2005-001A - EPOXI

Název objektuEPOXI [=EpOCh - DIXI]
EpOCh [=Extrasolar Planet Observation and Characterization]
DIXI [=Deep Impact Extended Investigation]
Deep Impact
Discovery 8
SSC28517
Start2005-01-12 18:47:08 UT, Eastern Test Range, Delta 7925
Stav objektuna heliocentrické dráze
ProvozovatelUSA, NASA-JPL
VýrobceUSA, Ball Aerospace & Technologies
Kategoriekometární sonda
Hmotnost973 kg
PoznámkaU časových údajů značí SCET [=Spacecraft Event Time] okamžik události na sondě, ERT [=Earth Receive Time] okamžik příjmu signálu na Zemi.

Parametry dráhy

Epocha Typ i P hP hA Pozn.
05-01-12.79 G 29.74° 87.83 min 169 km 169 km Vyčkávací dráha. Boeing.
05-01-19 H 0.6° 544.2 d 0.981 AU 1.628 AU McDowell.
07-12-01 H 0.7° 547.6 d 0.98 AU 1.64 AU McDowell.
07-12-31.81 Gh ? 15556 km  
08-01-05 H 4.2° 365.2 d 0.91 AU 1.01 AU McDowell.
10-06-22 H 6.6° 365.3 d 0.97 AU 1.03 AU McDowell1.
10-06-27.92 Gh ? 30480 km McDowell1.
10-07-03 H 3.2° 421.5 d 0.98 AU 1.22 AU McDowell1.

Význam parametrů: Epocha - Datum (rok, měsíc, den a zlomek dne), pro něž platí uvedené parametry. Typ - Kód typu oběžné dráhy : G - geocentrická (Země), H - heliocentrická (Slunce, sklon k ekliptice), Gh - hyperbolická geocentrická (Země), i - Sklon dráhy (úhel mezi rovinou dráhy a referenční rovinou, tj. rovníkem nebo ekliptikou). P - Perioda (doba oběhu). hP - Výška dráhy v pericentru. hA - Výška dráhy v apocentru.

Popis objektu

Kometární sonda. Postavila ji firma Ball Aerospace & Technologies Corp., Boulder, CO (USA). Provozovatelem je NASA Jet Propulsion Laboratory (JPL), Pasadena, CA (USA) pro NASA Space Science Directorate, Washington, DC (USA). Vědeckou náplň projektu řídí University of Maryland, College Park, MD (USA).

Tříose stabilizovaná sonda se základním tělesem tvaru pětibokého hranolu o průměru 1.7 m a výšce 2.3 m, k němuž je z jednoho boku připojen dvojdílný panel fotovoltaických baterií o rozměru 2.8×2.8 m, dodávající maximálně 92 W elektrické energie a dobíjející NiH akumulátorovou baterii s kapacitou 16 Ah, a z druhé strany blok užitečného zatížení, nese na spodní straně projektil (impaktor), určený k mechanickému zkoumání jádra komety 9P/Tempel 1. Užitečné zatížení tvoří jediný komplex:

Systémy sondy a vědecké přístroje řídí zdvojený počítač s procesory Rad 750, které sdílejí společnou paměť s kapacitou 1024 Mbyte. Komunikační systém sondy pracuje v pásmu X (8 GHz). Otočná parabolická anténa s vysokým ziskem je umístěna na trojnožce na horní podstavě základního tělesa sondy, dvě pevné antény s malým ziskem jsou umístěny na bocích. Pro korekce dráhy je sonda vybavena motorky na hydrazin (zásoba 86 kg).

Na spodní straně sondy je umístěn projektil o hmotnosti 372 kg, z čehož 113 kg připadá na měděný balast. Elektrickou energii dodává po oddělení od mateřského tělesa jediná chemická baterie s kapacitou 250 Ah. Je vybaven jediným přístrojem:

Projektil je řízen počítačem s procesorem Rad 750. Pro korekce dráhy je vybavena systémem motorků na hydrazin (zásoba 8 kg).

Předpokládaná doba aktivní životnosti obou těles je 6 měsíců.

Průběh letu

Datum Událost
2005-01-12 18:47:08 UT: Vzlet11,12.
18:56 UT: První vypojení motoru 2. stupně. Navedení na vyčkávací dráhu.
19:11 UT: Restart motoru 2. stupně.
19:13 UT: Druhé vypojení motoru 2. stupně.
19:15 UT: Zážeh motoru 3. stupně.
19:16 UT: Navedení na únikovou dráhu.
19:21 UT: Sonda se oddělila od 3. stupně rakety.
19:32 UT: Stanice DSN [=Deep Space Network] u města Canberra (Austrálie) zachytila signály sondy.
Vzhledem ke zjištěné vyšší než plánované teplotě v pohonném systému sondy, převedl její počítač sondu do bezpečnostního módu14.
Úspěšně vyklopen panel fotovoltaických baterií.
2005-01-19 Sonda byla vzdálena 1.9 Gm od Země15.
2005-02-11 Úspěšně provedena korekce dráhy TCM-1 [=Trajectory Correction Manoeuvre] (Δv=28.57 m/s)16.
2005-březen Během testů kamer bylo zjištěno částečné rozostření optiky kamery připojené k vysokorozlišujícímu dalekohledu průletové sondy. Byla ustavena komise k vyšetření příčiny a k vypracování případných postupů k odstranění závady17.
2005-04-25 Kamera se středním rozlišením pořídila první snímky18 komety 9P/Tempel 1.
2005-05-04 Korekce dráhy sondy (t=95 s, Δv=5 m/s)19.
2005-06-23 Korekce dráhy sondy (Δv=5.8 m/s)20.
2005-07-03 00:00 UT (SCET), 00:07 UT (ERT): Korekce dráhy.
01:50 UT (SCET): Aktivovány energetické zdroje impaktoru.
06:00 UT (SCET): Oddělení impaktoru od mateřské sondy pružinovým mechanismem (Δv=0.348 m/s)21,22.
06:12 UT (SCET): Úhybný manévr sondy (t=775 s, Δv=102 m/s) z kolizního kursu.
06:14 UT (ERT): Začátek příjmu telemetrických dat z impaktoru na Zemi.
18:53 UT (SCET): /Plán/ Korece dráhy mateřské sondy v případě potřeby.
2005-07-04 03:46 UT (SCET): Začátek automatického navádění impaktoru na cíl.
V průběhu letu ke kometě pořizovaly mateřská sonda a impaktor snímky jádra komety23.
04:14 UT (SCET): První korekce dráhy impaktoru (t=20 s).
05:10 UT (SCET): Druhá korekce dráhy impaktoru.
05:32 UT (SCET): Třetí korekce dráhy impaktoru (t=44 s, dm=0.37 kg).
05:44 UT (SCET): Těsně před dopadem zasáhly impaktor dvě prachové částice, které na okamžik vychýlily kameru ze zaměření na jádro, než orientaci řídicí systém opravil.
05:44:54 UT (SCET): Impaktor pořídil v T -3.7 s poslední snímek povrchu jádra komety.
05:44:58 UT (SCET), 05:52:15.0 (±17 s) UT (ERT): Srážka impaktoru24,25,26,27,28,29,30,31 s jádrem komety 9P/Tempel 1 rychlostí 10.2 km/s pod úhlem asi 25° k povrchu jádra. Impaktem byl vymrštěn materiál komety průměrnou rychlostí 5 km/s. Vzdálenost od mateřské sondy 8606 km. Vzdálenost od Země 133 Gm.
05:45 UT (SCET): Mateřská sonda pořídila snímek nárazu27.
05:58 UT (SCET): Mateřská sonda pořídila snímek vzniklého kráteru s maximálním rozlišením. Otočení mateřské sondy do bezpečné polohy pro průlet komou komety štítem proti relativnímu směru pohybu. Spojení se Zemí přes anténu s vysokým ziskem bylo zachováno a pokračovalo přehrávání vědeckých dat pořízených impaktorem i mateřskou sondou.
05:59 UT (SCET), 06:06 UT (ERT): Průlet sondy v minimální vzdálenosti asi 500 km od jádra komety.
Kolem 06:44 UT (SCET): Otočení sondy do polohy pro opětné snímkování komety během odletu.
2005-07-06 Kolem 01:00 UT: Dalekohledy Jižní evropské observatoře ESO na horách Paranal a La Silla v Andách zahájily pozorování vyvrženého oblaku hmoty32.
Kolem 06:45 UT: Ukončení systematického snímkování komety mateřskou sondou. Celkem bylo během průletu oběma částmi sondy pořízeno asi 4500 snímků33. Největší rozlišení se pohybuje okolo 4 m. První rozbory průběhu impaktu ukazují, že povrch komety je tvořen velmi jemným, málo soudržným prachem. Rozměry jádra byly upřesněny na 5×11 km.
2005-07-21 Korekce dráhy pro zajištění možnosti případného gravitačního manévru u Země v prosinci 2007.
2005-08-31 Ukončení primární mise.
2006-10-30 NASA schválilo vyslání sondy ke kometě 85P/Boethin (předpokládaný průlet 2008-12-05).
2007-říjen Vzhledem k tomu, že kometa 85P/Boethin nebyla znovuobjevena, byla za nový cíl zvolena kometa 103P/Hartley 2.
2007-11-01 Korekční manévr (t=3 min) pro zacílení gravitačního manévru u Země.
2007-12-31 Gravitační manévr u Země.
19:29:20.6633 UT: Sonda proletěla pericentrem dráhy u Země34 nad Austrálií ve výši 15 567.626±0.009 km.
2008-12-29 Gravitační manévr u Země.
21:39:57 UT: Sonda proletěla pericentrem dráhy u Země ve vzdálenosti 49 831 km od jejího středu.
2010-06-27 Gravitační manévr u Země.
22:04 UT: Sonda proletěla pericentrem dráhy u Země ve vzdálenosti 36 860 km od jejího středu.
2010-09-05 Zahájeno sledování komety 103P/Hartley 2.
2010-11-04 13:59:29 UT: Průlet kolem komety 103P/Hartley 2 ve vzdálenosti přibližně 700 km od jejího jádra35,36.
2010-11-25 /Plán/ Ukončeno sledování komety 103P/Hartley 2.
2010-prosinec /Plán/ Ukončení mise.

Literatura

 1. Deep Impact / J. McDowell. - Somerville, MA : Jonathan's Space Report, No. 630. - 2010-07-17. - [Cit. 2010-07-17].     (http://www.planet4589.org/space/jsr/back/news.630).
 2. Home Page. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2002.     (http://www.jpl.nasa.gov).
 3. Home Page. - College Park, MD : Univ. of Maryland, 2004. - [Cit. 2005-01-12].     (http://www.umd.edu).
 4. EPOXI Home Page. - Washington, DC : NASA. - 2010-10-21. - [Cit. 2010-10-23].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/epoxi/index.html).
 5. Deep Impact Launch : Press Kit. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2005. - [Cit. 2004-12-14].     (http://deepimpact.jpl.nasa.gov/press/deep-impact-launch.pdf).
 6. NASA Set to Launch First Comet Impact Probe / D. Savage, D. C. Agle, G. Diller. - Washington, DC : NASA. - 2004-12-14. - (Release ; 04-392). - [Cit. 2004-12-14].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2004/dec/HQ_04392_deepimpact_launch.html).
 7. NASA Set to Launch First Comet Impact Probe. - Pasadena, CA : NASA-JPL. - 2004-12-14. - [Cit. 2004-12-14].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2004-289).
 8. Astronomers Ready for Comet Smashing Mission / T. Malik. - SPACE.Com. - 2004-12-14. - [Cit. 2004-12-14].     (http://www.space.com/missionlaunches/deepimpact_update_041214.html).
 9. Deep Impact / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 10. Semi-Erratum: / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 544. - 2005-02-12. - [Cit. 2005-02-19].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.544).
 11. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-01-12. - [Cit. 2005-01-12].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d311/status.html).
 12. Mission Status Center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-01-12. - [Cit. 2005-01-12].     (http://www.spaceflightnow.com/delta/d311/status2.html).
 13. To Strike a Comet: Astronomers Eager for Deep Impact's Cosmic Collision / T. Malik. - SPACE.Com. - 2005-01-11. - [Cit. 2005-01-17].     (http://www.space.com/scienceastronomy/scitues_deepimpact_050111.html).
 14. NASA's Deep Impact Spacecraft Out of Safe-Mode / [AP]. - SPACE.Com. - 2005-01-15. - [2005-01-17].     (http://www.space.com/missionlaunches/ap_deepimpact_update_050114.html).
 15. Deep Impact / J. McDowell. - Jonathan's Space Report, No. 543. - Somerville, MA. - 2005-01-24. - [Cit. 2005-01-25].     (http://host.planet4589.org/space/jsr/back/news.543).
 16. Mission Update - February 2005. - Pasadena, CA : JPL. - 2005-03-17. - [Cit. 2005-03-25].     (http://deepimpact.jpl.nasa.gov/mission/update-200502.html).
 17. Deep Impact's comet-watching telescope is blurred / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2005-03-25. - [Cit. 2005-03-30].     (http://www.spaceflightnow.com/news/n0503/25deepimpact/).
 18. NASA's Deep Impact Spacecraft Spots Its Quarry. - Pasadena, CS : NASA-JPL. - 2005-04-27. - [Cit. 2005-05-18].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/media/deepimpact-042705.html).
 19. Deep Impact Mission Status Report / D. C. Agle, D. Beasley, E. Hupp. - Pasadena, CS : NASA-JPL. - 2005-05-13. - (News Release ; 2005-074). - [Cit. 2005-05-18].     (http://deepimpact.jpl.nasa.gov/press/050513jpl.html).
 20. NASA's Deep Impact Spacecraft Preps for July 4 Fireworks / D. Beasley, D. C. Agle, L. Tune. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-01. - (Release ; 05-172). - [Cit. 2005-07-03].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jul/HQ_05_172_Deep__Impact.html).
 21. Deep Impact fires its bullet at Comet Tempel 1 / W. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-03. - [Cit. 2005-07-03].     (http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/050703deploy.html).
 22. Mission status center / J. Ray. - Spaceflight Now. - 2004-07-03. - [Cit. 2005-07-03].     (http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/status.html).
 23. First images of Comet Tempel 1. - Spaceflight Now. - 2004-07-04. - [Cit. 2005-07-04].     (http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/050704firstcloseups.html).
 24. Deep Impact Comet Enclounter : Press Kit. - Pasadena, CA : NASA-JPL, 2005. - [Cit. 2005-07-03].     (http://www.jpl.nasa.gov/news/press_kits/deep-impact-encounter.pdf).
 25. Deep Impact - Professional Collaborators. - College Park, MD : Univ. of Maryland, 2005. - [Cit. 2005-07-04].     (http://deepimpact.umd.edu/collab_pub/).
 26. NASA's Deep Impact Generates Its Own Spectacular Photo Flash / D. Beasley, D. C. Agle, L. Tune. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-04. - (Release ; 05-251). - [Cit. 2005-07-07].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jul/HQ_05_251_Deep__Impact_first_results.html).
 27. Tempel Alive With Light. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-04. - [Cit. 2005-07-07].     (http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/multimedia/HRI-937.html).
 28. Deep Impact is a smashing success / J. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-04. - [Cit. 2005-07-04].     (http://www.spaceflightnow.com/deppimpact/050704deepimpact.html).
 29. First images of impact with Comet Tempel 1. - Spaceflight Now. - 2004-07-04. - [Cit. 2005-07-04].     (http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/050704firstcloseups.html).
 30. Deep Impact is a smashing success / J. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-04. - [Cit. 2005-07-07].     (http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/050704postimpact.html).
 31. Deep Impact punches large hole in comet / J. Harwood. - Spaceflight Now. - 2004-07-04. - [Cit. 2005-07-07].     (http://www.spaceflightnow.com/deepimpact/050704crater.html).
 32. Deep Impact at ESO. - Paranal, La Silla : ESO, 2005. - [Cit. 2005-07-04].     (http://deepimpact.eso.org/).
 33. NASA's Deep Impact Tells a Tale of the Comet / D. Beasley, D. C. Agle, L. Tune. - Washington, DC : NASA. - 2005-07-08. - (Release ; 05-177) - [Cit. 2005-07-09].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2005/jul/HQ_05_177_Deep_Impact_Update.html).
 34. Earth Flyby 2007. - Washington, DC : NASA, 2007. - [Cit. 2008-12-28].     (http://epoxi.umd.edu/1mission/flyby.shtml).
 35. NASA EPOXI Flyby Reveals New Insights Into Comet Features / T. J. Perrotto, D. C. Agle, L. Tune. - Washington, DC : NASA. - 2010-11-04. - (Release ; 10-291). - [Cit. 2010-11-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/nov/HQ_10-291_EPOXI.html).
 36. NASA Administrator Statement On The Successful EPOXI Flyby of Comet Hartley 2 / D. Weaver. - Washington, DC : NASA. - 2010-11-04. - (Release ; 10-293). - [Cit. 2010-11-06].     (http://www.nasa.gov/home/hqnews/2010/nov/HQ_10-293_Bolden_Statement_on_EPOXI.html).

------
Datum poslední úpravy: 2011-03-27 20:42:20 UT Platná stránka HTML 4.01! Popis kódu UTF-8 © 2011 - Antonín Vítek