Transkripce ntiny - Transcription of Chinese

Seazeno dle anglick transkripce - Sorted by English (WG) transcription

Zpt - Back * Zmn tdn - Change sorting: esky - Czech / nsky - Chinese

  Druh transkripce - Type of transcription
anglick
----------
English (WG)
pchin-jin
----------
p'in-yin
esk
----------
Czech
a a a a
ai ai aj
an an an
ang ang ang
ao ao ao
c ch'a cha cha
ch'ai chai chaj
ch'an chan chan
ch'ang chang chang
ch'ao chao chao
ch'e che che
ch'en chen chen
ch'eng cheng cheng
ch'i qi chi
ch'ia qia chia
ch'iang qiang chiang
ch'iao qiao chiao
ch'ieh qie chie
ch'ien qian chien
ch'ih chi ch'
ch'in qin chin
ch'ing qing ching
ch'iu qiu chiou
ch'iung qiong chiung
ch'o chuo chuo
ch'ou chou chou
ch'u chu chu
ch' qu ch
ch'ua chua chua
ch'uai chuai chuaj
ch'uan chuan chuan
ch'an quan chan
ch'uang chuang chuang
ch'eh que che
ch'ui chui chuej
ch'un chun chun
ch'n qun chn
ch'ung chong chung
cha zha a
chai zhai aj
chan zhan an
chang zhang ang
chao zhao ao
che zhe e
chen zhen en
cheng zheng eng
chi ji i
chia jia ia
chiang jiang iang
chiao jiao iao
chieh jie ie
chien jian ien
chih zhi '
chin jin in
ching jing ing
chiu jiu iou
chiung jiong iung
cho zhuo uo
chou zhou ou
chu zhu u
ch ju
chua zhua ua
chuai zhuai uaj
chuan zhuan uan
chan juan an
chuang zhuang uang
cheh jue e
chui zhui uej
chun zhun un
chn jun n
chung zhong ung
e e e e
en en en
erh er er
f fa fa fa
fan fan fan
fang fang fang
fei fei fej
fen fen fen
feng feng feng
fo fo fo
fou fou fou
fu fu fu
h ha ha cha
hai hai chaj
han han chan
hang hang chang
hao hao chao
he he che
hei hei chej
hen hen chen
heng heng cheng
hou hou chou
hsi xi si
hsia xia sia
hsiang xiang siang
hsiao xiao siao
hsieh xie sie
hsien xian sien
hsin xin sin
hsing xing sing
hsiu xiu siou
hsiung xiong siung
hs xu s
hsan xuan san
hseh xue se
hsn xun sn
hu hu chu
hua hua chua
huai huai chuaj
huan huan chuan
huang huang chuang
hui hui chuej
hun hun chun
hung hong chung
huo huo chuo
i i yi i
j jan ran an
jang rang ang
jao rao ao
je re e
jen ren en
jeng reng eng
jih ri '
jou rou ou
ju ru u
juan ruan uan
jui rui uej
jun run un
jung rong ung
juo ruo uo
k k'a ka kcha
k'ai kai kchaj
k'an kan kchan
k'ang kang kchang
k'ao kao kchao
k'e ke kche
k'en ken kchen
k'eng keng kcheng
k'ou kou kchou
k'u ku kchu
k'ua kua kchua
k'uai kuai kchuaj
k'uan kuan kchuan
k'uang kuang kchuang
k'uei kui kchuej
k'un kun kchun
k'ung kong kchung
k'uo kuo kchuo
ka ga ka
kai gai kaj
kan gan kan
kang gang kang
kao gao kao
ke ge ke
kei gei kej
ken gen ken
keng geng keng
kou gou kou
ku gu ku
kua gua kua
kuai guai kuaj
kuan guan kuan
kuang guang kuang
kuei gui kuej
kun gun kun
kung gong kung
kuo guo kuo
l la la la
lai lai laj
lan lan lan
lang lang lang
lao lao lao
le le le
lei lei lej
leng leng leng
li li li
lia lia lia
liang liang liang
liao liao liao
lieh lie lie
lien lian lien
lin lin lin
ling ling ling
liu liu liou
lo luo luo
lou lou lou
lu lu lu
l l l
luan luan luan
lan lan lan
leh le le
lun lun lun
lung long lung
m ma ma ma
mai mai maj
man man man
mang mang mang
mao mao mao
mei mei mej
men men men
meng meng meng
mi mi mi
miao miao miao
mieh mie mie
mien mian mien
min min min
ming ming ming
miu miu miou
mo mo mo
mou mou mou
mu mu mu
n na na na
nai nai naj
nan nan nan
nang nang nang
nao nao nao
ne ne ne
nei nei nej
nen nen nen
neng neng neng
ni ni ni
niang niang niang
niao niao niao
nieh nie nie
nien nian nien
nin nin nin
ning ning ning
niu niu niou
no nuo nuo
nou nou nou
nu nu nu
n n n
nuan nuan nuan
neh ne ne
nung nong nung
o ou ou ou
p p'a pa pcha
p'ai pai pchaj
p'an pan pchan
p'ang pang pchang
p'ao pao pchao
p'ei pei pchej
p'en pen pchen
p'eng peng pcheng
p'i pi pchi
p'iao piao pchiao
p'ieh pie pchie
p'ien pian pchien
p'in pin pchin
p'ing ping pching
p'o po pcho
p'ou pou pchou
p'u pu pchu
pa ba pa
pai bai paj
pan ban pan
pang bang pang
pao bao pao
pei bei pej
pen ben pen
peng beng peng
pi bi pi
piao biao piao
pieh bie pie
pien bian pien
pin bin pin
ping bing ping
po bo po
pu bu pu
s sa sa sa
sai sai saj
san san san
sang sang sang
sao sao sao
se se se
sen sen sen
seng seng seng
sha sha a
shai shai aj
shan shan an
shang shang ang
shao shao ao
she she e
shei shei ej
shen shen en
sheng sheng eng
shih shi '
shou shou ou
shu shu u
shua shua ua
shuai shuai uaj
shuan shuan uan
shuang shuang uang
shui shui uej
shun shun un
shuo shuo uo
so suo suo
sou sou sou
su su su
suan suan suan
sui sui suej
sun sun sun
sung song sung
szu si s'
t t'a ta tcha
t'ai tai tchaj
t'an tan tchan
t'ang tang tchang
t'ao tao tchao
t'e te tche
t'eng teng tcheng
t'i ti tchi
t'iao tiao tchiao
t'ieh tie tchie
t'ien tian tchien
t'ing ting tching
to tuo tchuo
t'ou tou tchou
t'u tu tchu
t'uan tuan tchuan
t'ui tui tchuej
t'un tun tchun
t'ung tong tchung
ta da ta
tai dai taj
tan dan tan
tang dang tang
tao dao tao
te de te
tei dei tej
teng deng teng
ti di ti
tiao diao tiao
tieh die tie
tien dian tien
ting ding ting
tiu diu tiou
tou dou tou
ts'a ca ccha
ts'ai cai cchaj
ts'an can cchan
ts'ang cang cchang
ts'ao cao cchao
ts'e ce cche
ts'en cen cchen
ts'eng ceng ccheng
ts'o cuo cchuo
ts'ou cou cchou
ts'u cu cchu
ts'uan cuan cchuan
ts'ui cui cchuej
ts'un cun cchun
ts'ung cong cchung
tsa za ca
tsai zai caj
tsan zan can
tsang zang cang
tsao zao cao
tse ze ce
tsei zei cej
tsen zen cen
tseng zeng ceng
tso zuo cuo
tsou zou cou
tsu zu cu
tsuan zuan cuan
tsui zui cuej
tsun zun cun
tsung zong cung
tu du tu
tuan duan tuan
tui dui tuej
tun dun tun
tung dong tung
tuo duo tuo
tz'u ci cch'
tzu zi c'
w wa wa wa
wai wai waj
wan wan wan
wang wang wang
wei wei wej
wen wen wen
weng weng weng
wo wo wo
wu wu wu
y ya ya ja
yai yai jaj
yang yang jang
yao yao jao
yeh ye jie
yen yan jen
yin yin jin
ying ying jing
yu you jou
y yu j
yan yuan jan
yeh yue je
yn yun jn
yung yong jung

Zpt - Back * Zmn tdn - Change sorting: esky - Czech / nsky - Chinese

Datum posledn pravy: 2003-09-10  2003 - Antonn Vtek