O knihovně

Knihovna Akademie věd ČR (KNAV) je univerzální vědecká knihovna, která poskytuje své služby jako specializovaná knihovna podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

KNAV poskytuje informační podporu v oblasti vzdělávání, vědy a výzkumu institucím, vědeckým pracovníkům, odborníkům, studentům i široké veřejnosti. Pro své uživatele získává, zpracovává a zpřístupňuje vědeckou literaturu v klasickéelektronické formě. V ČR patří mezi klíčové instituce v pořizování a zpřístupňování specializovaných elektronických informačních zdrojů. Zajišťuje i další služby, např. rešerše, mezinárodní výpůjčky a získávání dokumentů, digitalizaci, tisk a kopírování, a expertní činnosti pro uchovávání dat a ošetřování knižních fondů.

Profil fondu Knihovny AV ČR je zaměřen na dokumenty obsahující vědecké informace, výběrově populárně naučné, encyklopedické a biografické a na vědeckou publikační činnost zaměstnanců AV ČR. To vše podle vybraného jazykového profilu – čeština a základní světové jazyky. Důraz je kladen na doplnění nejnovější zahraniční vědecké literatury.

Součástí hlavní činnosti KNAV je výzkum v oblasti vědeckých informací (vytváření, implementace, poskytování informačních služeb a nástrojů pro výzkum a hodnocení jeho výsledků) a knihovědy (bibliografické zpracování cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století).

Pracovištím AV ČR poskytuje KNAV poradenskou a konzultační pomoc a je střediskem pro výuku a zvyšování odborné kvalifikace knihovnických a informačních pracovníků AV ČR.

V rámci Akademie věd KNAV zajišťuje sběr, zpracování, uchovávání a šíření informací o vědeckém publikování v Akademii věd ČR, jež jsou shromažďována v databázi ASEP a její programové nadstavbě Analytika ASEP, která obsahuje další bibliometrické a scientometrické nástroje. Trvalý a bezplatný online přístup k řadě plných textů dokumentů (tzv. open access) publikovaných vědeckými pracovníky AV ČR je umožněn díky Repozitáři AV ČR. Údaje o publikační činnosti pracovníků Akademie věd KNAV zároveň předává do informačního systému výzkumu a vývoje (RIV).

KNAV vydává odborné publikace a bibliografie, zpracovává retrospektivní bibliografie cizojazyčné bohemikální produkce českých, moravských i zahraničních tiskáren v 16.–18. století a analytické soupisy starých tisků z vlastních fondů.

KNAV rozvíjí mezinárodní spolupráci a pořádá odborná setkání, konference, semináře a workshopy. V ČR i zahraničí spolupracuje s vysokými školami a dalšími vědeckými a odbornými institucemi, provádí popularizaci a propagaci vědy.

Knihovna Akademie věd ČR a její služby jsou přístupné široké veřejnosti.

 

Další informace o Knihovně AV ČR: