95 (1997), č. 2

STUDIE A MATERIÁLY / STUDIES AND ARTICLES

MACEK Josef
Vnímání přírodních krás v českých zemích pozdního středověku. [Das Wahrnehmen der Naturschönheit in den böhmischen Ländern des Spättmittelalters.] /289-314/

JAN Libor
Moravští podkomoří v době Václava II. [Mährische Unterkämmerer in der Zeit von Wenzel II.] /315-348/

RAKOVÁ Svatava
Severoameričtí indiáni 17. století: interpretace a obraz. [The North American Indian in the 17 th Century: Interpretation and Image.] /349-386/

KUČERA Jaroslav
Mezi Wilhelmstraße a Thunovskou (Finanční podpora Německé říše Sudetoněmecké straně). [Zwischen Wilhelmstraße und Thungasse. Finanzielle Unterstützung der Sudetendeutschen Partei durch das Deutsche Reich in den jahren 1935–38.] /387-410/

KUKLÍK Jan ml.
Problémy kontinuity Benešovy funkce (Prosazení Benešova pojetí nepřerušené kontinuity prezidentské funkce v letech 1938–1943). [Probleme der Kontinuität der Staatspräsidentenfunktion (Durchsetzung der von Beneš vertretenen Auffassung der Kontinuität der Staatspräsidenten funktion im Londoner Exil in den Jahren 1938–1943).] /411-447/

HLAVÁČEK Ivan
Královský poklad ve Slezské Středě (Několik poznámek). [Der königliche Schatz in Neumarkt/Schlesien (Einige Bemerkungen).] /448-459/

OBZORY LITERATURY / REVIEWS

KRZENCK Thomas
Nejnovější literatura o Zikmundovi Lucemburském. /460/

RECENZE

SMITH Anthony D., National Identity. (Milan Řepa) /473/

ŠVANKMAJER M. – VEBER V. – SLÁDEK Z. – MOULIS V., Dějiny Ruska. (Radomír Vlček) /476/

LE GOFF Jacques, Saint Louis. (Martin Nejedlý) /482/

KRSEK I. – KUDĚLKA Z. – STEHLÍK M. – VÁLKA J., Umění baroka na Moravě a ve Slezsku. (Jiří Kroupa) /487/

PFAFF Ivan, Česká přináležitost k Západu v letech 1815–1878. (Jiří Kořalka) /495/

SKŘIVAN Aleš, Císařská politika. (Jan Havránek) /500/

KALISTA Zdeněk, Po proudu života (2). (Jaroslav Marek) /502/

ZPRÁVY

/510/

VÝBĚR ČČH

Ze zahraničních časopisů. /548/

Z VĚDECKÉHO ŽIVOTA / CHRONICLE

KONFERENCE

Zasedání k 650. výročí volby Karla IV. římským králem. (Hana Pátková) /552/

Mnichovská konference o zahraniční politice na prahu novověku. (Jaroslav Pánek) /553/

Adam II. z Hradce a jeho doba. (Pavel Král – Markéta Korychová) /556/

Evropa v revolucích roku 1848. (Jiří Kořalka) /556/

Bratři Grégrové a česká společnost v druhé polovině 19. století. (Eva Semotanová) /559/

Zikmund Winter (1846–1912). (Magdaléna Pokorná) /560/

Sympozium o císařském manifestu Mým národům. (Jiří Kořalka) /562/

Konference o politickém katolicismu v Olomouci. (Jaroslav Šebek) /562/

Knihy došlé redakci. /564/

Výtahy z českých časopisů a sborníků. /566/

DISKUSE

SKŘIVÁNEK Milan
Několik poznámek k postmoderní úvaze o historiografii. /572/

ZASLÁNO REDAKCI

Informace o chystaném kolokviu Věda v českých zemích za druhé světové války. /578/

Informace Sdružení historiků České republiky. /579/