Knihovna AV ČR a Týden vědy a techniky AV ČR v roce 2016

 

Už pošestnácté patřil začátek listopadu festivalu Týden vědy a techniky AV ČR (TVT), do kterého se v letošním roce spolu s Knihovnou AV ČR zapojilo více než 50 institucí z celé republiky.  Každý ze zúčastněných subjektů připravil program podle svého zaměření a možností – návštěvníci tak kromě přednášek mohli navštívit výstavy, exkurze a komentované prohlídky, promítání filmů, workshopy, vědecké kavárny a v roce 2016 nově i specializovaný program, který vedle netradičních workshopů zahrnoval také pozorování ptactva či Slunce nebo divadelní hry.

Knihovna AV ČR se při přípravě programu držela již osvědčeného scénáře a zájemcům jako každoročně nabídla:

 • vstup zdarma a možnost využití knihovních služeb po celou dobu trvání Týdne vědy,
 • exkurze v Praze na Národní i v Digitalizačním centru v Jenštejně,
 • výstavu z historického knižního fondu a sérii doprovodných přednášek,
 • celodenní Knihovnu snů.

Novinkou v roce 2016 bylo uspořádání výstavy Architektura doby Karla IV. a vytvoření znalostního kvízu.

Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska podle Bohuslava Balbína

Od 2. 11. je ve vstupním prostoru knihovny k vidění panelová výstava, která upozorňuje na historiografické a místopisné dílo jezuitského učence Bohuslava Balbína (1621–1688) prostřednictvím výňatků z českých překladů, doprovázených soudobými i pozdějšími vyobrazeními popisovaných zajímavostí – lokalit, flóry, fauny, činností, módy, zvyků apod.

Výstava, která potrvá do konce roku 2016 (a předpokládá se její prodloužení), byla během Týdne vědy a techniky doplněna sérií odborných přednášek:

 • Bohuslav Balbín – historik Českého království, teoretik, učitel literatury a literát (PhDr. Martin Svatoš, CSc.), 2. 11. 2016,
 • Zázračná zachránění a uzdravení aneb Balbínův spis Diva Montis sancti a jeho dobový český překlad (PhDr. Miloš Sládek, Ph.D.), 3. 11. 2016,
 • Ideologie a propaganda Karla IV. v soudobých pramenech (prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.), 8. 11. 2016,
 • Móda v době Balbínově (PhDr. Alena Nachtmannová, Ph.D.), 9. 11. 2016.

Připomenutí 700. výročí narození Karla IV.

V roce 2016 se řada institucí zaměřila na připomenutí výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. a nejinak tomu bylo i v Knihovně AV ČR. Díky přidělené dotaci z fondu Strategie AV21 mohlo být připraveno hned několik nahlédnutí do doby vrcholného středověku.

Jedním z nich bylo vytvoření hry Svoboda pro Karla, ve které se mohli soutěžící pokusit „vysvobodit“ ani ne tříletého kralevice z vězení, do kterého byl zavřen na rozkaz svého otce Jana Lucemburského. Správným zodpovězením deseti otázek z historie rodu Lucemburků i samotného Karla IV. se zároveň ti nejlepší hráči ve věku od 12 do 18 let účastnili hry o iPad.

Další aktivitou týkající se osobnosti Karla IV. je výstava Architektura doby Karla IV., která představuje osm vzácných historických památek České republiky, ve kterých jsou dodnes zachovány výjimečné prvky gotického stavitelství, jež sám panovník svou zakladatelskou a stavební činností významně podporoval. Černobílé velkoformátové fotografie zachycující gotické architektonické prvky či dispozice doplňují informační panely, které návštěvníky seznámí s významnými historickými i stavebními okamžiky v dějinách památek a také s jejich stavebními plány. Při přípravě výstavy s Knihovnou AV ČR spolupracovali také pracovníci Ústavu dějin umění AV ČR, z jehož Fototéky byly poskytnuty digitální kopie uměleckých fotografií jednotlivých objektů.

Době středověku a její každodennosti byl věnován pátý ročník akce Knihovna snů.  Hlavním pilířem programu byly tradičně přednášky:

 • Jídelníček našich předků (Mgr. Kateřina Schwabiková),
 • Dětský svět ve středověké Praze očima týnského faráře a kazatele Jana Rokycany (PhDr. Blanka Zilynská, Ph.D.),
 • Móda v období vrcholného a pozdního středověku (Mgr. Markéta Kotoučová),
 • Morová rána – vstup smrti do umění (Mgr. et Mgr. Zuzana Žďárská),
 • Jak se vlastně žilo ve středověku? (PhDr. Dana Dvořáčková, Ph.D.).

Kromě přednášek se velké – a zasloužené – pozornosti těšil program pro děti, který sestával z divadelní hry a soutěžního sedmiboje, po jehož absolvování čekalo na děti pasování na rytíře a rytířky. S obrovským zájmem se setkaly dílny – v prostorách Oválné studovny bylo možné vyzkoušet si kroužkovou košili i výpady s mečem a štítem, utkat kousek látky na tkalcovském stavu nebo otestovat psaní husím brkem či středověkou mozaiku. Dlouhovlasí návštěvníci se mohli nechat zkrášlit ve středověkém kadeřnickém salónu a všichni bez rozdílu mohli ochutnat jídla připravená podle středověkých receptů.

Nabitý den – a zároveň vlastně i celý Týden vědy a techniky – byl v Knihovně AV ČR zakončen koncertem skupiny Už jsme doma.

Během TVT se některého z nabízeného programu knihovny zúčastnilo více než 1500 návštěvníků.

 

 

Krahulcová, Marina. Knihovna AV ČR a Týden vědy a techniky AV ČR v roce 2016. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/tvt2016/

Tisknout stránku