Projekt Web of Knowledge

 

O databázi

Web od Knowledge je rozhraní pro přístup do bibliografických a citačních databází Web of Science a Journal Citation Index a dalších obsahujících abstrakty, citace a případně i plné texty vědeckých prací zahrnujících oblast živé a neživé přírody, společenské a sociálně ekonomické vědy a techniku.

Retrospektiva, pravidelná aktualizace dat a široký obsahový rozsah primárních zdrojů umožní efektivní orientaci v exponenciálně narůstajícím množství informací z oblasti vědy a výzkumu. Nástroje v tomto informačním zdroji následně umožní i jejich vyhodnocování.

O projektu

Přístup do databáze v letech 2012–2015 s opcí na roky 2016–2017 navazuje na předchozí projekty vyhlašované MŠMT a především jde o zachování kontinuity a aktualizaci přístupu k nejnovějším poznatkům vědy a výzkumu ve světě prostřednictvím zmíněného informačního zdroje v multioborovém pokrytí a celoplošném dosahu (míněna oblast VaV v celé republice).

V posledních více než 10 letech, kdy byl WoK přístupný prostřednictvím multilicence (nejprve z programů LI, potom z 1N a INFOZ), byl nárůst produkce vědeckých článků v ČR nejméně dvojnásobný.

Dostupnost je možná z každého pracoviště nebo knihovny přihlášené jako uživatel licence, ať je geografické umístění kdekoliv v ČR. Akademie věd ČR obdržela v rámci svého rozpočtu na rok 2012 příspěvek na zajištění přístupu do databáze WoK na rok 2013. v souladu se střednědobým výhledem státního rozpočtu České republiky na léta 2013 a 2014, který byl schválen vládou, by měla AV ČR i v dalších letech obdržet stejnou částku, a to za předpokladu, že tato částka bude schválena v rámci státního rozpočtu na příslušný rok.

Společné využívání tohoto specializovaného informačního zdroje přináší i výraznou ekonomickou úsporu. Podle průzkumu u producenta by nákupy licencí pro jednotlivé univerzity nebo ústavy AV ČR byly cenově zhruba o 120 % dražší a tedy naprosto nedostupné.

WoK je v současnosti základním zdrojem informací k evaluaci produktivity výzkumné práce v celé ČR a je nezbytný k porovnání výsledků a úrovně výzkumu a vývoje v ČR se světem.

Instituce s přístupem

Agrotest fyto, s. r. o.
Akademie věd ČR – všechny ústavy
CESNET z. s. p. o.
Česká geologická služba
Česká zemědělská univerzita v Praze
České vysoké učení technické v Praze
Institut klinické a experimentální medicíny
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Krajská knihovna Vysočiny
Masarykova univerzita
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Ministerstvo obrany – Univerzita obrany
Moravská zemská knihovna v Brně
Moravské zemské muzeum
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Národní knihovna České republiky
Národní lékařská knihovna
Národní muzeum
Národní technická knihovna
Nemocnice u sv. Anny v Brně

OSEVA vývoj a výzkum s. r. o.
Ostravská univerzita v Ostravě
Slezská univerzita v Opavě
Státní zdravotní ústav
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Technická univerzita v Liberci
Technické muzeum v Brně
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Jana Amose Komenského Praha s. r. o.
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Univerzita Karlova v Praze
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Ústav hematologie a krevní transfúze
Ústav zemědělské ekonomiky a informací
Vědecká knihovna v Olomouci
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Vysoké učení technické v Brně
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s. r. o.
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
Výzkumný ústav vodohospodářský TGM, v. v. i.
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i.
Západočeská univerzita v Plzni
Zemědělský výzkum, spol. s r. o.