Transkripce ntiny - Transcription of Chinese

Seazeno dle nsk (phin-jin) transkripce - Sorted by Chinese (p'in-yin) transcription

Zpt - Back * Zmn tdn - Change sorting: esky - Czech / anglicky - English

 Druh transkripce - Type of transcription
pchin-jin
----------
p'in-yin
esk
----------
Czech
anglick
----------
English (WG)
aaaa
aiajai
ananan
angangang
aoaoao
bbapapa
baipajpai
banpanpan
bangpangpang
baopaopao
beipejpei
benpenpen
bengpengpeng
bipipi
bianpienpien
biaopiaopiao
biepiepieh
binpinpin
bingpingping
bopopo
bupupu
ccacchats'a
caicchajts'ai
cancchants'an
cangcchangts'ang
caocchaots'ao
cecchets'e
cencchents'en
cengcchengts'eng
chachach'a
chaichajch'ai
chanchanch'an
changchangch'ang
chaochaoch'ao
chechech'e
chenchench'en
chengchengch'eng
chich'ch'ih
chongchungch'ung
chouchouch'ou
chuchuch'u
chuachuach'ua
chuaichuajch'uai
chuanchuanch'uan
chuangchuangch'uang
chuichuejch'ui
chunchunch'un
chuochuoch'o
cicch'tz'u
congcchungts'ung
coucchouts'ou
cucchuts'u
cuancchuants'uan
cuicchuejts'ui
cuncchunts'un
cuocchuots'o
ddatata
daitajtai
dantantan
dangtangtang
daotaotao
detete
deitejtei
dengtengteng
dititi
diantientien
diaotiaotiao
dietietieh
dingtingting
diutioutiu
dongtungtung
doutoutou
dututu
duantuantuan
duituejtui
duntuntun
duotuoto
eeee
enenen
erererh
ffafafa
fanfanfan
fangfangfang
feifejfei
fenfenfen
fengfengfeng
fofofo
foufoufou
fufufu
ggakaka
gaikajkai
gankankan
gangkangkang
gaokaokao
gekeke
geikejkei
genkenken
gengkengkeng
gongkungkung
goukoukou
gukuku
guakuakua
guaikuajkuai
guankuankuan
guangkuangkuang
guikuejkuei
gunkunkun
guokuokuo
hhachaha
haichajhai
hanchanhan
hangchanghang
haochaohao
hechehe
heichejhei
henchenhen
hengchengheng
hongchunghung
houchouhou
huchuhu
huachuahua
huaichuajhuai
huanchuanhuan
huangchuanghuang
huichuejhui
hunchunhun
huochuohuo
jjiichi
jiaiachia
jianienchien
jiangiangchiang
jiaoiaochiao
jieiechieh
jininchin
jingingching
jiongiungchiung
jiuiouchiu
juch
juananchan
jueecheh
junnchn
kkakchak'a
kaikchajk'ai
kankchank'an
kangkchangk'ang
kaokchaok'ao
kekchek'e
kenkchenk'en
kengkchengk'eng
kongkchungk'ung
koukchouk'ou
kukchuk'u
kuakchuak'ua
kuaikchuajk'uai
kuankchuank'uan
kuangkchuangk'uang
kuikchuejk'uei
kunkchunk'un
kuokchuok'uo
llalala
lailajlai
lanlanlan
langlanglang
laolaolao
lelele
leilejlei
lenglengleng
lilili
lialialia
lianlienlien
liangliangliang
liaoliaoliao
lielielieh
linlinlin
linglingling
liuliouliu
longlunglung
louloulou
lululu
lll
luanluanluan
lanlanlan
leleleh
lunlunlun
luoluolo
mmamama
maimajmai
manmanman
mangmangmang
maomaomao
meimejmei
menmenmen
mengmengmeng
mimimi
mianmienmien
miaomiaomiao
miemiemieh
minminmin
mingmingming
miumioumiu
momomo
moumoumou
mumumu
nnanana
nainajnai
nannannan
nangnangnang
naonaonao
nenene
neinejnei
nennennen
nengnengneng
ninini
nianniennien
niangniangniang
niaoniaoniao
nienienieh
ninninnin
ningningning
niuniouniu
nongnungnung
nounounou
nununu
nnn
nuannuannuan
neneneh
nuonuono
oououou
ppapchap'a
paipchajp'ai
panpchanp'an
pangpchangp'ang
paopchaop'ao
peipchejp'ei
penpchenp'en
pengpchengp'eng
pipchip'i
pianpchienp'ien
piaopchiaop'iao
piepchiep'ieh
pinpchinp'in
pingpchingp'ing
popchop'o
poupchoup'ou
pupchup'u
qqichich'i
qiachiach'ia
qianchiench'ien
qiangchiangch'iang
qiaochiaoch'iao
qiechiech'ieh
qinchinch'in
qingchingch'ing
qiongchiungch'iung
qiuchiouch'iu
quchch'
quanchanch'an
quechech'eh
qunchnch'n
rrananjan
rangangjang
raoaojao
reeje
renenjen
rengengjeng
ri'jih
rongungjung
rououjou
ruuju
ruanuanjuan
ruiuejjui
rununjun
ruouojuo
ssasasa
saisajsai
sansansan
sangsangsang
saosaosao
sesese
sensensen
sengsengseng
shaasha
shaiajshai
shananshan
shangangshang
shaoaoshao
sheeshe
sheiejshei
shenenshen
shengengsheng
shi'shih
shououshou
shuushu
shuauashua
shuaiuajshuai
shuanuanshuan
shuanguangshuang
shuiuejshui
shununshun
shuouoshuo
sis'szu
songsungsung
sousousou
sususu
suansuansuan
suisuejsui
sunsunsun
suosuoso
ttatchat'a
taitchajt'ai
tantchant'an
tangtchangt'ang
taotchaot'ao
tetchet'e
tengtchengt'eng
titchit'i
tiantchient'ien
tiaotchiaot'iao
tietchiet'ieh
tingtchingt'ing
tongtchungt'ung
toutchout'ou
tutchut'u
tuantchuant'uan
tuitchuejt'ui
tuntchunt'un
tuotchuot'o
wwawawa
waiwajwai
wanwanwan
wangwangwang
weiwejwei
wenwenwen
wengwengweng
wowowo
wuwuwu
xxisihsi
xiasiahsia
xiansienhsien
xiangsianghsiang
xiaosiaohsiao
xiesiehsieh
xinsinhsin
xingsinghsing
xiongsiunghsiung
xiusiouhsiu
xushs
xuansanhsan
xuesehseh
xunsnhsn
yyajaya
yaijajyai
yanjenyen
yangjangyang
yaojaoyao
yejieyeh
yiii
yinjinyin
yingjingying
yongjungyung
youjouyu
yujy
yuanjanyan
yuejeyeh
yunjnyn
zzacatsa
zaicajtsai
zancantsan
zangcangtsang
zaocaotsao
zecetse
zeicejtsei
zencentsen
zengcengtseng
zhaacha
zhaiajchai
zhananchan
zhangangchang
zhaoaochao
zheeche
zhenenchen
zhengengcheng
zhi'chih
zhongungchung
zhououchou
zhuuchu
zhuauachua
zhuaiuajchuai
zhuanuanchuan
zhuanguangchuang
zhuiuejchui
zhununchun
zhuouocho
zic'tzu
zongcungtsung
zoucoutsou
zucutsu
zuancuantsuan
zuicuejtsui
zuncuntsun
zuocuotso

Zpt - Back * Zmn tdn - Change sorting: esky - Czech / anglicky - English

Datum posledn pravy: 2003-09-10 © 2003 - Antonn Vtek