Knihovědné oddělení Knihovny AV ČR

  • vedoucí oddělení: PhDr. Anežka Baďurová
  • e-mail: badurova@knav.cz
  • tel.: 221 403 251

Hlavním úkolem oddělení je heuristika a bibliografické zpracování pramenů k přehledu cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století. Na základě průzkumu tuzemských i zahraničních historických knižních sbírek a odborné literatury byly dosud shromážděny údaje o přibližně 47.000 bohemikálních vydáních. Z nich bylo cca 25.000 podrobně bibliograficky popsáno metodou de visu, zbývající část představují pouze stručné záznamy, převzaté z literatury nebo katalogů.

Ze stávajících kartoték i nově popisovaných tisků je vytvářena databáze Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT). Výsledky bibliografického výzkumu cizojazyčných bohemik jsou využívány pracovníky oddělení k sestavování tematických bibliografií a ke studiím z dějin českého knihtisku a knihoven. Současně slouží jako podklady pro poskytování relevantních informací badatelské veřejnosti. Popisy cizojazyčné produkce domácích tiskáren 16. a 17. století byly již zpřístupněny v naskenované podobě na CD-ROMu, který lze zakoupit v KNAV. Postupně je tímto způsobem ke zveřejnění připravován i další bibliografický materiál: od prosince r. 2007 je v distribuci CD-ROM Bibliografie spisů J. A. Komenského vytištěných do r. 1800. v průběhu roku 2008 předpokládáme postupné zpřístupnění zmíněných databází a CD-ROMů také na webovských stránkách KNAV.

Na dějiny knihy, knihtisku a knihoven v českých zemích do poloviny 19. století je také zaměřen časopis Knihy a dějiny, který oddělení vydává od r. 1994 (v češtině, s cizojazyčnými resumé), a stejnou náplň má databáze odborné knihovědné literatury, vytvářená v oddělení souběžně s bibliografickým výzkumem bohemikálních tisků.

Knihovědné oddělení spravuje nejstarší historický knižní fond KNAV (cca 25.000 svazků rukopisů, prvotisků a starých tisků), jehož nejvzácnější knihou je rukopisná latinská bible, zvaná Martinická, přibližně ze 30. let 15. století s unikátním vyobrazením upálení M. Jana Husa.