Legální aspekty pořádání kulturních akcí

 

Součástí pořádání veřejných akcí může být promítání filmů či uvedení divadel nebo hudebních představení. Pokud takovou akci pořádáte, je nutné splnit jisté závazky vůči autorům děl, ať již hudebních či kinematografických. U všech výše uvedených reprodukcí se postupuje podobným způsobem.

Promítání, divadla, koncerty

U promítání audiovizuálního díla („sestává z řady zaznamenaných spolu souvisejících obrazů, vyvolávajících dojem pohybu, ať již doprovázených zvukem, či nikoli“[1]) je nutné zaplatit licenci distributorovi, který vám zapůjčí kopii díla k promítání. Promítání je také třeba ohlásit Ochrannému svazu autorskému (OSA), který zastupuje tuzemské i zahraniční autory a jejich správce. OSA pak na základě počtu promítání, cen vstupného a množství diváků vypočítá výši poplatku k úhradě. Pokud se rozhodnete promítat filmy častěji a pravidelně každý rok, je nutné se zaregistrovat na Unii filmových distributorů (UFD), kam budete každé čtvrtletí odesílat informace o promítání (počet promítání, počet diváků, vybrané vstupné).

Jak film získat

Vámi vybraný film si najděte na webové stránce Česko-Slovenské filmové databáze. Na kartě filmu naleznete seznam distributorů, kteří vlastní licenční práva pro veřejná vysílání. Následně stačí oslovit distributora s žádostí o zapůjčení kopie filmu, která je zpoplatněna a hradí se distributorovi. Může se stát, že u filmu není distributor uveden; pak je velmi těžké takový film získat a lze předpokládat, že jej v České republice již neseženete.

Film nelze promítat z jakékoliv kopie, např. z DVD nosiče zakoupeného v obchodě. Kopii poskytuje pouze distributor, obvykle vám ji doručí poštou a vy ji po skončení promítání zašlete zpět, záleží na dohodě.

Dále je potřeba vyplnit formulář pro OSA (tzv. ohlášení), a to nejpozději týden před promítáním. Na odkazu výše naleznete také formuláře pro koncerty a reprodukovanou hudbu.

Po skončení akce se podává tzv. dohlášení. To se odesílá prostřednictvím e-mailu s informacemi, zda během akce proběhla nějaká změna (promítal se jiný film, přišel jiný počet návštěvníků, než bylo uvedeno před akcí apod.). Dohlášení se podává do 14 dnů od konání akce a na jeho základě vám pak OSA vystaví fakturu.

Nakonec je třeba jednou za čtvrtletí zaslat na UFD hlášení o proběhlých akcích s promítáním filmů (viz informace o promítání), a to ať už jste promítali, či nikoliv. Hlášení se musí podat nejpozději do 25. dne následujícího měsíce.

Je důležité podotknout, že OSA vybírá autorské odměny i za jiné kolektivní správce (např. DILIA, INTERGRAM atd.) a těm je posléze dle aktuálních sazebníků přerozdělí. Pokud tedy pořádáte i divadelní představení nebo koncert, pak postupujte obdobným způsobem jako u promítání – kontaktujte OSA a sdělte jim seznam skladeb. OSA vás informuje, za která díla je nutné zaplatit poplatek a za která nikoliv.

Odměny se nevybírají za užití děl, jejichž autoři jsou déle než 70 let po smrti. V tomto případě se dle autorského zákona jedná o tzv. volná díla. Dále se neplatí za výtvory tradiční lidové hudby, jejichž autoři nejsou známí, a též za autory nezastupované kolektivními správci.[2]

Pokud se rozhodnete poplatky kolektivním správcům (např. OSA) neplatit, hrozí vám pokuta. Kontroloři se soustředí na veřejné akce s hudbou a obcházejí provozovny. Pokud přijdou na to, že provozovatel či pořadatel nemá uzavřenou licenční smlouvu, dostane možnost uzavřít tuto smlouvu zpětně. Pokud tak neučiní, bude kontrolor vymáhat po provozovateli/pořadateli finanční náhradu.

Veřejná čtení

„Veřejným čtením se rozumí zpřístupňování autorských děl veřejnosti živou četbou literárního díla, jehož účelem není dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu.“[3] Pokud bude knihovna pořádat čtení pro veřejnost, musí si na toto čtení sjednat individuální licenci. K získání licence stačí nahlásit čtení prostřednictvím formuláře, který se nachází na stránkách Národní knihovny, a to do 10 dnů od jeho uskutečnění. Za knihovny hradí poplatky Národní knihovna, která má uzavřenou licenční smlouvu na veřejná čtení.

Zveřejňování fotografií z akcí

V souvislosti s velmi diskutovaným Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (tzv. GDPR) se začaly množit otázky ohledně pořizování fotografií a videozáznamů na veřejných akcích. Na pořizování těchto záznamů myslel před vznikem Nařízení již občanský zákoník, v němž se uvádí, že zachytit podobu člověka je možné jen s jeho svolením.

Při pořádání semináře či školení, kam jsou účastníci přihlášeni jmenovitě, je nutný jejich souhlas se zpracováním fotografií. Pokud se jedná o akce veřejné, např. koncerty, výstavy, promítání filmů, dny otevřených dveří apod., není souhlas požadován, protože se jedná o „užití pro tiskové, rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství“[4].

Nejlepším způsobem je zeptat se konkrétních osob vždy přímo, zda souhlasí s pořízením svých fotografií či nikoliv. Takový souhlas je platný, zároveň však hůře prokazatelný. V případě ústního i písemného souhlasu pak může dojít k situaci, že po zveřejnění fotografie bude zobrazená osoba žádat její stažení. Na to má právo a je třeba tuto žádost respektovat.

Audiovizuální záznam

Kvůli epidemiologické situaci se letos pořádání akcí značně zkomplikovalo a mnohé z nich se přesouvají do virtuálního prostoru. Rozmanitý program knihoven, jako např. přednášky, čtení či rozhovory, tak může být při splnění podmínek divákům zprostředkován alespoň online.

Při pořizování videozáznamu je potřeba řídit se autorským zákonem a získat od autora (např. přednášejícího) příslušná oprávnění. Ta by měla být uvedena ve smlouvě o dílo a smlouvě licenční (viz Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), kterou s přednášejícím uzavíráte. Ve smlouvě je třeba uvést povinnosti obou stran a stanovit odměnu za dílo.

Důležité organizace

  • OSA spravuje autorská práva hudebních skladatelů, textařů, jejich dědiců a hudebních nakladatelů.
  • INTERGRAM zastupuje výkonné umělce a výrobce zvukových a zvukově obrazových záznamů.
  • OOA-S je sdružením autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl.
  • Dilia je divadelní, literární a audiovizuální agentura.
  • OAZA je profesní organizace sdružující na principu dobrovolného členství mistry zvuku – autory.

 


[1]

§ 62 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. autorský zákon

[2]

https://www.osa.cz/ptate-se/ostatni/

[3]

https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7787699

[4]

§ 89 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový)

 

 

 

 

Madarová, Tereza. Legální aspekty pořádání kulturních akcí. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/legalni-aspekty-poradani-kulturnich-akci/

Tisknout stránku