International Conference on Science and Technology Indicators – STI 2017, Paris

 

Konference STI 2017 – Science, Technology and Innovation Indicators  se konala 6.–8. září v Paříži na univerzitě ESIEE. Program byl rozdělen na mnoho tematických sekcí: Otázky scientometrie, Perspektiva genderu, Sociální a humanitní vědy, Výzkum a inovace v Africe, Mezinárodní výzkum, Nové metodologie, Kariéra a mobilita, Dynamika inovací, Vyšší vzdělání v Evropě, Open access, Územně založené přístupy, Výkon výzkumných systémů, Altmetriky, Historie STI. Dále se v programu nacházely i speciální neparalelní přednášky, nebo spíše panelové diskuze: Prezentace RISIS, Přezkoumávání dopadu indikátorů na společnost, Historie čtyřiceti let indikátorů, Organizace, indikátory a tvorby politik, či poděkování Philippe Laredo za jeho odvedenou práci.

Panelové diskuze a neparalelní přednášky se nesly v duchu zhodnocení minulosti a současného stavu scientometrie a jejích indikátorů. Ismael Rafons v přednášce Přezkoumávání dopadu indikátorů na společnost zabrousil do filozofie hodnocení vědy. Spojil bibliometrické indikátory se společenským dopadem a zmínil jejich nedostatečnost v tomto ohledu. Z publika mu však bylo vytknuto, že nedostatečně rozlišil mezi metodologií hodnocení a designem indikátorů. Indikátory samy o sobě k mylným informacím nevedou, záleží na jejich interpretaci a použití v kontextu hodnocení společenských dopadů. Dále byly autorem zmíněny problémy s posouzením společenského dopadu jednotlivého vědce z důvodů časových i přenosu výzkumu z vědce přes laboratoř, zaměstnavatele až na kupříkladu výrobce. Zakončením bylo prohlášení, že při měření společenského dopadu výzkumu by měly být použity veškeré dostupné zdroje jako altmetriky, sociální sítě, ekonomická data atd.

Z panelových přednášek, jichž jsem se účastnil, si dovolím vyzdvihnout:

Are citations driven by Journal Impact? od autorů Vincent A. Traag a Rodrigo Costas z Leiden University. V této studii autoři zjistili, že existuje vazba mezi impakt faktorem časopisu a počtem citací, které práce v něm obdrží. Jedním ze závěrů je zjištění, že pokud zdvojnásobíme hodnotu IF časopisu, citace stejné práce vzrostou průměrně o 48 %. Tato vazba je sice zatížena šumem (kolísání hodnot okolo 24 %), přesto nezanedbatelná.

Use of the journal impact factor for assessing individual articles need not be wrong od autorů Ludo Waltman and Vincent A. Traag. Zde byla hodnocena výpovědní hodnota citací, JIF a peer-review vůči sobě navzájem. Je známo, že distribuce citací mezi články v daném časopise je velmi zešikmená, to dává prostor pro polemiku ohledně aplikace JIF na jednotlivé články. V případě, že citace mají vysokou výpovědní hodnotu, tak je vhodné počet citací preferovat před JIF. V případě, že jejich výpovědní hodnota je nízká a peer-review kvalitní, tak JIF vykazuje vysokou přesnost. Přesnost a vhodnost JIF pro hodnocení článků klesá se snižující se kvalitou peer-review. V určitých specifických podmínkách tedy lze JIF použít pro hodnocení článků.

Cycles and evolution of topics in scientific journal publications and patent data od autorů Patricia Helmich, Peter Neuhäusler a Rainer Frietsch. Obsahem přednášky byla metoda textové analýzy klíčových slov v odborných článcích a patentech za účelem exaktního určení předělu cyklů v Double boom cycle dané technologie (cykly rozvoje nových technologií). Metoda je sice v počátcích, ale již byla testována a vykázala několik slibných výsledků.

 

 

 

Šlosar, David Jiří. International Conference on Science and Technology Indicators – STI 2017, Paris. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-10]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/sti-2017-paris/

Tisknout stránku