SPACE 40

Velký katalog družic a kosmických sond

Stránka kosmického objektu (družice nebo sondy)

V úvodní tabulce jsou uvedeny souhrnné údaje o funkčním kosmickém objektu, který byl úspěšně dopraven na oběžnou dráhu a jemuž bylo přiřazeno mezinárodní označení COSPAR uvedené v záhlaví.

Úvodní tabulka

Název objektu - jsou zde uvedena všechna známá (používaná) pojmenování kosmického objektu. Jako první je uvedeno oficiální či nejpoužívanější jméno objektu, obvykle to, pod nímž byl objekt registrován u OSN, případně v katalogu US SpaceCom (databáze Space-Track). Je-li pojmenování zkratkou nebo zkratkovým slovem je v hranaté závorce uveden její rozpis. U názvů v exotických jazycích je ve svorkových závorkách uveden český překlad. U názvů v originále zapsaných v jiném písmu než v latince je název uveden v oficiální transliteraci. Pro transliteraci názvů v azbuce je použita tabulka normy ČSN 01 0185, pro transliteraci názvů v čínštině transliterace phin-jin, u japonštiny a většiny ostatních jazyků transliterace (či transkripce) anglická. U čínských a japonských názvů je mezi lomítky uvedena alternativní (česká) transkripce. V lomených závorkách < > je uváděn název v nelatinkovém písmu.

SSC - katalogové číslo SSC, přidělované americkým Kosmickým velitelstvím (US SpaceCom).

Start - datum a čas startu ve světovém (greenwhichském) čase UT [=Universal Time]. U mnoha sovětských kosmických objektů je čas startu znám pouze přibližně (s chybou obvykle nepřevyšující ±10 minut) a je odvozen ze sledování tělesa po vypuštění na oběžné dráze. Toto je vyznačeno uvedením znaku "otazník" za časovým údajem. Dále je zde uvedeno nejpoužívanější současné označení kosmodromu, z něhož se kosmický start uskutečnil a obecný název použité nosné rakety. Název kosmodromu je hypertextovým odkazem na stručný popis kosmodromu. Pokud je název rakety vyznačen též jako hypertextový odkaz, vede na stručný popis nosné rakety.

Stav objektu - aktuální stav objektu.

Zánik - datum, případně čas zániku objektu ve světovém (greenwhichském) čase UT. Je-li to známo, je uveden i název či souřadnice místa zániku.

Přistání - datum, případně čas přistání objektu ve světovém (greenwhichském) čase UT. Je-li to známo, je uveden i název či souřadnice místa přistání.

Životnost - doba ve dnech a v rocích, která uplynula od vypuštění objektu (případně vypuštění mateřského objektu, z něhož byl popisovaný objekt později vypuštěn) do jeho zániku nebo přistání.

Očekávaná životnost na dráze - předpokládaná doba mezi vypuštěním objektu a jeho přirozeným zánikem. Neuvažuje se přitom umělé odstranění objektu z oběžné dráhy. Je-li uvedeno zde neomezená, znamená to, že tato doba převyšuje milión let.

Provozovatel - stát a organizace, odpovědné za provoz kosmického objektu, případě ten, kdo oznámil registraci objektu OSN.

Výrobce - stát a organizace, která objekt vyrobila.

Kategorie - druh kosmického objektu.

Hmotnost - hmotnost v kilogramech. Není-li uvedeno jinak, jedná se o hmotnost tělesa po navedení na oběžnou dráhu a oddělení od nosné rakety.

Osádka

U pilotovaných kosmických lodí a stanic je uvedena zvláštní tabulka s výčtem všech osádek. Význam údajů v jednotlivých sloupcích je následující:

Od - datum počátku pobytu na kosmické lodi nebo stanici.

Odkud - název přirozeného kosmického tělesa z něhož byl započat let, případně mezinárodní označení COSPAR umělého kosmického tělesa, z něhož člen osádky přestoupil; v takovém případě jde o hypertextový odkaz, vedoucí na stránku příslušného tělesa.

Do - datum ukončení pobytu na kosmické lodi nebo stanici.

Kam - název přirozeného kosmického tělesa na němž byl ukončen let, případně mezinárodní označení COSPAR umělého kosmického tělesa, na něž člen osádky přestoupil; v takovém případě jde o hypertextový odkaz, vedoucí na stránku příslušného tělesa.

Člen osádky - jméno a příjmení člena osádky; hypertextový odkaz vede na stránku se základními biografickými údaji.

Stát - třípísmenný ISO kód státu příslušnosti člena osádky.

Let - pořadí letu příslušného člena osádky do vesmíru.

Funkce - zkratka (kód), vyjadřující funkci člena v osádce.

Parametry dráhy

Význam hodnot v jednotlivých sloupcích tabulky je uveden v poznámce pod tabulkou.

Parametry jsou převážně odvozeny z elementů distribuovaných organizací Space Track z pověření US SpaceCom (tzv. two-line elements). Výšky drah v perigeu a v apogeu jsou počítány pro kulovou Zemi s poloměrem 6378 km.

Pozice na stacionární dráze

Je uváděna u synchronních družic (se sklonem k rovníku nepřevyšujícím 17°) a se středním denním pohybem v rozmezí 0.99 až 1.01 oběhů/den. Pozice jsou počítány programem poskytnutým dr. Petrem Lálou, CSc. Využívají elementů distribuovaných organizací Space Track z pověření US SpaceCom (tzv.two-line elements). Řadky tabulky jsou generovány při splnění následujících podmínek:

Pokud však uplynuly od předchozího stanovení pozice méně než 2 (dva) dny, pak musí být splněny nejméně dvě ze shora uvedených podmínek současně.

Význam hodnot v jednotlivých sloupcích tabulky je uveden v poznámce pod tabulkou.

Popis objektu

Stručný popis objektu. Podtržením jsou označeny části textu, které jsou převzaty z málo věrohodných pramenů, či jsou odvozeny z nepřímých indicií nebo odhadnuty.

Průběh letu

Jsou uvedeny důležité události v průběhu existence kosmického objektu. Obvykle zde nejsou uváděny údaje o zániku (viz úvodní tabulka).

Literatura

V této části jsou uvedeny vybrané dokumenty, obsahující podrobnější údaje o kosmickém objektu, jeho činnosti příp. o výsledcích získaných prostřednictvím tohoto tělesa. Jsou zde též uvedeny odkazy na dokumenty na WWW (webovské stránky), jejichž aktuálnost však není možno plně zaručit. U většiny hypertextových odkazů je na konci textu v hranatých závorkách a zkratce Cit. uvedeno datum, kdy bylo k příslušnému zdroji na Internetu naposledy úspěšně přistoupeno.

Ovládací lišta

Pod tabulkou je umístěna ovládací lišta s následujícími tlačítky (zleva doprava):

  1. (symbol domečku) - skok na úvodní stránku SPACE 40
  2. ? - skok na tuto nápovědu (help)
  3. ◄ - skok na stránku nejblíže předchozího kosmického objektu
  4. Starty v tomto roce - skok na stránku s přehledovou tabulkou startů a úspěšně vypuštěných družic a sond v uvedeném kalendářním roce
  5. ► - skok na stránku nejblíže následujícího kosmického objektu
  6. Start - skok na začátek stránky popisu startu, při němž byl kosmický objekt vypuštěn
  7. Základní přehled - skok na začátek stránky kosmického objektu
  8. Parametry dráhy - skok na začátek tabulky parametrů dráhy
  9. Popis objektu - skok na začátek popisu kosmického objektu
  10. Průběh letu - skok na začátek tabulky průběhu letu kosmického objektu

 

Pro návrat z nápovědy použijte tlačítko prohlížeče Zpět (Back) nebo tlačítko Základní přehled uprostřed dole na liště.


Datum poslední úpravy: 2009-01-01 Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2009 - Antonín Vítek