Publikační činnost

Evidence publikační činnosti AV ČR (ASEP)

 • ASEP představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v Akademii věd ČR. Databáze evidence publikační činnosti AV ČR je vytvářena v informačním systému ARL (Advanced Rapid Library) a obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR za období 1985-2007, v úplnosti od roku 1993.
 • Celoakademická databáze ASEP je zdrojem informací pro RIV, sama má však širší rozsah vzhledem k vnitřním potřebám AV ČR (Analytika ASEP).

Otevřený přístup (Open Access)

 • Otevřený přístup (Open Access) je definován jako trvalý a bezplatný online přístup k dokumentům (zejména pak plným textům) pro všechny uživatele. Tento statut v sobě zahrnuje volné a neomezené čtení, stahování, kopírování, sdílení, ukládání, tištění, vyhledávání a hypertextové propojování. 14. 9. 2010 byla Akademickou radou AV ČR schválena Politika otevřeného přístupu v  AV ČR.
 • Současně s Politikou otevřeného přístupu byl schválen fond na podporu publikování v režimu OA – více na www.lib.cas.cz/openaccess/.

Vlastní publikační činnost KNAV

 • KNAV vydává odborné publikace, časopisy, bibliografie a analytické soupisy starých tisků z vlastních fondů. Pracovníci KNAV přispívají odbornými články do českých i zahraničních časopisů i monografií.
 • Informace – zpravodaj Knihovny AV ČR (elektronicky)
  Informační bulletin, vydávaný pro potřeby knihoven a středisek vědeckých informací AV ČR. Přináší organizační informace, přehled zajímavostí z oblasti knihovnických a informačních služeb, z ČR i ze zahraničí. Od roku 2011 vychází pouze v elektronické formě.
 • Knihy a dějiny (obsah a resumé elektronicky)
  Časopis zaměřený na dějiny knihy, knihtisku a knihoven v českých zemích do poloviny 19. století.

Přehled časopisů vydávaných v AV ČR