Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků Knihovny AV ČR (s přístupem na internet)

Kdo je správcem Vašich údajů?

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Jaká jsou Vaše práva?

 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)

 


Informace pro návštěvníky využívající přístup k internetu poskytovaný KNAV; návštěva s jednodenní vstupenkou s internetem.

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále jen KNAV), se sídlem Národní 3, 110 00, Praha 1, e-mail: infoknav@knav.cz.

 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00, Praha 1, nebo na e-mailové adrese: poverenec@ssc.cas.cz.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA REGISTRAČNÍCH FORMULÁŘÍCH

A. JEDNODENNÍ VSTUPENKA S INTERNETEM – REGISTRACE

1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci k jednodenní návštěvě KNAV a stát, který doklad totožnosti vydal) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu Vaší návštěvy/trvání smlouvy, tj. 1 otevírací den KNAV.

2. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci k jednodenní návštěvě KNAV a stát, který doklad totožnosti vydal) – dále zpracováváme pro účely uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od Vaší návštěvy KNAV.

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ V LOZÍCH

A. POČÍTAČOVÁ STUDOVNA

1. Vaše osobní údaje – evidence návštěv počítačové studovny (v rozsahu: číslo čárového kódu čtenářského průkazu, datum a čas zahájení a ukončení práce na počítačové stanici, číslo počítačové stanice) – zpracováváme pro účely uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od Vaší návštěvy počítačové studovny.

 

B. WiFi KNAV_S

1. Vaše osobní údaje – log připojení k WiFi KNAV_S (v rozsahu: číslo čárového kódu čtenářského průkazu, MAC adresa zařízení uživatele, datum a čas zahájení a ukončení připojení k WiFi KNAV_S) – zpracováváme pro účely uchování provozních a lokalizačních údajů vytvářených a zpracovávaných při zajišťování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, a to na právním základě plnění právní povinnosti dle článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení. Zpracovávání těchto údajů nám ukládá zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a rovněž vyhláška č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců ode dne, kdy bylo připojení k Wifi KNAV_S realizováno.

 

III. OSOBNÍ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S POBYTEM VE STUDOVNĚ KNAV

A. KAMEROVÝ SYSTÉM

1. Vaše osobní údaje – záznamy z kamerového systému o Vašem pobytu a jednání v prostorech studovny KNAV – zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany veřejného majetku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV a ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 otevíracích dní KNAV.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

B. AUTORIZOVANÉ PRŮCHODY TURNIKETY

1. Vaše osobní údaje – autorizované průchody turnikety (v rozsahu: číslo čárového kódu jednodenní vstupenky a datum a čas vstupu/výstupu, tedy příchodu/odchodu do/z chráněné zóny KNAV) – zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru, ochrany veřejného majetku a vytváření statistik a výkazů, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV, ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu a povinnost knihovny vykazovat statistiky návštěvnosti.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 otevíracích dní KNAV.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

  • oprávněným zaměstnancům KNAV jakožto správce;
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
  • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátce KNAV, exekutorům, soudům, úřadům).

 

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • vyžádat si od správce potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

 

Dále máte právo:

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  • na přenositelnost Vašich údajů.

 


 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)