XIV. KOSMONAUTIKA

B. Umělá kosmická tělesa a jejich systémy, výzkum vesmíru

14B001 - astronautika; kosmonautika = astronautics; cosmonautics; spaceflight
aplikovaný vědeckotechnický obor, zabývající se problematikou letů do kosmického prostoru
14B002 - pilotovaná astronautika; pilotovaná kosmonautika = manned spaceflight
část astronautiky, zabývající se lety člověka do vesmíru
14B003 - kosmické právo = space law
soubor mezinárodních právních předpisů a vztahů, týkajících se výzkumu a využívání kosmického prostoru a nebeských těles
14B004 - kosmický výzkum = space research
základní výzkum vlastností kosmického prostoru a přirozených kosmických těles prostředky astronautiky
14B005 - kosmické lékařství = space medicine
speciální obor lékařství, zabývající se problematikou letu člověka ve vesmíru
14B006 - aplikovaná astronautika; aplikovaná kosmonautika = applied astronautics; applied cosmonautics
aplikace prostředků astronautiky pro praktické využití (telekomunikace, meteorologie, navigace, vojenství aj.)
14B007 - kosmické těleso = space object
těleso, pohybující se kosmickým prostorem, přirozené nebo umělé
14B008 - umělé kosmické těleso = artificial space object; man-made space object
těleso vyrobené člověkem a dopravené do kosmického prostoru nad dynamickou hranici zemské atmosféry, kde setrvá nejméně jeden plný oběh kolem Země nebo 90 minut
14B009 - pilotované kosmické těleso = manned space object
umělé kosmické těleso s osádkou
14B010 - mezinárodní označení (kosmického tělesa) = international desigation (of space object); COSPAR identification
označení, přidělené umělému kosmickému tělesu organizací COSPAR; sestává z letopočtu roku vzletu ze Země, pořadového čísla úspěšného vzletu v roce a pořadového písmene (nebo kombinace písmen), jímž se rozlišují jednotlivá tělesa vypuštěná jednou nosnou raketou (např. 1998-067A)
14B011 - katalogové číslo (kosmického tělesa) = catalogue designation (of space object); SSC number; catalogue number
pořadové číslo přidělované organizací USSPACECOM umělému kosmickému tělesu v okamžiku jeho jednoznačné identifikace
14B012 - užitečné zatížení = payload
umělé kosmické těleso, které po navedení na dráhu slouží nějakému účelu (družice, kosmická sonda)
14B013 - nefunkční objekt = non-functional object
umělé kosmické těleso, které sloužilo po dobu vynášení užitečného zatížení na dráhu; dále již nefunkční (např. poslední stupeň rakety)
14B014 - kosmické smetí = space debris; space trash
souhrnné označení pro nefunkční objekty a drobné části oddělené od užitečného zatížení resp. doprovodných těles, nebo vzniklé jejich destrukcí
14B015 - družice; (nespr. satelit) = satellite
kosmické těleso, obíhající kolem centrálního tělesa
14B016 - umělá družice = artificial satellite
umělé kosmické těleso, obíhající kolem centrálního tělesa
14B017 - umělá družice Země = artificial Earth satellite
umělá družice (v užším slova smyslu užitečné zatížení), obíhající po oběžné dráze kolem Země
14B018 - sateloid = sateloid
umělé kosmické těleso, pohybující se v nízkých výškách a kompenzující odpor atmosféry motorickými manévry
14B019 - vlečená družice = tethered satellite
družice, připoutaná k jinému umělému kosmickému tělesu lanem nebo kabelem; může se pohybovat i pod dynamickou hranicí atmosféry
14B020 - kosmická sonda = space probe
umělé kosmické těleso (užitečné zatížení), vypuštěné na únikovou dráhu od Země
14B021 - meziplanetární sonda = interplanetary probe
kosmická sonda, sloužící k průzkumu meziplanetárního prostoru
14B022 - planetární sonda = planetary probe
kosmická sonda, sloužící k průzkumu planet sluneční soustavy
14B023 - mezihvězdná sonda = interstallar probe
kosmická sonda, sloužící k průzkumu mezihvězdného prostoru
14B024 - družicová laboratoř; kosmická laboratoř = space laboratory; orbiting laboratory
pilotované kosmické těleso, sloužící k provádění vědeckých a technických experimentů v kosmickém prostoru
14B025 - družicová stanice; kosmická stanice = space station; orbiting station, orbital station
pilotované kosmické těleso, obvykle sestavené z více částí (modulů), zásobované kosmickými transportními prostředky a dlouhodobě sloužící k vědeckým a technickým experimentům, případně ke kosmickým aplikacím
14B026 - družicová základna; kosmická základna = space base; orbiting base
pilotované kosmické těleso, sloužící k zajišťování provozu jiných kosmických těles
14B027 - kosmická loď = spacecraft; spaceship; space vehicle
umělé kosmické těleso pro dopravu lidí a/nebo nákladu
14B028 - kosmický kluzák = spaceplane
umělé kosmické těleso vybavené nosnými plochami, umožňujícími klouzavý let v atmosféře
14B029 - vztlakové těleso = lifting body
umělé kosmické těleso bez nosných ploch, využívající aerodynamických vlastností trupu ke klouzavému letu v atmosféře
14B030 - transportní kosmická loď = transport spaceship; transport spacecraft
kosmická loď sloužící k dopravní obsluze jiných umělých kosmických těles (kosmických laboratoří, stanic, základen)
14B031 - pilotovaná kosmická loď = manned spaceship; manned spacecraft
kosmická loď s osádkou
14B032 - nákladní kosmická loď = cargo spaceship; cargo spacecraft
kosmická loď bez osádky, sloužící výlučně k dopravě nákladu
14B033 - automatická kosmická loď = automated spaceship; unmanned spaceship; unmanned spacecraft
kosmická loď bez osádky
14B034 - záchranná kosmická loď = rescue spacecraft; rescue spaceship
kosmická loď sloužící k nouzové evakuaci lidí z jiných umělých kosmických těles
14B035 - výsadková kosmická loď = landing spacecraft; excursion module
kosmická loď sloužící k dopravě lidí a/nebo nákladu na povrch přirozeného kosmického tělesa (planety, měsíce apod.)
14B036 - meziorbitální tahač = orbital transfer vehicle
umělé kosmické těleso vybavené pohonným systémem, sloužící k dopravě jiných kosmických těles mezi oběžnými drahami nebo jinými kosmickými tělesy, pohybujícími se v kosmickém prostoru (např. mezi kosmickými stanicemi)
14B037 - planetární kosmická loď = planetary spaceship
kosmická loď, sloužící k dopravě lidí a/nebo nákladu k planetám Sluneční soustavy
14B038 - mezihvězdná kosmická loď = interstallar spaceship
kosmická loď, sloužící k dopravě lidí a/nebo nákladu mezihvězdným prostorem
14B039 - vědecká družice = scientific satellite; research satellite
umělá družice sloužící k uskutečňování vědeckých experimentů nebo pozorování
14B040 - aplikovaná družice = application satellite
umělá družice sloužící k uskutečňování aplikovaných činností
14B041 - vojenská družice = military satellite
umělá družice využívaná k vojenským účelům
14B042 - návratová družice = recoverable satellite
umělá družice, kterou je možno celou nebo její část dopravit zpět na povrch Země
14B043 - aeronomická družice = aeronomy satellite; atmospheric research satellite
vědecká družice sloužící ke studiu atmosféry
14B044 - astronomická družice = astronomical satellite
vědecká družice sloužící k astronomickým pozorováním
14B045 - astronomická družicová observatoř = orbiting astronomical observatory
astronomická družice vybavená rozsáhlým a výkonným souborem přístrojů k astronomickým pozorováním
14B046 - biologická družice = biological satellite
vědecká družice sloužící k biologickým experimentům v kosmickém prostoru
14B047 - družice pro dálkový průzkum (Země) = remote sensing satellite
vědecká nebo aplikovaná družice sloužící k pozorování zemského povrchu
14B048 - družice pro elektronický odposlech = communications intelligence satellite; signals intelligence satellite; electronic intelligence satellite; Elint satellite; EOR
vojenská družice sloužící k zachycování telekomunikačního provozu
14B049 - geodetická družice = geodetic satellite
aplikovaná družice sloužící k uskutečňování geodetických měření zejména na velké vzdálenosti
14B050 - geofyzikální družice = geophysical satellite
vědecká družice určená ke studiu Země a jejího okolí
14B051 - geofyzikální družicová observatoř = orbiting geophysical observatory
geofyzikální družice vybavená rozsáhlým a výkonným souborem přístrojů ke geofyzikálním pozorováním
14B052 - kalibrační družice = calibration satellite
aplikovaná družice sloužící ke kalibraci optických a radiotechnických pozemních a/nebo kosmických sledovacích prostředků
14B053 - družice pro materiálový výzkum = material science satellite
vědecká družice sloužící k uskutečňování experimentů v oblasti materiálového výzkumu
14B054 - spojová družice; telekomunikační družice; (nespr. sdělovací družice) = telecommunications satellite; communications satellite
aplikovaná družice sloužící k zajišťování spojového (telekomunikačního) provozu zejména na velké vzdálenosti
14B055 - pasivní spojová družice; pasivní telekomunikační družice = passive telecommunications satellite; passive communications satellite
spojová družice, dosahující přenosu rádiového signálu jeho odrazem
14B056 - družice pro přímé vysílání = direct broadcast satellite; DBS
spojová družice sloužící k vysílání rozhlasových a/nebo televizních pořadů přímo koncovému uživateli
14B057 - družice pro přímé televizní vysílání; (nespr. televizní družice) = direct broadcast television satellite
družice pro přímé vysílání televizních pořadů přímo koncovému uživateli
14B058 - družice pro přímé rozhlasové vysílání; (nespr. rozhlasová družice) = direct broadcast radio satellite
družice pro přímé vysílání rozhlasových pořadů přímo koncovému uživateli
14B059 - meteorologická družice = meteorological satellite
aplikovaná družice sloužící k pořizování snímků oblačnosti, případně k měření jiných meteorologických a aeronomických dat v atmosféře
14B060 - navigační družice = navigation satellite
aplikovaná družice sloužící k zabezpečování navigačních služeb pro mobilní objekty
14B061 - radiolokační družice = radar satellite
aplikovaná nebo vědecká družice sloužící k sledování zemského povrchu radiolokačními prostředky
14B062 - sledovací družice = tracking satellite; tracking and data relay satellite
aplikovaná družice sloužící ke sledování jiných umělých kosmických těles a/nebo k zajišťování spojení s nimi
14B063 - vyhledávací a záchranná družice = search and rescue satellite
aplikovaná družice sloužící k zaznamenávání tísňových volání a k lokalizaci místa tísně
14B064 - protidružice = antisatellite
vojenská družice sloužící k vyhledání a ničení jiných umělých kosmických těles při současné vlastní destrukci
14B065 - útočná družice = attack satellite
vojenská družice sloužící k vyhledání a ničení jiných umělých kosmických těles bez vlastní destrukce
14B066 - cílová družice = target satellite
vojenská družice soužící jako cíl při zkouškách protidružic a útočných družic
14B067 - družice včasné výstrahy = early warning satellite
vojenská družice sloužící k odhalování vzletů balistických raket
14B068 - výzvědná družice; (nespr. špionážní družice) = reconnaisance satellite; intelligence satellite; spy satellite
vojenská družice sloužící k průzkumu zemského povrchu k vojenským (výzvědným) účelům
14B069 - družicová bomba = orbiting bomb
vojenská družice nesoucí na palubě zbraně hromadného ničení, které mohou být ve vhodný okamžik navedeny na území protivníka
14B070 - synchronní družice = synchronous satellite
družice, u níž je perioda její dráhy v poměru malých celých čísel k době rotace planety (např. Země)
14B071 - stacionární družice = stationary satellite
družice, u níž je perioda její dráhy rovna době rotace planety (např. Země) a sklon dráhy k rovníku je zanedbatelný
14B072 - geostacionární družice = geostationary satellite
družice Země, u níž je perioda její dráhy rovna době rotace Země a sklon dráhy k rovníku je zanedbatelný
14B073 - polární družice = polar orbiting satellite; polar satellite
družice, pohybující se po polární dráze
14B074 - heliosynchronní družice = heliosynchronous satellite
družice, pohybující se po heliosynchronní dráze
14B075 - nestabilizovaná družice = unstabilized satellite
družice, u níž není řízena její orientace v prostoru
14B076 - rotací stabilizovaná družice = rotation stabilized satellite
družice, u níž je dosahováno orientace rotací podél osy souměrnosti
14B077 - tříose stabilizovaná družice = three axis stabilized satellite
družice, u níž je zajištěna v plném rozsahu její orientace v prostoru
14B078 - družice stabilizovaná gravitačním gradientem = gravity gradient stabilized satellite
družice, u níž je zajištěna částečná orientace v gravitačním gradientu centrálního tělesa např. vysunutím protizávaží na dlouhé tyči
14B079 - balónová družice = balloon satellite
družice tvořená balonem obvykle z umělohmotné fólie
14B080 - nafukovací družice = inflatable satellite
družice tvořená balonem obvykle z umělohmotné fólie nafouknuté vnitřním přetlakem plynu
14B081 - kosmický systém = space system
systém tvořený jednou nebo více družicemi obvykle stejného určení a souborem pozemních zařízení zabezpečujících jejich provoz
14B082 - kosmický segment = space segment
soubor družic náležejících jednomu kosmickému systému
14B083 - obslužný modul; (nespr. služební modul) = spacecraft bus; service module
část umělého kosmické tělesa (užitečného zatížení), sloužící k zajišťování základních provozních funkcí (komunikace, zásobování energií, stabilizace, navigace apod.)
14B084 - systém zásobování elektrickou energií = power generation system
systém zajišťující výrobu, skladování, úpravu a distribuci elektrické energie v umělém kosmickém tělese
14B085 - fotovoltaický článek; (nespr. sluneční článek) = photovoltaic cell; solar cell
polovodičový prvek přeměňující energii dopadajícího slunečního záření na elektrickou
14B086 - fotovoltaická baterie; (nespr. sluneční baterie) = photovoltaic cell battery; solar cell battery
soubor vzájemně propojených fotovoltaických článků
14B087 - sluneční panel = solar panel
konstrukční prvek nesoucí fotovoltaickou baterii
14B088 - palivový článek = fuel cell
chemický článek generující elektrickou energii slučováním chemických látek (reaktantů, např. kyslíku a vodíku)
14B089 - palivová baterie = fuel cell battery
soubor vzájemně propojených palivových článků
14B090 - spojový systém; telekomunikační systém = communications system; telecommunications system
systém zajišťující spojové služby pro umělé kosmické těleso, zejména sledování, telemetrii a přenos povelů
14B091 - přijímač = receiver
součást spojového systému, zajišťující příjem signálu
14B092 - povelový přijímač = command receiver
součást spojového systému, zajišťující příjem povelových signálů
14B093 - vysílač = transmitter
součást spojového systému, zajišťující vysílání signálu
14B094 - telemetrický vysílač = telemetry transmitter
součást spojového systému, zajišťující vysílání telemetrických údajů
14B095 - převáděč; transpondér = transponder
součást spojového systému, zajišťující příjem, zesílení, případně přesměrování a vysílání signálu
14B096 - radiomaják = radio beacon
vysílač, sloužící k zaměření vysílajícího tělesa
14B097 - pásmo L = L-band
rádiové pásmo (1 až 2 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B098 - pásmo S = S-band
rádiové pásmo (2 až 4 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B099 - pásmo C = C-band
rádiové pásmo (4 až 8 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B100 - pásmo X = X-band
rádiové pásmo (8 až 12 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B101 - pásmo Ku = Ku-band
rádiové pásmo (12 až 18 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B102 - pásmo K = K-band
rádiové pásmo (18 až 27 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B103 - pásmo Ka = Ka-band
rádiové pásmo (17 až 40 GHz) využívané pro kosmické spoje
14B104 - astrionika = astrionics
technický obor, zabývající se systémy řízení, navigace a navádění kosmických těles; v užším slova smyslu tyto systémy samotné
14B105 - palubní řídicí počítač = flight computer
výpočetní systém, zajišťující základní funkce kosmického objektu, zejména řízení, navigaci a navádění
14B106 - palubní záznamová jednotka = onboard recorder; onboard recording unit; onboard mass memory
součást telemetrického systému, sloužící k ukládání telemetrických dat a/nebo dat z užitečného zatížení pro pozdější vyslání pozemním stanicím
14B107 - naváděcí systém = guidance system
systém, sloužící k vedení (navádění) kosmického tělesa, tedy jeho udržování na předem stanovené dráze během aktivního letu
14B108 - navigační systém = navigation system
systém, sloužící k navigaci kosmického tělesa, tedy k určování elementů dráhy resp. stavového vektoru kosmického tělesa
14B109 - inerční navigační systém = inertial navigation system
navigační systém, založený na principu dvojí integrace zrychlení
14B110 - inerční plošina = inertial platform
součást inerčního navigačního systému; soustava akcelerometrů zavěšených v Kardanově závěsu, udržovaná ve stálé orientaci k hvězdám
14B111 - akcelerometr = accelerometer
přístroj pro měření zrychlení
14B112 - měřicí setrvačník = rate gyro
přístroj pro měření úhlové rychlosti změny orientace
14B113 - astronavigační systém = astronavigation system
navigační systém, založený na optickém zaměřování nebeských těles (hvězd)
14B114 - orientační systém = orientation system
systém, sloužící ke zjišťování orientace souřadného systému kosmického tělesa k referenčnímu souřadnému systému
14B115 - inerční orientační systém = inertial orientation system
orientační systém, využívající ke zjišťování orientace měřicí setrvačníky
14B116 - astroorientační systém = astroorientation system
orientační systém, využívající ke zjišťování orientace optického zaměřování nebeských těles (hvězd)
14B117 - čidlo Slunce = solar sensor
optický detektor zaznamenávající směr ke Slunci; součást orientačního systému
14B118 - hvězdné čidlo = star sensor
optický detektor zaznamenávající směr ke zvolené hvězdě; součást orientačního systému
14B119 - čidlo horizontu = horizon sensor
optický detektor zaznamenávající směr k horizontu; součást orientačního systému
14B120 - sledovač Slunce = solar tracker
systém, zaznamenávající směr ke Slunci a odchylku tohoto směru od předpokládaného
14B121 - sledovač hvězd = star tracker
systém, zaznamenávající směr ke zvolené hvězdě a odchylku tohoto směru od předpokládaného
14B122 - sledovač horizontu = horizon tracker
systém, zaznamenávající směr k horizontu a odchylku tohoto směru od předpokládaného
14B123 - stabilizační systém = stabilization system
systém, nastavující a udržující požadovanou orientaci souřadného systému kosmického tělesa k referenčnímu souřadnému systému
14B124 - gyroskopický stabilizační systém = gyro stabilization system
stabilizační systém využívající jako výkonných prvků silových setrvačníků
14B125 - silový setrvačník = reaction gyroscope; reaction control wheel; gyrodyne
výkonný prvek stabilizačního systému využívající změny rotačního momentu setrvačníku k vyvolání žádaného silového účinku
14B126 - reaktivní stabilizační systém = reaction stabilization system; reaction control system; RCS
stabilizační systém využívající jako výkonných prvků stabilizačních motorů
14B127 - stabilizační (raketový) motor = stabilization engine; stabilization nozzle
raketový motor, využívaný jako výkonný prvek stabilizačního systému
14B128 - plynová tryska = gas nozzle
expanzní tryska dosahující reaktivního silového účinku expanzí stlačeného plynu
14B129 - stabilizační plynová tryska = stabilization gas nozzle
plynová tryska, využívaná jako výkonný prvek stabilizačního systému
14B130 - pohonný systém = propulsion system
systém, sloužící k pohonu (změně dráhy) kosmického tělesa; je tvořen vlastním motorem (obvykle raketovým), nádržemi pohonných látek, systémem dopravy pohonných látek do motoru a měřicími a řídicími systémy
14B131 - manévrovací motor = manoeuvring engine
(raketový) motor, sloužící ke změnám dráhy kosmického tělesa
14B132 - korekční motor = correction engine
(raketový) motor, sloužící k opravám dráhy kosmického tělesa
14B133 - brzdicí motor = retroengine
(raketový) motor, sloužící ke snížení rychlosti kosmického tělesa pro zahájení sestupu z oběžné dráhy
14B134 - perigeový urychlovací motor = perigeum kick motor; PKM
(raketový) motor, sloužící ke zvýšení rychlosti kosmického tělesa v perigeu dráhy pro dosažení vyšší excentricity dráhy
14B135 - apogeový urychlovací motor = apogeum kick motor; AKM
(raketový) motor, sloužící ke zvýšení rychlosti kosmického tělesa v apogeu dráhy pro dosažení nižší excentricity dráhy
14B136 - modul užitečného zatížení = payload module
část kosmického tělesa, nesoucí vědecké přístroje a/nebo aplikační zařízení
14B137 - přístrojové pouzdro = instrument capsule
oddělitelný modul užitečného zatížení
14B138 - návratový modul = re-entry module
část kosmického tělesa, určená pro návrat z oběžné dráhy a pro přistání
14B139 - návratové pouzdro = re-entry capsule
část návratového modulu, nesoucí vědecké přístroje a/nebo aplikační zařízení a/nebo výsledky či produkty činnosti prováděné na palubě kosmického tělesa
14B140 - tepelná ochrana = thermal shield; thermal protection system
systém návratového modulu nebo návratové družice nebo kosmické lodi sloužící k jeho (její) ochraně před účinky aerodynamického ohřevu během sestupu atmosférou
14B141 - tepelný štít = heat shield
povrchová konstrukce tepelné ochrany umístěná na náběžné části návratového modulu nebo kosmické lodi
14B142 - ablace = ablation
proces odtavování a vypařování resp. sublimace materiálu z povrchu tělesa při průletu atmosférou
14B143 - ablativní tepelný štít = ablative heat shield
tepelný štít využívající procesu ablace k odvodu tepla z povrchu kosmického tělesa
14B144 - kapacitní tepelný štít = heat sink shield
tepelný štít využívající tepelné kapacity materiálu štítu k odvodu tepla z povrchu kosmického tělesa
14B145 - motor měkkého přistání = soft landing motor
(raketový) motor, zajišťující závěrečně zbrždění kosmického tělesu na přijatelnou přistávací rychlost
14B146 - systém zabezpečení životních podmínek = life support system; environmental control system
systém, zajišťující v prostoru pro osádku nezbytné životní podmínky (tlak a chemické složení atmosféry, teplotu a vlhkost)
14B147 - systém řízení teploty = thermal control system
systém, zajišťující požadovaný teplotní režim v nitru kosmického tělesa
14B148 - setkávací systém = rendezvous system
systém, zajišťující navigaci a navádění (vedení) v průběhu setkání kosmických těles
14B149 - stykovací systém = docking system
systém, zajišťující fyzické spojení dvou kosmických těles
14B150 - bipolární stykovací systém = bipolar docking system; drogue/probe docking system
asymetrický stykovací systém; jeho části na spojovaných kosmických tělesech jsou různé (zástrčka/zásuvka)
14B151 - androgynní stykovací systém = androgynous docking system
symetrický stykovací systém; jeho části na spojovaných kosmických tělesech jsou identické
14B152 - návratový systém = descent system; recovery system
systém, zabezpečující návrat a přistání kosmického tělesa a/nebo návratového modulu
14B153 - padákový systém = parachute system
součást návratového systému využívající k dosažení přijatelné přistávací rychlosti padáků
14B154 - pomocný padák = pilot parachute
součást padákového systému, sloužící k pomocným funkcím v úvodní části činnosti padákového systému (stabilizace tělesa apod.)
14B155 - brzdicí padák = drogue parachute
součást padákového systému, sloužící k počátečnímu snížení pádové rychlosti
14B156 - hlavní padák = main parachute
součást padákového systému, sloužící v hlavní fázi jeho činnosti
14B157 - kosmický skafandr = spacesuit; extravehicular mobility unit; EMU
hermetický oděv, sloužící k zabezpečení životních podmínek při pobytu člověka ve vakuu
14B158 - výstup do prostoru; činnost mimo loď; činnost mimo stanici; (nespr. kosmická vycházka) = extravehicular activity; EVA
souhrnné označení pro pobyt člověka ve skafandru v prostoru mimo kosmickou loď nebo kosmickou stanici
14B159 - přechodová komora = airlock
oddělená prostora kosmické lodi nebo kosmické stanice, sloužící jako vzduchová propust při výstupu do vnějšího prostoru
14B160 - vzletová hmotnost (kosmického tělesa) = launch weight; launch mass; lift-off weight; lift-off mass
hmotnost kosmického tělesa v okamžiku vzletu nosné rakety včetně pohonných a dalších látek na jeho palubě a konstrukčních dílů sloužících k jeho připojení k nosné raketě
14B161 - hmotnost (kosmického tělesa) při navedení (na dráhu) = orbit insertion weight; orbit insertion mass
hmotnost kosmického tělesa v okamžiku jeho navedení na dráhu včetně pohonných a dalších látek na jeho palubě bez konstrukčních dílů sloužících k jeho připojení k nosné raketě
14B162 - okamžitá hmotnost (kosmického tělesa) = on-orbit weight; on-orbit mass; actual weight
celková hmotnost kosmického tělesa v daném okamžiku jeho letu
14B163 - přistávací hmotnost (kosmického tělesa) = landing weight; landing mass
celková hmotnost kosmického tělesa po přistání
14B164 - konstrukční hmotnost (kosmického tělesa) = empty weight; empty mass
hmotnost kosmického tělesa bez pohonných a dalších látek na jeho palubě a bez konstrukčních dílů sloužících k jeho připojení k nosné raketě