New items – August 2016

New items in LCAS – August 2016

New items sorted by subject.

You can use our form to suggest a book purchase for Library of the Czech Academy of Sciences.

Selection of new items in the library collection – August 2016

All the selected new arrivals are exhibited in the study where you can look over them and borrowed them at once.

The electronic version of new arrivals is accessible online in Digital Library of the CAS (acces via reserved computer in the library area). You can browse these digitized books and print its parts here.

cist

Číst Václava Havla

David S. Danaher

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • David Danaher patří k nejuznávanějším americkým slavistům mladší generace. Jeho monografie o literárním díle Václava Havla, nazvaná Číst Václava Havla (Reading Václav Havel), je především literárněhistorickým a literárněkritickým rozborem Havlova uměleckého díla. Havlovo politické působení zůstává spíše stranou, jakkoli úplně se mu David Danaher nevyhýbá. Danaherovy analýzy nezapřou autorův akademický background: jsou v nejlepším slova smyslu anglosaské, staví na precizní textové a kontextové analýze, jež je pro angloamerické akademické prostředí po celá desetiletí příznačná. Samozřejmostí je přitom pro autora i pečlivá práce s prameny i sekundární literaturou; jeho dílo tak sice nabízí pohled z cizího kontextu, ale pohled poučený, vycházející z důvěrné obeznámenosti s kontextem českým.
 • Publisher: Argo
akupunktura

Akupunktura ve 21. století

Petr Fiala

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Kniha je první českou moderní publikací svého druhu od listopadu 1989. Má seznámit zájemce o akupunkturu s její historií, tradicí a základy, jakož i s jejím pojetím z hlediska moderní medicíny a praktickými postupy. Součástí publikace je systematika drah a bodů, aurikuloterapie neboli akupunktura ušního boltce, formy a techniky akupunktury či klinická akupunktura – její obecné i speciální indikace v jednotlivých oborech medicíny. Je určena akupunkturistům, rehabilitačním lékařům, neurologům, algeziologům, dále fyzioterapeutům, dalším rehabilitačním pracovníkům, medikům, ale i širší veřejnosti, která chce být informována.
 • Publisher: Mladá fronta
muslimsky

Muslimský pacient: principy diagnostiky, terapie a komunikace: manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu

Marcel Hájek, Charif Bahbouh

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Muslimský pacient patří, vzhledem k nutnosti respektovat tradice a věrouku islámu, k nejsložitějším religiózním limitacím pro lékaře a zdravotníky jiného vyznání. Je tomu tak nejen v zemích islámu, kam jsou tito odborníci často najímáni k výkonu své praxe v místních zdravotnických zařízeních, ale i v zemích s významnou muslimskou menšinou. Autoři práce si stanovili za cíl objasnit úskalí výkonu takové praxe vzhledem k poměrně výrazným, často zcela proti záměrům a běžným postupům diagnostiky a terapie jdoucím omezením, která plynou z tradic islámu, muslimského práva i ne zcela pominutelným postojům muslimských kleriků v dané oblasti. Ve své práci se autoři snaží o stručný vhled do islámu samotného se zaměřením na ortopraxi každého muslima, provázející ho po celý život, o rozčlenění problematiky na jednotlivé fáze muslimova života a zájmy široké muslimské rodiny.
 • Publisher: Grada

 

komentar

Komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek

Pavel Herman, Vlastimil Fidler a kolektiv

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Tento komentář k zákonu o zadávání veřejných zakázek byl zpracován výhradně autory samotného zákona, díky čemuž poskytuje čtenářům jedinečný výklad jednotlivých ustanovení zákona s ohledem jejich základní účel. Právě skutečnost, že autory komentáře jsou autoři zákona, je stěžejním přínosem tohoto komentáře, neboť poskytuje výklad, jenž lze považovat za autentický. Komentář jednoznačně a návodně vysvětluje jednotlivá ustanovení zákona a sděluje zadavatelům i ostatním účastníkům zadávacího řízení, jakým způsobem by měli v rámci zadávacího řízení, jeho přípravě a částečně i po jeho skončení postupovat, aby jejich jednání bylo v souladu se zákonem, zejména s jeho základními zásadami, tedy zásadou transparentnosti, zásadou rovného zacházení, zásadou zákazu diskriminace a zásadou přiměřenosti. Kromě výkladu jednotlivých ustanovení poskytuje komentované vydání zákona i praktické příklady postupu zadavatele v jednotlivých situacích, případně naopak popis takového postupu zadavatele, který by byl v rozporu se zákonem. Nová právní úprava obsahuje řadu institutů, které jsou nové a neexistuje k nim žádná judikatura ani jiná rozhodovací praxe, dle které by bylo možné postupovat. Právě proto má komentář zásadní význam pro správné pochopení textu zákona a správný postup zadavatelů.
 • Publisher: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk
dejiny

Dějiny české a slovenské psychologie

Simona Hoskovcová, Jiří Hoskovec, Daniel Heller

prehled

Přehled andragogiky: úvod do studia vzdělávání a učení se dospělých

Jaroslav Veteška

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Cílem publikace je představit vývoj a význam teorie a praxe vzdělávání dospělých a přiblížit vznik a rozvoj andragogické vědy v mezinárodním kontextu. Obsah je orientován jednak na teoretické poznatky z učení a vzdělávání dospělých, jednak na praktické aplikace do oblasti rozvoje a řízení lidí. Věnuje se také podnikovému (firemnímu) vzdělávání, kompetencím a kvalifikaci lektora či legislativě ve vzdělávání dospělých v ČR. Kniha je určena studentům VŠ, učitelům, akademickým a vědeckým pracovníkům, tutorům, lektorům, manažerům, a metodikům vzdělávání, tvůrcům vzdělávací politiky, personalistům a odborníkům na HR.
 • Publisher: Portál
most

Most do budoucnosti: laboratoř socialistické modernity na severu Čech

Matěj Spurný

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • V šedesátých a sedmdesátých letech 20. století bylo kvůli povrchové těžbě uhlí zlikvidováno jedno z nejcennějších historických měst severních Čech. Náhradou za starý vznikl nový Most, který vzbuzoval veliká očekávání, ale nakonec se stal symbolem úpadku i bezohlednosti československého státního socialismu. Kniha Most do budoucnosti plasticky vypráví o životě ve starém Mostě v dekádách po druhé světové válce a zprostředkovává diskuse a vyjednávání, které předcházely rozhodnutí o jeho zbourání, i ty, v nichž se rozhodovalo o charakteru nového města. Klíčové aspekty poválečných dějin Mostu autor zároveň vsazuje do kontextu myšlenkových i sociálních proměn v Československu i v Evropě 2. poloviny 20. století. Původně středověké město pohlcované velkolomem nebo betonová architektura nového Mostu tak pro čtenáře nezůstávají jen nesmyslnými projevy komunistické diktatury. Autor ukazuje, že jim můžeme porozumět, zapojíme-li je do kontextu vysídlení Němců a odcizení mezi lidmi a přírodou v českém pohraničí, produktivismu a technokratismu, sdíleného v poválečných dekádách velkou většinou Evropanů, či někdejší přesvědčivosti vize racionálně plánovaných měst.
 • Publisher: Karolinum
revoluce

Revoluce s lidskou tváří: politika, kultura a společenství v Československu v letech 1989–1992

James Krapfl

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Již více než čtvrtstoletí si každý rok v předvečer 17. listopadu připomínáme výročí počátku nedlouhého dějinného údobí, které jsme si zvykli nazývat Sametová revoluce. Co si ale vlastně připomínáme? Co se tenkrát zrodilo a především co jsme vlastně tenkrát chtěli? Byla to skutečná revoluce, nebo pouhá fraška? Anebo je na místě mluvit o „ukradené revoluci“?
  Americký historik James Krapfl (nar. 1971), jenž v současnosti působí na montrealské McGillově univerzitě, kde přednáší evropské dějiny se zaměřením na kulturní historii evropských revolucí a současné dějiny střední Evropy, vystudoval historii na Kalifornské univerzitě v Berkeley. V rámci výzkumu, jehož výsledkem je tato kniha, byl hostem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR v Praze, Historického ústavu SAV v Bratislavě a Univerzity Palackého v Olomouci.
 • Publisher: Rybka Publishers
migration

Migration and landscape transformation: changes in East Central Europe in the 19th and 20th century

ed. Martin Zückert and Heidi Hein-Kircher

 • The book in the library catalogue
  (possibility of online reservation)
 • The digitized version of of the book
  (acces only from the computer study)
 • Many of the landscapes of East Central and Eastern Europe have been lastingly altered by the effects of migration, and especially of the forced migrations that took place there during and immediately after the Second World War. The authors of this volume investigate on the basis of Czech, Polish, Hungarian and Russian examples (among others) how these modifications occurred. At the centre of attention in the book is state-sponsored landscape planning in the context of state-controlled migration as well as the actions and attitudes of the migrants themselves and the ways in which they interacted with their landscape. In addition to looking at these factors, the authors also examine interpretations and modes of representation of landscape change in schoolbooks and on educational nature trails.
 • Publisher: Vandenhoeck & Ruprecht
digitalni

Digitální ekonomika: žít nebo přežít

Ivan Pilný