Zařazování časopisů do databáze CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

 

O databázi CEJSH

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities, http://cejsh.icm.edu.pl/) je společná internetová databáze článkové bibliografie zemí Visegrádské čtyřky, která byla spuštěna v roce 2004 s cílem překonat jazykové bariéry a zviditelnit na celosvětové úrovni vědecké články publikované převážně v národních jazycích v časopisech humanitních a společenskovědních oborů členských zemí V4. Projekt vznikl na základě společné deklarace předsedů Akademií věd České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska, přijaté v Praze dne 30. října 2003.

Kromě vydavatelů ze zakládajících zemí V4 se ke spolupráci postupně přidali vydavatelé z Bosny a Hercegoviny, Estonska, Litvy, Lotyšska, Slovinska, Srbska a Ukrajiny.

Řízení

Šéfredaktora CEJSH nominuje na základě ustavující deklarace Polská akademie věd (PAN), od roku 2011 tuto funkci vykonává Dr. Miłosz Sosnowski, historik z University Adama Mickiewicze v Poznani. Akademie věd ČR na svém 4. zasedání dne 21. června 2017 jmenovala novou členkou Mezinárodní ediční a redakční rady CEJSH za Českou republiku PhDr. Markétu Pravdovou, Ph.D., MBA, členku Akademické rady AV ČR pověřenou koncepčními otázkami akademických médií, prezentace výsledků AV ČR a spolupráce AV ČR s médii, komunikací s veřejností, agendou podpory vědeckých společností a ediční činností AV ČR (tel. 221 403 426, e-mail pravdova@kav.cas.cz).

Vývoj systému a správu dat zajišťuje Mezioborové centrum pro matematické a počítačové modelování Varšavské univerzity (ICM), jehož pracovníci zároveň poskytují technickou podporu národním redakcím CEJSH a jejich prostřednictvím i všem uživatelům. Úložiště CEJSH je od roku 2010 začleněno do platformy YADDA (Polské softwarové platformy pro vytváření digitálních úložišť dat).

Výkonná redakce CEJSH pro ČR působí od roku 2007 v Tiskovém a edičním oddělení Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. (Jilská 1, 110 00 Praha 1, tel. 210 310 230, e-mail cejsh@soc.cas.cz). Připravuje smlouvy s vydavateli českých časopisů, zprostředkovává kontakt se zahraničními partnery a technickou podporu, podílí se na testování nových postupů a v rozsahu daném uzavřenými smlouvami zpřístupňuje záznamy o jednotlivých článcích na webové stránce CEJSH. Výkonnou redaktorkou CEJSH je RNDr. Darina Vystrčilová.

Proces zařazování časopisů do databáze CEJSH

Žádost o zařazení časopisu do databáze CEJSH zasílají vydavatelé časopisů vydávaných v České republice elektronicky na adresu Výkonné redakce CEJSH pro ČR cejsh@soc.cas.cz. O zařazení časopisů vydávaných v ČR rozhodují členové redakční rady pověření Akademií věd ČR.

Do databáze CEJSH mohou být zařazeny vědecké časopisy, které procházejí recenzním řízením a jsou tematicky zaměřené na oblast humanitních a sociálních věd.

Do databáze jsou ukládány pouze záznamy o recenzovaných vědeckých statích (nikoli recenze, krátké zprávy, medailonky, apod.)

Každý záznam musí dle smlouvy zahrnovat:

  • název v původním jazyce,
  • anglický překlad názvu,
  • anglický abstrakt,
  • klíčová slova v angličtině,
  • základní bibliografické údaje (název časopisu s anglickým překladem, ročník, svazek, číslo, rozsah stran).
  • Změna technických parametrů po roce 2013 umožnila původní rozsah dat rozšířit, vydavatelé časopisů tak nyní mohou dobrovolně doplnit např. identifikátory publikací, abstrakty a klíčová slova v původním jazyce, event. v dalších jazycích, odkazy na plné texty, citace, datum vydání a další údaje. Vydavatelé časopisů s otevřeným přístupem mohou nyní navíc plné texty článků ukládat přímo do úložiště CEJSH, takže CEJSH zčásti slouží i jako databáze plnotextová.

Rozsah zpřístupňovaných údajů je vymezen ve smlouvě uzavírané mezi vydavatelem časopisu a Akademií věd ČR, která zastupuje CEJSH v České republice.

Způsob předávání dat

Vydavatelé, kteří uzavřeli smlouvu s Akademií věd ČR, mohou výše uvedené údaje o jednotlivých článcích v dohodnutém rozsahu předávat České redakci CEJSH dvěma postupy:

a) Postupem vyvinutým ICM Varšavské univerzity, což v současné době znamená jejich zpracování pomocí editačního programu DeskLight (http://maven.icm.edu.pl/artifactory/ yadda-releases/pl/edu/icm/yadda/DeskLight/4.4.6/DeskLight-4.4.6-distribution.zip) a předání vytvořeného souboru elektronickou cestou na adresu cejsh@soc.cas.cz. Takto jsou v současné době předávána data z více než poloviny časopisů registrovaných v CEJSH, a to převážně z časopisů vydávaných subjekty mimo AV ČR.

b) Na základě dohody mezi CEJSH a Knihovnou AV ČR, v. v. i., o spolupráci při sběru dat pro projekty Digitální knihovnaThe Central European Journal of Social Sciences and Humanities. Tato dohoda byla uzavřena v roce 2008 s cílem koordinovat úsilí při zpřístupňování a propagaci výsledků vědeckého výzkumu na domácím i mezinárodním poli, zlepšit prezentaci, viditelnost a dostupnost publikací z oblasti humanitních a sociálních věd a usnadnit redakcím periodik zpracování dat pro oba projekty. Data o vědeckých článcích zpracovaná pro Digitální knihovnu AV ČR jsou na jejím základě sklízena pro CEJSH přímo ze serveru Knihovny AV ČR, v. v. i., která Digitální knihovnu AV ČR spravuje.

Celkově dosahuje počet časopisů registrovaných v CEJSH již téměř 1300 titulů, z České republiky je prostřednictvím české redakce CEJSH registrováno 67 časopisů, z toho 32 časopisů vydávají pracoviště AV ČR, zbývajících 35 časopisů univerzitní pracoviště nebo další subjekty. Vydavatelé 17 časopisů vydávaných v ČR začali po spuštění nového systému CEJSH využívat jako databázi plnotextovou.

Informace

Databáze CEJSH je přístupná z webové stránky http://cejsh.icm.edu.pl/ a od r. 2011 i z polské digitální knihovny Centrum otwartej nauky: http://bibliotekanauki.ceon.pl/yadda/, http://yadda.icm.edu.pl/yadda.

Odkazy na ni jsou např. i na portálu Digital humanities nebo Národní knihovny (https://www.lib.cas.cz/dh/zdroje/, https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/oddeleni-periodik/volne-casopisy).

 

 

 

Vystrčilová, Darina. Zařazování časopisů do databáze CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities). Informace [online]. , č. [cit. 2020-06-03]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/zarazovani-casopisu-do-databaze-cejsh/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.