Analýza časopisů vydávaných ústavy AV ČR

 

Ve světě v současné době vychází okolo 100 000 odborných časopisů. 60 % je recenzovaných. V České republice vychází 579 odborných časopisů a 451 je recenzovaných. Ústavy AV ČR vydávají 72 časopisů., pokrývají tak 12 % ze všech odborných českých časopisů.

 

O akademických časopisech

Historie

V roce 2013 je vydáváno ústavy AV ČR 72 časopisů:

 • 1. vědní oblast (neživá příroda) – 13 časopisů
 • 2. vědní oblast (živá příroda) – 9 časopisů
 • 3. vědní oblast (humanitní a společenské vědy) – 50 časopisů

6 časopisů vychází nepřetržitě pod stejným názvem od 19. století:

 • 1853 Živa
 • 1861 Právník
 • 1874 Listy filologické
 • 1892 Český lid
 • 1895 Český časopis historický
 • 1898 Slovanský přehled

2 časopisy mají kořeny také v 19. století, ale v průběhu vydávání změnily svůj název:

 • 1854 (1914) Památky archeologické
 • 1872 (1991) Mathematica Bohemica

71 časopisů vychází v tištěné podobě a 16 časopisů má elektronickou verzi (tzn., že jim bylo přiděleno e-ISSN). 1 časopis vychází pouze v elektronické podobě.

20 časopisů přestalo vycházet v posledních 20 letech.

Od roku 1990 začalo vycházet 33 časopisů, z nich 18 navázalo na předcházející titul a 15 časopisů je nových.

Spolupráce

13 časopisů je vydáváno ústavy AV ČR ve spolupráci s jinými vědeckými institucemi nebo vysokými školami.

 

Akademické časopisy a zdroje pro hodnocení kvality vědecké práce

Pro hodnocení výsledků vědecké práce je důležité na prvním místě publikování v časopisech zařazených do databáze WOS. Nejvíce bodů získávají články v časopisech s co největším impakt faktorem. Pak následuje zařazení do databáze Scopus a seznamy ERIH pro společenskovědní a humanitní časopisy. Pro hodnocení úrovně časopisů, které se nenacházejí ani v jednom z uvedených zdrojů, je nezbytností zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. a jak tedy dopadly časopisy vydávané ústavy AV ČR?

 • 29 titulů je ve WOS (39 %)
 • 40 titulů je ve Scopus (54 %)
 • (ve WOS i Scopus 29 titulů)
 • 10 titulů je indexováno ve WOS, ale dosud není v JCR (14 %)
 • 26 titulů je v ERIH (35 %) – 10 pouze ERIH
 • 16 titulů je v Seznamu recenzovaných periodik (67 % z nezařazených ve WOS, Scopus a ERIH)

 

Akademické časopisy ve světových bibliografických a citačních databázích – WOS, JCR a Scopus

Polovina akademických časopisů 29 titulů je indexována v nejdůležitější světové bibliografické a citační databázi Web of Science. V databázi Scopus je zařazeno 40 titulů. Z nich jsou to všechny, které jsou ve WOS a 11 dalších. Počtem záznamů je však na prvním místě WOS – 66 590 záznamů oproti Scopus – 32 712. Je to dáno retrospektivou jednotlivých titulů a tím, že Scopus je databáze relativně mladá. Poprvé jsme o ní slyšeli na konferenci Inforum v roce 2004. 11 časopisů je zpracováváno ve WOS, ale nemají dosud přidělený impakt faktor a neobjevují se tedy v Journals Citation Reports.

NázevScopusWOSJCR 2011
Physiological ResearchScopusWOSJCR 2011
Biologia PlantarumScopusWOSJCR 2011
Folia parasitologicaScopusWOSJCR 2011
Folia geobotanicaScopusWOSJCR 2011
Studia geophysica et geodaeticaScopusWOSJCR 2011
Journal of geosciencesScopusWOSJCR 2011
PhotosyntheticaScopusWOSJCR 2011
Folia microbiologicaScopusWOSJCR 2011
European Journal of EntomologyScopusWOSJCR 2011
Folia zoologicaScopusWOSJCR 2011
Neural Network WorldScopusWOSJCR 2011
KybernetikaScopusWOSJCR 2011
Acta geodynamica et geomaterialiaScopusWOSJCR 2011
Applications of MathematicsScopusWOSJCR 2011
Sociologický časopis – Czech sociological reviewScopusWOSJCR 2011
Český lidScopusWOSJCR 2011
Ceramics-SilikátyScopusWOSJCR 2011
Czechoslovak Mathematical JournalScopusWOSJCR 2011
Československá psychologieScopusWOSJCR 2011
Linguistica PragensiaScopusWOSJCR 2011
ByzantinoslavicaScopusWOS
EstetikaScopusWOS
Česká literaturaScopusWOS
Filosofický časopisScopusWOS
Hudební vědaScopusWOS
Listy filologickéScopusWOS
Slovo a slovesnostScopusWOS
Archiv orientálníScopusWOS
Památky archeologickéScopusWOS
UměníScopusWOS
ChemPlusChemScopusWOS
Acta ComenianaScopus
Germanoslavica – Zeitschrift für slawische StudienScopus
Historická demografieScopus
Slovanský přehledScopus
Slavia – časopis pro slovanskou filologiiScopus
Acta technica CSAVScopus
Archeologické rozhledyScopus
Eirene – Studia Graeca et LatinaScopus
Mathematica BohemicaScopus
Moravian Geographical ReportsScopus

V přiložené tabulce je uveden seznam časopisů včetně pokrytí v jednotlivých databázích.

Od roku 2007 je časopisům v JCR přidělován také pětiletý impakt faktor:

Biologia Plantarum1,787
Folia geobotanica1,776
Folia parasitologova1,679
Physiological Research1,626
Photosynthetica1,283
European Journal of Entomology1,118
Collection of Czechoslovak Chemical Communications0,996
Folia microbiologica0,930
Studia geophysica et geodaetica0,852
Folia zoologica0,719
Neural Network World0,504
Kybernetika0,473
Ceramics-Silikáty0,430
Sociologický časopis – Czech sociological review0,449
Czechoslovak Mathematical Journal0,288
Československá psychologie0,111

Na vybraných titulech jsme sledovali pohyb impakt faktoru v letech 2006–2010. Nedochází zde k výrazným změnám. Hodnoty impakt faktoru se pohybují okolo své osy s malými výkyvy.

IF-2006-2010

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.)

 

Akademické časopis a ERIH

Pro časopisy z oblasti humanitních a společenských věd je důležité zařazení do seznamu ERIH – The European Reference Index for the Humanities. Je jim přidělena kategorie INT1, INT2 nebo NAT. Z celkového počtu 26 jsou 4 časopisy zařazeny do nejvyšší kategorie INT1, 8 časopisů do kategorie INT2 a 15 časopisů do kategorie NAT. 5 časopisů ztratilo své zařazení od roku 2007, 4 v jedné předmětové kategorii, ve druhé zůstaly. 20 časopisů je současně zařazeno ve Scopus, 13 je ve WOS. 10 časopisů je zařazeno pouze do seznamů ERIH.

 

Akademické časopisy a Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

K hodnocení vydávaných časopisů v ČR může sloužit ještě jejich zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. Byl poprvé zveřejněn v roce 2008 na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Aktualizován byl v letech 2009 a 2010. V současné době se připravuje aktualizace 2013. Je určen pro časopisy vydávané v ČR, které nejsou zařazené ani do jedné z předcházejících databází, a obsahuje nyní 554 titulů.

Z akademických časopisů se zde nachází 49 časopisů, z nichž však některé již jsou součástí světových databází. Pro 16 z nich je to dosud jediná kvalifikace.

 

Akademické časopisy a plnotextové databáze a DOAJ

Předmětem našeho zájmu bylo také zpřístupnění plných textů v plnotextových databázích licencovaných v KNAV prostřednictvím Portálu elektronických časopisů a knih KNAV. Některé časopisy mají volně přístupné plné texty, ale nejsou uvedeny v DOAJ a vzhledem k tomu, že zde dochází k průběžným změnám, nezjišťovali jsme je.

Proquest11
EBSCO8
SpringerLink7
DOAJ4
JSTOR1

 

Závěr

Ze všech 72 aktuálně vydávaných časopisů je 66 zařazeno nejméně do jednoho z těchto důležitých zdrojů – 29 zařazeno do WOS a Scopus, 11 pouze Scopus, 10 pouze ERIH a 16 pouze Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů.

Scopus40(11 pouze Scopus)
WOS29
ERIH26(10 pouze ERIH)
Seznam49(16 pouze Seznam)

Použité zdroje

 

Burešová, Iva; Laiblová Kadlecová, Ivana; Tomanová, Hana. Analýza časopisů vydávaných ústavy AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2019-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/analyza-casopisu-vydavanych-ustavy-av-cr/

Tisknout stránku