Zařazování časopisů do ERIH PLUS

 

European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences (ERIH PLUS)

ERIH PLUS je seznam vědeckých časopisů z oblasti humanitních a sociálních věd se základními informacemi o nich. Ke každému časopisu je přiřazena 1–2 vědecké disciplíny z oblasti humanitních a sociálních věd. Dle těchto disciplín lze zjistit, které významné časopisy v oboru vycházejí. Ke změně ERIH na ERIH PLUS došlo na začátku července 2014. Dne 9. 7. 2014 byla zvěřejněna výzva k podávání návrhů na zařazení nových časopisů. Nový systém je jednodušší, přehlednější a návrhy časopisů na zařazení lze podávat průběžně.

ERIH PLUS vznikl převedením původního obsahu ERIH ze serveru European Science Foundation (ESF) na server Norwegian Social Science Data Services (NSD) se sídlem v norském Bergenu. ESF zpřístupnila v letech 2007–2008 první seznamy – ERIH Initial Lists a v letech 2011-2012 revidované seznamy ERIH Revised Lists, které tvoří základ pro aktuální ERIH PLUS. Příprava ERIH PLUS byla koordinována Stálým výborem pro humanitní vědy (Standing Committee for the Humanities (SCH)) Evropské nadace pro vědu (European Science Foundation (ESF)). Historie ERIH je uvedena na konci tohoto textu.

ERIH PLUS na rozdíl od předcházejících seznamů:

 • zahrnuje sociální vědy
 • nové disciplíny pro oborové zařazení (zatím pouze v přihlašovacím formuláři, ne ve vyhledávání)
 • nové informace o časopisech – eISSN, URL, status, peer review
 • informace o vztahu časopisu k Open Access (SHERPA RoMEO)
 • nabízí zpětnou vazby u každého časopisu
 • zařazeny jsou i časopisy vydávané mimo EU
 • nová kritéria pro zařazování časopisů do seznamů
 • nové postupy pro přijímání nových časopisů
 • kategorie A,B/INT1, INT2 a C/NAT nahrazeny autorstvím (mezinárodní, národní, lokální)
 • byly zrušeny panely expertů pro posuzování časopisů – rozhoduje NSD, ve „zvláštních případech“ Poradní skupina ERIH PLUS (ERIH PLUS Advisory Group)

Nová kritéria pro zařazování časopisů do ERIH PLUS

Minimální požadavky, které musí splňovat časopis pro přijetí do ERIH PLUS:

 1. proces externího recenzování (external peer review), zaručující, že článek byl hodnocen jedním nebo více nezávislými odborníky
 2. akademická ediční rada složená z vědeckých pracovníků
 3. platné ISSN potvrzené v mezinárodní databázi ISSN
 4. publikování původních vědeckých článků s abstrakty a adresami všech autorů v angličtině nebo v jiném jazyce příslušejícím ke konkrétnímu oboru
 5. mezinárodní nebo národní autorství

Autorství časopisu je určováno NSD na základě jednotlivých čísel vydaných za poslední dva roky.

 • mezinárodní – méně než 2/3 autorů pochází ze země vydávání
 • národní – více než 2/3 autorů pochází ze země vydávání
 • místní – více než 2/3 autorů pochází ze stejné instituce, tento časopis nebude zařazen do ERIH PLUS

Přijímání nových časopisů

Nové časopisy lze přihlašovat průběžně. Většinou je přihlašují editoři, vědečtí pracovníci nebo knihovníci. Návrhy se podávají online na základě registrace. Údaje jsou ověřované NSD v databázi ISSN a v jiných zdrojích. Z webové stránky časopisu jsou prověřované informace o edičních radách, zda mají akademickou úroveň, jestli jsou články recenzované externími akademickými odborníky, a sleduje se vydávání jednotlivých čísel za poslední dva roky. Všechny návrhy mají zajištěnou odpověď a registrovaní uživatelé mohou tento proces sledovat průběžně (My submissions). Problematické časopisy, „zvláštní případy“, bude řešit Poradní skupina ERIH PLUS (ERIH PLUS Advisory Group).

Vyhledávání v ERIH PLUS

Vyhledávat časopisy lze v současné době podle názvu nebo ISSN, event. jejich začátku s použitím *, nebo podle jedné z aktuálně 14 vědních disciplín.

Počet časopisů v jednotlivých disciplínách [cit. 2014-07-18]

2011

2014

Antropologie

257

237

Archeologie

415

372

Filozofie

363

370

Gender studia

124

112

Historie

1028

879

Historie vědy

166

143

Hudební věda

178

154

Klasická studia

288

243

Lingvistika

656

524

Literatura

915

851

Pedagogika

531

514

Psychologie

645

590

Religionistika

372

336

Umění a dějiny umění

498

423

Pozn.: Jeden časopis může být zařazen pod více než jednu disciplínu.

Časopisy vydávané AV ČR v ERIH

Na jaře 2013 jsme zjišťovali, jaké je postavení časopisů vydávaných AV ČR. V roce 2013 bylo do seznamů ERIH zařazeno 26 titulů (35 %) ze všech časopisů vydávaných ústavy AV ČR. Z toho 10 časopisů se nacházelo pouze v seznamech ERIH, to znamená, že nebyly zařazeny do WOS ani Scopus.

ERIH PLUS a hodnocení vědy

Podle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů pro léta 2013 až 2015 schválené usnesením vlády ČR č. 475 ze dne 19. 6. 2013

v případě, kdy odborným periodikem je vědecký recenzovaný časopis evidovaný v databázi ERIH, který není zařazen ve výše jmenovaných databázích, bude takový výsledek ohodnocen

bodovým hodnocením pro Jneimp.

Jak tedy postupovat, když máte zájem o zařazení časopisu do ERIH?

Zaregistrovat se na webové stránce NSD jako nový uživatel (upozornění – ČR v nabídce uprostřed písmene T), přihlásit se a vyplnit přihlašovací formulář s možností vlastního komentáře. Ve formuláři jsou požadovány následující údaje:

 • ISSN tištěné, event. ISSN elektronické verze
 • název, event. mezinárodní název
 • URL
 • jazyk
 • vydavatel (není povinný údaj)
 • výběr jedné až dvou z těchto disciplín:

antropologie, archeologie, demografie, ekonomie, environmentální studia, filmová a divadelní studia, genderová studia, filozofie, historie, historie a filozofie vědy, hudební věda, humánní geografie a urbanistická studia, interdisciplinární výzkum v humanitních vědách, interdisciplinární výzkum v sociálních vědách, klasická studia, knihovnictví a informační věda, kulturní studia, lingvistika, literatura, mediální studia a komunikace, obchod a management, pedagogika a pedagogický výzkum, politologie a mezinárodní vztahy, právo, psychologie, religionistika a teologie, sociální statistika a informatika, sociologie, studie z přírodních věd a techniky, umění a dějiny umění

Informace

Historie ERIH

Následující text byl připravován v době před 9. 7. 2014, kdy byl původní ERIH na serveru ESF přemístěn na nový server NSD v norském Bergenu a zpřístupněn pod názvem ERIH PLUS. Tento text je však důležitý, protože všechny původní informace (včetně obou seznamů) jsou nyní již nepřístupné, zachycuje vývoj ERIH a umožňuje pochopení údajů získaných z těchto seznamů:

ERIH – European Reference Index for the Humanities

ERIH tvoří seznamy časopisů pro různé obory v oblasti humanitních věd. Cílem ERIH je upozornit na významné vědecké časopisy a tím na výsledky kvalitního výzkumu v humanitních oborech v Evropě. ERIH není bibliometrický ani hodnotící nástroj, není určen k hodnocení časopisů ani článků. Zařazením do seznamů ERIH je potvrzena základní úroveň časopisu. Kategorie nehodnotí, poskytují pouze informace o sledovanosti, distribuci a dosahu.

Kritéria pro zařazení do seznamů ERIH jsou:

 1. Mezinárodní akademické normy kvality – časopis musí mít politiku kontroly kvality, což je ve většině případů zajištěno procesem peer review, recenzováním. Je však možné, že některé velmi kvalitní časopisy mohou mít i jiné systémy zajišťující kontrolu kvality jejich obsahu.
 2. Základní publikační normy – ISSN, včasnost vydávání, aktivní redakční rady, úplné bibliografické informace pro uvedené odkazy a adresy pro všechny autory.

V současné době existují dva seznamy ERIH – z let 2007 a 2011. V prvním kole byly vytvořeny první seznamy základních oborů – (ERIH Initial Lists) a byly vytvořeny panely expertů. Bylo přezkoumáno 14 000 časopisů, které byly navrženy členskými organizacemi European Science Foundation – ESF. Jednotlivé panely expertů zhodnotily časopisy ve svém oboru a připravily návrhy seznamů časopisů a jejich zařazení do jedné z kategorií A, B, C. Návrhy byly projednány členskými organizacemi, na evropské nebo národní úrovni a v řadě specializovaných vědeckých center. Takto získali experti zpětnou vazbu a s jejím využitím vytvořili první seznamy – ERIH Initial Lists, které byly postupně publikovány na konci roku 2007 a na začátku roku 2008. V letech 2008-2011 proběhlo druhé kolo, ve kterém vstoupili do hry prostřednictvím formulářů pro zpětnou vazbu také vědci, editoři a vydavatelé a mohli se tak podílet na kategorizaci časopisů. Bylo zpracováno více než 3 540 formulářů pro zpětnou vazbu a bylo také využito informací z veřejně dostupných zdrojů (webové stránky časopisů), databáze Ulrich, portálu European Library aj. Tak vznikly revidované seznamy – ERIH Revised Lists 2011, které obsahují nové časopisy i aktualizované kategorie prvních seznamů – ERIH Initial Lists. Původní kategorie A, B, C byly přejmenovány na NAT a INT1 a INT2.

Vyhledávání v seznamech ERIH

V seznamech lze vyhledávat dle ISSN, dle názvu časopisu, dle oboru (antropologie, archeologie, umění a dějiny umění, klasická studia, genderová studia, historie, dějiny a filozofie vědy, lingvistika, literatura, hudební věda, pedagogika, filozofie, filozofie vědy, psychologie, religionistika a teologie).

Panely expertů

Panely expertů jsou tvořeny zkušenými vědci ve svých oborech. Členové expertních panelů ERIH a jejich předsedové byli jmenováni řídícím výborem – ERIH Steering Committee. Českou republiku zastupuje v oboru antropologie Peter Skalník (Univerzita Pardubice), v oboru historie ve druhém kole Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR), a v oboru historie a filozofie vědy v prvním kole Jaroslav Folta (Národní technické muzeum). Expertní panely jsou ve své práci nezávislé. Doporučují časopisy na zařazení do ERIH a také přidělují kategorii.

Proč některý časopis není zahrnut do ERIH?

Všechny časopisy, které se v prvním i druhém kole ucházely o přijetí do seznamů ERIH a byly přihlášeny před datem uzávěrky byly projednány v panelech expertů. Pokud byl časopis projednán a nezískal žádnou klasifikaci, nebyla mu přidělená kategorie, znamená, že nesplňoval základní, tzv. práhové normy ERIH a byl ze seznamu odstraněn. Panely expertů z oborů archeologie, religionistika a teologie a historie vědy nedodaly revidované seznamy ve druhém kole a proto zahrnují pouze kategorie z prvních seznamů – ERIH Initial Lists 2007.

Pokud byl časopis zahrnut do prvních seznamů – ERIH Initial Lists 2007 a neobjevil se již v revidovaných seznamech – ERIH Revised Lists 2011, znamená to, že časopis byl expertním panelem přehodnocen a odstraněn ze seznamů. V některých případech byla ve druhém kole změněna kategorie.

Kategorie ERIH

V prvních seznamech – ERIH Initial Lists z roku 2007 byly použity kategorie A, B, C a v revidovaných seznamech – ERIH Revised Lists 2011 byly použity kategorie INT1, INT2 a NAT. Evropské a mezinárodní časopisy byly kategorizovány A, B / INT1, INT2 a časopisy národní úrovně C / NAT.

Jedná se vždy o evropské časopisy se skupinou čtenářů (zpravidla jazykově vymezenou). Rozdíl mezi kategoriemi se netýká kvality, ale druhu časopisu. Nejde o kvalitativní hierarchii. Na základě zpětné vazby a k vyloučení eventuálních nedorozumění byly kategorie ve druhé kole přejmenovány a bylo použito verbálního rozlišení pro vyjádření mezinárodního a národního časopisu – INT a NAT. V roce 2014 byly kategorie A, B, C v seznamech převedeny na kategorie INT1, INT2 a NAT.

Některé mezioborové časopisy mohou mít přiděleno více než jednu kategorii. Tzn., že jsou hodnoceny více panely a kategorie mohou být tedy různé pro každý obor. Každý panel expertů má své vlastní vyjádření.

Kategorie NAT – národní kategorie

Tato kategorie zahrnuje evropské publikace vědeckého významu mezi vědci v příslušných vědeckých oborech v určité oblasti (většinou jazykově vymezené). Časopisy jsou příležitostně citované mimo zemi vydávání, i když její hlavní cílovou skupinou je domácí akademická komunita.

Kategorie INT – mezinárodní kategorie

Tato kategorie zahrnuje evropské a mimoevropské publikace mezinárodního vědeckého významu mezi vědci v uznávané vědecké sféře. Časopisy jsou pravidelně citované ve světě. Mezinárodní časopisy jsou klasifikované do dvou sub-kategorií založených na kombinaci dvou kritérií – vliv a dosah.

Sub-kategorie INT1

Mezinárodní publikace s velkým vlivem mezi vědci v různých zemích, pravidelně citované na celém světě.

Sub-kategorie INT2

Mezinárodní významné publikace s velkým vlivem v různých vědeckých sférách v různých zemích.

Kategorie W

U těchto časopisů vyšlo první číslo 3 roky nebo méně předtím, než byly informace o něm předány panelům expertů.

Hodnocení a přehodnocení

O rozhodnutí zda zařadit nebo nezařazovat do seznamů ERIH jsou zodpovědné jednotlivé panely expertů a neposkytují o tom žádné závěrečné prohlášení a ani kancelář ESF-ERIH taková zdůvodňování neposkytuje.

Přehodnocení kategorizace a zařazení nových časopisů

V současné době je druhé kolo již dávno ukončené a další kolo dosud nebylo oznámeno. Neexistuje možnost žádat o přehodnocení stávající kategorizace nebo zařazení nového časopisu. Informace o eventuálním dalším kole bude oznámena na webové stránce ESF-ERIH budou o tom informováni členské organizace ESF (Member Organisations (MOs)) a také bude tato informace sdělována prostřednictvím obvyklých informačních kanálů ESF. Nedoporučuje se posílat žádosti ESF-ERIH, ale sledovat informace. Zaslané časopisy a žádosti nejsou ani uchovávány ani nebudou zasílány zpět.

Obory ERIH

V roce v roce 2007 a 2011 bylo přiděleno 6 525 kategorií. Některé časopisy byly klasifikovány více kategoriemi.

V roce 2011 byly aktualizované tyto obory:

 • Antropologie – 257 časopisů
 • Filozofie – 363
 • Filozofie vědy – 89
 • Genderová studia – 124
 • Historie – 1028
 • Hudební věda – 178
 • Klasická studia – 288
 • Lingvistika – 656
 • Literatura – 915
 • Pedagogika – 531
 • Psychologie – 645
 • Umění a dějiny umění – 498

Seznamy z těchto oborů zahrnují pouze kategorie z roku 2007:

 • Archeologie – 415 časopisů
 • Religionistika a teologie – 372
 • Historie a filozofie vědy – 166

 

Tomanová, Hana. Zařazování časopisů do ERIH PLUS. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zarazovani-casopisu-do-erih/

Tisknout stránku