The First OAPEN Conference (Berlín)

 

Tato konference (http://meetings.copernicus.org/oapen2011) byla organizována Amsterdam University Press a zúčastnilo se jí přes 60 účastníků z téměř všech evropských zemí. OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) je iniciativa založená roku 2008 zabývající se publikační činností a různými modely publikování v akademické sféře.

Konference se konala na Humboldt Universität v Berlíně, kde své příspěvky prezentovalo 11 odborníků. Jako první vystoupil Carl-Christian Buhr, člen kabinetu Neelie Kroes z Evropské komise, se svým příspěvkem s názvem Přístup k vědeckým informacím: role EU (Access to Scientific Information: The role of the EU), v němž byli účastníci seznámení s postoji EU v oblasti šíření vědeckých informací. Upozornil především na aktivity v Sedmém rámcovém programu (FP7, http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html) a ERA (European Reserch Area, http://ec.europa.eu/research/era/index_en.htm).

Další vystoupil Eelco Ferwerda, koordinátor OAPEN projektu z Amsterdam University Press, který nás seznámil s projektem, účastníky projektu z 6 zemí – Velké Británie, Německa, Itálie, Holandska, Francie a Dánska – a výsledkem projektu – OAPEN Library (http://www.oapen.org/xtf/home?brand=oapen), kde jsou uloženy a dlouhodobě archivovány knihy s otevřeným přístupem, a to převážně z oblasti humanitních a sociálních věd. Autor také uvedl, že otevřený přístup u knih má stejné užitky, ale jiné důvody (zatímco u časopisů se jedná především o větší dostupnost širšímu publiku, u odborných knih se jedná především o vydání vůbec, jelikož tyto knihy jsou vydávány v tak malých nákladech s nulovými zisky, že k jejich vydávání téměř přestává docházet).

Mezi nejzajímavější příspěvky patřil ten Eloye Rodriguese, ředitele knihovny Univerzity v Minhu, s názvem Otevřený přístup: Perspektivy Jižní Evropy (Open Access: a Southern Europen Perspectives), který pojednával o projektu RCAAP – Portugalském otevřeném repozitáři vědy (Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal = Portugal Open Access Science Repository, http://projecto.rcaap.pt) a projektu Blimunda, který si dal za cíl přeložit službu SHERPA/ROMeo do portugalštiny a poskytnout webový hosting časopisům s otevřeným přístupem.

Jeden z příspěvků (Paul Wouters, Leiden University) byl také věnován bibliometrice knih s otevřeným přístupem. Pan Wouters konstatoval, že otevřený přístup jako takový je jen velmi špatně bibliometricky mapovatelný a závěrem konstatoval, že by bylo nejlepší metriku nepoužívat. Otevřený přístup je převážně „politické rozhodnutí“ učiněno z jiných důvodů než jsou bibliometrické analýzy. Počet citací u OA publikací nestoupá tak jak se zdá z různých analýz proto, že jsou tyto publikace dostupné, ale proto, že počet takto vydávaných publikací obecně stoupá. OA je stále běžnější a to má na statistiky vliv – snižuje se počet žádaných abstraktů, protože stoupá počet dostupných plných textů.

Posledním ze zajímavých příspěvků byl přednesen Bernardem Rentierem (rektorem Univerzity v Liège), v němž se věnoval institucionálnímu repozitáři vybudovaném jeho institucí. Povinný vklad prací publikovaný zaměstnanci univerzity byl ustanoven v roce 2002. Počet chyb (duplicitních záznamů či překlepy a jiné) je odhadován na 13 % a v současné době se pracuje na jejich odstranění. Také konstatoval, že v repozitáři mají uloženo 347 plnotextových knih a především potom tedy jednotlivých kapitol z knih.

 

 

Burešová, Iva. The First OAPEN Conference (Berlín). Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-07]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/the-first-oapen-conference/

Tisknout stránku