Informace o zpracování osobních údajů návštěvníků Knihovny AV ČR (bez přístupu k internetu)

Kdo je správcem Vašich údajů?

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Jaká jsou Vaše práva?

 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)

 


Informace pro návštěvníky nevyužívající přístup k internetu poskytovaný KNAV; návštěva s jednodenní vstupenkou.

Vážení návštěvníci, dovolujeme si Vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) prostřednictvím tohoto dokumentu informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší organizaci.

 

Kdo je správcem Vašich údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Knihovna AV ČR, v. v. i. (dále jen KNAV), se sídlem Národní 3, 110 00, Praha 1, e-mail: mailto:infoknav@knav.cz.

 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či připomínkami kontaktovat na adrese Pověřenec – Knihovna AV ČR, v. v. i., Národní 3, 110 00, Praha 1, nebo na e-mailové adrese: poverenec@ssc.cas.cz.

 

Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a proč?

I. OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVANÉ NA FORMULÁŘÍCH

A. JEDNODENNÍ VSTUPENKA – REGISTRACE

1. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci k jednodenní návštěvě KNAV a stát, který doklad totožnosti vydal) – zpracováváme za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, a to na právním základě plnění smlouvy dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení.

Tyto údaje zpracováváme po dobu Vaší návštěvy/trvání smlouvy, tj. 1 otevírací den KNAV.

Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné. V případě, že nám tyto údaje neposkytnete, nebudeme Vás moci v KNAV k jednodenní návštěvě zaregistrovat.

2. Vaše osobní údaje – základní identifikační údaje (v rozsahu: jméno a příjmení, datum narození, adresa, typ a číslo dokladu totožnosti předloženého při registraci k jednodenní návštěvě KNAV a stát, který doklad totožnosti vydal) – dále zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany veřejného majetku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV a ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 2 otevíracích dní KNAV následujících po Vaší návštěvě.

 

II. OSOBNÍ ÚDAJE SOUVISEJÍCÍ S POBYTEM V CHRÁNĚNÉ ZÓNĚ KNAV

A. KAMEROVÝ SYSTÉM

1. Vaše osobní údaje – záznamy z kamerového systému o Vašem pobytu a jednání v prostorech knihovny – zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru a ochrany veřejného majetku, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV a ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 otevíracích dní KNAV.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

B. AUTORIZOVANÉ PRŮCHODY TURNIKETY

1. Vaše osobní údaje – autorizované průchody turnikety (v rozsahu: číslo čárového kódu jednodenní vstupenky a datum a čas vstupu/výstupu, tedy příchodu/odchodu do/z chráněné zóny KNAV) – zpracováváme za účelem zvýšení bezpečnosti veřejného prostoru, ochrany veřejného majetku a vytváření statistik a výkazů, a to na právním základě našeho oprávněného zájmu dle článku 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Naším oprávněným zájmem je v tomto případě ochrana zdraví a majetku osob zdržujících se v chráněné zóně KNAV, ochrana majetku pořízeného z veřejných finančních prostředků, zejména knihovního fondu a povinnost knihovny vykazovat statistiky návštěvnosti.

Tyto údaje zpracováváme po dobu 3 otevíracích dní KNAV.

Toto zpracování osobních údajů založené na našem oprávněném zájmu nevyžaduje Váš souhlas, proti tomuto zpracování však máte právo kdykoliv zdarma podat námitku.

 

Kdo je příjemcem Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje předáváme pouze v nezbytném rozsahu též těmto kategoriím příjemců:

  • oprávněným zaměstnancům KNAV jakožto správce;
  • jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy (např. Policii ČR, správním orgánům);
  • jiným subjektům, pokud je to nutné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. advokátce KNAV, exekutorům, soudům, úřadům).

 

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo:

  • vyžádat si od KNAV jakožto správce potvrzení o zpracování Vašich osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, máte právo na přístup k těmto údajům;
  • na opravu neaktuálních či neúplných údajů;
  • na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování.

Dále máte právo:

  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, 170 00, e-mail: posta@uoou.cz;
  • na přenositelnost Vašich údajů.

 


 

(Stáhnout celý text ve formátu pdf.)