Vrátit se k přehledu projektů

Nový fonograf: naslouchejme zvuku historie. Vytvoření postupů a nástrojů pro evidenci, digitalizaci, zpřístupnění a dlouhodobou ochranu zvukových záznamů na historických nosičích v paměťových institucích.

Řešitel projektu: Ing. Martin Lhoták
Zdroj financování: MK ČR – NAKI
Období realizace: 2018–2022

Celková dotace: 25 431 000,00 Kč
Finanční prostředky pro KNAV
Celkem 3 781 000,00 Kč
2018 216 000,00 Kč
2019 598 000,00 Kč
2020 982 000,00 Kč
2021 1 251 000,00 Kč
2022 734 000,00 Kč


Hlavním cílem projektu je vyvinout a otestovat postupy pro ochranu a zpřístupnění zvukových záznamů uložených na fonografických válečcích a šelakových deskách, v souladu s mezinárodními standardy a s ohledem na potřeby paměťových institucí v ČR. Tyto postupy budou následně aplikovány při správě, digitalizaci a zpřístupnění rozsáhlých sbírek těchto historických nosičů z fondu Národního muzea a dalších partnerských institucí. Práce s ohroženými historickými nosiči vyžaduje definovat a zavést postupy pro manipulaci s nimi, které zajistí podmínky pro jejich fyzickou ochranu a správu. Dále je třeba sjednotit evidenci těchto nosičů napříč institucemi. S tím je spojená potřeba vytvořit standardní způsob unifikované identifikace jednotlivých nahrávek, která umožní na národní úrovni určovat unikátnost sbírkových objektů v rámci jejich digitalizace. Jednotný způsob evidence musí být postaven na standardizovaných metadatových popisech, které zohlední potřeby různých typů paměťových institucí pro práci jak se záznamy uloženými na původních fyzických nosičích, tak i s jejich digitálními kopiemi. Při vytváření těchto standardů je třeba zohlednit potřeby dlouhodobého uchovávání obsahu a navrhnout odpovídající postupy ochrany dat, které budou v souladu s požadavky pro důvěryhodné úložiště. Dalším cílem je vytvořit, otestovat a zavést postupy pro digitalizaci záznamů uložených na fonografických válečcích a šelakových deskách, opět s ohledem na mezinárodní praxi a ßzpřístupnit a dlouhodobě ochránit takto vzniklé digitální kopie. Pro zpřístupnění obsahu bude hledán takový model, který by dovolil prezentovat obsah v jeho kontextu, tedy s využitím souvisejících materiálů ve sbírkách příslušných institucí.