Transkripce ntiny - Transcription of Chinese

Seazeno dle esk transkripce - Sorted by Czech transcription

Zpt - Back * Zmn tdn - Change sorting: anglicky - English / nsky - Chinese

 Druh transkripce - Type of transcription
esk
----------
Czech
pchin-jin
----------
p'in-yin
anglick
----------
English (WG)
aaaa
ajaiai
ananan
angangang
aoaoao
cc'zitzu
cazatsa
cajzaitsai
canzantsan
cangzangtsang
caozaotsao
cezetse
cejzeitsei
cenzentsen
cengzengtseng
cch'citz'u
cchacats'a
cchajcaits'ai
cchancants'an
cchangcangts'ang
cchaocaots'ao
cchecets'e
cchencents'en
cchengcengts'eng
cchoucouts'ou
cchucuts'u
cchuancuants'uan
cchuejcuits'ui
cchuncunts'un
cchungcongts'ung
cchuocuots'o
couzoutsou
cuzutsu
cuanzuantsuan
cuejzuitsui
cunzuntsun
cungzongtsung
cuozuotso
'zhichih
azhacha
ajzhaichai
anzhanchan
angzhangchang
aozhaochao
ezheche
enzhenchen
engzhengcheng
ch'chich'ih
chachach'a
chajchaich'ai
chanchanch'an
changchangch'ang
chaochaoch'ao
chechech'e
chenchench'en
chengchengch'eng
chiqich'i
chiaqiach'ia
chiangqiangch'iang
chiaoqiaoch'iao
chieqiech'ieh
chienqianch'ien
chinqinch'in
chingqingch'ing
chiouqiuch'iu
chiungqiongch'iung
chouchouch'ou
chuchuch'u
chquch'
chuachuach'ua
chuajchuaich'uai
chuanchuanch'uan
chanquanch'an
chuangchuangch'uang
chequech'eh
chuejchuich'ui
chunchunch'un
chnqunch'n
chungchongch'ung
chuochuoch'o
ouzhouchou
uzhuchu
uazhuachua
uajzhuaichuai
uanzhuanchuan
uangzhuangchuang
uejzhuichui
unzhunchun
ungzhongchung
uozhuocho
eeee
enenen
erererh
ffafafa
fanfanfan
fangfangfang
fejfeifei
fenfenfen
fengfengfeng
fofofo
foufoufou
fufufu
chchahaha
chajhaihai
chanhanhan
changhanghang
chaohaohao
chehehe
chejheihei
chenhenhen
chenghengheng
chouhouhou
chuhuhu
chuahuahua
chuajhuaihuai
chuanhuanhuan
chuanghuanghuang
chuejhuihui
chunhunhun
chunghonghung
chuohuohuo
iiyii
jjayaya
jajyaiyai
jangyangyang
jaoyaoyao
jenyanyen
jieyeyeh
jinyinyin
jingyingying
jouyouyu
jyuy
janyuanyan
jeyueyeh
jnyunyn
jungyongyung
kkagaka
kajgaikai
kangankan
kanggangkang
kaogaokao
kegeke
kejgeikei
kengenken
kenggengkeng
kchakak'a
kchajkaik'ai
kchankank'an
kchangkangk'ang
kchaokaok'ao
kchekek'e
kchenkenk'en
kchengkengk'eng
kchoukouk'ou
kchukuk'u
kchuakuak'ua
kchuajkuaik'uai
kchuankuank'uan
kchuangkuangk'uang
kchuejkuik'uei
kchunkunk'un
kchungkongk'ung
kchuokuok'uo
kougoukou
kuguku
kuaguakua
kuajguaikuai
kuanguankuan
kuangguangkuang
kuejguikuei
kungunkun
kunggongkung
kuoguokuo
llalala
lajlailai
lanlanlan
langlanglang
laolaolao
lelele
lejleilei
lenglengleng
lilili
lialialia
liangliangliang
liaoliaoliao
lielielieh
lienlianlien
linlinlin
linglingling
liouliuliu
louloulou
lululu
lll
luanluanluan
lanlanlan
leleleh
lunlunlun
lunglonglung
luoluolo
mmamama
majmaimai
manmanman
mangmangmang
maomaomao
mejmeimei
menmenmen
mengmengmeng
mimimi
miaomiaomiao
miemiemieh
mienmianmien
minminmin
mingmingming
mioumiumiu
momomo
moumoumou
mumumu
nnanana
najnainai
nannannan
nangnangnang
naonaonao
nenene
nejneinei
nennennen
nengnengneng
ninini
niangniangniang
niaoniaoniao
nienienieh
nienniannien
ninninnin
ningningning
niouniuniu
nounounou
nununu
nnn
nuannuannuan
neneneh
nungnongnung
nuonuono
oououou
ppabapa
pajbaipai
panbanpan
pangbangpang
paobaopao
pejbeipei
penbenpen
pengbengpeng
pchapap'a
pchajpaip'ai
pchanpanp'an
pchangpangp'ang
pchaopaop'ao
pchejpeip'ei
pchenpenp'en
pchengpengp'eng
pchipip'i
pchiaopiaop'iao
pchiepiep'ieh
pchienpianp'ien
pchinpinp'in
pchingpingp'ing
pchopop'o
pchoupoup'ou
pchupup'u
pibipi
piaobiaopiao
piebiepieh
pienbianpien
pinbinpin
pingTD>bingping
pobopo
pubupu
ss'siszu
sasasa
sajsaisai
sansansan
sangsangsang
saosaosao
sesese
sensensen
sengsengseng
sixihsi
siaxiahsia
siangxianghsiang
siaoxiaohsiao
siexiehsieh
sienxianhsien
sinxinhsin
singxinghsing
siouxiuhsiu
siungxionghsiung
sousousou
sususu
sxuhs
suansuansuan
sanxuanhsan
sexuehseh
suejsuisui
sunsunsun
snxunhsn
sungsongsung
suosuoso
'shishih
ashasha
ajshaishai
anshanshan
angshangshang
aoshaoshao
esheshe
ejsheishei
enshenshen
engshengsheng
oushoushou
ushushu
uashuashua
uajshuaishuai
uanshuanshuan
uangshuangshuang
uejshuishui
unshunshun
uoshuoshuo
ttadata
tajdaitai
tandantan
tangdangtang
taodaotao
tedete
tejdeitei
tengdengteng
tchatat'a
tchajtait'ai
tchantant'an
tchangtangt'ang
tchaotaot'ao
tchetet'e
tchengtengt'eng
tchitit'i
tchiaotiaot'iao
tchietiet'ieh
tchientiant'ien
tchingtingt'ing
tchoutout'ou
tchutut'u
tchuantuant'uan
tchuejtuit'ui
tchuntunt'un
tchungtongt'ung
tchuotuot'o
tiditi
ijichi
iajiachia
iangjiangchiang
tiaodiaotiao
iaojiaochiao
tiedietieh
iejiechieh
tiendiantien
ienjianchien
injinchin
tingdingting
ingjingching
tioudiutiu
ioujiuchiu
iungjiongchiung
toudoutou
tudutu
juch
tuanduantuan
anjuanchan
ejuecheh
tuejduitui
tunduntun
njunchn
tungdongtung
tuoduoto
wwawawa
wajwaiwai
wanwanwan
wangwangwang
wejweiwei
wenwenwen
wengwengweng
wowowo
wuwuwu
'rijih
anranjan
angrangjang
aoraojao
ereje
enrenjen
engrengjeng
ouroujou
uruju
uanruanjuan
uejruijui
unrunjun
ungrongjung
uoruojuo

Zpt - Back * Zmn tdn - Change sorting: anglicky - English / nsky - Chinese

Datum posledn pravy: 2003-09-10 © 2003 - Antonn Vtek