Smlouva o poskytování a zpřístupnění dat

Knihovna AV ČR, v. v. i., vydavatel časopisu Informace (dále jen „vydavatel“), uzavírá s autory příspěvků ústní licenční smlouvy podle § 56 a násl. a § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Tato informace shrnuje základní ujednání ústní smlouvy, která je uzavírána mezi vydavatelem a autorem.

Autor poskytuje ústní smlouvou vydavateli oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to ke všem způsobům užití díla v rozsahu neomezeném. Vydavatel je oprávněn užít dílo zejména takto:

  • a) vydáním, tzn. rozšiřováním ve smyslu ustanovení § 14 autorského zákona (i opakovaným) v časopise nebo jiné periodické či neperiodické publikaci, a to v jakémkoli rozsahu (nákladu), jakož i rozmnožováním ve smyslu ustanovení § 13 autorského zákona v neomezeném rozsahu za účelem takového vydání (rozšiřování);
  • b) sdělováním veřejnosti v nehmotné podobě ve smyslu ustanovení § 18 a násl. autorského zákona, včetně zpřístupňování díla takovým způsobem, že kdokoli k němu může mít přístup na místě a v čase podle své vlastní volby (ustanovení § 18 odst. 2 autorského zákona), jakož i rozmnožováním díla k tomu účelu v neomezeném rozsahu;
  • c) v rámci užití díla dle písm. a) a b) užít dílo též pro nekomerční i komerční reklamu či jinou propagaci své osoby a výsledků své činnosti (zejména časopisu) s tím, že reklama či jiná propagace bude souviset s vydáním díla v časopise nebo jeho jiným užitím;
  • d) v rámci užití díla dle písm. a) až c) užít dílo vcelku nebo jeho část, ve spojení s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomuto účelu je vydavatel oprávněn dílo spojit s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií a zvukem neautorského charakteru, zařadit jej do databáze či jiného souboru děl autorského i neautorského charakteru.

Právo k užití díla je poskytováno:

  • a) jako nevýhradní, tzn. autor je nadále oprávněn užít dílo sám, jakož i udělit oprávnění k jeho užití třetí osobě,
  • b) na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu,
  • c) pro celosvětové území,
  • d) s právem dalšího poskytnutí třetím osobám, a to jak udělením podlicence, tak i postoupením licence, s právem dalších převodů oběma způsoby.

Vydavatel je povinen dílo užívat výhradně s uvedením jména autora, bez autorského označení je vydavatel oprávněn užívat dílo pouze, je-li to v konkrétním případě obvyklé.

Vydavatel je oprávněn zpracovat či jinak upravovat nebo měnit dílo či název díla.

Vydavatel není povinen licenci poskytnutou autorem v celém rozsahu využít.

Smluvní strany si v ústně uzavřené smlouvě sjednaly v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 písm. b) autorského zákona, že licence je autorem poskytována bezúplatně.

Autor odpovídá vydavateli za právní bezvadnost díla, kterou se rozumí, že autor je jediným tvůrcem díla, dílo je původní, a dále že jeho užitím vydavatelem či třetí osobou, která své oprávnění odvozuje ze smlouvy uzavřené mezi autorem a vydavatelem, nebude porušeno žádné právo třetí osoby ani právní předpis, a že autor před uzavřením této smlouvy neudělil třetí osobě výhradní licenci k užití díla.