Registrace

 

PRO VŠECHNY TYPY REGISTRACE (VČETNĚ JEDNODENNÍHO VSTUPU) JSOU POŽADOVÁNY VÝHRADNĚ TYTO PRŮKAZY TOTOŽNOSTI:

 • občan České republiky: občanský průkaz
 • cizí státní příslušník: cestovní pas nebo řidičský průkaz (občané EU se mohou prokázat také občanským průkazem)

Jiné typy dokladů (např.: ISIC, OPENCARD atd.) nejsou akceptovány.

 


TYPY a MOŽNOSTI REGISTRACE:

1) Jednodenní vstupenka (bez možnosti WiFi připojení)

2) Jednodenní vstupenka s využitím počítačové studovny (bez možnosti WiFi připojení)

3) Prezenční průkaz

4) Absenční průkaz

5) Zaměstnanecký průkaz (vydáván zaměstnancům AV ČR)

6) Registrace pro vzdálený přístup k EIZ

 


 

1) JEDNODENNÍ VSTUPENKA (bez možnosti WiFi připojení)

Opravňuje uživatele k:

 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).

Podmínky pro vydání:

 • vyplnění registrace (přihlášky),
 • předložení platného průkazu totožnosti (občané ČR předkládají občanský průkaz, cizí státní příslušníci předkládají cestovní pas nebo řidičský průkaz – občané EU mohou předložit také občanský průkaz),
 • zaplacení poplatku,
 • podpis na prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování.

Platnost

 • Platí jeden den během otevíracích hodin KNAV.

Poplatky

 • Jednodenní vstupenka (bez možnosti využívání internetu) – 10 Kč

 

2) JEDNODENNÍ VSTUPENKA S VYUŽITÍM POČÍTAČOVÉ STUDOVNY (bez možnosti WiFi připojení)

Opravňuje uživatele k:

 • využití výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut,
 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).

Podmínky pro vydání:

 • vyplnění registrace (přihlášky),
 • předložení platného průkazu totožnosti (občané ČR předkládají občanský průkaz, cizí státní příslušníci předkládají cestovní pas nebo řidičský průkaz – občané EU mohou předložit také občanský průkaz),
 • zaplacení poplatku,
 • podpis na prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování.

Platnost

 • Platí jeden den během otevíracích hodin KNAV pro studovnu a 120 minut pro využití připojení k internetu v počítačové studovně (tento limit může uživatel čerpat v maximálně čtyřech návštěvách; každá návštěva se zaokrouhluje na celé půlhodiny).

Poplatky

 • Jednodenní vstupenka do počítačové studovny (120 min.) – 50 Kč

 

3) PREZENČNÍ PRŮKAZ

Opravňuje uživatele k:

 • využívání internetu ve studovně KNAV na vlastním zařízení uživatele – WiFi připojení,
 • využití výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).

Podmínky pro vydání:

 • vyplnění registrace (přihlášky),
 • předložení platného průkazu totožnosti (občané ČR předkládají občanský průkaz, cizí státní příslušníci předkládají cestovní pas nebo řidičský průkaz – občané EU mohou předložit také občanský průkaz),
 • zaplacení poplatků,
 • poskytnutí aktuální fotografie (možnost zhotovení fotografie přímo při registraci),
 • podpis na prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování,
 • souhlas se zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Platnost

 • Platnost průkazu si volí uživatel na půl roku (183 dní) nebo na rok (365 dní).

Poplatky

 • Poplatek za zhotovení čtenářského průkazu – 20 Kč
 • Poplatek – platnost 183 dní (půl roku) – 80 Kč
 • Poplatek – platnost 365 dní (rok) – 150 Kč
 • Osoby starší 70 let – platnost 365 dní (rok) – zdarma

Prodloužení platnosti průkazu

 • Platnost průkazu je možné obnovovat (prodlužovat) za podmínky, že uživatel dodržuje Knihovní řád. Čtenářský průkaz bude uživateli prodloužen jen po předložení platného průkazu totožnosti. Uživatel si zvolí, zda chce platnost průkazu prodloužit o půl roku (183 dní; 80 Kč) nebo o rok (365 dní; 150 Kč).

 

4) ABSENČNÍ PRŮKAZ

Opravňuje uživatele k:

 • absenční výpůjčce (výpůjčka, u které poskytne KNAV svolení k užívání mimo prostory KNAV),
 • vzdálenému přístupu k EIZ,
 • využívání internetu ve studovně KNAV na vlastním zařízení uživatele – WiFi připojení,
 • využití výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).

Podmínky pro vydání:

 • vyplnění registrace (přihlášky),
 • předložení platného průkazu totožnosti (občané ČR předkládají občanský průkaz, cizí státní příslušníci předkládají dokumenty opravňující je k trvalému pobytu na území ČR, nebo dokumenty opravňující je k dlouhodobému pobytu na území ČR a osobní doklad s uvedením místa trvalého pobytu),
 • zaplacení poplatků,
 • poskytnutí aktuální fotografie (možnost zhotovení fotografie přímo při registraci),
 • podpis na prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování,
 • souhlas se zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Platnost

 • Platnost průkazu si volí uživatel na půl roku (183 dní) nebo na rok (365 dní).

Poplatky

 • Poplatek za zhotovení čtenářského průkazu – 20 Kč
 • Poplatek – platnost 183 dní (půl roku) – 80 Kč
 • Poplatek – platnost 365 dní (rok) – 150 Kč
 • Osoby starší 70 let – platnost 365 dní (rok) – zdarma

Prodloužení platnosti průkazu

 • Platnost průkazu je možné obnovovat (prodlužovat) za podmínky, že uživatel dodržuje Knihovní řád. Čtenářský průkaz bude uživateli prodloužen jen po předložení platného průkazu totožnosti. Uživatel si zvolí, zda chce platnost průkazu prodloužit o půl roku (183 dní; 80 Kč) nebo o rok (365 dní; 150 Kč).

 

5) ZAMĚSTNANECKÝ PRŮKAZ
(vydáván zaměstnancům AV ČR)

Opravňuje uživatele k:

 • absenční výpůjčce (výpůjčka, u které poskytne KNAV svolení k užívání mimo prostory KNAV),
 • vzdálenému přístupu k EIZ,
 • využívání internetu ve studovně KNAV na vlastním zařízení uživatele – WiFi připojení,
 • využití výpočetní techniky a internetu v počítačové studovně po dobu 120 minut denně,
 • využívání volně přístupných fondů studovny (části knihovního fondu, které jsou uživateli přístupné bez zprostředkování zaměstnancem KNAV),
 • prezenční výpůjčce (výpůjčka knihovní jednotky, kterou lze užít pouze ve vymezených prostorách KNAV).

Podmínky pro vydání:

 • vyplnění registrace (přihlášky),
 • doložení zaměstnaneckého poměru k AV ČR (např.: zaměstnaneckým průkazem, pracovní smlouvou apod.)
 • předložení platného průkazu totožnosti (občané ČR předkládají občanský průkaz, cizí státní příslušníci předkládají dokumenty opravňující je k trvalému pobytu na území ČR, nebo dokumenty opravňující je k dlouhodobému pobytu na území ČR a osobní doklad s uvedením místa trvalého pobytu),
 • zaplacení poplatku,
 • poskytnutí aktuální fotografie (možnost zhotovení fotografie přímo při registraci),
 • podpis na prohlášení o seznámení se s Knihovním řádem a závazkem k jeho dodržování,
 • souhlas se zařazením osobních údajů do databáze KNAV.

Platnost

 • Platnost zaměstnaneckého průkazu je tři roky.

Poplatky

 • Poplatek za zhotovení čtenářského průkazu – 20 Kč

Prodloužení platnosti průkazu

 • Platnost průkazu je možné obnovovat (prodlužovat) za podmínky, že uživatel dodržuje Knihovní řád. Čtenářský průkaz bude uživateli prodloužen jen po předložení platného průkazu totožnosti a doložení trvání zaměstnaneckého poměru k AV ČR.

 

6) REGISTRACE PRO VZDÁLENÝ PŘÍSTUP K EIZ

Opravňuje uživatele k:

 • vzdálenému přístupu k EIZ.

Podmínky pro vydání:

 • vyplnění přihlášky čtenáře,
 • zhotovení kopie obou stran občanského průkazu, s uvedením souhlasu s poskytnutím této kopie – „Souhlasím s poskytnutím kopie mého občanského průkazu Knihovně AV ČR, v. v. i.“ (potvrdit podpisem),
 • zaslání vyplněné přihlášky a kopie občanského průkazu klasickou poštou na adresu Knihovny AV ČR, v. v. i. (Národní 3, 115 22 Praha 1).
 • Obratem zájemce obdrží poštou (doporučeně) na adresu svého trvalého
  bydliště údaje pro zaplacení registrace a přístupové údaje ke vzdálenému přístupu.

Platnost

 • Platnost registrace je jeden rok (365 dní) od odeslání dopisu s přihlašovacími údaji knihovnou. (Pro zaměstnance Akademie věd ČR je platnost registrace 1 095 dní.)

Poplatky

 • Registrace pro vzdálený přístup k EIZ – 150 Kč (pro zaměstnance Akademie věd ČR zdarma)
  Uživatel musí uhradit poplatek za registraci nejpozději do 14 dnů od doručení dopisu s přihlašovacími údaji. Pokud tak neučiní, budou jeho přístupové údaje deaktivovány bez možnosti obnovení po dobu jednoho roku.
 • Žádost o vystavení faktury pro instituci je uživatel povinen vyplnit v přihlášce včetně všech identifikačních údajů instituce. Pozdější žádost o změnu faktury nebude akceptována.

Prodloužení platnosti registrace

 • Platnost registrace je možné obnovovat (prodlužovat) za podmínky, že uživatel dodržuje Knihovní řád. Registrace bude uživateli prodloužena jen po ověření osobních údajů.