Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied a knižnično-informačná sieť SAV (KIS SAV)

ÚK SAV ako univerzálna vedecká knižnica poskytuje služby verejnosti a to denne od pondelka do piatku od 8.00 do 19.00 hod. V roku 2011 mala knižnica 4 985 aktívnych registrovaných používateľov a evidovala 96 540 návštevníkov knižnice, ktorí zrealizovali 60 302 výpožičiek. V akvizícii klasických dokumentov získala knižnica 8 067 knižničných jednotiek a 847 dochádzajúcich titulov periodík. Na obstaranie informačných zdrojov vynaložila knižnica celkovo 244 350 €, okrem databáz pre SAV realizovaných v rámci projektu NISPEZ (CVTI SR). Na nákup klasických knižničných dokumentov do fondu ÚK SAV (knihy, periodiká) bolo celkovo z tohto objemu v roku 2011 vynaložených 138 300 €, z toho na knihy 95 540 € a na periodiká 42 760 €.

Knižničný fond

ÚK SAV získava informačné zdroje kúpou, povinným výtlačkom, darom, medzinárodnou výmenou a prevodom, pričom malá, zvyčajne úzko špecializovaná časť získaných informačných zdrojov je deponovaná do fondov ústavných knižníc SAV.

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

V oblasti medzinárodnej výmeny publikácií získala knižnica od 134 výmenných partnerov z 28 krajín 814 kníh a CD (z toho 49 pre ústavy) a 200 titulov periodík

(z toho 74 titulov pre ústavy). I keď finančná ekvivalencia výmeny stále vychádza v prospech ÚK SAV, treba povedať, že túto akvizičnú metódu sa snažíme utlmiť, snáď s výnimkou AV ČR. Dôvod je zrejmý: výmenní partneri nám často ponúkajú dokumenty, u ktorých nie je veľký predpoklad, že sa budú požičiavať (jazykové hľadisko). Vedecké a odborné dokumenty českej proveniencie sa naopak tešia vysokej obratovosti, pričom získavanie vydaní ústavov AV ČR je jednou z našich základných úloh. V tomto smere je partnerstvo s Knihovnou AV ČR pre nás nenahraditeľné.

Do budúcnosti sa pravdepodobne nebudeme môcť spoliehať ani na príjem povinných výtlačkov, ktoré nám v súčasnosti náležia pri vydaniach nad 500 výtlačkov. Počet odberateľov povinných výtlačkov je totiž v Slovenskej republike nadštandardne vysoký, a preto očakávame novú legislatívnu úpravu.

Oblasť ochrany a správy historických knižničných fondov sa v ÚK SAV zabezpečuje v miere, v akej to umožňuje personálne a finančné zabezpečenie pracoviska, ktoré číta jednu zamestnankyňu. Pracovisko dislokované v priestoroch budovy bývalého Evanjelického lýcea (vlastníctvo Evanjelickej cirkvi AV) sa konštituovalo v 50. rokoch 20. storočia v tesnej spätosti so správou historického fondu Lyceálnej knižnice v Bratislave. Ťažisko odbornej činnosti spočíva v inventarizácii fondov, bibliografickej registrácii a odbornom spracovaní zachovaných historických tlačí do elektronickej databázy a historickom výskume. Referát v súčasnosti spravuje:

 • historický fond ÚK SAV – rukopisy a tlače 16.–19. storočia
 • fond Lyceálnej knižnice v Bratislave
 • fond Knižnice ev. gymnázia v Banskej Bystrici (deponát)
 • fond Evanjelickej bohosloveckej fakulty (deponát) a ďalšie menšie deponáty.

Na pracovisku sú stabilne výrazne zastúpení zahraniční bádatelia – historici zameraní na rôzne aspekty dejín a to najmä vďaka jedinečnosti dokumentov.

Digitalizácia je súčasným trendom v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva. ÚK SAV sa projektom digitalizácie venuje od roku 2004, aj keď nie masovo. Základom efektívnych a viditeľných výsledkov je štandardizácia a nadinštitucionálny prístup. Spolupracujeme s Univerzitnou knižnicou v Bratislave a medzinárodným konzorciom Manuscriptorium. Zmyslom vlastných digitalizačných zámerov je sprístupňovanie unikátnych či ťažko dostupných historických dokumentov. Kvôli lepšej prístupnosti bádateľom knižnica zdigitalizovala aj zbierku mikrofišov. Databáza starých tlačí ÚK SAV a plne digitalizovaných dokumentov je verejne prístupná na stránkach ÚK SAV. Z nedávnej minulosti radi spomenieme projekt záchrany vzácnych historických glóbusov z lyceálnej zbierky, ktorý sa realizoval vďaka podpore Nadácie VÚB (viac na http://globusy.sav.sk/). Odborná pracovníčka kabinetu v súčasnosti je spoluriešiteľkou výskumu Jozefínsky knižný trh a Vydavatelia a cenzúra.

Automatizovaný knižničný systém

Rutinné aktivity knižnice sa snaží ÚK SAV realizovať v súlade s uznesením vlády č. 801/2002 k Projektu elektronizácie knižníc SR v znamení využívania knižničného softvéru VIRTUA v rámci projektu KIS3G.

Prírastok knižničného fondu spracovávame vo formáte MARC21, rovnako realizujeme retrokatalogizáciu, ale len tzv. živého fondu. Žiaľ, ÚK SAV stále nemá veľkú časť fondov spracovaných automatizovane. Tento deficit sme sa snažili vo vzťahu k používateľom a vzdialenému objednávaniu dokumentov pre vypožičiavanie (keďže fond prakticky nemáme vo voľnom výbere) riešiť naskenovaním lístkových katalógov tak, aby sa s nimi dalo pracovať cez web. Keď čitateľ vyplní cez webový formulár žiadanku, systém skontroluje, či kniha už nie je spracovaná vo VIRTUA. Ak nie, pred vypožičaním ide dokument najskôr na spracovanie, aby sa dala realizovať riadna výpožičná transakcia. Dokumenty, ktoré má knižnica uskladnené v budove na Klemensovej, čitateľ dostáva prakticky hneď (maximálne do 1 hodiny), knihu z dislokovaných skladov do 24 hodín, z dislokovaných skladov do 24 hodín.

Okrem budovania vlastných katalógov ÚK SAV aktívne prispievala aj do Súborného katalógu knižníc v SR – časť periodiká, ktorý bol importovaný do databáz KIS3G. KIS3G je projekt, ktorého princípom je využívanie spoločnej, presnejšie jednej databázovej platformy a jednej produkčnej databázy viacerými knižnicami. Ide o portálové riešenie známe ako „Slovenská knižnica“ alebo www.kis3g.sk, kde gro systému spravuje Slovenská národná knižnica v Martine a operátori ostatných knižníc využívajú klientov VIRTUA. Z nášho pohľadu knižnica, ktorá nemá finančné, ale hlavne ľudské (IT) kapacity na implementáciu a spravovanie vlastného knižničného systému, považuje toto riešenie za veľmi prínosné a podporuje ho. V systéme spracovávame aj periodiká a ich viazané ročníky a rutinne realizujeme výpožičné transakcie, rezervačné a upomínacie procesy.

Štandardné hardvérové vybavenie knižnice umožňuje takmer bezproblémovú rutinnú prevádzku technických a technologických zariadení a aplikačných softvérov. Pre používateľov využívame technológiu SUN ray s tenkými klientmi v študovniach a priestoroch OPACov, rovnako SUN PC sú v školiacej miestnosti, kde je inštalovaná aj videokonferenčná technika. Softvérová údržba a správa je realizovaná vzdialene dodávateľským spôsobom.

Najvyužívanejšími skenermi sú malé skenery alebo multifunkčné zariadenia, ktoré si obsluhujú v študovni sami používatelia. Pre internú digitalizáciu historických dokumentov využívame farebný skener Minolta a väčší planetárny skener v škále šedi Zuetschel. Systematickej digitalizácii iných fondov sa knižnica nevenuje, s výnimkou digitalizácie časti dokumentov v súlade s Autorským zákonom pre potreby poskytovania knižničných služieb. Domnievame sa, že úloha digitalizácie a uchovávania digitálnych objektov slovacikálnych dokumentov je úlohou Slovenskej národnej knižnice. Veríme, že autorskoprávne úpravy v budúcnosti umožnia aj reálne využívanie týchto objektov. Z tohto dôvodu neobhospodarujeme ani žiadne úložištia dát či väčšie servre. Knižničný systém ARL pre EPCA rovnako outsourcujeme.

Stav výpočtovej techniky k 31. 12. 2011 bol:

 • počet serverov: 4
 • počet PC: 95 z toho: klasický (63), notebook (2), tenký klient (30)
  •  z toho pripojených na internet: 80
 • počet PC prístupných používateľom: 43
  •  z toho pripojených na internet: 43

Treba spomenúť, že emitujeme vlastné čipové karty s farebnou potlačou ako knižničné preukazy, rovnako akceptujeme čipové karty vydané inými akademickými alebo knižničnými inštitúciami. Zamestnancom SAV potlačíme kartu ako zamestnanecky preukaz s logom ich vlastného ústavu, pre používateľov zvonka vystavujeme knižničný pas. Naše preukazy môžu byť potom rovnako akceptované v iných knižniciach, ktoré používajú technológiu čipových kariet, avšak čitateľ sa musí u nich samostatne registrovať, lebo zmluvný vzťah má ku každej knižnici osobitne.

Knižnično-informačné služby

Knižnica poskytuje:

 • výpožičné služby (absenčné a prezenčné) s využitím webového prostredia na zadávanie žiadaniek, predlžovanie výpožičiek a rezerváciu dokumentov,
 • samoobslužné kopírovanie alebo skenovanie dokumentov z vlastných fondov
 • medziknižničnú a medzinárodnú medziknižničnú výpožičnú službu
 • sprístupňovanie voľných a licencovaných elektronických informačných zdrojov
 • vzdialený prístup k e-zdrojom (HAN)
 • konzultačné a rešeršné služby
 • služby študovní a čitární, vrátane internetových staníc pre používateľov
 • realizáciu výstav, exkurzií
 • prevádzku videokonferencie
 • výstavy, exkurzie
 • digitalizáciu na objednávku (voľné diela)
 • referenčné služby.

ÚK SAV podľa oficiálnej štatistiky v databáze čitateľov v rámci projektu KIS3G evidovala k 31.12.2011 celkovo 4 985 registrovaných používateľov s platným čitateľským preukazom, ktorí počas roka realizovali v systéme výpožičnú transakciu alebo využili iné služby knižnice. Počet návštevníkov dosiahol spolu počet 96 540, z toho počet návštevníkov, ktorí využívali internetové služby, bol 10 315. Práve prístup na internet je lákadlom pre používateľov mimo študentov a vedeckých pracovníkov, pričom ako verejne prístupná knižnica sa, žiaľ, stretávame s dilemou, do akej miery má vedecká knižnica plniť aj sociálne funkcie, a či z etického hľadiska môže dostupnosť knižnice potenciálnemu používateľovi zamedziť bez toho, aby bola obvinená z diskriminácie. Aj z tohto dôvodu obsahuje nový Knižničný poriadok, platný od roku 2011, až priveľa obmedzení pre používateľov a práca s čitateľom pre pracovníkov služieb veľkú psychickú záťaž.

Internetová stránka www.kis3g.sk, cez ktorú sa vstupuje do online katalógu monografií ÚK SAV, evidovala návštevnosť vstupov do ÚK SAV v počte 39 959. Domovskú stránku www.uk.sav.sk navštívilo 171 350 používateľov internetu a v rokoch 2008 a 2010 bola ocenená v celoslovenskej súťaži o najlepšie webové sídlo knižnice TOP WebLib, ktorú vyhlasuje Spolok slovenských knihovníkov.

(Pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

Aktívna MVS a pasívna MMVS majú stúpajúcu tendenciu. Zo zahraničia využívame aj služby document delivery (Subito). Vnútroštátna MVS je po dohovore slovenských knižníc navzájom poskytovaná bezplatne, medzinárodné služby sú ako špeciálne služby spoplatňované. Základné služby knižníc v SR (absenčné a prezenčné požičiavanie dokumentov) sú bezplatné zo zákona.

Poskytovanie rešeršných služieb na základe vzdialenej objednávky používateľom nepatrí v ostatných rokoch medzi naše priority. ÚK SAV má snahu naučiť používateľov, aby si vyhľadávanie v katalógoch i externých zdrojoch robili sami. Vedeckí pracovníci SAV majú prístup k informačných zdrojom z celého rozsahu IP adries SAV, pri ostaných používateľoch preferujeme tzv. asistované rešerše, kedy knihovník realizuje rešeršnú stratégiu priamo v prítomnosti používateľa, ktorý najlepšie dokáže formulovať požiadavku a spresniť výsledky. Aj tak bolo pracovníkmi SAV spracovaných 342 rešeršných tém. Konzultačné služby, ktoré vyžadujú predovšetkým noví používatelia, alebo používatelia, ktorým chýbajú počítačové zručnosti, realizujeme tak, že sa v nich striedajú všetci zamestnanci SAV, ktorí pracujú mimo výpožičného oddelenia (vrátane riaditeľky).

Z dôvodu rozšírenia e-služieb a referenčných služieb knižnica vytvorila svoj inštitucionálny profil na sociálnej sieti Facebook a pripojila sa do projektu Slovenskej národnej knižnice Spýtajte sa knižnice, kde sme zaznamenali 223 dotazov a reakcií.

Ďalšou novinkou bolo naštartovanie projektu EOD – electronic book on demand – elektronická kniha na objednávku. Služba predstavuje pre zákazníka možnosť objednať si digitálnu kópiu dokumentu (knihy), ktorá už nepodlieha autorskoprávnej ochrane. Práve toto obmedzenie má za následok, že služba prakticky nie je využívaná.

Elektronické informačné zdroje

Možno konštatovať, že ÚK SAV mala a má asi najväčšie portfólio dostupných externých informačných zdrojov, vrátane licencovaných databáz, na Slovensku. Konkurovať jej môže v účastnosti Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré realizuje štrukturálny projekt NISPEZ (Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku), ktorý je zameraný na zabezpečenie prístupu k vybraným elektronickým informačným zdrojom pre akademické inštitúcie a financuje sa z operačného programu Výskum a vývoj do 12/2008 do 05/2014. Vďaka tomuto projektu, kde je ÚK SAV partnerom, sú pre zamestnancov SAV dostupné tieto databázy:

 • Knovel Library
 • ProQuest Central
 • ScienceDirect
 • SCOPUS
 • SpringerLink
 • Web of Knowledge – Current Contents Connect
 • Web of Knowledge – Essential Science Indicators
 • Web of Knowledge – Journal Citation Reports
 • Web of Knowledge – MEDLINE
 • Web of Knowledge – Web of Science with Conference Proceedings
 • Wiley Online Library, a
 • Reaxys pre Ústav experimentálnej farmakoĺogie SAV a Ústrav polymérov SAV

Okrem toho nakupuje ÚK SAV z prostriedkov účelovo na to určených z vlastnej rozpočtovej kapitoly SAV ďalšie licencované zdroje, predovšetkým také, kde sa predpokladá využitie ak nie naprieč celou SAV, tak aspoň viacerými ústavmi. O efektívnosti vynakladania prostriedkov svedčí aj táto tabuľka (rok 2011):

Databázy: Full text Search
APS 1 051 1 099
Avery Index to Architectural Periodicals len abstrakty 2 215
Blackwell – Wiley Online Library 5 067 31 605
CAB Abstracts 776 1 284
Current Contents Connect 16 508
EBSCO 15 456 90 005
Britannica Online 68 790 75 669
Essential Science Indicators 1 459
Factiva 383 295
Gale Military & Intelligence Database 34 740 3 407
GeoRef bibliografická databáza 2 155
GeoScienceWorld with Full Text 2 780 3 399
IHS Specs & Standards abstraktová databáza
IOPScience 8 699 9 314
JSTOR 13 985 7 314
Journal Citation Report 8 300
Knovel 820 2 182
Nature onlina verzia časopisu 1 284
PNAS 170 270
ProQuest Central 4 972 7 909
SAFARI Tech + Business Books Online 89
SAGE Journals Online 4 308 4 590
Science Direct 222 550 79 922
Science Magazine Online 14 232 2 048
Science Signaling, týžd. e-zdroj časopisu Science 299 532
Science Translational Medicine 64 284
SCOPUS bibliografická databáza 96 250
Springer Link 9 608 33 586
Web of Science abstraktová databáza 166 560
Web of Knowledge abstraktová databáza 73 117
SPOLU: 408 720 722 651

 

Prostredníctvom portálu Naviga Informačno-vedeckého centra SNK v ÚK SAV boli v roku 2011 sprístupnené formou externých EIZ nasledujúce kolekcie databáz: EBSCO, Elsevier, Emerald, Engineering Village, IET Digital Library, Sage Premiere, SpringerWiley – knižné dokumenty, odborné časopisy a príručky.

ÚK poskytuje elektronické služby pre integrované simultánne vyhľadávanie v heterogénnych EIZ licencovaných aj tzv. Open Access dokumenty prostredníctvom portálu pre vedu a výskum scientia.sk (v rámci projektu NISPEZ). Všetci registrovaní používatelia ÚK SAV môžu využívať už spomínaný vzdialený prístup do databáz – HAN. Pre sprístupnenie tejto služby vyžadujeme vystavenie knižničného preukazu vo forme čipovej karty, teda platnú registráciu čitateľa ÚK SAV, aj od zamestnancov SAV. Sledujeme tým nielen právny poriadok vo vzťahu k dodržiavaniu licenčných podmienok, ale aj to, aby si vedeckí pracovníci uvedomili, že zdroje do ich pracovných staníc zabezpečuje knižnica.

Metodická činnosť

Metodik ÚK SAV plní úlohy vnútornej i vonkajšej metodiky. Do vnútra ÚK SAV sa podieľa na plánovacej, koncepčnej, vyhodnocovacej a edičnej práci, smerom von zabezpečuje pomoc pre knižnice ústavov a organizácií SAV, ktoré majú charakter špeciálnych, prevažne interných knižníc, ale môžu byť aj prístupné verejnosti. ÚK SAV je teda:

 • metodickým, poradenským, konzultačným, koordinačným, vzdelávacím a štatistickým pracoviskom špeciálnych knižníc Slovenskej akadémie vied,
 • vykonáva metodické a koordinačné funkcie vnútri knižnice, spolupracuje s jej odbornými pracoviskami pri zabezpečovaní ich činnosti a pri zavádzaní nových pracovných postupov, koordinuje metodickú činnosť vykonávanú jednotlivými odbormi knižnice,
 • buduje dokumentáciu knižnice a spravuje archív knižnice,
 •  realizuje metodické návštevy a navrhuje závery na zlepšenie činnosti knižníc,
 • najmenej 1× ročne organizuje celoakademické stretnutie knižničných zamestnancov SAV,
 • spracováva ročné plány činnosti ÚK SAV a podieľa sa na spracovaní výročnej správy o činnosti SAV,
 • spolupracuje pri tvorbe legislatívnych, koncepčných, metodických materiálov a pri štandardizačnej a normalizačnej činnosti zabezpečuje aplikáciu týchto dokumentov v praxi,
 • v súčinnosti s ostatnými pracoviskami ÚK SAV a externými odborníkmi zabezpečuje realizáciu metodických podujatí a zodpovedá za ich organizáciu,
 • realizuje a zodpovedá za prípravu štatistických výkazov o knižniciach a za ich spracovanie v rozsahu určenom Ministerstvom kultúry SR a Štatistickým úradom SR, vypracúva k nej príslušné metodiky, zabezpečuje zber výkazov a ich spracovanie a analýzy,
 • spracúva a zabezpečuje zverejňovanie adresára knižníc Slovenskej akadémie vied, Informačného bulletinu ÚK SAV a iných metodických materiálov a edičných materiálov knižnice.

Ak odborné vzdelávanie knižničných pracovníkov rovnako považujeme za súčasť metodickej činnosti, ad hoc /neakreditované/ semináre a školenia sa najviac venujú problematike využívania elektronických informačných zdrojov a spracovaniu evidencie publikačnej činnosti. Sú to oblasti, v ktorých je ÚK SAV nezastupiteľná.

Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov (EPCA)

Spracovanie publikačnej činnosti a ohlasov v SAV sa realizuje decentralizovane. Znamená to, že zodpovednosť za vkladanie správnych a pravdivých údajov majú samotné ústavy SAV. ÚK SAV však outsourcingom zabezpečuje softvérové prostredie (ARL), metodiku spracovania, a predovšetkým sústavné školenia pracovníkov, ktorý sú týmito prácami v ústavoch poverení. Centrálna databáza EPCA umožňuje všetkým pracoviskám pracovať v jednotnom prostredí, s možnosťami automatického vystavenia údajov o pracovisku a pracovníkovi na internete (www.sav.sk) a poskytnutia rôznych výstupných zostáv pre potreby hodnotenia vedeckých pracovníkov a pracovísk. Základným výstupom je príloha k elektronickej výročnej správe, ktorá je povinná od roku 2010. Až táto povinnosť prinútila ústavy budovať databázu v úplnosti, napriek tomu, že interná smernica o evidencii publikačnej činnosti a ohlasov v SAV bola prijatá v roku 2007. Dnešný stav na jednej strane považujeme za úspech a prvý krok smerom k pripravenosti SAV zapojiť sa do Centrálneho registra publikačnej činnosti a ohlasov, ktorý verejné vysoké školy budujú v Centre vedecko-technických informácií SR, na druhej strane chápeme, že sa nemôžeme uspokojiť s budovaním bibliografickej databázy v ére budovania inštitucionálnych plnotextových repozitárov. Takýto repozitár doposiaľ v SAV neexistuje.

Celkový počet bibliografických záznamov v databáze EPCA k 31. 12. 2011 bol 134 087, počet záznamov vytvorených r. 2011 bol 26 531 záznamov zo všetkých vedeckých ústavov, ako aj niektorých špecializovaných pracovísk (spolu 62).

Knižnično-informačná sieť SAV (KIS SAV)

KIS SAV tvorí sieť špeciálnych knižníc ústavov SAV, ktoré poskytujú knižnično-informačné služby svojmu zriaďovateľovi (pracovníkom ústavu) a s jeho súhlasom môžu aj verejnosti. Ich prioritným cieľom je však saturovanie informačných a vedecko-výskumných potrieb vlastným zamestnancom, čomu zodpovedá aj skladba špecializovaného knižničného fondu a rozsah poskytovaných služieb.

KIS SAV tvorí v súčasnosti 55 knižníc, z toho je 50 aktívnych knižníc a 5 stagnujúcich knižníc, s rôznou veľkosťou a štruktúrou fondu, kvalitou a rozsahom poskytovaných služieb.

Náplň činnosti knižníc KIS SAV tvorí predovšetkým:

 • doplňovanie, spracovávanie, ochrana a uchovávanie knižničného fondu,
 • poskytovanie služieb používateľom,
 • spracovávanie publikačnej činnosti a ohlasov vedeckých pracovníkov ústavu,
 • vzdelávacie a informačné aktivity,
 • edičná činnosť (vydávanie predovšetkým odborných periodických publikácií).

Aj keď v posledných rokoch badať v oblasti akvizície, nákladov na nákup knižničného fondu, mzdových nákladov a pod. určitú stagnáciu alebo výrazný pokles, narastá na strane druhej počet elektronických dokumentov (vrátane digitalizovaných) v knižničnom fonde ústavných knižníc, počet knižníc s pripojením na internet pre verejnosť a WiFi pripojení.

Ročný prírastok knižničných jednotiek:

Počet elektronických a digital.  dokumentov:

Knižnice s internetom pre verejnosť:

Počet PC s pripojením na internet pre verejnosť:

Nepriaznivá situácia je stále v počte knižničných jednotiek (kn. j.) spracovaných automatizovane. Aj keď nám každoročne narastá ich percento, stále dosahuje výšku len 26 % celkového počtu spracovaných kn. j. Uvedená skutočnosť preto aj naďalej patrí medzi prioritné metodické úlohy vo vzťahu ku KIS SAV, čo sa v uplynulom roku premietlo aj do série prezentácií vybraných automatizovaných knižnično-informačných systémov a samotnej metodickej pomoci pri ich výbere, inštalácii a následnej prevádzke.

Počet knižničných jednotiek:

Kn. j. spracované automatizovane:

Zhoršujúca sa ekonomická situácia ústavov SAV sa samozrejme premietla aj do akvizície ústavných knižníc, počtu dochádzajúcich periodík vrátane zahraničných, ktorý úzko súvisí so znižovaním nákladov na nákup knižničného fondu.

Náklady na nákup knižničného fondu:

Počet titulov dochádzajúcich periodík:

V oblasti knižnično-informačných služieb dominujú popri rešeršných službách výpožičné služby, pričom prezenčné výpožičky tvoria stabilne vyše polovičku celkovo zrealizovaných výpožičiek. S výpožičnými službami úzko súvisia medziknižničné výpožičné služby (domáce a zahraničné), kde výpožičné služby z iných knižníc prevyšujú výpožičky iným knižniciam. Pozitívne vzrastá počet registrovaných bibliografických a faktografických informácií, ako aj počet vypracovaných bibliografií a rešerší.

So službami ústavných knižníc úzko súvisí aj zvyšujúci sa počet študovní a čitárni, študijných a čitateľských miest, ako aj počet prevádzkových hodín v knižniciach pre verejnosť týždenne. Aj keď počet aktívnych používateľov v uplynulom roku mierne poklesol, vzrástol počet vykázaných návštevníkov knižnice, počet vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí a podujatí zameraných na informačnú výchovu čitateľov a používateľov knižnice.

Priemerný evidovaný počet zamestnancov:

Počet výpožičiek celkovo:

 

Záver

Určite sme do dôsledkov nespomenuli všetky aktivity knižníc v Slovenskej akadémii vied, ani všetky ich slabé a silné stránky. Slovenská akadémia vied v súčasnosti chystá zásadný transformačný proces na verejné výskumné inštitúcie, inšpirujúc sa novým legislatívnym prostredím práve z AV ČR. Pre ústavy to možno bude znamenať veľa zmien, ktoré sa môžu premietnuť aj do práce interných knižničných pracovísk. Samotná Ústredná knižnica SAV bude musieť, ako je to vždy v procese zmien, vynakladať úsilie na obhájenie svojej opodstatnenosti, či skôr právnej samostatnosti. Napriek týmto očakávaným zmenám stoja pred nami viaceré krátkodobé i dlhodobé ciele, z ktorých spomenieme:

 • zabezpečenie informačných zdrojov pre celú SAV, ako aj nástrojov na ich manažovanie cez projekt NISPEZ,
 • presadzovanie iniciatív otvoreného prístupu k vedeckým poznatkom (open access) v prostredí SAV,
 • rozvoj služieb,
 • akvizícia e-books a ich sprístupňovanie,
 • sledovanie a dlhodobé plánovanie dostatočných skladových kapacít pre uchovávanie knižničného fondu, revízie fondov, aktualizácia fondov vyraďovaním,
 • trvalé uchovávanie a sprístupňovanie publikácií vydaných v rámci SAV v úplnosti,
 • rozvoj spolupráce s Centrálnym registrom evidencie publikačnej činnosti v CVTI s cieľom vyhnúť sa nekompatibilným riešeniam v súvislosti so snahou zjednotiť akreditačný proces v akademickom prostredí a v SAV,
 • vybudovanie pracoviska, ktoré by sa venovalo scientometrii a podkladom potrebným na hodnotenie.

V roku 2008 sa v rámci SAV uskutočnila historicky prvá akreditácia ÚK SAV Akreditačnou komisiou SAV. Ako špecializovaná organizácia sme síce nedostali hodnotenie vo forme kategórie A (B,C), ako je tomu pri vedeckých ústavoch, ale len dekrét o tom, že sme vyhoveli, čo znamenalo, že knižnica bude ďalej existovať.

Keby sme mali našu víziu prezentovať na záver jednou vetou, bola by to vízia o modernej vedeckej knižnici, ktorá dokáže zabezpečiť informačné potreby svojich používateľov k ich úplnej spokojnosti.

Fotogalerie:

Katalógy (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Klemensova 19 (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Kolektiv UK SAV (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Pohľad do študovne (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Sklady (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Školiace stredisko (pro zvětšení na obrázek klikněte)

Výpožičné odd. (pro zvětšení na obrázek klikněte)

 

 

Doktorová, Andrea. Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied a knižnično-informačná sieť SAV (KIS SAV). Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/ustredna-kniznica-slovenskej-akademie-vied-a-kniznicno-informacna-siet-sav-kis-sav/

Tisknout stránku