Přidělování DOI (CrossRef)

Přidělování DOI (CrossRef)

 

Co je DOI?

DOI (Digital Object Identifier) je unikátní a trvalý identifikátor digitálního objektu dostupného prostřednictvím digitálních sítí (např. vědeckého článku na webu). Podobně jako ISBN identifikuje jednoznačně a v celosvětovém měřítku tištěné knihy, tak DOI jednoznačně identifikuje digitální objekty na Internetu. Identifikuje především objekt samotný, nikoliv jeho umístění na síti. To znamená, že DOI je trvalé a i když se digitální objekt přesune na novou lokaci na webu nebo se změní jeho vlastník, DOI zůstává stále stejné.

DOI je přidělováno vydavatelům odborných informací pro zajištění trvalé dostupnosti publikovaných textů pro koncového uživatele. Vydavatel jej může udělit pouze na základě členství v některé registrační agentuře. Pro oblast odborného publikování je největší registrační agenturou CrossRef. Členství lze získat na základě registrace a zaplacení ročního členského poplatku, který je stanoven na základě příjmů instituce z vydavatelské činnosti. Členství nenárokuje povinnost registrovat DOI pro všechny publikace dané instituce. Ale jakmile již vydavatel některé publikaci přiřadí DOI, pak je již přiřazování závazné a je povinností vydavatele přiřazovat DOI všem základním jednotkám daného titulu, které jsou v rámci titulu publikované. DOI se přiděluje následujícím jednotkám:

  • Časopisy: titul, ročník, číslo, článek
  • Knihy: edice, titul, kapitoly/části
  • Konferenční sborníky: edice, titul, článek
  • Databáze
  • Dizertace
  • Standardy/ Normy
  • Data sety

Systém DOI zajišťuje, že stejné DOI není přiděleno vícekrát. Organizace přidělující DOI je naopak odpovědná za to, aby jedné entitě nebylo přiděleno více než jedno DOI. Jedna entita však může mít přiděleno více různých identifikátorů (např. zároveň DOI a ISBN).

DOI identifikuje dílo, nikoliv jeho různé modifikace. Různým formátům téhož článku (např. verze HTML, PDF, tištěná verze) je tedy přiděleno stejné DOI. DOI může být přiděleno pouze dílu, o němž se nepředpokládá další přidělování DOI v budoucnu. Například tedy preprintům či postprintům není DOI přidělováno. Je-li článek publikován online dříve než v tištěné verzi, pak má přiděleno stejné DOI jako následná tištěná verze tohoto článku.

 

Jak funguje nadace DOI a registrační agentury?

Mezinárodní nadace DOI pro provoz systému využívá model registračních agentur, jejich seznam naleznete zde http://www.doi.org/registration_agencies.html. Ty na jedné straně platí poplatky nadaci a na straně druhé jim jejich zákazníci (vydavatelé) platí za poskytované služby. Kromě základních služeb (registrace DOI, výběr poplatků) mohou nabízet i další služby s přidanou hodnotou.

 

Co je CrossRef?

CrossRef je nezisková mezinárodní registrační agentura poskytující organizační a technickou infrastrukturu pro využití DOI v oblasti vědecké literatury. Jejím cílem je zajistit jednoznačnou globální identifikaci a propojení vědeckých dokumentů v prostředí Internetu. Členem CrossRef se může stát jakákoliv instituce vydávající primárně vědeckou literaturu, která je dostupná online v digitální podobě.

Vydavatel platí agentuře CrossRef jednak roční členský poplatek a poté určitou malou částku za každé přidělené DOI. V současné době je poplatek 1 USD za každé DOI přidělené aktuálním článkům (článkům za poslední dva roky) a 0,15 USD za DOI přidělené starším ročníkům. Zde je aktuální ceník http://www.crossref.org/02publishers/20pub_fees.html za členské poplatky, částky za jednotlivě přidělovaná DOI a nadstavbové služby.

Mezi nadstavbové služby patří:

CrossCheck je nástroj na kontrolu plagiátorství určený pro členy CrossRef. Vyžaduje dodatečný roční poplatek a poplatek za každý zkontrolovaný dokument. Tento nástroj je použit ve spolupráci s databází iThenticate od producenta iParadigms, což je celosvětově největší software na detekci a kontrolu plagiátorství v odborném publikování. Členové CrossRef májí možnost tuto databázi používat za příznivých finančních podmínek.

Cited-by Linking je doplňková služba umožňující zobrazovat u článků aktuální informaci o tom, kdo daný článek citoval.

 

Jak DOI vypadá?

Identifikátor DOI je složen ze dvou částí – z prefixu a ze sufixu. Tyto dvě části jsou od sebe odděleny lomítkem.

Prefix – číslo, které jednoznačně identifikuje instituci, která objektu přiřadila DOI (např. vydavatel Elsevier). Prefix institucím přiděluje registrační agentura (např. CrossRef).

Sufix – libovolný řetězec znaků, který jednoznačně identifikuje objekt v rámci jedné instituce. Tento řetězec si volí instituce sama na základě interních pravidel.

DOI může mít např. tento tvar: 10.9563/if.2015.87.012, kde:

10.9563 – označuje instituci

if – označuje zkratku názvu zdroje (např. časopis Informace)

2015 – označuje rok publikování jednotky

87 – označuje ročník

012 – označuje stránku na které se článek nachází

Nicméně složení sufixu je zcela v kompetenci vydavatele a záleží na něm, aby zvolil strukturu, která mu bude vyhovovat, ale doporučuje se jednotná forma pro celou instituci. Jedinou podmínkou je, aby byl sufix jednoznačný.

Při použití abecedních znaků nezáleží na velikosti písmen – při registraci konkrétního DOI jsou všechna písmena sjednocena na velká. Uživatelé budou na správnou entitu nasměrování, ať již používají velká nebo malá písmena či jejich kombinaci.

V případě agentury CrossRef může DOI obsahovat pouze následující znaky: a-z, A-Z, 0-9, – . _ ; ( ) /

Délka sufixu není omezená, ale doporučuje se raději používat kratší sufixy.

 

Jaký je proces přidělování DOI?

Vydavatel přiděluje DOI během redakčního procesu a v okamžiku publikování článku ho zveřejní u metadatového záznamu daného článku, odkud vede odkaz na plný text. Může odkazovat jak na plný text volně dostupný tak na text dostupný za poplatek. Přidělené DOI se uvádí v tištěné i digitální verzi článku (na titulní stránce a případně i v hlavičce/patičce každé stránky). V časopisech, jejichž článkům je DOI přidělováno, je nutné v referencích uvádět DOI citovaných článků, pokud je mají přidělené. Dále provede registraci URL a přidělených DOI v databázi CrossRef. DOI a příslušná metadata je do systému CrossRef potřeba zadávat co nejdříve po online publikaci obsahu, nejdéle však do 24 hodin. Pokud ještě není obsah zveřejněn online, může být DOI využito pouze interně, ale nesmí být zveřejněno. Registrace probíhá buď manuálně nebo automaticky. Když vydavatel zadá metadata do systému CrossRef, musí ověřit, zda je aktivní tzv. stránka odezvy, aby bylo možné používat odkazy na články. To je důležité zejména proto, aby v momentě, kdy jsou metadata vložena do CrossRef mohli ostatní členové a uživatelé systému okamžitě DOI vyhledat a vytvořit referenční odkazy. Dále má vydavatel za povinnost udržovat aktivní propojení URL – DOI u každého dokumentu, sledovat a evidovat jakékoliv změny URL u konkrétních článků a všechny změny hlásit registrační agentuře, aby byla zachována persistence DOI. Mezi jeho další povinnosti patří také řešit případné kolize a duplicity přidělených DOI.

 

Jak vyhledat dokument s DOI?

Dokument, který má přidělené DOI nalezneme prostřednictvím online dotazu na www.doi.org/ nebo stačí před DOI vložit řetězec http://dx.doi.org/

 

Důležité odkazy