Online registrace ke členství pro vzdálený přístup k EIZ

 

 

Registrační formulář

 • uživatelské konto (změna hesla, kontaktních údajů, přístup k EIZ bez nutnosti další autentizace)
 • vzdálený přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ)
 • bez čtenářského průkazu
 • registrace na 1 rok
 • možnost doregistrace absenčního nebo prezenčního členství při osobní návštěvě KNAV (poplatky: registrace vlastní čipové karty – zdarma / průkaz KNAV – 50 Kč)

Potřebné dokumenty, poplatky

 • digitální kopie obou stran občanského průkazu ČR / digitální kopie obou stran povolení k pobytu v ČR (příp. strana dokladu s uvedenou adresou v ČR)
 • rok (365 dní) – 150 Kč

Abyste se mohli zaregistrovat bez osobní přítomnosti v knihovně, potřebujeme ještě

 • ověřit pravost žádosti prostřednictvím SMS a e-mailu
 • ověřit Vaši totožnost prostřednictvím úhrady poplatku z Vašeho bankovního účtu

 

Úplné informace o elektronické registraci a členství v knihovním řádu

Členství - online registrace pro vzdálený přístup

Ke členství pro vzdálený přístup se mohou registrovat výhradně fyzické osoby.

ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Právní základ: plnění smlouvy

Adresa v České republice

Občan ČR uvádí adresu z občanského průkazu; cizinec adresu z povolení k pobytu na území ČR.

Při online registraci ověřuje KNAV pravost přijaté žádosti prostřednictvím e-mailu a SMS. E-mail dále slouží k zaslání informace o blížícím se konci registračního období. Totožnost žadatele je ověřována prostřednictvím platby registračního poplatku, který musí být uhrazen z bankovního účtu vedeného na jméno žadatele.

Bez těchto ověření Vás nebudeme moci v KNAV zaregistrovat online. V případě, že nemůžete splnit některou z uvedených podmínek ověření, využijte laskavě k registraci/prodloužení členství pro vzdálený přístup korespondenční nebo osobní registraci.

ZVÝHODNĚNÉ ČLENSTVÍ PRO PRACOVNÍKY AV ČR

Poskytnutí zvýhodněného členství je podmíněno ověřením Vašeho pracovněprávního vztahu k AV ČR. KNAV jej ověřuje prostřednictvím pracovní e-mailové adresy, tj. e-mailu s doménou pracoviště AV ČR. Pokud pracovní e-mail nemáte, přiložte k žádosti kopii služebního průkazu nebo vyplněné potvrzení. Kopie služebního průkazu nebo přiloženého potvrzení, jsou bezodkladně smazány poté, co si vyzvednete Vaše přihlašovací údaje.


DOČASNÁ KOPIE DOKLADU TOTOŽNOSTI

Právní základ: souhlas se zpracováním

Občan ČR přikládá kopie občanského průkazu, cizinec kopie povolení k pobytu s čitelným: jménem a příjmením, datem narození a adresou v ČR, a čitelnými údaji o dokladu totožnosti v rozsahu typ, platnost a číslo (číslo dokladu totožnosti musí být čitelné na všech jeho kopírovaných stranách).

Kopie dokladu totožnosti slouží k ověření správnosti a úplnosti Vámi vyplněných základních identifikačních údajů a po připsání registračního poplatku na bankovní účet KNAV (v případě pracovníků AV ČR po vyzvednutí přihlašovacích údajů) jsou bezodkladně smazány. Bez ověření Vašich osobních údajů Vás nebudeme moci v KNAV zaregistrovat.

Přiložte kopii platného průkazu totožnosti (občanský průkaz/povolení k pobytu na území ČR).

Vyplní KNAV

 • Doklad totožnosti: typ, číslo, stát
 • Typ a číslo registrace
 • Ověření

Informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete v části 2.9 Knihovního řádu a na https://www.lib.cas.cz/o-knihovne/zou/informace-vzdaleny-pristup-elektronicky/

PROHLÁŠENÍ UŽIVATELE

Prohlašuji, že:

Dále prohlašuji, že jsem: