Analýza časopisů vydávaných ústavy AV ČR

 

Ve světě v současné době vychází okolo 100 000 odborných časopisů. 60 % je recenzovaných. V České republice vychází 579 odborných časopisů a 451 je recenzovaných. Ústavy AV ČR vydávají 72 časopisů., pokrývají tak 12 % ze všech odborných českých časopisů.

 

O akademických časopisech

Historie

V roce 2013 je vydáváno ústavy AV ČR 72 časopisů:

 • 1. vědní oblast (neživá příroda) – 13 časopisů
 • 2. vědní oblast (živá příroda) – 9 časopisů
 • 3. vědní oblast (humanitní a společenské vědy) – 50 časopisů

6 časopisů vychází nepřetržitě pod stejným názvem od 19. století:

 • 1853 Živa
 • 1861 Právník
 • 1874 Listy filologické
 • 1892 Český lid
 • 1895 Český časopis historický
 • 1898 Slovanský přehled

2 časopisy mají kořeny také v 19. století, ale v průběhu vydávání změnily svůj název:

 • 1854 (1914) Památky archeologické
 • 1872 (1991) Mathematica Bohemica

71 časopisů vychází v tištěné podobě a 16 časopisů má elektronickou verzi (tzn., že jim bylo přiděleno e-ISSN). 1 časopis vychází pouze v elektronické podobě.

20 časopisů přestalo vycházet v posledních 20 letech.

Od roku 1990 začalo vycházet 33 časopisů, z nich 18 navázalo na předcházející titul a 15 časopisů je nových.

Spolupráce

13 časopisů je vydáváno ústavy AV ČR ve spolupráci s jinými vědeckými institucemi nebo vysokými školami.

 

Akademické časopisy a zdroje pro hodnocení kvality vědecké práce

Pro hodnocení výsledků vědecké práce je důležité na prvním místě publikování v časopisech zařazených do databáze WOS. Nejvíce bodů získávají články v časopisech s co největším impakt faktorem. Pak následuje zařazení do databáze Scopus a seznamy ERIH pro společenskovědní a humanitní časopisy. Pro hodnocení úrovně časopisů, které se nenacházejí ani v jednom z uvedených zdrojů, je nezbytností zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. a jak tedy dopadly časopisy vydávané ústavy AV ČR?

 • 29 titulů je ve WOS (39 %)
 • 40 titulů je ve Scopus (54 %)
 • (ve WOS i Scopus 29 titulů)
 • 10 titulů je indexováno ve WOS, ale dosud není v JCR (14 %)
 • 26 titulů je v ERIH (35 %) – 10 pouze ERIH
 • 16 titulů je v Seznamu recenzovaných periodik (67 % z nezařazených ve WOS, Scopus a ERIH)

 

Akademické časopisy ve světových bibliografických a citačních databázích – WOS, JCR a Scopus

Polovina akademických časopisů 29 titulů je indexována v nejdůležitější světové bibliografické a citační databázi Web of Science. V databázi Scopus je zařazeno 40 titulů. Z nich jsou to všechny, které jsou ve WOS a 11 dalších. Počtem záznamů je však na prvním místě WOS – 66 590 záznamů oproti Scopus – 32 712. Je to dáno retrospektivou jednotlivých titulů a tím, že Scopus je databáze relativně mladá. Poprvé jsme o ní slyšeli na konferenci Inforum v roce 2004. 11 časopisů je zpracováváno ve WOS, ale nemají dosud přidělený impakt faktor a neobjevují se tedy v Journals Citation Reports.

Název Scopus WOS JCR 2011
Physiological Research Scopus WOS JCR 2011
Biologia Plantarum Scopus WOS JCR 2011
Folia parasitologica Scopus WOS JCR 2011
Folia geobotanica Scopus WOS JCR 2011
Studia geophysica et geodaetica Scopus WOS JCR 2011
Journal of geosciences Scopus WOS JCR 2011
Photosynthetica Scopus WOS JCR 2011
Folia microbiologica Scopus WOS JCR 2011
European Journal of Entomology Scopus WOS JCR 2011
Folia zoologica Scopus WOS JCR 2011
Neural Network World Scopus WOS JCR 2011
Kybernetika Scopus WOS JCR 2011
Acta geodynamica et geomaterialia Scopus WOS JCR 2011
Applications of Mathematics Scopus WOS JCR 2011
Sociologický časopis – Czech sociological review Scopus WOS JCR 2011
Český lid Scopus WOS JCR 2011
Ceramics-Silikáty Scopus WOS JCR 2011
Czechoslovak Mathematical Journal Scopus WOS JCR 2011
Československá psychologie Scopus WOS JCR 2011
Linguistica Pragensia Scopus WOS JCR 2011
Byzantinoslavica Scopus WOS
Estetika Scopus WOS
Česká literatura Scopus WOS
Filosofický časopis Scopus WOS
Hudební věda Scopus WOS
Listy filologické Scopus WOS
Slovo a slovesnost Scopus WOS
Archiv orientální Scopus WOS
Památky archeologické Scopus WOS
Umění Scopus WOS
ChemPlusChem Scopus WOS
Acta Comeniana Scopus
Germanoslavica – Zeitschrift für slawische Studien Scopus
Historická demografie Scopus
Slovanský přehled Scopus
Slavia – časopis pro slovanskou filologii Scopus
Acta technica CSAV Scopus
Archeologické rozhledy Scopus
Eirene – Studia Graeca et Latina Scopus
Mathematica Bohemica Scopus
Moravian Geographical Reports Scopus

V přiložené tabulce je uveden seznam časopisů včetně pokrytí v jednotlivých databázích.

Od roku 2007 je časopisům v JCR přidělován také pětiletý impakt faktor:

Biologia Plantarum 1,787
Folia geobotanica 1,776
Folia parasitologova 1,679
Physiological Research 1,626
Photosynthetica 1,283
European Journal of Entomology 1,118
Collection of Czechoslovak Chemical Communications 0,996
Folia microbiologica 0,930
Studia geophysica et geodaetica 0,852
Folia zoologica 0,719
Neural Network World 0,504
Kybernetika 0,473
Ceramics-Silikáty 0,430
Sociologický časopis – Czech sociological review 0,449
Czechoslovak Mathematical Journal 0,288
Československá psychologie 0,111

Na vybraných titulech jsme sledovali pohyb impakt faktoru v letech 2006–2010. Nedochází zde k výrazným změnám. Hodnoty impakt faktoru se pohybují okolo své osy s malými výkyvy.

IF-2006-2010

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte.)

 

Akademické časopis a ERIH

Pro časopisy z oblasti humanitních a společenských věd je důležité zařazení do seznamu ERIH – The European Reference Index for the Humanities. Je jim přidělena kategorie INT1, INT2 nebo NAT. Z celkového počtu 26 jsou 4 časopisy zařazeny do nejvyšší kategorie INT1, 8 časopisů do kategorie INT2 a 15 časopisů do kategorie NAT. 5 časopisů ztratilo své zařazení od roku 2007, 4 v jedné předmětové kategorii, ve druhé zůstaly. 20 časopisů je současně zařazeno ve Scopus, 13 je ve WOS. 10 časopisů je zařazeno pouze do seznamů ERIH.

 

Akademické časopisy a Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů (periodik) vydávaných v České republice

K hodnocení vydávaných časopisů v ČR může sloužit ještě jejich zařazení do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik. Byl poprvé zveřejněn v roce 2008 na stránkách Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Aktualizován byl v letech 2009 a 2010. V současné době se připravuje aktualizace 2013. Je určen pro časopisy vydávané v ČR, které nejsou zařazené ani do jedné z předcházejících databází, a obsahuje nyní 554 titulů.

Z akademických časopisů se zde nachází 49 časopisů, z nichž však některé již jsou součástí světových databází. Pro 16 z nich je to dosud jediná kvalifikace.

 

Akademické časopisy a plnotextové databáze a DOAJ

Předmětem našeho zájmu bylo také zpřístupnění plných textů v plnotextových databázích licencovaných v KNAV prostřednictvím Portálu elektronických časopisů a knih KNAV. Některé časopisy mají volně přístupné plné texty, ale nejsou uvedeny v DOAJ a vzhledem k tomu, že zde dochází k průběžným změnám, nezjišťovali jsme je.

Proquest 11
EBSCO 8
SpringerLink 7
DOAJ 4
JSTOR 1

 

Závěr

Ze všech 72 aktuálně vydávaných časopisů je 66 zařazeno nejméně do jednoho z těchto důležitých zdrojů – 29 zařazeno do WOS a Scopus, 11 pouze Scopus, 10 pouze ERIH a 16 pouze Seznam recenzovaných neimpaktovaných časopisů.

Scopus 40 (11 pouze Scopus)
WOS 29
ERIH 26 (10 pouze ERIH)
Seznam 49 (16 pouze Seznam)

Použité zdroje

 

Burešová, Iva; Laiblová Kadlecová, Ivana; Tomanová, Hana. Analýza časopisů vydávaných ústavy AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-09-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/analyza-casopisu-vydavanych-ustavy-av-cr/

Tisknout stránku