Historická demografie

Charakteristika:

  • Recenzovaný vědecký časopis Historická demografie (dále HD) byl založen v roce 1967 v bezprostřední návaznosti na rozvoj buy Microsoft Windows Server 2008 SP2 Enterprise Editionhistoricko-demografických výzkumů v tehdejším Československu, které vycházely zejm. z teoreticko-metodologického pozadí západoevropské (zejm. francouzské) historické demografie. Od počátku vycházel 1x ročně, většina příspěvků je publikována v češtině, nicméně zastoupení cizojazyčných příspěvků a zahraničních autorů na stránkách HD vždy výrazně převyšovalo a převyšuje standardy obvyklé u jiných humanitních/sociálněvědních periodik vydávaných u nás. V letech 1975–1984 bylo vydávání časopisu z politicko-ideologických důvodů přerušeno. Časopis byl vydáván do roku 1991 Historickým ústavem ČSAV (resp. jeho předchůdci), později Sociologickým ústavem ČSAV a AV ČR. Od roku 2007 jsou zaslané příspěvky důsledně recenzovány systémem peer-review. V roce 2009 přebírá časopis do svého portfolia Etnologický ústav AV ČR,v. v. i., a HD začíná vycházet dvakrát ročně.Časopis otiskuje původní empirické a teoretické odborné studie z oboru historické demografie a historické sociologie, recenze literatury a bibliografii české historické demografie, zprávy o konferencích týkajících se problematiky populačního vývoje, dějin obyvatelstva případně metod historické demografie. Je určen přednostně pro texty zaměřené na populační vývoj českých zemí, prameny využitelné pro historickodemografický výzkum a metody historické demografie. Informuje rovněž o historickodemografickém výzkumu a bádání v příbuzných oborech v zahraničí.

    Časopis byl vždy výrazně otevřen novým teoriím a metodám. V 80. a 90. letech 20. století se do České republiky právě prostřednictvím textů v HD dostávají paradigmatické impulzy antropologického studia rodiny resp. celého historickoantropologického diskurzu. Již od této doby tak časopis stojí na pozicích blízkých interpretativně zaměřeným disciplínám, zejména sociokulturní antropologii.

    Časopis je evidován v databázi ERIH a Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR.

ISSN:

  • 0323-0937

Vychází:

  • 2× ročně, do roku 2008 1× ročně

Vydavatel:

Vedoucí redaktor:

  • Eduard Maur

Kontakt:

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČR.