5 – Odbor pro doplňování a zpracování fondu

Vedení odboru

  • Mgr. Zdeňka Chmelařová, zástupkyně ředitele
  • tel. 221 403 471
  • e-mail: chmelarova@knav.cz

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizační struktura odboru

 

Oddělení správy knihovních systémů (OSKS)

Oddělení využívá systém Aleph pro ukládání, zpracování, zpřístupnění a správu záznamů o dokumentech, zajišťuje jeho vývoj a správu jako knihovního systému pro celou AV ČR. Poskytuje podporu při práci v systému Aleph pro knihovny ústavů AV ČR, při konverzi dat z jiných systémů a zajišťuje správu specializovaných databází (článkové bibliografie, báze hudebnin, báze časopisů), provádí centrální aktualizace verzí Alephu a proškolení pracovníků na práci se systémem.

OSKS se také podílí na správě systému pro evidenci publikační činnosti a výsledků výzkumu ASEP. ASEP představuje systém sběru, zpracování, uchovávání a šíření informací o publikacích a jiných informačních výstupech základního výzkumu v Akademii věd ČR. Databáze obsahuje bibliografické záznamy o výsledcích vědeckého výzkumu v ústavech AV ČR od roku 1993. K bibliografickým záznamům je možné ukládat plné texty dokumentů. Nově byla implementována možnost vytváření záznamů o vědeckých datech a bylo umožněno jejich ukládání na úložiště. Datové záznamy je možné propojit s publikačními výsledky. ASEP zajišťuje funkci institucionálního repozitáře.

OSKS poskytuje knihovníkům z ústavů AV ČR metodickou podporu, školení a vytváří nové metodické pokyny. Pro databázi ASEP zajišťuje vývoj systému – úpravy a rozšíření datové struktury, rozšiřování funkčnosti systému a vývoj vlastní webové aplikace Analytika ASEP, která je analytickým nástrojem nabízejícím bibliografické a grafické přehledy. OSKS ve spolupráci s Odborem pro výzkum a vývoj dále zajišťuje bibliografické a statistické výstupy pro vedení ústavů a Akademie věd. Podílí se zajištění podkladů pro hodnocení ústavů AV ČR.

Oddělení akvizice (OA)

OA zajišťuje akvizici zahraničních knih, českých knih a předplatného periodik formou nákupu, darů a získáváním tzv. povinných výtisků (publikace vydané ústavy AV ČR a nakladatelstvím ACADEMIA), zajišťuje kontinuální a trvalý nákup jednotlivých zahraničních elektronických knih a poptávková řízení na nákup zahraničních knih, českých knih a předplatného periodik. Doplňuje do fondu zejména nejnovější českou i světovou vědeckou literaturu, dále tituly mapující výsledky výzkumu ústavů AV ČR. Do fondu KNAV jsou doplňovány i staré tisky vydané do roku 1800.

Oddělení zpracování knih a elektronických nosičů (OZKEN)

Oddělení zpracovává veškerý knižní fond, přicházející do KNAV, vytváří katalogizační záznamy v systému Aleph, opatřuje dokumenty jmenným a věcným popisem, adjustací a signováním. Stejným postupem rekatalogizuje dosud neevidovaný fond v majetku KNAV. Poskytuje metodickou podporu, školení a konzultace ke katalogizaci pro knihovny ústavů AV ČR.

Oddělení zpracování časopisů (OZČ)

OZČ zajišťuje jmennou a věcnou katalogizaci časopiseckého fondu KNAV. Pracovníci oddělení evidují a distribuují nově příchozí čísla a spravují fond časopisů ve skladech i v hale služeb. Provádí štítkování a opravy staršího fondu, aktualizují v Souborném katalogu NK informace o jednotkách, které má KNAV ve fondu, spolupracují při vytváření národních autorit s Národní knihovnou. Poskytují školení a konzultace ke katalogizaci časopisů a časopiseckých článků knihovníkům z knihoven ústavů AV ČR. Katalogizují časopisecké články z titulů vydávaných ústavy Akademie věd a přispívají do databáze Národní knihovny ANL – Výběr článků v českých novinách, časopisech a sbornících. Přidávají do Digitální knihovny AV ČR plné texty časopisů, odpovídají na dotazy uživatelů a zprostředkovávají jednání s vedeními ústavů a redakcemi časopisů o zpřístupňování plných textů v Digitální knihovně AV ČR.

Revizní oddělení (RO)

RO postupuje podle vypracované metodiky inventarizace, zajišťuje průběžnou revizi knihovního fondu, vede záznamy o chybějících a nalezených svazcích, připravuje nabídkové seznamy odepisovaných knih a časopisů. Poskytuje metodickou podporu při revizi pro knihovny ústavů AV ČR.