Weby a portály Knihovny AV ČR

 

V předchozím čísle zpravodaje uvedla Jana Křížová podrobnou informaci o novince naší knihovny, elektronické podobě tradičního časopisu Knihy a dějiny vydávaného Knihovědným oddělením. Knihovna AV ČR, v. v. i., (KNAV) však spravuje celou řadu webových stránek a portálů, které se nezabývají pouze činnostmi knihovny samotné a mohou být užitečné pro uživatele z řad vědců, studentů i odborné veřejnosti.

Hlavní web KNAV

https://www.knav.cz/

Webové stránky KNAV přináší informace uživatelům knihovny, knihovníkům i veřejnosti o službách, tištěném i elektronickém fondu, o novinkách a dalších aktivitách. Obsah webu často přesahuje rámec fyzické knihovny, lze se z nich vzdáleným přístupem dostat k elektronickým informačním zdrojům i informacím o projektech, řešených ve spolupráci s ostatními institucemi v AV ČR i jinými.

Web Knihovědného oddělení KNAV

https://www.lib.cas.cz/kvo/

Knihovědný portál zpřístupňuje Bibliografii cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800 (BCBT), informuje průběžně o činnosti Knihovědného oddělení, o řešených, ukončených i připravovaných projektech a připravovaných prezentacích historické literatury.

Web Digitalizačního centra KNAV

https://digit.lib.cas.cz/

Provoz Digitalizačního centra je zajišťován spolu se skladovými prostory KNAV v detašovaném pracovišti v obci Jenštejn ležící severovýchodně od Prahy. Činnost centra je zaměřena, kromě vlastního zpracování, na výzkum a vývoj celého procesu od digitalizace jednotlivých dokumentů, přes uchovávání a správu až po jejich zpřístupnění v digitální knihovně. Důraz je kladen na spolupráci s dalšími institucemi, které pracují na obdobných projektech. Na svých stránkách centrum informuje o aktuální činnosti a nabízí možnosti spolupráce pro badatele i veřejnost.

Evidence výsledků vědecké práce v AV ČR

https://www.lib.cas.cz/asep/

Databáze ASEP se týká v plné šíři vědeckého výzkumu všech pracovišť AV ČR, bibliografické záznamy jsou zde zpracovávány od roku 1993. V roce 2005 vznikla nadstavba databáze, tzv. Repozitář ASEP, kde mohou být od roku 2012 záznamy doplněny o plné texty. V roce 2017 zde přibyla možnost vložit i datové záznamy s datasety. Obsah je dostupný prostřednictvím online katalogu nebo webové aplikace Analytika ASEP, ve které si lze zobrazit bibliografické přehledy a graficky zpracované výstupy jednotlivých pracovišť či oddělení, až na úroveň konkrétního vědeckého pracovníka.

Informační portál Digital Humanities v Akademii věd ČR

https://www.lib.cas.cz/dh/

Portál Digital Humanities vznikl v rámci výzkumného programu Paměť v digitálním věku, který je součástí Strategie AV21. Cílem je zpřístupnění přehledu vytvářených informačních zdrojů pracovišť AV ČR z jednoho místa a zároveň vybudovat sdílené prostředí, které uživateli umožní snadnou orientaci v rozmanitých informačních zdrojích z oblasti výzkumu ve společenských a humanitních vědách v ČR. Informuje také o aktuálním dění v oblasti digital humanities v zahraničí, o probíhajících projektech či nově vycházejících publikacích a připravovaných akcích.

Digitální knihovna AV ČR

https://kramerius.lib.cas.cz/

Digitální knihovna AV ČR otevírá, v mezích daných autorským zákonem, přístup k elektronické formě vybraných časopisů a monografií z fondu KNAV, které jsou ve většině případů přímo z produkce některých ústavů AV ČR, ale často i jiných vědeckých či akademických institucí. Z webu na výše uvedené adrese lze nahlédnout do 1,5 milionu záznamů.

Česká digitální knihovna ČDK

https://www.czechdigitallibrary.cz

Portál ČDK, národní agregátor digitálních knihoven, umožňuje nahlédnout z jednoho místa do zdigitalizovaných dokumentů zúčastněných českých knihoven. V současnosti se jedná o 9 zapojených knihoven a více než 120 tisíc dokumentů různých typů.

Webová stránka projektu ARCLib – komplexní řešení pro dlouhodobou archivaci digitálních (knihovních) sbírek

https://arclib.cz/

Nové LTP (Long Term Preservation) řešení ARCLib umožňuje zajištění dlouhodobé ochrany digitálních dat s kompletní podporou modelu OAIS (referenční model Otevřeného archivního informačního systému předepisuje, jaká metadata mají být spolu s ochraňovanými informacemi ukládána) v knihovnách různé velikosti. Je volně dostupnou variantou ke komerčním řešením, jejichž nasazení je většinou doménou velkých institucí typu národních knihoven a národních archivů. Projekt ARCLib je financován a řešen v rámci programu MK ČR NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022.

Webová stránka projektu projektu INDIHU – vývoj nástrojů a infrastruktury pro digital humanities

https://indihu.cz/

Hlavním cílem projektu je vytvořit potřebné nástroje a infrastrukturu pro vědeckou práci v humanitních oborech, jejímž základem budou zdroje již dostupné v elektronické podobě – například digitalizované dokumenty, databáze či různé separátní konekce, které vznikají na akademických pracovištích a dosud nebyly systematicky propojovány. Projekt INDIHU je financován a řešen v rámci programu MK ČR NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022.

Webová stránka projektu Knihověda.cz: Portál k dějinám české knižní kultury do roku
1800

https://knihoveda.cz/

Webový portál, který plní funkci základní infrastruktury pro knihovědu a příbuzné obory, integruje relevantní elektronické informační zdroje vytvářené v paměťových a výzkumných institucích, které dosud nebyly provázány. Především jde o dvě větve české retrospektivní bibliografie – knihy v českém jazyce a cizojazyčná bohemika. Projekt knihověda.cz je financován a řešen v rámci programu MK ČR NAKI II: Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022.

Webová stránka akce Knihovna snů

https://knihovna-snu.cz/

Knihovna snů je akce, kterou KNAV pořádá od roku 2012 jako příspěvek k festivalu Týdne vědy a techniky. Knihovna snů je pokaždé tematicky vymezena a díky vstřícnosti a ochotě přednášejících je možné návštěvníkům nabídnout skutečně zajímavá témata z nejrůznějších oblastí lidského poznání. Součástí programu bývají odborné přednášky, projekce, pořad pro děti, návštěvníci mají také možnost seznámit se s historií budovy AV ČR i knihovny.

Švédská knižní kořist z Čech a Moravy 1646–1648

www.knizni-korist.cz

V listopadu 2018 byl spuštěn nový portál, který zpřístupňuje informační zdroje týkající se švédské knižní kořisti ze 17. století. Počet knih odvezených Švédy během třicetileté války z Mikulova, Olomouce a Prahy se odhaduje na více než 25 tisíc. Obsahem portálu jsou informace o dnešním uložení jednotlivých dokumentů i o jejich dobrodružném putování napříč Evropou. Portál byl vytvořen ve spolupráci s Královskou švédskou akademií literatury, dějin a umění za podpory Akademie věd ČR v rámci programu Strategie AV21.

 

 

 

Laiblová Kadlecová, Ivana. Weby a portály Knihovny AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2021-08-05]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/weby-a-portaly-knihovny-av-cr/

Tisknout stránku