XIV. KOSMONAUTIKA

C. Pohonné systémy, nosné prostředky, kosmodromy

14C001 - raketový motor = rocket engine; rocket motor
reaktivní pohonný systém, nevyužívající k pohonu látek z okolního prostředí
14C002 - kapalinový raketový motor; raketový motor na kapalné pohonné látky = liquid rocket engine
raketový motor využívající k pohonu chemické reakce jedné nebo více kapalných látek
14C003 - raketový motor s uzavřeným cyklem = rocket engine with closed cycle
kapalinový raketový motor s dodatečným spalováním plynů z turbočerpadlového agregátu
14C004 - raketový motor s otevřeným cyklem = rocket engine with open cycle
kapalinový raketový motor bez dodatečného spalování plynů z turbočerpadlového agregátu
14C005 - raketový motor s přetlakovou dodávkou pohonných látek = pressure-feed rocket engine
kapalinový raketový motor s dodávkou pohonných látek do spalovací komory přetlakem plynu v nádržích s pohonnými látkami
14C006 - raketový motor s turbočerpadlovou dodávkou pohonných látek = turbopump-feed rocket engine
kapalinový raketový motor s dodávkou pohonných látek do spalovací komory turbočerpadly
14C007 - spalovací komora = combustion chamber
část raketového motoru, v níž probíhá chemický proces (hoření) pohonných látek
14C008 - turbočerpadlo; turbočerpadlový agregát = turbopump
část raketového motoru sloužící k čerpání pohonných látek z nádrží do spalovací komory
14C009 - vstřikovací hlava = injector head
část spalovací komory, sloužící k rozprášení a míšení pohonných látek vstupujících do spalovací komory
14C010 - zážehový systém = ignition system
část raketového motoru, sloužící k zážehu pohonných látek ve spalovací komoře
14C011 - zážehová slož = igniter propellant
náplň pyrotechnického zařízení sloužícího jako zážehový systém
14C012 - hrdlo trysky = nozzle throat
nejužší průřez mezi spalovací komorou a expanzní tryskou raketového motoru
14C013 - (expanzní) tryska = (expansion) nozzle
část raketového motoru připojená ke spalovací komoře, v níž probíhá proces adiabatické expanze spalných plynů
14C014 - regenerativně chlazená tryska = regeneratively cooled nozzle
expanzní tryska s dvojitými stěnami, jimiž proudí pohonné látky ochlazující stěny trysky
14C015 - radiačně chlazená tryska = radiatively cooled nozzle
expanzní tryska, u níž je teplota jejích stěn řízena vyzařováním tepla do okolí
14C016 - ablativně chlazená tryska = ablatively cooled nozzle
expanzní tryska, u niž je teplota jejích stěn řízena procesem ablace materiálu pokrývajícího její vnitřní povrch
14C017 - systém řízení velikosti tahu = thrust throttling system
systém, jímž je upravována velikost tahu raketového motoru, obvykle řízením množství dodávaných pohonných látek (u kapalinovým raketových motorů) nebo tvarem zrna tuhé pohonné látky
14C018 - systém řízení vektoru tahu = thrust vector control system
systém, jímž je řízen směr tahu motoru vzhledem k souřadnému systému nosné rakety nebo kosmického objektu
14C019 - vychylování motoru = engine gimbal
systém řízení vektoru tahu využívající vychylování motoru (nebo jeho expanzní trysky)
14C020 - raketový motor na tuhé pohonné látky = solid rocket enegine
raketový motor využívající k pohonu chemické reakce jedné nebo více tuhých látek
14C021 - hybridní raketový motor; raketový motor na hybridní pohonné látky = hybrid rocket engine
raketový motor využívající k pohonu chemické reakce jedné nebo více kapalných a tuhých látek
14C022 - iontový motor = ion engine
raketový motor využívající k pohonu iontů urychlených elektrostatickým polem
14C023 - plazmový motor; elektromagnetodynamický motor = plasma engine; magnetohydrodynamic engine; MHD engine
raketový motor využívající k pohonu plazmatu urychleného elektromagnetickým polem
14C024 - elektrotermální motor = electrothemal engine
raketový motor využívající k pohonu pracovní látky zahřáté na vysokou teplotu elektrickým proudem
14C025 - obloukový elektrotermální motor = arc electrothermal engine
raketový motor využívající k pohonu pracovní látky zahřáté na vysokou teplotu v elektrickém oblouku
14C026 - nukleární raketový motor; (nespr. atomový motor) = nuclear rocket engine
raketový motor využívající k pohonu pracovní látky zahřáté na vysokou teplotu v nukleárním reaktoru
14C027 - fotonový pohonný systém = photon engine; photon propulsion system
pohonný systém využívající reaktivní síly vyzářených kvant elektromagnetického záření
14C028 - fotonová raketa = photon rocket
raketa využívající fotonového pohonného systému
14C029 - sluneční plachta = solar sail
zařízení využívající k pohonu a/nebo manévrování tlaku záření Slunce
14C030 - sluneční plachetnice = solar sail spacecraft
kosmické těleso využívající k pohonu a/nebo manévrování tlaku záření Slunce
14C031 - kapalné pohonná látka; KPL; (nespr. kapalná pohonná hmota; KPH) = liquid propellant
kapalné látky, jejichž chemickou reakcí (obvykle hořením) vzniká tepelná energie, využitelná v kapalinovém raketovém motoru
14C032 - kryogenní pohonná látka = cryogenic propellant
kapalné pohonné látky, u nichž nejméně jedna složka je zkapalněným plynem
14C033 - skladovatelná pohonná látka = storable propellant
kapalné pohonné látky, které je možno za normální teploty dlouhodobě skladovat
14C034 - monergol; jednosložková pohonná látka = monergol; monopropellant
kapalná pohonná látka tvořená jedinou složkou; energie se uvolňuje jejím exotermním rozkladem
14C035 - diergol; dvojsložková pohonná látka = diergol; dipropellant
kapalná pohonná látka tvořená dvěma složkami spolu exotermně reagujícími; jednou je obvykle okysličovadlo, druhou palivo
14C036 - hypergol; hypergolická pohonná látka = hypergol; hypergolic propellant
kapalná pohonná látka tvořená dvěma nebo více složkami, které se po smíšení samovzněcují
14C037 - (chemické) palivo = (chemical) fuel
jedna složka vícesložkové pohonné látky; její exotermní reakcí s okysličovadlem (hořením) se uvolňuje energie potřebná k pohonu
14C038 - kapalné palivo = liquid fuel
jedna složka vícesložkové kapalné pohonné látky
14C039 - raketový petrolej; (nespr. kerosin) = kerosine
kapalné palivo na bázi výševroucích frakcí ropy
14C040 - kapalný vodík; (nespr. tekutý vodík) = liquid hydrogen; LH2
kryogenní kapalné palivo, zkapalněný plynný vodík H2
14C041 - hydrazin = hydrazine
kapalné palivo N2H4; používán i jako monergol
14C042 - monomethylhydrazin = monomethylhydrazine; MMH
kapalné palivo CH3NH.NH2
14C043 - asymetrický dimethylhydrazin = unsymmetrical dimethylhydrazine; UDMH
kapalné palivo (CH3)2N.NH2
14C044 - aerozin = aerozine
kapalné palivo, směs 50 % hydrazinu a 50 % asym. dimethylhydrazinu
14C045 - okysličovadlo = oxidizer
jedna složka vícesložkové pohonné látky; její exotermní reakcí s palivem (hořením) se uvolňuje energie potřebná k pohonu
14C046 - kapalné okysličovadlo = liquid oxidizer
jedna složka vícesložkové kapalné pohonné látky
14C047 - kapalný kyslík; (nespr. tekutý kyslík) = liquid oxygen; LOX
kapalné kryogenní okysličovadlo, zkapalněný plynný kyslík O2
14C048 - oxid dusičitý; (nespr. tetroxid dusíku; kysličník dusičitý) = nitrogen tetroxide
kapalné okysličovadlo N2O4
14C049 - kyselina dusičná = nitric acid
kapalné okysličovadlo, vysokoprocentní kyselina dusičná HNO3
14C050 - dýmavá kyselina dusičná = fuming nitric acid; FNA; RFNA
kapalné okysličovadlo, vysokoprocentní kyselina dusičná s vysokým obsahem rozpuštěných oxidů dusíku
14C051 - peroxid vodíku = hydrogen peroxide
kapalné okysličovadlo, vysokoprocentní vodný roztok peroxidu vodíku H2O2; používán i jako monergol
14C052 - tuhá pohonná látka; TPL; (nespr. tuhé pohonné hmoty; TPH) = solid propellant
tuhé látky, jejichž chemickou reakcí (obvykle hořením) vzniká tepelná energie, využitelná v raketovém motoru na tuhá paliva
14C053 - homogenní tuhá pohonná látka = homogenous solid propellant
tuhé pohonné látky, tvořené tuhým homogenním roztokem jednotlivých složek paliva
14C054 - nitroglycerinový bezdýmný prach = nitroglycerin powder
homogenní tuhá pohonná látka na bázi nitrocelulózy a trinitrátu glycerinu (nitroglycerinu)
14C055 - diglykolový bezdýmný prach = diglycol powder
homogenní tuhá pohonná látka na bázi nitrocelulózy a dinitrátu diglykolu
14C056 - heterogenní tuhé pohonné látky = heterogenous solid propellant
tuhé pohonné látky, tvořené tuhou heterogenní směsí jednotlivých složek paliva
14C057 - pojivo = binder
jedna složka heterogenní tuhé pohonné látky, zajišťující její potřebné mechanické vlastnosti (pevnost, pružnost ap.)
14C058 - tuhé palivo = solid fuel
jedna složka tuhé pohonné látky
14C059 - polymer = polymer
makromolekulární látka tvořená jednou pravidelně se opakující stavební jednotkou; používána v pevných pohonných látkách jako palivo a/nebo pojivo
14C060 - kopolymer = copolymer
makromolekulární látka tvořená více různými pravidelně nebo nepravidelně se opakujícími stavebními jednotkami; používána v pevných pohonných látkách jako palivo a/nebo pojivo
14C061 - práškový hliník = powdered aluminium
tuhé palivo v heterogenních tuhých pohonných látkách
14C062 - pevné okysličovadlo = solid oxidizer
jedna složka tuhé pohonné látky
14C063 - chloristan amonný; (nespr. amoniumperchlorát) = ammonium perchlorate
tuhé okysličovadlo NH4ClO4
14C064 - dusičnan amonný; (nespr. amoniumnitrát) = ammonium nitrate
tuhé okysličovadlo NH4NO3
14C065 - zrno (pohonné látky) = propellant grain; propellant charge
vhodně tvarovaný blok tuhé pohonné látky
14C066 - panceřování zrna (pohonné látky) = propellant liner; flame inhibitor
pokrytí nehořlavým materiálem té části povrchu zrna pohonné látky, na němž nesmí docházet k jeho hoření, a/nebo izolace zrna od stěn spalovací komory
14C067 - hybridní pohonné látky = hybrid propellant
látky, jejichž chemickou reakcí (obvykle hořením) vzniká tepelná energie, využitelná v hybridním raketovém motoru; některé složky jsou v pevném skupenství (obvykle palivo a případně pojivo), jiné v kapalném skupenství (obvykle okysličovadlo)
14C068 - spouštění raketového motoru = rocket motor ignition sequence
sled jednotlivých kroků v průběhu uvádění raketového motoru do chodu
14C069 - zážeh (raketového motoru) = rocket engine ignition
iniciování chemické reakce ve spalovací komoře raketového motoru; jeden z důležitých kroků spouštění raketového motoru
14C070 - náběh tahu (raketového motoru) = thrust buildup
proces postupného zvyšování tahu raketového motoru v procesu jeho spouštění od okamžiku zážehu do stavu ustáleného tahu
14C071 - restart (raketového motoru) = rocket engine restart
opětovné spuštění raketového motoru
14C072 - pracovní látka = working medium
látka, používaná v motorech založených na fyzikálním (nechemickém) ohřevu nebo urychlení (iontový, magnetohydrodynamický, elektrotermální, obloukový, nukleární motor)
14C073 - tah = thrust
výsledná reaktivní síla vyvíjená raketovým motorem, F=Isp.dm/dt
14C074 - poměrný tah = specific thrust
poměr tahu a vlastní hmotnosti raketového motoru, Fsp=F/mmotor
14C075 - sekundová spotřeba pohonných látek = propellant consumption rate
množství pohonných látek spotřebovaných raketovým motorem za jednotku času
14C076 - sekundová spotřeba paliva = propellant consumption rate
množství paliva spotřebovaného raketovým motorem za jednotku času
14C077 - sekundová spotřeba okysličovadla = oxidizer consumption rate
množství okysličovadla spotřebovaného raketovým motorem za jednotku času
14C078 - měrný impuls; (nespr. specifický impuls) = specific impulse
veličina, udávající účinnost pohonné látky v konkrétním raketovém motoru; definována jako tah F vyvíjený na jednotku sekundové spotřeby pohonných látek dm/dt, Isp=F/(dm/dt)
14C079 - směšovací poměr = mixing ratio
poměr sekundové spotřeby paliva k sekundové spotřebě okysličovadla
14C080 - výtoková rychlost = exhaust velocity
skutečná rychlost proudu plynu (případně částic) protékajícího výstupním průřezem trysky raketového motoru
14C081 - efektivní výtoková rychlost = effective exhaust velocity
teoretická rychlost proudu plynu (případně částic) protékajícího výstupním průřezem trysky za předpokladu, že tlak tohoto plynu se na výstupním průřezu právě rovná tlaku okolního prostředí; číselně rovna měrnému impulsu, vef=Isp
14C082 - hmotnostní poměr (rakety); rychlostní číslo, Ciolkovského číslo = mass fraction
poměr počáteční hmotnosti mp a konečné hmotnosti mk rakety, C=mp/mk=(mk+mpl)/mk=mp/(mp-mpl); mpl je hmotnost spotřebovaných pohonných látek
14C083 - Ciolkovského rovnice = rocket equation; Ciolkovsky equation
vztah pro výpočet charakteristické rychlosti rakety, vchar=Isp.ln(C)
14C084 - charakteristická rychlost (rakety) = characteristic velocity (of rocket)
rychlost, kterou by raketa dosáhla v prostředí bez působení gravitačních sil, aerodynamického odporu a jiných rušivých vlivů
14C085 - raketa = missile, rocket
dopravní prostředek, obvykle bezkřídlý, využívající k pohonu raketového motoru
14C086 - sondážní raketa = sounding rocket
raketa vybavená přístroji pro průzkum vyšších vrstev atmosféry
14C087 - balistická raketa = ballistic missile
vojenská raketa, dopravující užitečné zatížení (obvykle nálož) mezi dvěma body zemského povrchu
14C088 - taktická balistická raketa = tactical ballistic missile; short-range ballistic missile
vojenská raketa, dopravující užitečné zatížení (obvykle nálož) v rámci válčiště; dolet nepřesahuje několik set kilometrů
14C089 - balistická raketa středního doletu = intermediate range ballistic missile; IRBM
vojenská raketa, dopravující užitečné zatížení (obvykle nálož) v rámci kontinentu; dolet nepřesahuje 5000 kilometrů
14C090 - mezikontinentální balistická raketa = long-range ballistic missile; intercontinental ballistic missile; ICBM
vojenská raketa, dopravující užitečné zatížení (obvykle nálož) mezi kontinenty; dolet přesahuje 5000 kilometrů
14C091 - globální raketa = global missile
vojenská raketa, dopravující užitečné zatížení (obvykle nálož) mezi libovolnými body zemského povrchu
14C092 - nosná raketa; nosič = launch rocket; launch vehicle; launcher
raketa, určená k dopravě kosmických objektů (užitečného zatížení) do vesmíru
14C093 - jednostupňová nosná raketa = single stage rocket; SSTO
raketa, určená k dopravě kosmických objektů (užitečného zatížení) do vesmíru a tvořená jediným raketovým stupněm
14C094 - vícestupňová nosná raketa = multistage launch rocket; multistage launcher
raketa, určená k dopravě kosmických objektů (užitečného zatížení) do vesmíru a tvořená více raketovými stupni
14C095 - mnohonásobně použitelný nosný prostředek = reusable launch vehicle
dopravní prostředek, určený k dopravě kosmických objektů (užitečného zatížení) do vesmíru, který se po splnění úkolu vrátí na Zemi a může být znovu použit
14C096 - kosmický raketoplán = space shuttle; space rocketplane
okřídlený mnohonásobně použitelný dopravní prostředek vybavený raketovými motory, umožňujícími jeho vzlet ze Země a případné manévrování v kosmickém prostoru, určený k dopravě kosmických objektů (užitečného zatížení) do vesmíru; nosné plochy umožňují klouzavý nebo motorový let v atmosféře
14C097 - (raketový) stupeň = (rocket) stage
konstrukční prvek rakety, tvořený raketovým motorem, případně nádržemi pohonných látek a dalším technickým vybavením; po skončení činnosti se obvykle odděluje od zbytku rakety
14C098 - urychlovací stupeň = kick stage
raketový stupeň udělující užitečnému zatížení (družici, sondě) dodatečnou rychlost
14C099 - perigeový urychlovací stupeň = perigeum kick stage
raketový stupeň udělující užitečnému zatížení (družici, sondě) dodatečnou rychlost v perigeu dráhy
14C100 - apogeový urychlovací stupeň = apogeum kick stage
raketový stupeň udělující užitečnému zatížení (družici, sondě) dodatečnou rychlost v apogeu dráhy
14C101 - únikový stupeň = escape stage
raketový stupeň udělující užitečnému zatížení (sondě) dodatečnou rychlost pro dosažení únikové rychlosti
14C102 - brzdicí stupeň = landing stage
raketový stupeň snižující rychlost užitečného zatížení (družice, sondy, kosmické lodi) pro zajištění měkkého přistání
14C103 - brzdicí motor = landing engine
raketový motor brzdicího stupně
14C104 - vzletový stupeň; (nespr. booster) = launching stage; lift-off stage, booster
raketový stupeň zajišťující vzlet užitečného zatížení (družice, sondy, kosmické lodi) z povrchu přirozeného nebeského tělesa (planety, měsíce), případně první nebo pomocný stupeň uváděný do chodu v okamžiku vzletu (nosné) rakety
14C105 - vzletový motor = launching engine
raketový motor vzletového stupně
14C106 - motor měkkého přistání = soft landing engine
raketový motor dodatečně snižující rychlost užitečného zatížení (družice, sondy, kosmické lodi) v samotném závěru měkkého přistání
14C107 - sestupový stupeň = deorbit stage
raketový stupeň zajišťující přechod užitečného zatížení (družice, sondy, kosmické lodi) na sestupnou dráhu
14C108 - sestupový motor = deorbit engine
raketový motor sestupového stupně
14C109 - rozběhový motor = ullage engine; ullage motor
pomocný raketový motor udělující raketovému stupni pohybujícímu se setrvačností malé zrychlení, potřebné k usazení kapalných pohonných látek na dno nádrží před spuštěním hlavního motoru (motorů) stupně
14C110 - oddělovací motor = separation motor; separation engine
pomocný raketový motor zajišťující oddělení a vzdálení jednotlivých stupňů rakety, nebo posledního stupně rakety a užitečného zatížení (družice, sondy, kosmické lodi)
14C111 - nádrž okysličovadla = oxidizer tank
část konstrukce raketového stupně určená pro skladování okysličovadla
14C112 - nádrž paliva; palivová nádrž = fuel tank
část konstrukce raketového stupně určená pro skladování paliva
14C113 - mezistupňová konstrukce = interstage structure
část konstrukce rakety, spojující dva sousední raketové stupně
14C114 - aerodynamický kryt = aerodynamic shroud
část konstrukce rakety, chránící užitečné zatížení před vlivy aerodynamických sil a aerodynamického ohřevu během průletu hustými vrstvami atmosféry
14C115 - kosmodrom = cosmodrome; space port
soubor pozemních zařízení sloužících k přípravě kosmických těles a nosných raket k vzletu do vesmíru
14C116 - řídicí středisko letu = mission control centre
pozemní pracoviště zabezpečující let kosmického tělesa vesmírem
14C117 - řídicí středisko vzletu = launch control centre
pozemní pracoviště zabezpečující vzlet nosné rakety, její aktivní let a navedení kosmického tělesa (užitečného zatížení) na výslednou dráhu
14C118 - vzletový komplex = launch complex
funkční část kosmodromu, na níž probíhá příprava jedné nebo více nosných raket obvykle stejného typu ke vzletu, jejich plnění pohonnými látkami a vlastní vzlet; sestává z jedné nebo více vzletových ramp a část pomocného vybavení bývá společná více rampám.
14C119 - vzletová rampa = launch pad
funkční část vzletového komplexu, na níž probíhá příprava nosné rakety ke vzletu, její plnění pohonnými látkami a vlastní vzlet
14C120 - vypouštěcí stůl = launch platform
konstrukční část vzletové rampy, na níž spočívá nosná raketa před vzletem
14C121 - obslužná věž = service tower
konstrukční část vzletové rampy sloužící k zajištění přístupu pozemní obsluhy k jednotlivým stupňům nosné rakety a k užitečnému zatížení v průběhu předstartovních příprav; před vzletem se sklápí nebo odsouvá do bezpečné vzdálenosti od nosné rakety
14C122 - zásobovací věž = umbilical tower
konstrukční část vzletové rampy nesoucí potrubí pro plnění nádrží stupňů nosné rakety a užitečného zatížení pohonnými látkami a stlačenými plyny, kabelů pro zásobování systémů elektrickou energií, pro přenos povelů a sběr naměřených technických dat; bezprostředně před vzletem nosné rakety se potrubí a kabely odpojují
14C123 - střelecký sektor = firing sector
oblast zemského povrchu v okolí kosmodromu, obvykle tvaru kruhové výseče, nad kterou probíhají dráhy vzlétajících nosných raket v průběhu jejich aktivního letu
14C124 - dopadová oblast = impact area
oblast zemského povrchu, do níž dopadají stupně nosné rakety po dokončení jejich činnosti
14C125 - sledování = tracking
proces, při němž se z povrchu Země nebo z paluby kosmických objektů zjišťují parametry pohybu raket a/nebo kosmických objektů
14C126 - optické sledování = optical tracking
sledování využívající optických zaměřovacích prostředků (dalekohledy, teodolity, fotografické kamera apod.)
14C127 - rádiové sledování = radio tracking
sledování využívající radiotechnických prostředků pro směrový příjem signálů radiomajáků umístěných na palubě raket a/nebo kosmických objektů
14C128 - radiolokační sledování = radar tracking
sledování využívající odrazu rádiových impulsů od raket a/nebo kosmických objektů
14C129 - dopplerovské sledování = Doppler tracking
sledování využívající dopplerovské změny frekvence signálu vysílaného palubním vysílačem rakety a/nebo kosmického objektu k určení radiální složky rychlosti
14C130 - dvojcestné dopplerovské sledování = two-way Doppler tracking
sledování využívající dopplerovské změny frekvence signálu vysílaného sledovací stanicí a vrácené rádiovým odpovídačem rakety a/nebo kosmického objektu k určení radiální složky rychlosti
14C131 - laserové sledování = laser tracking
sledování využívající odrazu laserového paprsku od rakety a/nebo kosmického objektu
14C132 - sledovací stanice = tracking station
pozemní zařízení vybavené prostředky zajišťující sledování nosné rakety a/nebo užitečného zatížení (družice, sondy) a případně předávající povely systémům nosné rakety a/nebo užitečného zatížení
14C133 - telemetrická stanice = telemetry station
pozemní zařízení vybavené spojovými prostředky pro příjem temetrických informací z nosné rakety a/nebo užitečného zatížení
14C134 - povelová stanice = command station
pozemní zařízení vybavené spojovými prostředky pro vysílání povelů na nosnou raketu a/nebo užitečné zatížení
14C135 - komunikační stanice = communications station; earth terminal
pozemní zařízení vybavené spojovými prostředky pro vysílání a/nebo příjem informací předávaných kosmickým segmentem spojového systému
14C136 - pozemní stanice = Earth station
pozemní zařízení, sdružující (některé) funkce sledovací, telemetrické, povelové a komunikační stanice
14C137 - uživatelská (pozemní) stanice = end-user Earth terminal
pozemní stanice pro příjem a/nebo vysílání informací uživatelem na spojovou družici
14C138 - pozemní segment (kosmického systému) = Earth segment
soubor pozemních záření zabezpečujících provoz kosmického systému (řídicí středisko, sledovací, telemetrické, povelové, komunikační a uživatelské stanice)
14C139 - zkušební stav = test stand
pozemní zařízení sloužící ke statickým zkouškám raketového motoru nebo stupně
14C140 - statická zkouška (raketového motoru, stupně) = static test; static firing; test firing
zkouška raketového motoru nebo raketového stupně, sloužící k prověření jeho funkčnosti a k měření jeho parametrů (tahu, specifického impulsu, vibrací, teplot a tlaku ve spalovací komoře apod.) na zkušebním stavu