KNIHOVNÍ ZÁKON

257

ZÁKON

ze dne 29. června 2001

o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb

 (knihovní zákon)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tento zákon upravuje systém knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby a podmínky jejich provozování.

(2) Tento zákon se nevztahuje na knihovny provozované na základě živnostenského oprávnění.

§ 2

Vymezení základních pojmů

V tomto zákoně se rozumí

a) knihovnou zařízení, v němž jsou způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu poskytovány veřejné knihovnické a informační služby

b) vymezené tímto zákonem, a které je zapsáno v evidenci knihoven, knihovním dokumentem informační pramen evidovaný jako samo-statná jednotka knihovního fondu knihovny,

c) knihovním fondem organizovaný, soustavně doplňovaný, zpracová-vaný, ochraňovaný a uchovávaný soubor knihovních dokumentů,

d) meziknihovními službami soubor výpůjčních, informačních a repro-grafických služeb, které mezi sebou uskutečňují knihovny s cílem zpřístupnit svým uživatelům knihovní dokumenty bez ohledu na místo jejich uložení,

e) historickým fondem knihovní fond sestávající z knihovních doku-mentů, které vznikly do roku 1860 nebo mají v daném oboru pro svou jedinečnost historickou hodnotu, popřípadě jiný knihovní fond mající zvláštní historickou a kulturní hodnotu, pokud byl takto vymezen ve statutu knihovny nebo v jiném právním předpisu,

 

 

f) konzervačním fondem knihovní fond sestávající z knihovních doku-mentů, které knihovna získala jako příjemce povinného výtisku podle zvláštního právního předpisu,1)

g) specializovaným fondem knihovní fond sestávající z knihovních doku-mentů určitého, zpravidla oborového zaměření,

h) regionálními funkcemi funkce, v jejichž rámci krajská knihovna a další jí pověřené knihovny poskytují základním knihovnám v kraji především poradenské, vzdělávací a koordinační služby, budují výměnné fondy a zapůjčují výměnné soubory knihovních dokumentů a vykonávají další nezbytné činnosti napomáhající rozvoji knihoven a jejich veřejných knihovnických a informačních služeb,

i) provozovatelem knihovny fyzická nebo právnická osoba, která svým jménem v knihovně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.

§ 3

Systém knihoven

(1) Systém knihoven tvoří

a) Národní knihovna České republiky (dále jen "Národní knihovna"), Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana, Moravská zemská knihovna v Brně, zřízené Ministerstvem kultury (dále jen "ministerstvo"),

b) krajské knihovny, zřízené příslušným orgánem kraje,

c) základní knihovny, zřízené příslušným orgánem obce,

d) specializované knihovny.

(2) Knihovny uvedené v odstavci 1 písm. c) a d) mohou být zřizovány i jinými subjekty neuvedenými v odstavci 1.

(3) Veřejné knihovnické a informační služby mohou být knihovnou poskytovány ode dne jejího zápisu do evidence knihoven vedené ministerstvem.

§ 4

Veřejné knihovnické a informační služby

(1) Veřejné knihovnické a informační služby spočívají ve

a)     zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiné knihovny,

b)     poskytování ústních bibliografických, referenčních a faktografických informací a rešerší,

 

 

c) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména informací ze státní správy a samosprávy,

d) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má knihovna bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení.2)

(2) Veřejné knihovnické a informační služby, uvedené v odstavci 1, je provozovatel knihovny povinen poskytovat bezplatně, s výjimkou

a) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny, které mají povahu rozmnoženin zvukového či zvukově obrazového záznamu,3)

b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů jiných knihoven zprostředkováním jejich rozmnoženin v rámci meziknihov-ních reprografických služeb,

c) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovních fondů knihoven v rámci mezinárodních meziknihovních služeb.

(3) Provozovatel knihovny může poskytovat další služby spočívající zejména v

a) umožnění přístupu k placeným vnějším informačním zdrojům pomocí telekomunikačního zařízení,2)

b) kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

c) vydávání tematických publikací,

d) poskytování reprografických služeb,

e) poskytování písemných bibliografických, referenčních a faktografic-kých informací a rešerší.

(3)* Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat za poskytování knihovnických a informačních služeb, uvedených v odstavci 2 písm. a) až c), a dalších služeb úhradu skutečně vynaložených nákladů.

(4) Provozovatel knihovny je oprávněn požadovat úhradu nákladů vynaložených na administrativní úkony spojené s evidencí uživatelů knihovny.

(5) Provozovatel knihovny je povinen zajistit rovný přístup všem k veřejným knihovnickým a informačním službám a dalším službám poskytovaným knihovnou.

(6) Provozovatel knihovny vydá knihovní řád, v němž stanoví podrobnosti poskytování knihovnických a informačních služeb.


 

Evidence knihoven

§ 5

(1) Ministerstvo vede evidenci knihoven, která je veřejnosti přístupným informačním systémem.

(2) Návrh na zápis do evidence knihoven (dále jen "návrh") podává provozovatel knihovny.

(3) Návrh obsahuje

a) název nebo obchodní firmu provozovatele, jeho identifikační číslo, sídlo, předmět činnosti a právní formu, je-li provozovatelem knihovny právnická osoba,

b) jméno, příjmení a datum narození provozovatele, jeho identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a místo jeho trvalého pobytu, je-li provozovatelem knihovny fyzická osoba,

c) adresu, název a druh knihovny (§ 9 až 13), popřípadě její specializaci.

(4) K návrhu se připojí knihovní řád.

(5) Je-li provozovatelem knihovny právnická osoba, která se zapisuje do veřejného seznamu podle zvláštního právního předpisu,4) je provozovatel povinen k žádosti přiložit rovněž výpis z tohoto veřejného seznamu, který nesmí být starší 60 dnů. Je-li provozovatelem knihovny příspěvková organizace,5) nebo provozuje-li stát nebo územní samo-správný celek knihovnu prostřednictvím své organizační složky, je provozovatel povinen k žádosti přiložit zřizovací listinu, popřípadě statut příspěvkové organizace nebo organizační složky.

(6) Není-li návrh úplný, vyzve ministerstvo provozovatele, aby návrh doplnil do 15 dnů ode dne doručení výzvy, a upozorní ho, že nebude-li tato lhůta dodržena, ministerstvo návrh odloží.

§ 6

(1) Poskytuje-li zařízení způsobem zaručujícím rovný přístup všem veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, ministerstvo je zapíše do evidence knihoven. Osvědčení o provedeném zápisu ministerstvo vydá jejímu provozovateli do 15 dnů ode dne doručení úplného návrhu.

(2) Neposkytuje-li zařízení způsobem zaručujícím rovný přístup všem veřejné knihovnické a informační služby vymezené tímto zákonem, ministerstvo návrh zamítne.


 

§ 7

(1) Provozovatel knihovny je povinen písemně oznámit ministerstvu každou změnu údajů evidovaných v evidenci knihoven, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

(2) Ministerstvo provede změnu zápisu v evidenci knihoven do 30 dnů od doručení oznámení a o této změně do 30 dnů ode dne doručení oznámení vydá osvědčení.

§ 8

(1) Ministerstvo z vlastního nebo jiného podnětu rozhodnutím zruší zápis v evidenci knihoven, pokud knihovna přestane splňovat znaky knihovny podle § 2 písm. a).

(2) Ministerstvo rozhodnutím zruší zápis v evidenci knihoven rovněž na základě oznámení provozovatele o ukončení provozování knihovny.

(3) V rozhodnutí podle odstavců 1 a 2 ministerstvo stanoví datum, k němuž se zápis do evidence knihoven ruší.

Druhy knihoven

§ 9

Národní knihovna

(1) Národní knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem doplněným specializovanými fondy. Národní knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Národní knihovna je centrem systému knihoven. V systému knihoven vykonává koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, standardizační, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména

a) formou souborného katalogu zpracovává evidenci knihovních dokumentů v knihovních fondech knihoven na území České republiky, kterou zpřístupňuje knihovnám,

b) zpracovává národní bibliografii a zabezpečuje koordinaci národního bibliografického systému,

c) plní funkci národní agentury pro mezinárodní standardní číslování knih a hudebnin,

d) plní funkci národního centra meziknihovních služeb České republiky,

e) plní funkci národního centra mezinárodní výměny oficiálních publi-kací,6)

f) zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl.7)

 

§ 10

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana

a Moravská zemská knihovna v Brně

(1) Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana je knihovnou s univerzálním knihovním fondem; trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Moravská zemská knihovna v Brně je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, případně doplněným specializovanými fondy; trvale uchovává konzervační fond a historický fond. Plní funkci krajské knihovny v Jihomoravském kraji.

§ 11

Krajská knihovna

(1) Krajská knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem, případně doplněným specializovanými fondy. Krajská knihovna trvale uchovává konzervační fond a historický fond.

(2) Krajská knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci též

a) spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a při zpracování souborného katalogu,

b) zpracovává a zpřístupňuje regionální informační databáze a zabez-pečuje koordinaci krajského bibliografického systému,

c) je krajským centrem meziknihovních služeb,

d) spolupracuje s knihovnami v kraji při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb.

(3) Krajská knihovna plní a koordinuje plnění regionálních funkcí vybraných základních knihoven v kraji. Smlouva o přenesení regionálních funkcí na vybrané základní knihovny musí mít písemnou formu.

(4) Plní-li krajská knihovna v místě svého sídla i funkci základní knihovny, podílí se na zajištění této funkce obec.

§ 12

Základní knihovna

(1) Základní knihovna je knihovnou s univerzálním knihovním fondem nebo se specializovaným knihovním fondem.

(2) Základní knihovna je součástí systému knihoven vykonávající informační, kulturní a vzdělávací činnosti.

 

§ 13

Specializovaná knihovna

(1) Specializovaná knihovna je knihovnou se specializovaným knihov-ním fondem.

(2) Specializovaná knihovna je součástí systému knihoven vykonávající koordinační, odborné, informační, vzdělávací, analytické, výzkumné, metodické a poradenské činnosti, v jejichž rámci zejména

a) spolupracuje s Národní knihovnou při zpracování národní bibliografie a při zpracování souborného katalogu,

b) zpracovává a zpřístupňuje tematické a oborové bibliografie a databáze,

c) ve spolupráci s Národní knihovnou plní funkci centra meziknihovních služeb v oblasti své specializace,

d) spolupracuje s knihovnami v oblasti své specializace při zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a infor-mačních služeb.

§ 14

Meziknihovní služby

(1) Pokud v knihovním fondu knihovny není knihovní dokument, jehož zpřístupnění si její uživatel vyžádal, má provozovatel této knihovny (dále jen "žádající knihovna") povinnost v rámci meziknihovních služeb požádat provozovatele jiné knihovny o zprostředkování tohoto knihovního dokumentu, popřípadě o poskytnutí informace o něm (dále jen "dožádaná knihovna").

(2) Dožádaná knihovna je povinna žádající knihovně pro jejího uživatele knihovní dokument ze svého knihovního fondu zprostředkovat tak, že požadovaný knihovní dokument žádající knihovně zapůjčí nebo jí poskyt-ne jeho kopii, popřípadě jí poskytne informace, kde se požadovaný knihovní dokument nalézá.

(3) Pokud je žádost o zprostředkování knihovního dokumentu vyřízena jeho zapůjčením, je žádající knihovna povinna vrátit zapůjčený knihovní dokument dožádané knihovně v dohodnuté lhůtě a odpovídajícím stavu. Po dobu výpůjčky knihovního dokumentu nese odpovědnost za jeho poškození nebo ztrátu.

(4) Meziknihovní výpůjční a informační služby je knihovna povinna poskytovat bezplatně. Za poskytnutí kopie knihovního dokumentu v rámci meziknihovních reprografických služeb může dožádaná knihovna požadovat úhradu vynaložených nákladů. Provozovatelé knihoven mohou požadovat úhradu nákladů na dopravu knihovního dokumentu.

 

 

(5) Provozovatel knihovny je povinen vést evidenci meziknihovních služeb, které poskytl.

(6) Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu stanoví prováděcí právní předpis. Prováděcí právní předpis určí, kteří provozovatelé knihoven jsou povinni předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc.

§ 15

Podpora knihoven

(1) Provozovateli knihovny mohou být z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu poskytnuty podle zvláštního zákona8) účelově určené dotace zejména na

a) projekty vědy a výzkumu,

b) zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb,

c) podporu propojení knihoven v síti,

d) zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění,

e) doplnění knihovního fondu,

f) ochranu knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí,

g) zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením,

h) projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti,

i) zajištění výkonu regionálních funkcí,

j) zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven,

k) výstavbu nebo rekonstrukci objektu knihovny,

l) vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy.

(2) Pro stanovení prioritních oblastí poskytování dotací si ministerstvo vyžádá stanovisko Ústřední knihovnické rady, kterou ministerstvo zřídí, vydá její stanovy a jednací řád.

(3) Vláda nařízením stanoví pravidla poskytování dotací podle odstavce 1, zejména za jakých podmínek, v jaké výši a v jakých lhůtách jsou dotace poskytovány.


 

§ 16

Evidence a revize knihovního fondu

(1) Provozovatel knihovny musí vést evidenci knihovního fondu. Evidence knihovního fondu musí umožňovat kontrolu jednotlivých záznamů a zaručovat jejich nezaměnitelnost.

(2) K ověření souladu evidenčních záznamů o jednotlivých knihovních dokumentech se skutečným stavem je provozovatel knihovny povinen provádět revize knihovního fondu, a to

a) jednou za 5 let, pokud její knihovní fond nepřesahuje 100 000 knihovních dokumentů,

b) jednou za 10 let, pokud její knihovní fond přesahuje 100 000 knihovních dokumentů a nepřesahuje 200 000 knihovních dokumen-tů,

c) jednou za 15 let, pokud její knihovní fond přesahuje 200 000 knihovních dokumentů a nepřesahuje 1 000 000 knihovních doku-mentů.

(3) Přesahuje-li knihovní fond knihovny 1 000 000 knihovních dokumentů a nepřesahuje-li 3 000 000 knihovních dokumentů, je provozovatel knihovny povinen provádět jeho revizi postupně, a to tak, že každý rok provede revizi části knihovního fondu nejméně v rozsahu 5% z celkového počtu knihovních dokumentů v knihovním fondu.

(4) Přesahuje-li knihovní fond knihovny 3 000 000 knihovních dokumentů, je provozovatel knihovny povinen provádět jeho revizi v roz-sahu stanoveném plánem revizí schváleným zřizovatelem knihovny minimálně v rozsahu 200 000 knihovních dokumentů ročně.

(5) Provozovatel knihovny je povinen zajistit sepsání zápisu o výsledku revize knihovního fondu.

(6) Na postup při revizi knihovního fondu podle tohoto zákona se nevztahuje zvláštní právní předpis.9)

(7) Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu stanoví prováděcí právní předpis.

§ 17

Vyřazování knihovních dokumentů

(1) Z knihovního fondu knihovny lze vyřazovat pouze

a) knihovní dokumenty, které neodpovídají zaměření knihovního fondu knihovny a jejím úkolům,

 

 

b) multiplikáty knihovních dokumentů,

c) knihovní dokumenty opotřebované, neúplné nebo poškozené tak, že přestaly

(2) Knihovní dokumenty z konzervačního fondu a z historického fondu lze vyřazovat pouze se souhlasem ministerstva.

(3) Provozovatel knihovny je povinen nabídnout ke koupi knihovní dokumenty vyřazené podle

a) odstavce 1 písm. a) a b) provozovateli jiné knihovny téhož druhu, a pokud takový provozovatel odmítne, provozovateli knihovny, která je součástí školy,10)

b) odstavce 2 Národní knihovně.

Pokud nebyly takto odkoupeny, provozovatel nabídne vyřazené knihovní dokumenty ke koupi jinému zájemci. Pokud nebyly ani takto odkoupeny, může je darovat nebo zlikvidovat.

(4) Podle odstavců 1 až 3 se nepostupuje při vyřazování knihovních dokumentů chráněných podle zvláštního právního předpisu.11)

(5) Při rušení knihovny je její provozovatel povinen postupovat podle odstavců 2 až 4.

§ 18

Ochrana knihovního fondu

Provozovatel knihovny je povinen zajistit

a) umístění knihovního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb,

b) ochranu knihovního fondu před odcizením a poškozením, zejména ochránit jej před nepříznivými vlivy prostředí,

c) restaurování knihovních dokumentů, popř. jejich převedení na jiný druh nosiče, je-li to třeba k jejich trvalému uchování.

 

Sankce

§ 19

(1) Zjistí-li ministerstvo, že provozovatel knihovny porušil povinnost podle § 7 odst. 1, § 14 odst. 5, § 16 odst. 1 až 4 nebo některou z povin-ností podle § 18, uloží mu, aby zjištěné nedostatky odstranil a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu.

(2) Pokud provozovatel knihovny v této lhůtě zjištěné nedostatky neod-straní, uloží mu ministerstvo pokutu ve výši od 5 000 Kč do 200 000 Kč.

 

§ 20

Ministerstvo uloží pokutu ve výši od 25 000 Kč do 500 000 Kč provozovateli knihovny, pokud porušil povinnost podle § 14 odst. 2 nebo 3, postup při vyřazování knihovních dokumentů podle § 17 odst. 2 nebo 3 anebo povinnost podle § 17 odst. 5.

§ 21

(1) Při stanovení výše pokuty se přihlíží k rozsahu a závažnosti protiprávního jednání a následkům porušení povinnosti.

(2) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se ministerstvo o porušení povinnosti dozvědělo, nejdéle však do 3 let od porušení povinnosti, a jde-li o pokračující porušování téže povinnosti, nejpozději do 3 let od doby, kdy porušování povinnosti ještě trvalo.

(3) Pokutu lze uložit nejpozději do 5 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo nebo kdy porušování této povinnosti skončilo.

(4) Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Pokuty vybírá a vymáhá ministerstvo, přitom postupuje podle zákona o správě daní a poplatků.

(5) Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

(6) Proti rozhodnutí o uložení pokuty je přípustný opravný prostředek u soudu.

§ 22

Zmocňovací ustanovení

Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 14 a 16.

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 23

Na rozhodování a vydávání osvědčení podle tohoto zákona se vztahuje správní řád, nestanoví-li tento zákon jinak.

§ 24

(1) Knihovny, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytují veřejné knihovnické a informační služby s rovným přístupem všech k těmto službám, se považují za knihovny podle tohoto zákona nejdéle po dobu 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(2) Knihovny, které nesplňují povinnost stanovenou v § 4 odst. 1 písm. d) mohou být zapsány do evidence knihoven podle § 5. Nesplní-li knihov-na uvedenou povinnost nejpozději do 31. prosince 2006, ministerstvo její zápis v evidenci knihoven zruší.

 

§ 25

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se zákon č. 53/1959 Sb., o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon).

§ 26

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Klaus v. r.

Havel v. r.

Zeman v. r.


* Pozn.: číslování odstavců odpovídá Sbírce zákonů

1) Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb.

2) § 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.

3) § 38 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

4) Například § 27 a násl. obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, § 5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, § 5 zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvise-jících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech).

5) § 54 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.

6) Vyhláška č. 12/1965 Sb., o Úmluvě o výměně oficiálních publikací a vládních dokumentů mezi státy a Úmluvě o mezinárodní výměně publikací.

7) Zákon č. 121/2000 Sb.

8) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.

9) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

10) § 45 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění zákona č. 138/1995 Sb.

11) Například zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb., a zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.

 

 

PROVÁDĚCÍ VYHLÁŠKA

 

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

88/2002 Sb.
VYHLÁŠKA

Ministerstva kultury
ze dne 21. února 2002

k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách

 provozování veřejných knihovnických a informačních služeb
(knihovní zákon)

Ministerstvo kultury stanoví podle § 22 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), (dále jen "zákon") a k provedení § 14 odst. 6 a § 16 odst. 7 zákona:

§ 1
Předmět úpravy

Tato vyhláška stanoví náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu a určuje, kteří provozovatelé knihoven jsou povinni předávat žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, popřípadě poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc. Vyhláška dále stanoví podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu a náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu.

§ 2
Náležitosti žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu

(1) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu se podává v pí-semné, popřípadě elektronické formě a obsahuje

a)    údaje umožňující identifikaci knihovního dokumentu, např. název, označení autora, označení vydavatele, místo, pořadí a rok vydání, číslo knihovního dokumentu v mezinárodních registračních systémech,

b)    údaje umožňující identifikaci žádající knihovny, například její název a adresu, telefonní číslo, faxové číslo a elektronickou adresu,

c)     údaje umožňující identifikaci dožádané knihovny,

d)    požadavky na způsob zprostředkování knihovního dokumentu,

e)     lhůtu, ve které má být žádost vyřízena.

 

(2) Žádost o zprostředkování knihovního dokumentu, který nemá charakter tiskoviny, obsahuje kromě údajů uvedených v odstavci 1 rovněž technickou specifikaci knihovního dokumentu.

§ 3

Určení provozovatelů knihoven k zajištění

 mezinárodní meziknihovní služby

(1) Povinnost předávat žádosti o zprostředkování knihovního doku-mentu v rámci meziknihovní služby zahraničním knihovnám, případně poskytnout provozovateli knihovny účastnící se mezinárodní meziknihovní služby metodickou pomoc, má provozovatel

a)    Národní knihovny České republiky,

b)    Státní technické knihovny,

c)     Knihovny Akademie věd České republiky,

d)    Moravské zemské knihovny v Brně,

e)     Vědecké knihovny v Olomouci,

f)       Národní lékařské knihovny.

(2) Žádosti o zprostředkování knihovního dokumentu v rámci mezi-knihovní služby zahraničním knihovnám se předávají a o metodickou pomoc se žádá prostřednictvím knihoven uvedených v odstavci 1.

Podrobnosti o vedení evidence knihovního fondu

§ 4

(1) Provozovatel knihovny v rámci evidence knihovního fondu vede

a)    přírůstkový seznam, do kterého se zaznamenávají všechny knihovní dokumenty získané pro knihovní fond knihovny, a

b)    seznam úbytků, do kterého se zaznamenávají úbytky knihovních dokumentů

(2) Přírůstkový seznam a seznam úbytků lze vést formou několika dílčích seznamů.

§ 5

(1) Záznam v přírůstkovém seznamu obsahuje

a)    datum zapsání,

b)    přírůstkové číslo knihovního dokumentu,

c)     způsob nabytí knihovního dokumentu,

d)    označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, včetně případného omezení doby jeho platnosti nebo jiných údajů zaručujících nezaměnitelnost knihovního dokumentu.

 

(2) Do přírůstkového seznamu se zaznamenávají jednotlivé knihovní dokumenty s výjimkou materiálů zpracovávaných skupinově. Záznam skupinově zpracovávaných materiálů je dán charakterem těchto materiálů a způsobem jejich odborného knihovnického zpracování. U periodického tisku se jako knihovní dokument zaznamenává ukončený ročník nebo svazek.

§ 6

(1) Záznam v seznamu úbytků obsahuje

a)    datum zapsání,

b)    pořadové číslo záznamu,

c)     přírůstkové číslo knihovního dokumentu a případně i jeho signaturu,

d)    označení autora, název, místo a rok vydání knihovního dokumentu, popřípadě jiné údaje zaručující nezaměnitelnost knihovního dokumentu,

e)     důvod odpisu nebo vyřazení knihovního dokumentu s odvoláním na příslušný schvalovací doklad.

(2) Jde-li o hromadně vyřazované knihovní dokumenty, zaznamenané ve zvláštním seznamu, který obsahuje údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) a d), lze záznam v seznamu úbytků provést odkazem na tento seznam.

(3) Do seznamu úbytků se nezaznamenává vyřazení knihovních dokumentů s omezenou dobou platnosti.

§ 7

Náležitosti zápisu o výsledku revize knihovního fondu

Zápis o výsledku revize knihovního fondu obsahuje údaje o rozsahu revize, zahrnující úsek knihovního fondu, který byl revidován, a počet revidovaných knihovních dokumentů, datum zahájení a ukončení revizních prací, údaje o podkladech použitých při revizi, jména a příjmení osob, které revizi prováděly, a jejich funkci, popřípadě pracovní zařazení, a nález revize. Pokud byl při revizi zjištěn rozdíl mezi evidovaným a skutečným stavem knihovního fondu, je součástí zápisu o výsledku revize knihovního fondu seznam zjištěných rozdílů.

 

 

§ 8

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se:

1. Vyhláška ministerstva školství a kultury č. 51/1963 Sb., o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednost-ním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů.

2. Vyhláška ministerstva školství a kultury a Státní komise pro rozvoj a  koordinaci vědy a techniky č. 110/1965 Sb., o evidenci zahraniční literatury.

3. Směrnice ministerstva kultury ČSR čj. 10 284/69, o evidenci a revizi knihovních fondů v knihovnách jednotné soustavy, ve znění směrnice čj. 12 216/83-II/2.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Ministr:

Dostál v. r.

 

 

 

NAŘÍZENÍ VLÁDY

Nařízení vlády ČR

č. 288/2002 Sb.,

kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

Vláda nařizuje podle § 15 odst. 3 zákona č. 257/2001 Sb., o knihov-nách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) (dále jen „zákon“):

§ 1

Předmět úpravy

(1)        Toto nařízení stanoví pravidla pro poskytování dotací provozovatelům knihoven ze státního rozpočtu (dále jen "dotace") na činnosti a projekty podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona a na zajištění výkonu regionálních funkcí podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona.

(2)        Toto nařízení se nevztahuje na poskytování dotací na

a)              projekty vědy a výzkumu podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy, 1)

b)              výstavbu nebo rekonstrukci knihovny podle § 15 odst. 1 písm. k) zákona, které se řídí zvláštními právními předpisy. 2)

Pravidla poskytování dotací

podle § 15 odst. 1 písm. b) až h), j) a l) zákona

§ 2

Dotaci  lze  poskytnout  provozovateli  knihovny  zapsané  do  evidence knihoven, 3) který nemá ke dni podání žádosti splatné závazky ve

 

vztahu ke státnímu rozpočtu, ke státním fondům nebo k rozpočtu územního samosprávného celku a splatné závazky pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

§ 3

Ministerstvo kultury (dále jen „ministerstvo“) vyhlásí do 31. října kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta, prostřednictvím tisku   a v  informačním systému s dálkovým přístupem 4) výběrové dotační řízení pro následující rozpočtový rok pro jednotlivé oblasti vybrané v rozsahu podle § 7 až 15 tohoto nařízení.

§ 4

    (1) Žádost o poskytnutí dotace obsahuje

a)                       název nebo obchodní firmu provozovatele knihovny, identifikační číslo, sídlo a právní formu, jde-li o právnickou osobu,

b)                       jméno, popřípadě jména a příjmení provozovatele knihovny, místo trvalého pobytu a identifikační číslo, pokud bylo přiděleno, jde-li o fyzickou osobu,

c)                        jméno, popřípadě jména a příjmení osob, které jsou statutárním orgánem nebo členy statutárního orgánu, je-li provozovatel knihovny právnickou osobu,

d)                       bankovní spojení,

e)                        daňové identifikační číslo provozovatele knihovny,

f)                          telefonní a faxové číslo, popřípadě elektronickou adresu,

g)                       popis činnosti nebo projektu, na které je dotace žádána (dále jen „projekt“), včetně termínu a místa jeho realizace a popisu dosavadního zabezpečení činnosti, na kterou je dotace požadována,

h)                       požadovanou výši dotace.

(2) Příloha k žádosti o poskytnutí dotace obsahuje

a)                  podrobný rozpočet projektu,

b)                prohlášení o výši finanční spoluúčasti provozovatele knihovny na realizaci projektu,

c)                 prohlášení provozovatele knihovny o splnění podmínek podle § 2.

 

 

 

(3) Žádost se podává ministerstvu písemně do 10. ledna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta.

§ 5

(1)    Projekty posuzují výběrové komise jako poradní orgány ustavené ministerstvem, které vždy hodnotí

a)    kvalitu projektu, jeho společenskou potřebnost a předpokládaný přínos,

b)    přiměřenost rozpočtovaných nákladů na jednotlivé činnosti,

c)     odbornou úroveň a vybavenost knihovny,

d)    výsledky realizace projektů provozovatele knihovny, pokud na ně byla poskytnuta dotace v předchozích letech.

(2) Jednání výběrových komisí se řídí jednacím řádem vydaným ministerstvem.

§ 6

(1) Na základě výsledku výběrového dotačního řízení vydá ministerstvo do 30. dubna kalendářního roku, v němž má být dotace poskytnuta, rozhodnutí o poskytnutí dotace podle zvláštního právního předpisu, 5) a to až do vyčerpání finančních prostředků pro daný rozpočtový rok. Při rozhodování o žádostech o poskytnutí dotace se přihlíží k pořadí dopo-ručenému výběrovými komisemi na základě hledisek podle § 5 odst. 1.

(2) Dotace může být poskytnuta do výše 70% rozpočtovaných nákladů na realizaci projektu.

(3) Dotace je ministerstvem poskytována v termínech stanovených v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

§ 7

Dotace na zavádění nových technologií v oblasti zajištění

 veřejných knihovnických a informačních služeb

Cílem zavádění nových technologií v oblasti zajištění veřejných knihovnických a informačních služeb je především

a)              automatizace knihovnických a informačních procesů, při níž se respektují vyhlášené knihovnické a technické standardy doporučené Národní knihovnou České republiky jako centrem standardizačních činností,

 

 

b)              integrace informačních zdrojů a jejich kvalitativně nové zpřístupnění prostřednictvím jednotné informační brány.

§ 8

Dotace na podporu propojení knihoven v síti

Cílem podpory propojení knihoven v síti je především

a)              připojení veřejných knihoven k informačnímu systému s dálkovým přístupem,

b)              zkvalitnění stávajícího připojení veřejných knihoven k informačnímu systému s dálkovým přístupem,

c)              rozšíření stávajícího počtu pracovních stanic pro uživatele.

§ 9

Dotace na zpracování informačních pramenů

 do elektronické podoby a jejich zpřístupnění

Cílem zpracování informačních pramenů do elektronické podoby a jejich zpřístupnění je především

a)              digitalizace historických fondů knihoven, při níž se dodržují příslušné standardy,

b)              mikrofilmování dokumentů ohrožených degradací kyselého papíru, při němž se dodržují příslušné standardy,

c)              budování a rozvoj digitální knihovny a archivu za účelem dlouho-dobého zpřístupnění digitálních dat,

d)             zpřístupnění katalogů v elektronické podobě v knihovnách s knihov-ními fondy velkého rozsahu nebo zásadního významu, které zajišťují meziknihovní výpůjční služby nebo uchovávají a zpřístupňují národní kulturní dědictví a tradičně vykazují vysokou úroveň katalogizace,

e)              sdílená katalogizace knihoven a kooperativní tvorba a využívání souboru národních autorit v rámci souborného katalogu.

§ 10

Dotace na doplnění knihovního fondu

Cílem doplnění knihovního fondu je především

a)              nákup tištěné neperiodické i periodické produkce odpovídající profilu knihovního fondu knihovny,

b)            nákup elektronických informačních zdrojů,

c)            nákup knihovního fondu v souvislosti s integrací České republiky do Evropské unie,

 

 

 

 

d)           nákup knihovního fondu v souvislosti s podporou rozvoje národnost-ních menšin.

§ 11

Dotace na ochranu knihovního fondu

 před nepříznivými vlivy prostředí

Cílem ochrany knihovního fondu před nepříznivými vlivy prostředí je především

a)              ochrana historických fondů knihoven s využitím nejnovějších restaurá-torských metod a technologií v praxi,

b)              zamezování a odstraňování nežádoucích vlivů prostředí na knihovní fondy,

c)              odstraňování následků živelných pohrom a katastrof.

§ 12

Dotace na zpřístupnění knihovních fondů

 pro občany se zdravotním postižením

Cílem zpřístupnění knihovních fondů pro občany se zdravotním postižením je především

a)              nákup knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké,

b)              nákup a instalace technických zařízení pro občany se zdravotním postižením umožňujících přístup do knihovny,

c)              nákup technických zařízení umožňujících zpřístupnění klasických knihovních fondů    a elektronických informačních zdrojů občanům se zdravotním postižením.

§ 13

Dotace na projekty v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti

Cílem projektů v oblasti kulturní, výchovné a vzdělávací činnosti je především

a)              rozvoj čtenářství,

b)              pořádání přednášek, seminářů, besed, soutěží a výstav,

c)              vydávání publikací.

 

 

 

§ 14

Dotace na zabezpečení dalšího odborného vzdělávání

 pracovníků knihoven

Cílem zabezpečení dalšího odborného vzdělávání pracovníků knihoven je především mimoškolní vzdělávání pracovníků knihoven
a)              v práci s informačními a komunikačními technologiemi,
b)              v katalogizaci,
c)              v jiných oblastech nutných k výkonu povolání.

§ 15

Dotace na vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy

Cílem vybavení objektu knihovny zabezpečovacími a protipožárními systémy je především

a)              zabezpečení historických fondů a objektů knihoven před vloupáním,

b)              nákup a instalace zabezpečovacího zařízení za účelem snížení rizik krádeží u volně přístupných knihovních fondů, 

c)              zabezpečení knihovních fondů a objektů protipožárními systémy.

Pravidla poskytování dotací na zajištění výkonu regionálních funkcí

podle § 15 odst. 1 písm. i) zákona

§ 16

(1)    Dotaci lze poskytnout provozovateli krajské knihovny nebo provozovateli vybrané základní knihovny v kraji, na kterou byl výkon regionálních funkcí přenesen.

(2)    Provozovateli vybrané základní knihovny lze dotaci poskytnout pouze na činnosti vymezené ve smlouvě o přenesení regionálních funkcí.

§ 17

(1) Dotace jsou poskytovány z finančních prostředků státního rozpočtu určených na realizaci Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven (dále jen „Program“).

(2) Ministerstvo může každoročně vyčlenit z finančních prostředků Programu částku ve výši nejvýše 5% pro řešení případné nevyváženosti systému regionálních funkcí knihoven.

(3) Z částky, která představuje 55 % zůstatku finančních prostředků Programu, se stanoví průměrná částka finančních prostředků na jednoho obyvatele České republiky. Na zajištění výkonu regionálních funkcí na 

území každého kraje přísluší finanční prostředky, které jsou násobkem počtu obyvatel kraje podle posledního sčítání lidu6) a stanovené průměrné částky na jednoho obyvatele.

(4) Z částky, která představuje 45 % zůstatku finančních prostředků Programu, se stanoví průměrná částka finančních prostředků na jednu základní knihovnu provozovanou obcí v České republice. Na zajištění výkonu regionálních funkcí na území každého kraje přísluší finanční prostředky, které jsou násobkem počtu základních knihoven provozovaných obcí v kraji a stanovené průměrné částky na jednu základní knihovnu provozovanou obcí.

(5) Předběžnou částku finančních prostředků Programu určenou na podporu zajištění regionálních funkcí na území kraje podle odstavců 3 a 4 oznámí ministerstvo provozovateli krajské knihovny do 31. října kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta. Při jejím stanovení vychází ministerstvo z návrhu státního rozpočtu na nadcházející rozpočtový rok.

§ 18

(1)    Žádost o poskytnutí dotace na podporu zajištění regionálních funkcí na území kraje podává provozovatel krajské knihovny i za provozovatele vybraných základních knihoven v kraji, na které byl výkon regionálních funkcí přenesen, ministerstvu do 30. listopadu kalendářního roku, jenž předchází rozpočtovému roku, v němž má být dotace poskytnuta.

(2)    Žádost o poskytnutí dotace obsahuje údaje o provozovateli krajské knihovny a o provozovatelích základních knihoven v kraji, na něž byl výkon regionálních funkcí přenesen, stanovené v § 4 odst. 1 písm. a) až f)


(3)     a h). Přílohou žádosti jsou kopie smluv o přenesení regionálních funkcí na základní knihovny.

§ 19

(1)    Ministerstvo vydává rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu5) o poskytnutí dotace jednotlivým provozovatelům knihoven na příslušný rozpočtový rok.

(2)    Výše dotace je dána součtem částí finančních prostředků určených výpočtem podle § 17 odst. 3 a 4.

(3)    Dotace se poskytuje v souladu se zvláštním právním předpisem, 2) a to zpravidla průběžně čtvrtletně, nejpozději poslední den prvního měsíce čtvrtletí.


Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

§ 20

(1)    Dotaci nelze poskytnout, pokud provozovatel knihovny nepředložil vyúčtování dotace poskytnuté na podporu knihoven v předchozím rozpočtovém roce v termínu stanoveném v rozhodnutí o poskytnutí dotace, popřípadě pokud neodvedl nevyčerpané prostředky z dotace do státního rozpočtu.

(2)    Dotaci lze použít pouze na účel uvedený v rozhodnutí o poskytnutí dotace.

(3)    Z dotace lze hradit kapitálové, běžné a mzdové výdaje související s realizací projektu nebo související s podporovaným zajištěním regionál-ních funkcí. Pro stanovení konkrétní výše dotace na mzdy se použije zvláštní právní předpis, 7) podle kterého se stanoví platy zaměstnanců vykonávajících stejné nebo srovnatelné činnosti.

§ 21

Pro kontrolu dodržování podmínek, za kterých byla dotace poskytnuta, pro řízení o odnětí dotace a pro uplatnění sankcí za porušení rozpočtové kázně při hospodaření s dotací platí zvláštní právní předpisy. 8)

§ 22

Výběrová dotační řízení na podporu knihoven vyhlášená ministerstvem přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle předpisů.

§ 23

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2002.

předseda vlády

ministr kultury

 

 

 

EVIDENCE KNIHOVEN

Oznámení Ministerstva kultury ČR o vytvoření databáze

pro evidenci knihoven

Ministerstvo kultury oznamuje všem knihovníkům, zřizovatelům a pro-vozovatelům knihoven, že podle zákona 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) byla ve spolupráci s Národní knihovnou ČR vytvořena databáze pro evidenci knihoven. Každá ze zapsaných knihoven tak bude mít snazší možnost spolupráce se státními či oblastními institucemi. Evidence je veřejně přístupným informačním systémem a tedy kýmkoliv a kdykoliv použitelná.

Hlavní důvody pro zapsání knihoven do zmíněné evidence jsou v zásadě tři:

1.     evidované knihovny mají možnost žádat dotaci z peněžních prostředků státního rozpočtu, státních finančních aktiv nebo Národního fondu podle zvláštního zákona č. 218/2000 Sb., o roz-počtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (§ 15 knihov-ního zákona)

2.     evidované knihovny mohou při revizi knihovních fondů využít výjimky ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 knihovního zákona)

3.     za evidované knihovny sjednává Národní knihovna ČR smlouvy s ochrannými autorskými organizacemi, zastupuje knihovny systému knihoven při jednání s kolektivními správci autorských práv ve věci úhrady odměn za užití autorských děl. (zákon č. 121/2000 Sb.) (§ 9 knihovního zákona)

Pro usnadnění a urychlení práce na obou stranách připravilo Ministerstvo kultury stručné a jasné vzory žádosti pro zápis do evidence knihoven: Vzor žádosti o evidenci knihoven - právnické osoby a Vzor žádosti o evidenci knihoven - fyzické osoby.

Národní knihovna ČR ve spolupráci s knihovnami připravila pro menší knihovny příklad zřizovací listiny, vzorový knihovní řád a Návrh základní struktury knihovního řádu pro VŠK. Dokumenty jsou k dispozici ke stažení - odkazy na ně najdete rovněž na stránce http://www.nkp.cz/ o_knihovnach/Legislativni_dokumenty.htm .

 

 

Pro podání návrhu zápisu je třeba splnit několik zásadních formalit: uvést veškeré potřebné údaje dle § 5 odst. 3 knihovního zákona, přiložit nezbytné přílohy (knihovní řád a zřizovací listinu popř. statut) a zaslat na Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven, Milady Horákové 139, 160 41 Praha 6. Návrh zápisu do evidence knihoven se podává písemně, poštou, nikoliv prostřednictvím e-mailu.

Při zápisu knihovny, jejímž provozovatelem je právnická osoba, mohou nastat 2 základní případy:

1.     knihovna je právnickou osobou, tzn. má právní subjektivitu. Potom je sama sobě provozovatelem a údaje o provozovateli i knihovně vyplňuje pouze o své instituci. Nikde se neobjeví údaj o jejím zřizovateli. Takovým příkladem je třeba Národní knihovna ČR.

2.     knihovna nemá právní subjektivitu, je součástí jiné právnické osoby. To platí např. v případě většiny obecních knihoven, vysokoškolských knihoven nebo knihoven, které jsou součástí např. kulturních středisek atd. Potom v části o provozovateli vyplňuje údaje o právnické osobě, jíž je knihovna součástí a údaje o vlastní knihovně se objeví v části knihovna.

Je-li provozovatelem knihovny fyzická osoba, postupuje se analogicky podle bodu 2. Zřizuje-li jeden provozovatel více knihoven, podává potom za každou knihovnu žádost zvlášť.

Upozornění: dle § 7 odst. 1 knihovního zákona má každá zapsaná knihovna povinnost informovat o změnách údajů evidovaných v evidenci knihoven do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Kontaktní osoba:
Blanka Čermáková
02/57 085 219
Blanka.Cermakova@MKCR.CZ

 

Zveřejněno 14. 5. 2002 na webových stránkách Národní knihovny ČR v oddílu „Informace pro knihovny“

 

 

 

 

Vzor žádosti o evidenci knihoven

Podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Právnické osoby

PROVOZOVATEL*

Sídlo:

 

IČO:

 

Předmět činnosti:

KNIHOVNA

Adresa:

 

Název:

 

Druh:


Silně ohraničenou položku vyplňuje Ministerstvo kultury.

Datum evidence:

Evidenční číslo:

Povinné přílohy:

  1. knihovní řád
  2. zřizovací listina, popř. statut (příspěvkové organizace či organizační složky státu nebo územně samosprávného celku)

* Podle § 2 písm. i/ knihovního zákona je provozovatelem knihovny fyzická nebo právnická osoba, která svým jménem v knihovně poskytuje veřejné knihovnické a informační služby.

U právnických osob, zapsaných do veřejného seznamu podle zvláštního právního předpisu, je provozovatel povinen k žádosti přiložit rovněž výpis z tohoto veřejného seznamu, který nesmí být starší 60 dnů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KNIHOVNÍ ŘÁD

A. Návrh základní struktury knihovního řádu

Základní ustanovení

·                                             Právní  zakotvení

·                                             Rovný přístup uživatelů k informacím

·                                             Poslání a činnost knihovny

·                                             Vazby na ostatní zákony

Knihovní a informační fondy

·                                             Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundár-ních,  jejich rozsah

·                                             Elektronické informační zdroje a fondy a způsob jejich zpřístupňování

Veřejné knihovnické a informační služby

·                                             Vyjmenování služeb podle paragrafu 4 a 14 Zákona a s uvedením, které mohou být placené

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

·         Základní kategorie uživatelů

·         Interní uživatelé

·         Externí uživatelé

·         Kolektivní uživatelé

Výpůjční řád knihovny

·                                               Obecné ustanovení o půjčování

·                                               Průkazy uživatelů (vystavování, registrace, prolongace)

·                                               Práva a povinnosti uživatelů

·                                               Způsoby půjčování

·                                               Výpůjční lhůty a počet půjčených svazků

·                                               Postupy při půjčování

·                                               Vracení vypůjčeného dokumentu a ručení uživatele za vypůjčený dokument

·                                               Poplatky z prodlení a náhrady za ztracené dokumenty

Elektronické služby

·                                             Služby nabízené prostřednictvím WWW stránek

·                                             Zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů

Ostatní  služby knihovny

·         Kopírovací služby

·         Meziknihovní/mezinárodní výpůjční služby

·         Pořádání knižních výstav

VIII. Sankce za   nedodržování knihovního řádu

IX.              Závěrečná ustanovení

·                                             Výjimky z KŘ

·                                             Doplňky KŘ

·                                             Účinnost KŘ

 

 

 

 

B. Knihovní řád knihovny ústavu (pracoviště)

Akademie věd České republiky

(vzor)

Základní ustanovení

Právní  zakotvení

V souladu se zákonem ČNR č.283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č.220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19.února 2001 (článek 46d) a zřizovací listinou …………… (ústavu, pracoviště AV ČR), jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád:

Poslání knihovny

Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Vazby na ostatní zákony

Knihovna podle čl. 17 odst. 4 Listiny základních lidských práv svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovní a informační fondy

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště, takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci v knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i  elektronické informační zdroje a fondy.

Knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu, bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Rozvíjí meziknihovní výpůjční služby. 

Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Základní kategorií uživatelů knihovny jsou interní uživatelé - pracovníci vlastního ústavu (pracoviště) a externí uživatelé - pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ  a širší veřejnost.

Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů, u právnických osob navíc na základě písemného ověření.

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

Výpůjční řád knihovny

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního a informačního fondu je bezplat-né.

Výpůjční lhůta pro interní uživatele se stanovuje interním příkazem ředitele (vedoucího) ústavu (pracoviště).

Externím pracovníkům se půjčují dokumenty až na výjimky prezenčně, mimo ústav (domů) jen výjimečně, a to se souhlasem ředitele (vedoucího) ústavu (pracoviště), který rovněž určuje možný počet půjčených svazků.

V případě půjčování dokumentů mimo ústav (domů) je stanoven přesný termín vrácení vypůjčeného dokumentu, jsou uvedeny podmínky ručení uživatele za vypůjčený dokument,  poplatky z prodlení a náhrady za ztracené dokumenty.

Elektronické služby

Patří k nim

a)   služby nabízené prostřednictvím WWW stránek knihovny

b) zpřístupňování online elektronických informačních zdrojů za podmínek stanovených ředitelem (vedoucím) ústavu (pracoviště).

Ostatní  služby knihovny

Patří k nim

a) Kopírovací služby

b) Meziknihovní/mezinárodní výpůjční služby

c) Pořádání knižních výstav

d) Vydávání bibliografií, soupisů

Sankce za nedodržování knihovního řádu

Uživatel knihovny je povinen uhradit ztrátu knihovního dokumentu, jeho poškození nebo zničení.

Závěrečná ustanovení

Výjimky z Knihovního řádu povoluje ředitel (vedoucí) ústavu (pracoviště) AV ČR nebo jím pověřený pracovník.

Nedílnou součástí Knihovního řádu je Ceník placených služeb knihovny.

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem …….

 

 

 

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

 

ZÁKON České národní rady č. 283/1992 Sb.,

o Akademii věd České republiky,

ve znění zákona č. 220/2000 Sb.

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

(výtah)

 
ČÁST TŘETÍ
PRACOVIŠTĚ

§ 13

Pracoviště

 

a. uskutečňuje vědecký výzkum,

b. přispívá ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti,

c. přispívá k využití výsledků vědeckého výzkumu,

d. získává, zpracovává a rozšiřuje vědecké informace a poskytuje vě-decké posudky, stanoviska a doporučení,

e. ve spolupráci s vysokými školami uskutečňuje postgraduální studium a vychovává vědecké pracovníky,

f. rozvíjí mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií,

g. realizuje své úkoly ve spolupráci s ostatními vědeckými a odbornými institucemi; za tím účelem může s těmito institucemi uzavírat smlouvy o sdružení.

            


 

STANOVY AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vláda České republiky schválila usnesením č. 418 ze dne 11. srpna 1993 stanovy Akademie věd České republiky, které byly změněny usnesením vlády č. 168 ze dne 19. února 2001. Stanovy Akademie věd České republiky jsou od 19. února 2001 platné v tomto znění: 

(výtah)

Část třetí

PRACOVIŠTĚ AKADEMIE

Hlava sedmá

Postavení a úkoly pracovišť                             

Čl. 46

Vědecká pracoviště zejména

 

a) uskutečňují vědecký výzkum,

b) přispívají ke zvýšení úrovně poznání a vzdělanosti,

c) přispívají k využití výsledků vědeckého výzkumu,

d) získávají, zpracovávají a rozšiřují vědecké informace a poskytují vědecké posudky, stanoviska a doporučení,

e) ve spolupráci s vysokými školami uskutečňují za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách1) akreditované doktorské studijní programy a vychovávají vědecké pracovníky,

f) rozvíjejí mezinárodní spolupráci v oblasti vědecké činnosti a vývoje technologií,

g) realizují své úkoly ve spolupráci s ostatními vědeckými a odbornými institucemi.

….

 

 

 

DOSLOV

 

 

 

 

Při přípravě tohoto čísla INFORMACÍ jsme čerpali z webovských strá-nek Národní knihovny České republiky  http://www.nkp.cz

 

Doporučujeme Vám, abyste tak činili i Vy, a to jak při zpracování knihovního řádu, tak při přípravě ohlášení knihovny do evidence MK ČR. 

 

Webovské stránky Národní knihovny jsou průběžně doplňovány o no-vé materiály, které Vám mohou být k užitku. Najdete je v oddíle „Informa-ce pro knihovny“. Z rozcestníku, který zde slouží k lepší orientaci, vyberte v tomto případě buď hned první složku „Aktuality a zajímavosti“ anebo samostatný oddíl věnovaný  „Legislativním dokumentům“ v dolní části nabídky. 

 

Najdete tam nejen materiály, které otiskujeme, ale také mnohé další, které by Vás rovněž mohly zajímat. Jsou to mimo jiné Vzorový knihovní řád, Návrh základní struktury knihovního řádu pro vysokoškolské knihovny, Vzorový knihovní řád pro muzejní knihovny, Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona o veřejných knihovnách, Stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů týkající se rozsahu údajů v evidencích knihoven ve vztahu k zákonu č. 101/2000 Sb. (Plný text zákona viz čtvrté číslo INFORMACÍ z roku 2000, str. 39).

 

Obraťte se na nás, budete-li potřebovat další rady. 

 

 

Pěkné léto Vám přeje

 

 

redakce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

Nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu, ve znění nařízení vlády č. 374/2001 Sb.

Vyhláška č. 199/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 153/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji.

Zákon č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře.

2) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová  pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 S Vyhláška  č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

b., zákona č. 187/2001 Sb. a zákona č. 320/2001 Sb.

     Vyhláška  č. 40/2001 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku.

3)  § 5 zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických služeb (knihovní zákon)

4 )  § 2 písm. o) zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů.

5 )  § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb.

 

6) Zákon č. 158/1999 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001.

7 ) Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění zákona č. 590/1992, zákona č, 10/1993 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 20/1997 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 217/2000 Sb. a zákona č. 492/2001 Sb.

      Nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb., nařízení vlády č. 141/1995 Sb., nařízení vlády č. 70/1996 Sb., nařízení vlády č. 325/1996 Sb., nařízení vlády č. 352/1997 Sb., nařízení vlády č. 247/1998 Sb., nařízení vlády č. 125/2000 Sb. a nařízení vlády č. 453/2000 Sb.

8 ) Zákon č. 218/2000 Sb.

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole).