Český lid

Charakteristika:

  • Časopis založený již v roce 1891 představuje vědeckou platformu pro metodicky i tematicky různě orientované proudy etnologického studia, od kulturní a sociální antropologie až po klasický národopis a další mezní disciplíny (lingvistika, kulturní historie, hudební věda, dějiny umění, sociologie aj.). Nadále zůstává jediným pravidelně vycházejícím domácím časopisem, který prezentuje výsledky jak tradičně, tak soudobě orientovaných badatelských směrů, což odpovídá současné strukturaci oboru v České republice a střední Evropě. Odborné obci i dalším zájemcům časopis zprostředkovává zásadní vědecké texty např. oblasti tradiční lidové kultury, problematiky národnostních menšin i antropologické studie zaměřené na mimoevropský terén.V posledních letech se časopis intenzivně orientuje na teoretické, na středoevropskou resp. celoevropskou problematiku orientované studie (což je záměrem vydavatele i mezinárodní redakční rady) a mezi autory se objevuje stále více badatelů ze sousedních zemí. Českým autorům z akademických, vysokoškolských a muzejních pracovišť časopis umožňuje prezentovat badatelské výsledky v rámci České republiky a prostřednictvím cizojazyčných resumé případně vybraných textů tištěných ve světových jazycích i v zahraničí. Pro nadregionální charakter a orientaci na různé proudy etnologického a antropologického studia slouží Český lid jak muzejním pracovníkům v regionech, studentům etnologických, historických a antropologických věd, tak domácí i mezinárodní odborné veřejnosti.

    Časopis je indexován a abstraktován v předních mezinárodních databázích zaměřených na humanitní a sociální vědy, od roku 2008 i v databázích společnosti Thomson Reuters v rámci ISI Web of Knowledge (zejména Journal Citation Reports – Social Science Edition). Aktuální impaktní faktor časopisu (IF) je 0,343.

ISSN:

  • 0009-0794

Vychází:

  • 4× ročně

Vydavatel:

Vedouci redaktor:

  • PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.

Kontakt:

  • Na Florenci 3, 110 00 Praha 1
  • tel.: 222 828 602, 222 828 505
  • fax: 222 828 511
  • e-mail: jiri.woitsch@post.cz

WWW:

Obsah:

 

Časopis je ve fondu Knihovny AV ČRv Digitální knihovně AV ČR – Kramerius.