96 (1998), č. 4

STUDIES AND ARTICLES

Robert KVAČEK
Ke vzniku Československa. [Zur Entstehung der Tschechoslowakei.] /717-735/

Petr ČORNEJ
Nové Město pražské na počátku a v závěru husitské revoluce. [Die Prager Neustadt am Anfang und zum Schluss der hussitischen Revolution.] /736-753/

Petr VOREL
Úvěr, peníze a finanční transakce české a moravské aristokracie při cestách do zahraničí v polovině 16. století. [Kredite, Geld und finanzielle Transaktionen der böhmischen und mährischen Aristokraten bei ihren Auslandsreisen in der Mitte des 16. Jahrhunderts.] /754-778/

Jaroslav MAREK
Historie mezi teorií a praxí. [Geschichte zwischen Theorie und Praxis.] /779-802/

ARTICLES AND DISCUSIONS

Jan KUKLÍK – Jan NĚMEČEK
K počátkům druhého exilu Edvarda Beneše 1938–1939. [Zu den Anfängen des zweiten Exils von Edvard Beneš 1938–1939.] /803-823/

Jiří MIKULEC
Pobělohorská rekatolizace – téma stále problematické. [Die Rekatholisierung nach der Schlacht am Weißen Berg – ein weiterhin problematisches Thema.] /824-830/

REVIEWS

István BIBÓ, Bída malých národů východní Evropy. (Milan Šmerda) /831-836/

Jerzy TOMASZEWSKI, Historia Czechosłowacji 1918–1992. (Jaroslav Valenta) /836-840/

Jiří FAJT (ed.), Magister Theodoricus, dvorní malíř císaře Karla IV. (Tomáš Sekyrka) /840-843/

František KAVKA, Poslední Lucemburk na českém trůně. (Jaroslav Mezník) /843-845/

Jiří MIKULEC, Leopold I. Život a vláda barokního Habsburka. (Jaroslav Pánek) /845-848/

Gerhard AMMERER – Hans HAAS (Hg.), Ambivalenzen der Aufklärung. (Olga Fejtová) /848-850/

Zdeněk ŠOLLE, Století české politiky. (Martin Kučera) /850-853/

Jan RATAJ, O autoritativní národní stát. (Eva Broklová) /853-856/

Helmuth ALTRICHTER, Rußland 1917. (Radomír Vlček) /856-859/

Georg G. IGGERS, Deutsche Geschichtswissenschaft. (Jaroslav Marek) /859-862/