Meziknihovní služby pro knihovny

Legislativní dokumenty o poskytování Meziknihovní výpůjční služby naleznete zde.

Elektronické objednávky

 

a) Meziknihovní výpůjční služby (vnitrostátní) – MVS

KNAV zajišťuje výpůjčky z fondu KNAV všem knihovnám České republiky. Výpůjčky jsou poskytovány zdarma.

O poskytnutí výpůjčky z fondu KNAV lze požádat:

Mimopražským knihovnám je výpůjčka zasílána poštou, pražské knihovny přebírají výpůjčku osobně (pověřený pracovník, na čtenářský průkaz) viz Pokyny pro MVS v systému ALEPH.

Kontakt

 

b) Meziknihovní reprografické služby – MRS

Reprografické služby poskytované z dokumentů z fondu KNAV a z dokumentů knihovnou opatřených jsou určeny jen pro osobní potřebu uživatele v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. (autorský zákon). Žádající knihovna je pouze zprostředkovatelem této objednávky a poskytnuté kopie jsou pro osobní potřebu koncového uživatele. KNAV zajišťuje kopie z fondu KNAV všem knihovnám České republiky a majitelům uživatelského konta VPK.

O poskytnutí kopie z fondu KNAV lze požádat:

 • vyplněním a odesláním elektronické objednávky KOPIE z KNAV (MRS) z www stránek KNAV (podmínkou je uzavření písemné „Dohody“ s KNAV)
 • prostřednictvím objednávky VPK (dodáváno elektronickou cestou ve formátu Adobe Acrobat PDF nebo poštou)
 • prostřednictvím e-mailu (podmínkou je uzavření písemné „Dohody“ s KNAV)
 • poštou – žádanka MVS – reprografické služby (TÚK 135-0)

Podmínky

 • Mimopražským knihovnám jsou kopie zasílány poštou.
 • Pražské knihovny přebírají dle dohody osobně nebo poštou.

Poplatky

 • Knihovnám ústavů AV ČR jsou kopie poskytovány zdarma.
 • Ceník meziknihovních služeb
 • Úhrada se provádí:
  • v hotovosti v pokladně KNAV,
  • fakturou (vyúčtování je prováděno zpravidla ročně zpětně souhrnnou fakturou),
  • přes uživatelské konto VPK.

Kontakt

 

c) Mezinárodní meziknihovní služby – MMS
(MMVS, MMRS)

KNAV zajišťuje výpůjčky a kopie článků ze zahraničních knihoven ze všech vědních oborů. Prostřednictvím MMS lze požádat pouze o dokumenty, které nejsou ve fondech knihoven na území České republiky. Před podáním žádanky je nutno prověřit požadavek v Katalogu českých knihoven, STM, elektronických katalozích NK ČR, EZB, souborných katalozích vysokých škol a elektronických databázích. Na objednávkách je nutno uvádět základní bibliografické údaje, které můžete ověřit např. na portálu Karlsruher Virtueller Katalog (KVK) či pro periodika v katalogu Zeitschriftendatenk (ZDB).

O poskytnutí výpůjčky nebo kopie lze požádat:

Podmínky

 • Mimopražským knihovnám jsou výpůjčky a kopie zasílány poštou.
 • Pověření pracovníci pražských knihoven ústavů AV ČR přebírají výpůjčky a kopie osobně.
 • O rezervaci nebo převzetí jsou žádající knihovny informovány e-mailem nebo telefonicky.
 • Ztrátu, poškození nebo zničení dokumentů je uživatel povinen neprodleně ohlásit KNAV a má povinnost nahradit škodu ve stanovené lhůtě (Knihovní řád KNAV).

Poplatky

 • Mezinárodní meziknihovní služby jsou službou placenou viz ceník.
 • Úhrada se provádí:
  • fakturou – vyučtování je prováděno zpravidla pololetně zpětne souhrnnou fakturou
  • přes uživatelské konto VPK
  • v hotovosti v pokladně KNAV (při osobním převzetí kopií a výpůjček)

Kontakt

Postup při vyřizování objednávek mezinárodní meziknihovní služby

 1. Potvrzení o přijetí objednávky:
  Objednavatel na e-mail uvedený v objednávce obdrží automaticky kopii odeslané objednávky.
 2. Doba vyřízení objednávky je zpravidla:
  – výpůjčka: 2–3 týdny
  – kopie: obvykle do 5 pracovních dnů
 • Doba dodání požadovaného dokumentu může trvat i déle z důvodů:
  – dohledávání nezadaných bibliografických údajů v objednávce objednavatele k jejímu upřesnění,
  – způsobu objednání u zahraniční knihovny či instituce a jejích podmínek pro poskytování MMS (knihovnické systémy, e-mail, klasická IFLA žádanka zasílaná poštou).
 • Po uplynutí 1 měsíce od potvrzení objednávky, která stále není vyřízena, obdrží objednavatel informace o stavu dané objednávky na e-mail uvedený v objednávce.
 • Pokud objednávka nebude kladně vyřízena do 3 měsíců, bude objednavateli vrácena jako nevyřízená.

Dohoda pro kolektivní uživatele

  • Zde si stáhněte dokument obsahující text dohody ve formátu PDF, dokument vytiskněte, vyplňte požadované údaje a odešlete na adresu:
   KNIHOVNA AV ČR, v. v. i.
   Oddělení meziknihovních služeb
   Národní 3
   115 22 Praha 1

Pokyny pro MVS v systému Aleph