při jejich využití neposkytuje KNAV uživatelům a návštěvníkům s jednodenní vstupenkou s internetem jakoukoli podporu. Každý uživatel či návštěvník může v daný okamžik využívat pro svou osobu pouze jednu počítačovou stanici s jedním příslušným studijním místem a je povinen jej uvolnit vždy, když opouští samoobslužnou počítačovou studovnu, respektive počítačovou stanici, na více než 15 minut.

4.4.2 Přihlášení

Výpočetní techniku a internet v samoobslužné počítačové studovně mohou po přihlášení využívat uživatelé s platně registrovaným členstvím se čtenářským průkazem a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem. Uživatelé používají pro přihlášení stejné uživatelské jméno a heslo jako pro přihlášení do katalogu, respektive uživatelského konta; návštěvníci používají přihlašovací údaje uvedené na jednodenní vstupence s internetem. Každý uživatel či návštěvník může být v daný okamžik přihlášen vždy pouze na jedné počítačové stanici.

4.4.3 Denní limit

Práce v samoobslužné počítačové studovně je časově omezena. Denní limit, po který mohou uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem využívat výpočetní techniku v samoobslužné počítačové studovně, je maximálně 120 minut a není možné ho dále prodlužovat. Tento limit lze čerpat výhradně během denních otevíracích hodin KNAV. KNAV si vyhrazuje právo denní limit pro využití výpočetní techniky v odůvodněných případech zkrátit.

Čerpání denního limitu mohou uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem kdykoli přerušit odhlášením od počítačové stanice. Při každém odhlášení dojde k zaokrouhlení zbývajícího denního limitu na celé minuty dolů; denní limit je tedy možné čerpat v maximálně sto dvaceti návštěvách. Při každém odhlášení jsou zároveň nezvratně ztracena veškerá data, která si uživatelé či návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem neuložili na vlastní USB disk.

4.4.4 Využívání informačních pramenů

Samoobslužná počítačová studovna je určena k využívání EIZ, ke studijním účelům a ke zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru na internetu. Uživatelé a návštěvníci jsou povinni využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami a Knihovním řádem. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s pornografickým, sexuálním, erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog, omamných látek a stránky sloužící ke komerčním (např. inzerce, aukce, sázení atd.) nebo jiným než studijním účelům.

4.4.5 Autorský zákon

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon). Je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému, instalovaných aplikací a programů KNAV a stahovat nebo sdílet díla chráněná autorským zákonem (knihy, filmy, hudba, software atd.). Kopírování elektronických nosičů z fondu KNAV není povoleno, pokud to nepřipouštějí licenční podmínky.

Všechna získaná data a rozmnoženiny děl či jejich částí (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatelů a návštěvníků a jejich studijním účelům. Není povoleno je užívat jakýmkoli jiným způsobem, zejména je dále šířit, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat. Užití rozmnoženin děl a počítačových programů získaných z licencovaných zdrojů podléhá podmínkám uzavřených licenčních smluv (viz část 4.2 Knihovního řádu).

4.4.6 Hluk, konzumace potravin a nápojů

Při práci v samoobslužné počítačové studovně jsou uživatelé a návštěvníci povinni dodržovat Knihovní řád, zejména nesmí mít zapnutou akustickou signalizaci mobilního telefonu, dále zde platí zákaz jakýchkoli hovorů, včetně telefonických, a konzumace potravin a nápojů (s výjimkou nealkoholických nápojů v uzavíratelných nádobách). Telefonování a konzumace potravin a nealkoholických nápojů jsou povoleny v odpočinkové místnosti.

4.4.7 Přístupová práva

Uživatelé a návštěvníci mohou v počítačové síti KNAV pracovat výhradně pod uživatelským jménem přiděleným KNAV a nesmí se žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva, která jim nepřísluší. Dojde-li jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) k získání uživatelům či návštěvníkům nepříslušejících přístupových práv, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit pracovníkům KNAV.

4.4.8 Programové vybavení

Uživatelé a návštěvníci nesmí v samoobslužné počítačové studovně využívat jiné než v nabídce poskytované programové vybavení, včetně přenosných programů.

4.4.9 Výpočetní technika

Uživatelé a návštěvníci nesou plnou odpovědnost za jakékoli zásahy do konfigurace výpočetní techniky, které by mohly být způsobilé jakkoli ovlivnit provoz výpočetní techniky nebo počítačové sítě KNAV. Dále jsou plně odpovědni za škody vzniklé nepovolenou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jimi zanesenými počítačovými viry. V případě, že uživatel či návštěvník poškodí jakoukoli část výpočetní techniky, je povinen uhradit KNAV veškeré vzniklé náklady.

4.4.10 Počítačová síť KNAV

Uživatelé a návštěvníci nesmí narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě KNAV ani chod a výkonnost sítě jako celku (např. nadměrným přetěžováním zdroje sítě, šířením nelegálního obsahu, cíleným útokem či neautorizovaným přístupem do jiných počítačů nebo jiných sítí, šířením počítačových virů či jiného škodlivého softwaru, rozesíláním nevyžádané pošty – „spam“ zpráv atd.).

4.4.11 Dozor pracovníků KNAV

Uživatelé a návštěvníci berou na vědomí, že veškeré jejich aktivity na počítačové stanici podléhají dozoru pracovníků KNAV. Pracovníci KNAV respektují soukromí uživatelů a návštěvníků při jejich práci, nesdělují nikomu obsah obrazovky, respektive obsah stránek, které na internetu navštívili, s výjimkou případů porušení Knihovního řádu. Zjistí-li pracovníci KNAV porušování Knihovního řádu a neuposlechne-li uživatel či návštěvník jejich výzvu k okamžitému zanechání nepovolené činnosti, předají pracovníci KNAV zjištěné informace a zajištěné důkazy vedoucím pracovníkům KNAV k dalšímu opatření a budou dále postupovat dle bodu 1.2 Knihovního řádu.

4.4.12 Osobní údaje

Pokud uživatel či návštěvník uvádí v síti internet své osobní údaje nebo údaje sloužící k jeho identifikaci (např. informace o svém soukromí, osobě nebo o třetích osobách, e-mail, nákupy v internetových obchodech, internetové bankovnictví atd.) činí tak výslovně na vlastní nebezpečí. Takovým jednáním se vystavuje riziku zneužití svých osobních údajů, případně riziku krádeže identity a jakákoli vzniklá škoda jde plně k tíži uživatele či návštěvníka, který tak koná. KNAV prohlašuje, že neodpovídá za rozhodnutí uživatele či návštěvníka, a za šíření jakýchkoli informací, které se uživatel či návštěvník rozhodne o sobě nebo třetích osobách v síti internet zveřejnit.

4.4.13 Ukládání dat

Pro dočasné ukládání stahovaných dat je jako výchozí přednastavena složka „Download“; k trvalému uložení dat musí uživatel či návštěvník s jednodenní vstupenkou s internetem použít vlastní USB disk. Veškerá data uložená na počítačové stanici, včetně obsahu složky „Download“, jsou automaticky nezvratně smazána v okamžiku odhlášení uživatele či návštěvníka s jednodenní vstupenkou s internetem od počítačové stanice, vyčerpání denního limitu nebo vypnutí počítače na konci denních otevíracích hodin KNAV.

4.4.14 Omezení či přerušení provozu samoobslužné počítačové studovny

KNAV neodpovídá za škody, jež by mohly uživatelům a návštěvníkům vzniknout v případě technických problémů, popř. z jiných závažných důvodů, jejichž následkem dojde k omezení nebo přerušení provozu samoobslužné počítačové studovny. Na využívání výpočetní techniky a internetu v samoobslužné počítačové studovně nemají uživatelé a návštěvníci právní nárok.

4.5 Wi-Fi KNAV

4.5.1 Obecné podmínky

Uživatelé a návštěvníci mohou v chráněné zóně využívat Wi-Fi KNAV po přihlášení do počítačové sítě KNAV. Uživatelé a návštěvníci s jednodenní vstupenkou s internetem plně odpovídají za své přihlašovací údaje i za jejich případné zneužití, nesmí je nikomu, včetně zaměstnanců KNAV, sdělit, ani umožnit využití služeb, ke kterým se svými údaji přihlásili. Na toto připojení není nárok, zejména v případě technických problémů. Při využití této služby neposkytuje KNAV uživatelům a návštěvníkům technickou podporu. Uživatelé a návštěvníci mohou Wi-Fi KNAV během denních otevíracích hodin KNAV využívat neomezeně.

4.5.2 Využívání informačních pramenů

Wi-Fi KNAV slouží uživatelům a návštěvníkům k využívání EIZ, pro studijní účely a ke zpřístupnění volně dostupných dat vědeckého charakteru na internetu. Uživatel i návštěvník je povinen využívat informační prameny na internetu v souladu s právními a morálními normami a Knihovním řádem. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit webové stránky s pornografickým, sexuálním, erotickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog a stránky sloužící k výdělku (např. inzerce, aukce, sázení atd.) nebo jiným než studijním účelům.

4.5.3 Autorský zákon

Uživatelé a návštěvníci jsou povinni dodržovat zákon č. 121/2000 Sb., v plném znění (autorský zákon). Všechna získaná data a rozmnoženiny děl či jejich části (v jakékoli formě, na jakémkoli médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatelů a návštěvníků a jejich studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoli jiným způsobem užívat, zejména je dále šířit, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům. Užití rozmnoženin děl a počítačových programů získaných z licencovaných zdrojů podléhá podmínkám uzavřených licenčních smluv (viz část 4.2 Knihovního řádu).

4.5.4 Porušení autorského zákona

V KNAV není povoleno stahování ani sdílení děl chráněných autorským zákonem (filmy, hudba, software atd.). Poruší-li uživatel či návštěvník svou činností na internetu, nebo jiné síťové službě autorský zákon, bude na tuto skutečnost pracovníky KNAV upozorněn s tím, že při opakovaném porušení Knihovního řádu mají pracovníci KNAV právo přerušit uživateli či návštěvníkovi přístup k Wi-Fi KNAV na dobu tří měsíců.

Pokud uživatel i po uplynutí tříměsíční doby přerušení přístupu k Wi-Fi KNAV poruší Knihovní řád, mají pracovníci KNAV právo zablokovat uživateli jeho uživatelské konto a přerušit poskytování služeb KNAV na dobu šesti měsíců. Při opakovaném porušení Knihovního řádu návštěvníkem, mají pracovníci KNAV právo odepřít návštěvníkovi možnost zakoupení jednodenní vstupenky s internetem na dobu šesti měsíců. Pokud uživatel či návštěvník i po uplynutí půlroční doby přerušení poskytování služeb KNAV poruší Knihovní řád, může být práva využívat služeb KNAV zbaven trvale. V mimořádně závažných případech může být uživatel či návštěvník zbaven práva využívat služeb KNAV trvale i bez předchozího tříměsíčního a půlročního přerušení poskytování služeb. O trvalém zbavení práva využívat služeb KNAV rozhoduje ředitel KNAV.

Dočasné ani trvalé zbavení práva využívat služeb KNAV nezbavuje uživatele či návštěvníka odpovědnosti a povinnosti uhradit způsobenou škodu a ostatní pohledávky KNAV dle Knihovního řádu a platných právních předpisů. V případě podezření, že uživatel či návštěvník spáchal v prostorech KNAV trestný čin, je jeho povinností vyčkat do doby příjezdu příslušníků Policie ČR a během čekání se řídit pokyny pracovníků KNAV a pracovníků ostrahy.

4.5.5 Přístupová práva

Uživatelé a návštěvníci mohou v počítačové síti KNAV pracovat výhradně pod uživatelským jménem přiděleným KNAV. Uživatelé a návštěvníci se nesmí žádnými prostředky pokusit získat přístupová práva, která jim nepřísluší. Dojde-li jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému) k získání uživatelům a návštěvníkům nepříslušejících přístupových práv, jsou povinni tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě.

4.5.6 Počítačová síť KNAV

Uživatelé a návštěvníci nesmí vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě KNAV ani chod a výkonnost sítě jako celku (např. nadměrným přetěžováním zdroje sítě, šířením nelegálního obsahu, cíleným útokem či neautorizovaným přístupem do jiných počítačů nebo jiných sítí, šířením počítačových virů či jiného škodlivého softwaru, rozesíláním nevyžádané pošty – „spam“ zpráv atd.).

4.5.7 Osobní údaje

Pokud uživatel či návštěvník uvádí v síti internet své osobní údaje nebo údaje sloužící k jeho identifikaci (např. informace o svém soukromí, o sobě nebo o třetích osobách, e-mail, nákupy v internetových obchodech, internetové bankovnictví atd.) činí tak výslovně na vlastní nebezpečí. Takovým jednáním se vystavuje riziku zneužití svých osobních údajů, případně riziku krádeže identity a jakákoli vzniklá škoda jde plně k tíži uživatele či návštěvníka, který tak koná. KNAV prohlašuje, že neodpovídá za rozhodnutí uživatele či návštěvníka, a za šíření jakýchkoli informací, které se uživatel či návštěvník rozhodne o sobě nebo třetích osobách v síti internet zveřejnit.

4.5.8 Odpovědnost za škody

Uživatelé a návštěvníci odpovídají za technický stav vlastních zařízení, prostřednictvím kterých využívají Wi-Fi KNAV (např. za dostatečnou antivirovou ochranu, za případné další ochrany, které dané zařízení nabízí atd.). Uživatelé a návštěvníci plně odpovídají za škodu, která by KNAV vznikla tím, že by do počítačové sítě KNAV připojili nedostatečně zabezpečené zařízení (např. škoda vzniklá KNAV šířením nelegálního obsahu, útoky na jiná zařízení v počítačové síti KNAV nebo v jiných sítích, rozesíláním nevyžádané pošty – „spam“ zpráv atd. z nedostatečně zabezpečeného zařízení uživatele či návštěvníka). Zároveň nesou uživatelé i návštěvníci plnou odpovědnost za škody vzniklé tím, že v počítačové síti KNAV užívají vlastní zařízení v rozporu s technickými normami a doporučeními výrobce tohoto zařízení (např. škody způsobené požárem, který byl iniciován vlastním zařízením uživatele či návštěvníka atd.).

4.5.9 Porušení ustanovení Knihovního řádu

Připojí-li uživatel či návštěvník do počítačové sítě KNAV vlastní zařízení, které jakýmkoli způsobem naruší bezpečnost této sítě nebo bude využívat Wi-Fi KNAV v rozporu s Knihovním řádem, bude pracovníky KNAV na porušení Knihovního řádu upozorněn a vyzván k odpojení svého zařízení. Neuposlechne-li uživatel či návštěvník výzvu pracovníka KNAV, bude dále postupováno dle bodu 1.2 Knihovního řádu.

4.5.10 Výpadek, snížená kvalita počítačové sítě

KNAV neodpovídá za případný výpadek či sníženou kvalitu Wi-Fi KNAV, ani za škody, které by mohly uživatelům či návštěvníkům v důsledku těchto okolností vzniknout.

4.6 Rešeršní služby

Rešeršní služby se objednávají prostřednictvím e-mailu: reserse@knav.cz a jsou zpoplatněny (viz Ceník, část 5.7).

Požadavek lze zadat na:

 • citační analýzy z databází Web of Knowledge a Scopus;
 • zjištění Impact Factoru z Journal Citation Reports;
 • vyhledání Hirsch-indexu z databází Web of Science a Scopus;
 • poradenskou a konzultační činnost týkající se databází.

4.7 Individuální studovny

4.7.1 Obecné podmínky

Individuální studovny jsou uzamykatelné prostory v chráněné zóně primárně určené ke krátkodobému nájmu v trvání jednoho, pěti nebo dvaceti dnů. V každé individuální studovně je dostupné jedno studijní místo, které v daný okamžik může užívat pouze jeden nájemce.

Provozní doba individuálních studoven je shodná s denními otevíracími hodinami KNAV.

4.7.2 Nájemce individuální studovny

Nájemcem individuální studovny je uživatel, který má nejpozději před započetím sjednané doby nájmu individuální studovny vyrovnány veškeré závazky vůči KNAV, a to včetně úhrady poplatku za nájem, a který si individuální studovnu od pracovníků KNAV protokolárně převzal.

Po dobu trvání nájmu může individuální studovnu využívat výhradně jeden nájemce, který nesmí umožnit užívání individuální studovny dalším osobám. Nájemce může mít na jakýkoli den pronajatou vždy pouze jednu individuální studovnu. Pronajatá individuální studovna musí zůstat v době přítomnosti nájemce v jejích prostorech odemčena, v případě jeho nepřítomnosti uzamčena.

Nájemce si nechává klíč od pronajaté individuální studovny u sebe po celou dobu trvání nájmu a nesmí jej předat dalším osobám. Pracovníci KNAV jsou oprávněni kdykoli během doby nájmu v provozní době individuální studovny zkontrolovat identitu nájemce, a to vyzváním k předložení čtenářského průkazu, případně osobního průkazu totožnosti.

4.7.3 Rezervační systém

Nájem individuální studovny je nutné si předem rezervovat.

Nájem individuální studovny si uživatelé s platně registrovaným členstvím se čtenářským průkazem rezervují výhradně prostřednictvím rezervačního systému v uživatelském kontě. Rezervaci nájmu je možné provést nejdříve 14 dní předem a nejpozději do 8.30 hodin prvního dne doby nájmu.

Přijetí rezervace potvrzuje KNAV automaticky odeslaným potvrzujícím e-mailem s uvedením přesného a závazného prvního dne doby nájmu a dne ukončení nájmu.

4.7.4 Zrušení rezervace nájmu individuální studovny

Řádné zrušení rezervace nájmu lze provést nejpozději do 9.00 hodin prvního dne doby nájmu a to výhradně prostřednictvím rezervačního systému v uživatelském kontě. Po tomto termínu KNAV zrušení rezervace neumožňuje a uživateli vzniká povinnost uhradit poplatek za nájem, případně storno poplatek (viz bod 4.7.9).

Řádné zrušení rezervace nájmu není zpoplatněno, uhrazené poplatky za nájem individuální studovny jsou refundovány zpět na platební kartu, případně na bankovní účet uživatele a individuální studovna je uvolněna pro další rezervace.

4.7.5 Úhrada poplatku za nájem

Poplatek za nájem musí být uhrazen nejpozději do 18.30 hodin prvního dne doby nájmu. Platby probíhají buď on-line platební kartou prostřednictvím uživatelského konta, nebo platební kartou či hotově v OVRS.

V případě, že ve stanoveném termínu nedojde k úhradě poplatku za nájem, bude rezervace zrušena, individuální studovna uvolněna pro další rezervace, a uživateli vznikne povinnost uhradit storno poplatek (viz bod 4.7.9).

Neuhradí-li uživatel storno poplatek ve lhůtě do tří dnů od zrušení rezervace a nesplní tak své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

4.7.6 Začátek nájmu, převzetí individuální studovny

Uživatelé jsou povinni dostavit se nejpozději do 18.30 hodin prvního dne doby nájmu do OVRS k převzetí rezervované individuální studovny. Tento den bude uživateli po předložení čtenářského průkazu a kontrole splnění všech závazků vůči KNAV, včetně úhrady poplatku za nájem, pracovníky OVRS vypůjčen klíč od individuální studovny a jeho výpůjčka načtena na uživatelské konto; svým podpisem výpůjčního lístku uživatel výpůjčku klíče stvrdí.

V předmětné individuální studovně pak seznámí pracovník OVRS nájemce s jejím stavem a pravidly využívání, načež dojde k podpisu předávacího protokolu a předání pronajaté individuální studovny.

V případě, že se uživatel ve stanoveném termínu do OVRS k převzetí individuální studovny nedostaví, bude rezervace zrušena, individuální studovna uvolněna pro další rezervace, a uživateli vznikne povinnost uhradit storno poplatek (viz bod 4.7.9).

Neuhradí-li uživatel storno poplatek ve lhůtě do tří dnů od zrušení rezervace a nesplní tak své povinnosti, bude KNAV vymáhat své nároky soudní cestou. Uživatel je povinen uhradit i náklady spojené s tímto vymáháním.

4.7.7 Konec nájmu

Nájem individuální studovny skončí nejpozději v 18.30 hodin posledního dne doby nájmu, nebo předčasně na žádost nájemce sdělenou během denních otevíracích hodin KNAV nejpozději v 18.30 hodin pracovníkům OVRS kdykoli v době trvání nájmu individuální studovny (dále jen „den ukončení nájmu“). V případě předčasného ukončení nájmu na žádost nájemce se jím zaplacený poplatek za nájem ani jeho část nevrací a doba nájmu bude považována za řádně vyčerpanou.

V den ukončení nájmu je nájemce povinen dostavit se do OVRS k předání individuální studovny a vrácení vypůjčeného klíče od individuální studovny. Předmětná individuální studovna bude za osobní přítomnosti nájemce zkontrolována a převzata společně s klíčem pracovníky OVRS; nájemce je povinen předat v den ukončení nájmu individuální studovnu nepoškozenou a vyklizenou spolu s nepoškozeným klíčem.

V OVRS pak dojde k odepsání výpůjčky klíče od individuální studovny z uživatelského konta. Potvrzení o vrácení klíče vystavuje KNAV výhradně na žádost nájemce. O vystavení potvrzení je nutno požádat před vrácením klíče pracovníkovi OVRS. Výpůjčka klíče od individuální studovny je ukončena řádným a včasným předáním nepoškozené individuální studovny spolu s nepoškozeným klíčem a jejím odepsáním z uživatelského konta uživatele.

V případě, že při předání individuální studovny pracovníci OVRS zjistí, že její zařízení bylo jakkoli poškozeno, dojde až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči nájemci k zablokování jeho uživatelského konta a přerušení poskytování služeb KNAV.

4.7.8 Užívání individuální studovny po dobu nájmu

4.7.8.1 Hluk, konzumace potravin a nápojů

Při práci v individuálních studovnách je nájemce povinen dodržovat Knihovní řád, užívat individuální studovnu v souladu s účelem nájmu, zejména je zakázána zapnutá akustická signalizace mobilního telefonu, není dovolen jakýkoli hovor, včetně telefonického, konzumace potravin a nápojů (s výjimkou nealkoholických nápojů v uzavíratelných nádobách). Hlasitější hovory, včetně telefonických a konzumace potravin jsou povoleny v odpočinkové místnosti.

4.7.8.2 Ponechání věcí

V individuálních studovnách je zakázáno nechávat po dobu nájmu potraviny a nápoje. Potraviny a věci podléhající rychlé zkáze budou téhož dne po ukončení denních otevíracích hodin KNAV bez náhrady zlikvidovány. Za osobní věci, výpočetní techniku, cenné předměty, peníze, dokumenty či jakékoli další věci případně umístěné nájemcem po dobu nájmu v individuální studovně KNAV neodpovídá.

4.7.8.3 Denní kontrola individuálních studoven

Při každém příchodu do individuální studovny je nájemce povinen zkontrolovat její aktuální stav a zjištěné vady bez prodlení řádně ohlásit pracovníkům OVRS, jinak bude odpovědný za veškeré náklady spojené s jejich odstraněním.

Pracovníci KNAV a úklidové služby vstupují do všech (i pronajatých) individuálních studoven každý den po ukončení jejich provozní doby, aby provedli kontrolu a pravidelný úklid. V případě, že při kontrole individuální studovny pracovníci KNAV zjistí, že její zařízení bylo jakkoli poškozeno, dojde až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči nájemci k zablokování jeho uživatelského konta a přerušení poskytování služeb KNAV. V závažných případech si KNAV vyhrazuje právo předčasně ukončit nájem individuální studovny (následuje postup dle bodu 4.7.7).

Nájemce nesmí po opuštění individuální studovny v daný den, respektive po ukončení denních otevíracích hodin KNAV zanechat v individuální studovně dokumenty z volně přístupných knihovních fondů určené k prezenční výpůjčce a nevypůjčené dokumenty z volně přístupných knihovních fondů určené k absenční výpůjčce. Takové dokumenty budou pracovníky KNAV zařazeny zpět do volně přístupných knihovních fondů.

Potraviny a věci podléhající rychlé zkáze budou téhož dne bez náhrady zlikvidovány.

4.7.8.4 Omezení či přerušení provozu individuálních studoven

KNAV neodpovídá za škody, jež by mohly nájemcům vzniknout v případě náhlého přerušení či omezení provozu individuálních studoven z provozních, technických nebo jiných závažných důvodů (vyšší moc). Pokud taková situace nastane, je nájemce povinen respektovat organizační pokyny pracovníků KNAV.

4.7.9 Storno a ostatní poplatky

Storno poplatek je účtován ve výši 100% příslušného poplatku za nájem (viz Ceník, část 5.5). Povinnost uhradit storno poplatek vznikne uživateli v případě, že rezervaci řádně nezrušil dle bodu 4.7.4 a ve stanoveném termínu neuhradil poplatek za nájem (viz bod 4.7.5) a/nebo se nedostavil do OVRS k převzetí rezervované individuální studovny (viz bod 4.7.6).

Pokud nájemce v den ukončení nájmu nevrátí, anebo poškodí či ztratí klíč od individuální studovny, vznikne mu závazek uhradit poplatky za zakoupení a výměnu zámku (viz Ceník, část 5.9) a až do doby vyrovnání všech pohledávek KNAV vůči uživateli dojde k zablokování jeho uživatelského konta a přerušení poskytování služeb KNAV.

V případě, že nájemce vrátí nepoškozený klíč od individuální studovny do 14 kalendářních dní ode dne ukončení nájmu, je povinen uhradit pouze poplatek za výměnu zámku (viz Ceník, část 5.9).

4.7.10 Úschova nevyklizených věcí

Věci, které případně zůstanou v individuální studovně po skončení nájmu, budou pracovníky KNAV vyklizeny a protokolárně uloženy v OVRS, kde si je bude nájemce moci vyzvednout po dobu 14 dní během denních otevíracích hodin KNAV. Potraviny a věci podléhající rychlé zkáze budou bez náhrady zlikvidovány.

Při vyzvednutí v OVRS uložených věcí ponechaných v individuální studovně, je nájemce povinen:

 • předložit čtenářský průkaz, případně osobní průkaz totožnosti,
 • písemně potvrdit převzetí věcí,
 • zaplatit poplatek za úschovu (viz Ceník, část 5.9).

4.7.11 Vracení poplatku za nájem při nepředvídaném přerušení či omezení provozu

V případě nepředvídaného krátkodobého uzavření KNAV nevzniká nájemci nárok na vrácení ani poměrné části poplatku za nájem. Krátkodobým uzavřením KNAV je pro tyto účely míněno uzavření trvající jeden den po část denních otevíracích hodin KNAV.

V případě nepředvídaného dlouhodobého uzavření KNAV z provozních, technických nebo jiných závažných důvodů bude nájemci vrácena poměrná část poplatku za nájem za každý den přerušení provozu následující po prvním dni uzavření studovny. Dlouhodobým uzavřením KNAV je pro tyto účely míněno uzavření na jeden a více dní trvající po celou dobu denních otevíracích hodin KNAV.

4.7.12 Nájem volné individuální studovny

Pokud bude individuální studovna volná, může si uživatel s platně registrovaným členstvím se čtenářským průkazem v den návštěvy KNAV a mimo rezervační systém sjednat osobně v OVRS jednodenní nájem individuální studovny, a to nejdéle na dobu do 18.30 hodin téhož dne.

Poplatek za nájem za 1 otevírací den je pevně stanoven a musí být zaplacen bez ohledu na to, zda uživatel bude individuální studovnu užívat po celou provozní dobu nebo jen zčásti.

Na užívání individuální studovny v režimu jednodenního nájmu se v ostatních záležitostech vztahují obdobně podmínky uvedené v části 4.7 a dále v Knihovním řádu.

Zpět na obsah

5. CENÍK

Uvedené ceny jsou konečné včetně DPH dle platné legislativy.

Není-li uvedeno jinak, týkají se ceny služeb poskytovaných v hale služeb (e-mail: infoknav@knav.cz, tel.: 221 403 208, otevírací doba: pondělí–pátek, 9–19 hod.).

5.1 Registrace

Poplatek za vystavení čtenářského průkazu KNAV 50 Kč
Poplatek za první registraci čipové karty třetí strany zdarma
Registrační poplatek platnost členství 365 dní 150 Kč
platnost členství 183 dní 80 Kč
Registrační poplatek – vzdálený přístup platnost členství 365 dní 150 Kč
Registrační poplatek od dosažení 70 let věku platnost členství 365 dní 80 Kč
Jednodenní vstupenka 10 Kč
Jednodenní vstupenka s internetem 30 Kč
Poplatek za vystavení duplikátu čtenářského průkazu 70 Kč
Poplatek za druhou a každou další registraci čipové karty třetí strany 10 Kč

5.2 Požadavek, rezervace

Nevyzvednutí požadovaného dokumentu 10 Kč
Rezervace výpůjčky 10 Kč
Nevyzvednutí rezervovaného dokumentu 10 Kč

5.3 Opožděné vrácení, upomínání

Poplatek za opožděné vrácení – 1 kalendářní den / 1 dokument 3 Kč
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 10 Kč
3. upomínka 10 Kč
Ředitelská upomínka (doporučený dopis) 400 Kč
Advokátní upomínka 1.000 Kč

5.4 Ztráta dokumentu

Poplatky při likvidaci škody způsobené nevrácením, ztrátou, poškozením nebo zničením dokumentu.

Poplatek při náhradě jinou publikací (za každý dokument) 50 Kč
Poplatek při peněžité náhradě (za každý dokument) 100 Kč
Poplatky za kopírování a vazbu dokumentu – viz ceník Reprografického a knihařského centra KNAV
Poplatek za ztrátu elektronického nosiče 50 Kč

5.5 Poplatky za pronájem individuální studovny

Poplatek za pronájem 1 otevírací den 50 Kč
5 otevíracích dní 200 Kč
20 otevíracích dní 500 Kč

5.6 Meziknihovní služby

* náklady stanoví dodávající knihovny

5.6.1 Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby

Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby *
Vnitrostátní meziknihovní výpůjční služby, poštovné 70 Kč
Vnitrostátní meziknihovní reprografické služby *

5.6.2 Mezinárodní meziknihovní služby pro uživatele

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby 500 Kč
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby z British Library a zámoří 700 Kč
Mezinárodní meziknihovní reprografické služby, za každých započatých 5 stran 60 Kč
Poplatky za opožděné vrácení *

5.6.3 Mezinárodní meziknihovní služby pro pracovníky AV ČR

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby 250 Kč
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služby z British Library a zámoří 450 Kč
Mezinárodní meziknihovní reprografické služby, za každých započatých 5 stran 40 Kč
Poplatky za opožděné vrácení *

5.7 Rešeršní služby

Službu poskytuje Oddělení výpůjčních a referenčních služeb (e-mail: reserse@knav.cz).

Za každou započatou hodinu rešerše – zaměstnanci AV ČR 100 Kč
Za každou započatou hodinu rešerše – ostatní 250 Kč

5.8 E-books on Demand (EOD)

Manipulační poplatek 200 Kč
Poplatek za 1 digitalizovanou stránku 4 Kč
Příplatek za zaslání e-knihy poštou na CD/DVD nosiči – Evropa včetně ČR 150 Kč
Příplatek za zaslání e-knihy poštou na CD/DVD nosiči – Ostatní země 200 Kč

5.9 Ostatní poplatky

Poplatek za úschovu 100 Kč
Poplatek za ztrátu klíče od úložné skříňky 100 Kč
Poplatek za ztrátu visačky s číslem věšáku 50 Kč
Poplatek za poškození periferie (klávesnice, myš) 500 Kč
Příplatek za platbu převodem ze zahraničí 200 Kč
Poplatek za zakoupení zámku při včasném nevrácení, poškození nebo ztrátě klíče od individuální studovny 1.000 Kč
Poplatek za výměnu zámku při včasném nevrácení, poškození nebo ztrátě klíče od individuální studovny 200 Kč

5.10 Reprografické a knihařské služby

5.10.1 Reprografické služby ve studovně

5.10.1.1 Tisk dokumentů a tištěné kopie samoobslužně

A4, černobílá jednostranně 1 Kč
oboustranně 2 Kč
A3, černobílá jednostranně 2 Kč
oboustranně 4 Kč
A4, barevná jednostranně 6 Kč
oboustranně 12 Kč
A3, barevná jednostranně 12 Kč
oboustranně 24 Kč

5.10.1.2 Digitální kopie samoobslužně

Ke zhotovení digitálních kopií slouží uživatelům a návštěvníkům samoobslužný knižní skener, jehož využívání není zpoplatněno. zdarma

5.10.1.3 Kopie z historického knižního fondu

Digitální kopie / 1 strana dokumentu, barevné skenování 15 Kč
Digitální kopie / 1 strana dokumentu z již digitalizovaného dokumentu 10 Kč
Uložení na DVD/CD (včetně nosiče) 80 Kč
Uložení na USB HDD/ flash disk 20 Kč
Uložení na internetové úložiště 20 Kč
Poskytnutí jednorázového reprodukčního práva / 1 strana dokumentu pro vědecké publikační účely zdarma
Poskytnutí jednorázového reprodukčního práva / 1 strana dokumentu pro jiné než vědecké publikační 1.000 Kč
Poštovné za dodání – dle platných tarifů České pošty

Tisk a kopírování na objednávku

Službu je možné objednat v Oddělení výpůjčních a referenčních služeb. Více informací o službě »

5.10.2 Reprografické a knihařské centrum

Provozní doba Reprografického a knihařského centra: pondělí–čtvrtek, 7–15 hodin; pátek 7–14 hodin
Kontakt: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243
Více informací o službách

5.10.2.1 Tisk a kopírování

Černobílý tisk a kopírování

A4, černobílá, jednostranně 1–99 ks 2 Kč
nad 100 stran 1,60 Kč
A4, černobílá, oboustranně 1–99 ks 3 Kč
nad 100 listů 2,50 Kč
A3, černobílá, jednostranně 1–99 ks 3,60 Kč
nad 100 ks 3 Kč
A3, černobílá, oboustranně 1–99 ks 4,60 Kč
nad 100 ks 4 Kč
Příplatek za kopírování z knihy / 1 strana 0,50 Kč
Kopie z prezenčních dokumentů – A4, černobílá, oboustranně 4 Kč

Barevný tisk a kopírování

A4, barevná, jednostranně 1–99 ks 8 Kč
100–199 ks 7,50 Kč
nad 200 ks 7 Kč
A4, barevná, oboustranně 1–99 listů 15 Kč
100–199 listů 14 Kč
nad 200 listů 13 Kč
A3, barevná, jednostranně 1-99 stran 14 Kč
100-199 stran 13 Kč
nad 200 stran 12 Kč
A3, barevná, oboustranně 1–99 listů 26 Kč
100–199 listů 22 Kč
nad 200 listů 20 Kč
Příplatek za kopírování z knihy / 1 strana 0,50 Kč

5.10.2.2 Skenování

Předloha do A4, 1 strana černobíle 2 Kč
barevně 5 Kč
Předloha do A3, 1 strana černobíle 4 Kč
barevně 8 Kč
Příplatek za skenování z knihy / 1 strana 0,50 Kč

Skenování nad 1000 stran zajišťuje Digitalizační centrum KNAV, cena je na vyžádání podle konkrétních parametrů zakázky (e-mail: digitalizace@knav.cz, tel. 286 851 955, https://digit.lib.cas.cz/)

5.10.2.3 Vazba

Celoplátěné desky + potisk

Celoplátěné desky + potisk A5 199 Kč
A4 331 Kč
A3 465 Kč
vícepráce / 1 hod. 100 Kč

Lepená vazba s kovovým hřbetem

základní vazba A4, šířka hřbetu do 21 mm 39 Kč
21–45 mm 47 Kč
A4, foliové desky podložené koženkou s tiskem 95 Kč
A4, koženkové desky bez tisku 80 Kč
A4, koženkové desky s tiskem 105 Kč

Kroužková vazba plastová

A4 kroužková vazba do 25 mm 32 Kč
25–45 mm 41 Kč

Termovazba

Termovazba A4–A5 34 Kč

Sešívání

Šití na stříšku, 2 spony (sešit) 7 Kč
Šití v rohu 2 Kč

5.10.2.4 Další knihařské služby

Perforace 2 Kč
Zhotovení desek na diplom (A4) 133 Kč
Vlepení 2 růžků na uchycení diplomu 7 Kč
Opravy knih – cena dle dohody

5.10.2.5 Tisk a vazba závěrečných prací

*Expresní vazbu nemůžeme zaručit, je-li pracovní kapacita RKC naplněna – informujte se na tel. 221 403 243.

A4, černobílá jednostranně 1,70 Kč
oboustranně 3 Kč
A4, barevná jednostranně 6 Kč
oboustranně 12 Kč
Vazba závěrečné práce do plátěných nebo koženkových desek do 3 hodin* 295 Kč
do druhého dne 252 Kč
do tří dnů 210 Kč
Vazba závěrečné práce do desek s kovovým hřbetem (Unibind) do 2 hod.* 295 Kč
do druhého dne 252 Kč
V ceně je potisk desky (příp. hřbetu) v délce 4 řádků. Tisk řádku navíc: 21 Kč
Výroba chlopní 21 Kč
Kapsa na CD 5 Kč
Vazba do původních desek (oprava) 81 Kč
Vlepování listů (do 5 listů) 36 Kč
Páska na přílohy 11 Kč

5.10.2.6 Laminování, pasparty

Laminování A5 14 Kč
A4 27 Kč
A3 53 Kč
Pasparta A6 132 Kč
A5 199 Kč
A4 264 Kč
A3 397 Kč

5.10.2.7 Výroba krabic na zakázku

Cena na vyžádání podle konkrétních parametrů zakázky (e-mail: dvorakova@knav.cz, tel.: 221 403 263, -243)

Zpět na obsah

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Uživatel při registraci a prodloužení členství stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Knihovním řádem, souhlasí s jeho podmínkami a zavazuje se jej dodržovat, a že se seznámí s každou jeho novou verzí, kterou KNAV uveřejní na svých webových stránkách. Návštěvník při vydání jednodenní vstupenky stvrzuje svým podpisem, že se seznámil s Knihovním řádem, souhlasí s jeho podmínkami a zavazuje se jej dodržovat.

Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel KNAV nebo jím pověřený pracovník.

KNAV si vyhrazuje právo Knihovní řád aktualizovat. Platné znění Knihovního řádu bude vystaveno na webových stránkách (https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/knihovni-rad/).

Tento Knihovní řád nabývá platnosti dne 8. 6. 2020. Dnem 7. 6. 2020 pozbývá platnosti Knihovní řád ze dne 17. 12. 2018. Všechna práva a povinnosti vztahující se k době jejich platnosti jsou vůči stranám účinná i nadále.

Ing. Magdaléna Vecková

ředitelka Knihovny AV ČR, v. v. i.

V Praze dne 7. 6. 2020