Výzkum tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně

 

Tschammerovu knihovnu v polském Těšíně jsem dvakrát navštívil již v roce 2008. Cílem bylo bibliografické zpracování cizojazyčných bohemikálních starých tisků z fondů Tschammerovy knihovny pro potřeby národní retrospektivní Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501–1800. v návaznosti na předchozí výzkum jsem v letošním roce vykonal další dvě cesty do Těšína (19.–23. března a 7.–11. května 2012 ), tentokráte se záměrem doplnit předcházející soupis o českojazyčné bohemikální staré tisky a získat tak co možná nejucelenější přehled o bohemikální tištěné produkci, zastoupené ve fondech této zřejmě nejvýznamnější protestantské knihovny na území dnešního Polska.

Bibliografické zpracování českojazyčných bohemikálních tisků

V první etapě výzkumu jsem na základě soupisu, který jsem sestavil za pomoci fotokopií dochovaných lokálních katalogů knihovny ze 70. let 20. století (původní historické katalogy se nedochovaly), získal předběžný počet cca 100 signatur českojazyčných bohemikálních tisků. Katalogizační záznamy však byly často velmi lakonické, takže jsem srovnáním došel k závěru, že Knihopis českých a slovenských tisků zaznamenává pouze necelou polovinu z nich. Dalo se ovšem předpokládat, že se toto množství porovnáním dochovaných exemplářů s knihopisnými záznamy značně zredukuje, v opačném případě by totiž knihovna disponovala nezvykle vysokým počtem unikátních a dosud neznámých bohemikálních tisků. Tento předpoklad se potvrdil. Během prvního týdenního pobytu se podařilo většinu z těchto exemplářů vyhledat, porovnat, určit a také fotograficky zdokumentovat (to se týkalo především vlastnických a čtenářských přípisků, exlibris a supralibros). Zároveň se podařilo dohledat druhou polovinu tisků, které uvádí lokální katalogy, ale Knihopis jejich výskyt v Tschammerově knihovně nezmiňuje, a tisky, které bude třeba identifikovat a v mnoha případech určit, o jaká díla se jedná. Běžnou praxí evangelíků v době pronásledování bylo totiž odstraňování titulních listů a dalších stran umožňujících rozpoznání autora či místa publikování.

Cílem druhé cesty bylo dokončení excerpce českojazyčných bohemikálních tisků. Během tohoto pobytu jsem bezpečně identifikoval zhruba 50 signatur. Necelá desítka tisků, u nichž se na místě nepodařilo přesně stanovit, o jaké dílo se jedná, je fyzicky popsána a fotograficky zdokumentovaná. Další srovnání pomůže díla identifikovat, případně stanovit, zda se jedná o vydání již známých děl či snad o dosud neznámé unikáty. Výsledkem dosavadní excerpce je hrubý soupis českojazyčných a cizojazyčných bohemikálních starých tisků z fondu Tschammerovy knihovny, který dohromady čítá cca 300 titulů.

Závěr

S velkou pravděpodobností se jedná o poslední etapu výzkumu bohemikálních tisků přímo ve fondech knihovny. Na základě výzkumu v „terénu“ vznikne kompletní soupis bohemikálních starých tisků v Tschammerově knihovně, který poslouží dalšímu badání. Půjde zde zejména o provenienční analýzu, která pomůže přiblížit historii jednotlivých exemplářů, ale i samotné knihovny (podobně téma zpracovává knihovník a archivář Tschammerovy knihovny M. Gabryś na základě srovnání dostupných archivních dokumentů a samotných exemplářů v knihovně). Další závěry bude možné vyvozovat z údajů o tisku daných exemplářů, čímž se vytvoří širší kontext knižního obchodu, kulturní výměny a kulturních kontaktů obecně. Komentovaný soupis by měl sloužit jako základní materiál pro možný výzkum dalším zájemcům z nejrůznějších oborů, ať už z oblasti knižní kultury, jazykovědy, literární vědy či historie, regionalistiky, teologie a jiných, kterým mohou na řadu otázek dát odpověď právě vzácné tisky z těšínské Tschammerovy knihovny.

 

 

Šícha, Vojtěch. Výzkum tištěných českojazyčných bohemik v Tschammerově knihovně v polském Těšíně. Informace [online]. , č. [cit. 2020-09-30]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/vyzkum-tistenych-ceskojazycnych-bohemik-v-tschammerove-knihovne-v-polskem-tesine/

Tisknout stránku