OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) – infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě

 

OpenAIRE je projekt, jehož cílem je vybudování infrastruktury a podpory pro otevřený přístup k výsledkům (recenzovaným výzkumným článkům) vědeckých projektů financovaných z prostředků Evropské unie. Tato platforma poskytuje síť volně přístupných archivů a nabízí bezplatný online přístup ke znalostem, které vyprodukovali vědci na základě evropských grantů. Je financován z rozpočtu Evropské komise a vznikl v rámci projektu OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) ze 7. rámcového programu, probíhajícího v letech 2009–2012, který pokračuje programem Horizont 2020 (tj. rámcový program EU financující vědu, výzkum a inovace v letech 2014–2020). Skrze jednotné uživatelské rozhraní zprostředkovává přístup k výsledkům vědecké činnosti ve formě elektronických dokumentů různých typů a formátů v celoevropském měřítku. V současné době poskytuje portál přístup k více než 14,5 milionu publikací a více než 17 500 datasetů z přibližně 6 500 repozitářů a OA časopisů.

Podle pravidel Horizont 2020 musí všichni příjemci grantů v projektech H2020 zajistit otevřený přístup k recenzovaným vědeckým publikacím souvisejícím s projektovými výsledky, aby předmětné publikace bylo možné alespoň číst online, stahovat a tisknout. Ukládat mohou do libovolného volně dostupného repozitáře, případně do sirotčího repozitáře Zenodo, který je součástí OpenAIRE, a to během časově určeného období.

Narozdíl od 7. RP, kdy se otevřený přístup k vědeckým publikacím týkal jen pilotních projektů z určitých oblastí (Energie, Životní prostředí, Zdraví, Informační a komunikační technologie, Výzkumné infrastruktury, Věda ve společnosti, Socioekonomické a humanitní vědy), v H2020 již neexistují žádné výjimky z této povinnosti.

Příjemci grantů jsou vyzýváni k tomu, aby otevřeně zpřístupňovali i jiné typy publikací, ať už recenzovaných, nebo nerecenzovaných, které souvisí s projektovými výsledky – například monografie, knihy, zprávy, výstupy z konferencí.

Novinkou v programu Horizont 2020 je Open Research Data Pilot, který si klade za cíl maximalizovat dostupnost a opětovné využívání vědeckých dat generovaných výzkumem z projektů. Tzn. publikovat nejen články v podobě výstupu, ale také data, která se k němu vážou a která napomohla k vytvoření výsledku. Pilotní program se týká jen vybraných oblastí, projekty z ostatních vědních oblastí se mohou zapojit dobrovolně. Data jsou ukládána do vyhrazených datových úložišť, pro nalezení vhodného repozitáře slouží stránka Registry of Research Data Repositories (www.re3data.org). Data lze též ukládat do již zmiňovaného repozitáře Zenodo. Ten akceptuje data v téměř jakékoliv formě (textové soubory, audio, prezentace, software, datasety aj.). Datová úložiště poskytnou trvalé odkazy, tudíž soubory mohou být lépe sledovány a citovány. Podobně jako publikace, i data mohou být autorem licencována, aby byla jasná úroveň opětovného použití.

Do OpenAIRE jsou zapojeny všechny členské země EU a Norsko. Každá země má svého zástupce tzv. helpdesk poskytujícího bližší informace. Účastníkem projektu za Českou republiku je Ústřední knihovna Vysoké školy báňské, Technická univerzita v Ostravě, kontaktní osoba Daniela Tkačíková.

OpenAIRE je propojen s webovým portálem CORDIS (Community Research and Development Information Service), který soustřeďuje informace o evropských grantech. Po vyhledání záznamu grantu je pomocí OpenAIRE k dispozici odkaz přímo na článek z daného repozitáře a naopak.

Technologická část OpenAIRE je založena na softwarovém řešení D-NET vyvinutém konsorciem DRIVER pro propojení existujících repozitářů a na open software Invenio vyvinutém v CERN, který byl využit pro provoz tzv. sirotčího (orphan) repozitáře, do něhož mohou ukládat své publikace autoři z institucí, které nebudují vlastní repozitář. [1]

Cílovými uživateli portálu OpenAIRE jsou:

 • autoři, kteří publikují pomocí autoarchivace;
 • vědci a veřejnost, kteří chtějí využít výsledky projektu;
 • provozovatelé repozitářů, kteří mají zájem zapojit své repozitáře do infrastruktury;
 • Evropská komise a poskytovatelé finanční podpory na výzkum, kteří mají zájem analyzovat a zhodnotit účinnost svých rozhodnutí o povinném zpřístupnění výsledků výzkumu v režimu OA.

Z pohledu autora

Autoři čerpající prostředky z evropských fondů jsou povinni uložit dokument do repozitáře v jedné z následujících podob:

 • postprint – vložení finální vydavatelské verze včetně všech modifikací vyplývajících z recenzního řízení, redigování, po stylistických úpravách atd., většinou ve formátu PDF;
 • preprint – vložení závěrečného rukopisu po recenzním řízení včetně modifikací z něj vyplývajících, nicméně ještě bez vydavatelských úprav.

Pokud si autor není jist, zda jeho verze může být uložena jako Open Access, pak může jako užitečný nástroj samozřejmě posloužit web SHERPA/RoMEO.

Z pohledu uživatele

Vyhledávání záznamů lze realizovat pomocí vyhledávacího okna nebo využít různých faset na téže stránce (např. poskytovatel, jazyk, model zpřístupnění, rok vydání, typ dokumentu aj.). Poté, co systém provede vyhledávání, je uživateli zobrazena příslušná množina metadatových záznamů. Záznamy jsou zobrazeny ve zkrácené podobě a obsahují pouze následující údaje: název příspěvku (vybavený hypertextovým odkazem vedoucím na úplný záznam), jméno autora (popř. autorů), rok publikování a abstrakt. Graficky – formou zámku v pravé části záznamu – je také indikován způsob přístupu.

obrazek 1

Obr. 1 – Vyhledávání v OpenAIRE (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Úplný záznam dokumentu obsahuje základní metadatovou sadu (název, způsob přístupu, autor/autoři, rok vydání, typ jazyka, typ dokumentu, klíčová slova a abstrakt). Dále obsahuje použitou literaturu (angl. References), související data (angl. Related Data) – v případě, že je publikace propojena s určitým souborem dat, a podobné publikace (angl. Similar Publications) – které se vybírají na základě podobnosti. Na levé straně stránky je k dispozici možnost sdílet záznam na sociální síti – Facebooku, Twitteru, Google+, LinkedIn a dalších. Dále je k dispozici možnost vygenerovat bibliografickou citaci v různých formátech (např. BibTeX, Chicago, IEEE, APA, Harvard aj.). Nejdůležitější je položka „Stáhnout z“ (angl. Download from), pod níž je uveden seznam odkazů, jejichž prostřednictvím se dostaneme do primárních repozitářů, kde je možné stáhnout plný text.

obrazek 2

Obr. 2 – Záznam v OpenAIRE (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Portál dále nabízí dílčí služby typu statistik, alertů, personalizovaného uživatelského rozhraní, propojení na sociální sítě a ukládání do vlastního repozitáře Zenodo.

Z pohledu provozovatele repozitáře

Zde je stručný návod jak postupovat, přeje-li si instituce přispívat do OpenAIRE:

 • vytvoření účtu;
 • registrace repozitáře v OpenDOAR;
 • zajištění kompatibility repozitáře – musí být přizpůsoben Pravidlům OpenAIRE (OpenAIRE Guidelines), tato pravidla poskytují institucím orientaci k definování a implementaci jejich místních politik pro správu dat ve shodě s požadavky Evropské komise na otevřený přístup. Pokud ještě repozitář nemá žádný záznam v OpenAIRE, musí vytvořit testovací záznam (na webových stránkách jsou ukázky) podle daných pravidel;
 • testování kompatibility validátorem OpenAIRE – validátor je přístupný na webových stránkách. Pokud validační proces potvrdí shodu, je repozitář automaticky zaregistrován jako přizpůsobený OpenAIRE;
 • administrátor repozitáře obdrží potvrzovací email.

OpenAIRE načítá data z kompatibilních repozitářů pomocí protokolu OAI-PMH (Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting). Data jsou periodicky sklízena, následně indexována a vystavena na portálu, kde je možné vyhledávat je pomocí různých kritérií.

Výzkumní pracovníci dané instituce vkládají svá data pouze do institucionálního repozitáře a ta jsou následně automaticky sklízena a vystavována na OpenAIRE.

Od října 2015 lze vyhledat v OpenAIRE i záznamy z Repozitáře ASEP. V současné době je sklizeno přes 4 500 publikací a sklízí se články, knihy, kapitoly, recenze, konferenční příspěvky, zprávy a patenty, a to pouze ty, které mají připojeny plné texty.

Díky uložení dat do OpenAIRE budou publikace vyhledávány, čteny, používány a citovány širší výzkumnou komunitou.

 


 

[1] CASTELLI, Donatella a Paolo MANGHI. The OpenAIRE Project – Open Access Infrastructure for Research in Europe. Ercim News [online]. January 2010, no. 80 [cit. 2016-04-06]. Dostupný z: http://ercim-news.ercim.eu/en80/es/openaire.

 

 

 

 

Podloucká, Karolina. OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) – infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě. Informace [online]. , č. [cit. 2021-01-16]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/openaire/

Tisknout stránku