97 (1999), č. 1

STUDIES AND ARTICLES

Jaroslav MAREK, František ŠMAHEL
Škola Annales v zrcadle českého dějepisectví. [Die Schule der Annales im Spiegel der tschechischen Geschichtsschreibung.] /1-18/

Miloslav POLÍVKA
Znovu ad fontes. Husitské Čechy v norimberských pramenech. [Wieder ad fontes. Hussitisches Böhmen in den Nürnberger Quellen.] /19-36/

Pavel MAREK
K dějinám Křesťansko-sociální strany lidové v letech 1899–1906. [Zur Geschichte der christlich-sozialen Volkspartei in den Jahren 1899–1906.] /37-52/

Antoine MARS
Francouzsko-československé vztahy v oblasti vojenství 1918–1924 z pohledu Paříže. [L’Arrire-plan diplomatique des relations militaires franco-tchécoslovaque de la guerre mondiale  1918–1924 – le point de vue de Paris.] /53-79/

ARTICLES AND DISCUSIONS

Jindřich DEJMEK
K československo-sovětským politickým vztahům ve druhé polovině třicátých let. [Zu den tschechoslowakisch-sowjetischen politischen Beziehungen in der zweiten Hälfte der dreißiger Jahre.] /80-106/

REVIEWS

AENEAE SILVII, Historia Bohemica.
ENEA SILVIO, Historie česká. (Petr Čornej) /107-110/

Jaroslav ERŠIL (ed.), Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia. (Zdeňka Hledíková) /110-113/

István MONOK, A Kárpát-Medence koraújkori könyvtárai I. A Rákoszi-család könyvtárai 1588–1660. (Jiří Pešek) /113-116/

Dauril ALDEN, The Making of an Enterprise, The Society of Jesus in Portugal, Its Empire, and Beyond 1540–1750. (Michal Wanner) /116-119/

Daniel ROCHE, Histoire des choses banales. Naissance de la consommation. XVIIe–XIXe sicle. (Milena Lenderová) /119-121/

Jaroslav MAREK, Česká moderní kultura. (Martin Kučera) /121-124/

Milan MYŠKA, Rytíři průmyslové revoluce. (Zdeněk Jindra) /124-126/

Zdeněk KÁRNÍK, Socialisté na rozcestí. Habsburk, Masaryk či Šmeral. (Josef Harna) /126-129/

François FEJTÖ, Rekviem za mrtvou říši. O zkáze Rakouska-Uherska. (Petr Prokš) /129-133/

Veronika ARNDT, Die Fahne von Saaz. Konrad Henlein in seiner Zeit. (Jaroslav Valenta) /133-138/

Jaromír KUBÍČEK (zprac.), Bibliografie k dějinám měst České republiky. (Ivan Hlaváček) /139-141/