Poskytování informací

Informace o Knihovně AV ČR, v. v. i.

Přehled povinně zveřejňovaných informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:
Knihovna AV ČR, v. v. i., zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí

 

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu:
Pracoviště bylo zřízeno usnesením plenární schůze Vládní komise pro vybudování Československé akademie věd ze dne 26. května 1952 s účinností od 1. ledna 1953 pod názvem Základní knihovna – Ústředí vědeckých informací ČSAV. S účinností od 31. prosince 1992 bylo pracoviště přejmenováno na Knihovnu AV ČR a ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 283/1992 Sb. se stalo pracovištěm Akademie věd České republiky.
Zřizovatelem podle zákona 341/2005 Sb. je Akademie věd České republiky.

 

3. Dokumenty:
Zřizovací listina

 

4. Organizační struktura KNAV:
Organizační struktura Knihovny AV ČR

 

5. Kontakt:
Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
115 22 Praha 1

Elektronická podatelna: sekretariat@knav.cz
Datová schránka: ID a22nbqc
Tel.: +420 221 403 262

 

6. Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace:
IČO: 67985971
DIČ: CZ679859

 

7. Místo a způsob, jak získat příslušné informace:

Poskytování informací se řídí platným sazebníkem – viz bod 13.

 

8. Kde lze podat žádost či stížnost, předložit návrh nebo podnět či jiné dožádání anebo místo pro obdržení rozhodnutí:
Podatelna KNAV (Po–pá 8.00–13.00, 13.30–15.00 hod.)
datová schránka: ID a22nbqc
elektronická podatelna: sekretariat@knav.cz

 

9. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

 1. Odvolání:
  Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání, a to písemně. Odvolání se doručuje povinnému subjektu, který rozhodnutí vydal, tedy KNAV. Povinný subjekt ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu.
 2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace:
  Žadatel může, při splnění zákonných důvodů, podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace, zejména pokud mu nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení žádosti KNAV, nebo mu nebyla poskytnuta informace buď vůbec, nebo pouze částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí. Stížnost lze podat písemně KNAV, a to do 30 dnů ode dne doručení sdělení o vyřízení žádosti nebo ode dne uplynutí lhůty pro poskytnutí informace. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. Ostatní žádosti, návrhy a jiná dožádání jsou vyřizována v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád a v souladu s vnitřními předpisy KNAV.

 

10. Vzory formulářů:
Formulář žádosti o poskytnutí informace
Formulář pro podání opravného prostředku

 

11. Popis postupů:
Postup KNAV při vyřizování žádostí, návrhů a jiných dožádání občanů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 1. KNAV posoudí obsah každé podané žádosti a:
  • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není z ní zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil; neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne jejího doručení KNAV žádost odloží,
  • v případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti KNAV, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů žadateli,
  • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových mediích.
 2. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou ústně za dostačující, je třeba podat žádost písemně.
 3. Podmínky, za kterých je KNAV povinna, nebo může, požadovanou informaci odmítnout, poskytnutí informace omezit anebo odkázat na zveřejněnou informaci, jsou upraveny zákonem č. 106/1999 Sb.
 4. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů (§ 14 odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb.), nejvýše však o 10 dní.

 

12. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt zejména jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu:
Právní předpisy související s činností KNAV

 • zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích
 • zákon č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky
 • zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
 • zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • Zřizovací listina

 

13. Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací
K nahlédnutí na sekretariátu ředitele v úředních hodinách 9.00–14.00 hod.

Způsob platby za poskytování informací
bankovním převodem: číslo účtu – 7379950001/5500
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: doporučujeme uvádět IČO organizace či datum narození (DDMMRR)

poštou na adresu: Knihovna AV ČR, v. v. i.
Národní 1009/3
115 22 Praha 1

 

Výroční zprávy činnosti subjektu v oblasti poskytování informací:

Přehled žádostí za rok 2016:

Přehled žádostí za rok 2015: