99 (2001), č. 3

STUDIES

Jaroslav ČECHURA
Charakter rebelií roku 1680 v Čechách. [Der Charakter der Rebellionen von 1680 in Böhmen.] /457-485/

Zdeněk V. DAVID
Národní obrození jako převtělení Zlatého věku. [Czech National Awakening as a Renaissance of the Sixteenth Century.] /486-518/

ARTICLES AND DISCUSSION

Josef GRULICH
Zkoumání „maličkostí“. (Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie.). [Die Erforschung der „Kleinigkeiten“. (Zu Entstehung und Bedeutung der Mikrogeschichte.)] /519-547/

Jaroslav KUČERA
Politický či přirozený národ? K pojetí národa v československém právním řádu meziválečného období. [Nation oder Volk? (Zur Auffassung von der Nationalität in der tschechoslowakischen Rechtsordnung der Zwischenkriegszeit.)] /548-568/

REVIEWS

Svatava RAKOVÁ
Pobělohorské Temno v české historiografii 90. let: pokus o sondu do proměn historického vědomí. /569-588/

Henryk SAMSONOWICZ
Północ – Południe. (Miloš Řezník) /589-591/

Pavel KOUŘIL, Dalibor PRIX, Martin WIHODA
Hrady českého Slezska. (Josef Žemlička) /591-597/

Josef HRDLIČKA
Hodovní stůl a dvorská společnost: Strava na raně novověkých aristokratických dvorech v českých zemích (1550–1650). (Martin Franc) /597-599/

Alexander KOLLER (ed.)
Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturforschung. (Jiří Pešek) /599-603/

Edmund KIZIK
Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII. wieku. Studium z nowożitnej kultury funeralnej. (Olga Fejtová) /603-606/

Karel KAZBUNDA
Jaroslav Goll a Josef Pekař ve víru války světové. Stolice dějin na české univerzitě v Praze. 1914–1918. (Ivan Šedivý) /606-607/

CHRONICLE

Petr SVOBODNÝ
Informace o společných (mezinárodních) komisích historiků. /658-666/