Sherpa/RoMEO, institucionální repozitář AV ČR a otevřený přístup (open access)

 

Nejprve pár definicí aneb Co to znamená?

 • Preprint – podoba článku před recenzním řízením (autorský preprint)
 • Postprint – podoba článku, který prošel recenzním řízením
 • Vydavatelské PDF (Publisher´s PDF) – podoba článku v jaké vyšel v časopise
 • (Auto)archivace – uložení dokumentu na webových stránkách nebo v digitálním repozitáři ať už přímo autorem nebo pověřeným zpracovatelem
 • Placený otevřený přístup (Paid Open Access) – tzv. hybridní model časopisů, kdy autor za poplatek může nechat volně zpřístupnit (open access) článek i ve standardně dostupných tj. uživatelem předplácených časopisech

K čemu Sherpa slouží?

Sherpa/RoMEO poskytuje informace o přístupu vydavatelů k otázce (auto)archivace elektronických preprintů a postprintů v digitálním repozitáři, databáze nyní zahrnuje přes 1000 vydavatelů (a téměř 20 000 časopisů) především anglo-americké provenience.

Jednotlivé přístupy vydavatelů (k otázce autoarchivace) barevně rozlišuje a to na:

 • zelená – možnost archivace preprintu a postprintu nebo vydavatelského PDF
 • modrá – možnost archivace postprintu nebo vydavatelského PDF
 • žlutá – možnost archivace preprintu
 • bílá – autoarchivace není podporována

Jak v Sherpa/RoMEO vyhledávat?

Sherpa/RoMEO umožňuje vyhledávání podle názvu časopisu, ISSN nebo podle názvu vydavatele.

(Pro zvětšení na obrázek klikněte)

Co obsahuje záznam vydavatele?

Záznam vydavatele obsahuje název a odkaz na webové stránky vydavatele, počet časopisů vedených pod tímto vydavatelem, obecná informace o možnostech archivace („barva“ vydavatele), odkaz na dokument, odkud byly informace získány (vydavatelská politika) a datum aktualizace.

(Pro zvětšení na obrázek klikněte)

Co obsahuje záznam časopisu?

Záznam časopisu obsahuje název a odkaz na webové stránky časopisu, ISSN, barevné označení vydavatelské politiky, informace o možnostech archivace preprintu, postprintu, případně vydavatelského PDF, obecné podmínky popisující možné zacházení s dokumentem, možnosti placeného OA a datum poslední aktualizace.

Jak postupovat při vkládání plného textu do repozitáře?

 1. Zkontrolovat zda-li byla uzavřena smlouva mezi AV ČR a vydavatelem a co umožňuje.
 2. Zkontrolovat Sherpu/RoMEO a ověřit možnosti archivace.
 3. Zkontrolovat smlouvu mezi autorem a vydavatelem případně mezi ústavem a vydavatelem. Pokud není smlouva dostupná, případně pokud v ní informace chybí:
 4. Poslat vzorový dopis vydavateli a počkat na vyjádření.

Ad 1) v Sherpa/RoMEO nejprve zkontrolovat barvu titulu:

 • zelená – možnost archivace preprintu a postprintu nebo vydavatelského PDF
 • modrá – možnost archivace postprintu nebo vydavatelského PDF
 • žlutá – možnost archivace preprintu
 • bílá – autoarchivace není podporována

Barva titulu nemusí vždy plně odpovídat obecným pravidlům archivace dané barvy.

 

Záznam „zeleného“ periodika:

Autorský preprint  autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint  autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF autor nesmí archivovat vydavatelskou verzi PDF

Nebo

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF  podmínky archivace nejsou známy

Nebo

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint  autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF autor smí archivovat vydavatelskou verzi PDF

Nebo

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor nesmí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF autor smí archivovat vydavatelskou verzi PDF (za podmínek:)

Obecné podmínky:

 • volně dostupné repozitáře
 • musí být použito vydavatelské PDF

Nebo

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint  autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF podmínky archivace nejsou známy

Obecné podmínky:

 • na autorově osobních stránkách
 • musí být připojen odkaz na vydavatele

Nebo

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF  podmínky archivace jsou omezeny pravidly uvedenými níže, autor smí archivovat vydavatelské PDF

Obecné podmínky:

 • preprint a postprint na stránkách autora nebo oddělení
 • musí být připojeno prohlášení u preprintu, předložených,přijatých a vydaných článků
 • musí být připojen vydavatelský copyright a odkaz na zdroj
 • vydavatelská verze PDF smí být užita v institucionálním repozitáři po 6 měsících

 

Záznam „modrého“ periodika:

Autorský preprint autor nesmí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF  autor smí archivovat vydavatelskou verzi PDF

 

Záznam „žlutého“ periodika:

Autorský preprint  autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor nesmí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi)

Vydavatelské PDF podmínky archivace jsou omezeny pravidly uvedenými níže, autor smí archivovat vydavatelské PDF

Omezení:

 • smí být archivována pouze vydavatelské PDF, která může být získána zaplacením poplatku

 

Záznam „bílého“ periodika:

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • musí být písemné povolení editora časopisu
 • uložení nesmí narušovat ACS Etického pruvodce

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • archivace je možná pouze pokud je to vyžadováno grantovou agenturou nebo zaměstnavatelem
 • musí být písemné povolení editora časopisu potvrzující, že uložení nenarušuje publikační politiku
 • pokud je uložení povinné dříve než po 12 měsících, musí být zaplacen poplatek
 • 12 měsíců

Vydavatelské PDF podmínky archivace jsou omezeny pravidly uvedenými níže, autor smí archivovat vydavatelské PDF

Omezení:

 • archivace je možná pouze pokud je to vyžadováno grantovou agenturou nebo zaměstnavatelem
 • musí být písemné povolení editora časopisu potvrzující, že uložení nenarušuje publikační politiku
 • pokud je uložení povinné dříve než po 12 měsících, musí být zaplacen poplatek
 • 12 měsíců

Další varianty záznamu:

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • 12měsíční embargo na články z oblasti STM, behaviorálních věd a veřejného zdraví
 • 18měsíční embargo na články z oblasti společenských věd

Vydavatelské PDF autor nesmí archivovat vydavatelské PDF

Obecné podmínky:

 • některé časopisy mohou mít politiku zakazující archivaci preprintů
 • preprint smí být uložen na autorovy stránky
 • postprint smí být uložen na autorovy nebo institucionální stránky
 • vydavatelské PDF nesmí použito (uloženo)
 • uložení na nekomerční server
 • musí být uveden zdroj
 • musí odkazovat na vydavatelskou verzi
 • uložený článek musí být doplněn o citaci (viz publikační politika)
 • vydavatel ukládá do PMC jménem NIH autorů

Nebo

 • politika tohoto časopisu není RoMEem kontrolována
 • DOAJ říká, že je tento časopis otevřený (open access), ale toto znamená pouze, že je volně dostupný ke čtení
 • většina OA časopisů také povoluje archivaci, ale některé ne
 • nepřepokládejte, že je archivace povolena, pokud nejsou články publikovány pod licencí Creative Commons
 • pokud je to nutné, kontaktujte vydavatele pro více informací
 • kontaktujte Sherpu, pokud si přejete zařadit toho vydavatele do databáze RoMEO

Kromě těchto podmínek se u záznamů periodik nachází „General Conditions“ – obecné podmínky, kde je blíže specifikováno co se smí archivovat za jakých podmínek.

U vydavatelů, kde autoři AV ČR publikují nejčastěji, lze nalézt např.:

Elsevier:

V případě povinného a systematického sběru, je třeba, aby AV ČR (ústavy) uzavřela s Elsevierem speciální smlouvu, která bude toto ukládání umožňovat. Jelikož sběr není povinný a neprobíhá na všech ústavech, vztahují se na nás obecná pravidla archivace.

 • smí být uložen preprint na institucionální stránce a preprintových serverech
 • smí být uložen postprint na institucionální stránce včetně institucionálního repozitáře
 • uložení na základě povinného vkladu ze strany financující agentury, instituce nebo vlády je dovoleno pouze, pokud je uzavřena speciální smlouva
 • uložený článek musí mít citaci (prohlášení)
 • musí být uveden zdroj
 • musí být uveden odkaz na www stránku časopisu nebo DOI
 • nesmí být archivována vydavatelská verze PDF
 • články z některých časopisů mohou být uloženy po zaplacení poplatku
 • NIH autoři smí články uložit po 12 měsících
 • autoři, kteří chtějí článek uložit do předmětově profilovaného archivu, musí zaplatit poplatek (placený otevřený přístup)
 • preprinty z časopisu LANCELOT nesmí být archivovány

Springer:

Vydavatelství Springer umožňuje archivovat postprint v institucionálním repozitáři. Článek může být archivován po uplynutí 12 měsíční lhůty od jeho vydání, musí obsahovat odkaz na vydavatelskou verzi a musí být uveden zdroj, kde článek vyšel.

 • smí být uložen pouze autorův preprint
 • nesmí být archivována vydavatelská verze PDF
 • na autorově stránce nebo v institucionálním repozitáři
 • uložení na stránkách/archivu financující agentury je možné po 12 měsících na základě požadavku této agentury, nebo právního požadavku
 • musí být uveden zdroj
 • musí být uveden odkaz na vydavatelskou verzi
 • článek musí být doplněn o citaci „Původní článek je dostupný na www.springer.com“
 • články z některých časopisů mohou být uloženy po zaplacení poplatku (placený volný přístup)

American Chemical Society:

Archivace již přijatých a vydaných děl v repozitáři je možná za splnění těchto pravidel:

 • Je-li tak požadováno zaměstnavatelem a po obdržení písemného potvrzení od příslušného editora konkrétního časopisu ACS stvrzující, že umístění není v konfliktu s publikační politikou časopisu.
 • Je-li uložení požadováno dříve než 12 měsíců od online vydání, je třeba zaplatit volné zpřístupnění (paid open access).
 • Dílo musí být uloženo s poznámkou o vydání finální verze společností ACS.

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • musí být písemné povolení editora časopisu
 • uložení nesmí narušovat ACS Etického pruvodce

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • archivace je možná pouze pokud je to vyžadováno grantovou agenturou nebo zaměstnavatelem
 • musí být písemné povolení editora časopisu potvrzující, že uložení nenarušuje publikační politiku
 • pokud je uložení povinné dříve než po 12 měsících, musí být zaplacen poplatek
 • 12 měsíců

Vydavatelské PDF  podmínky archivace jsou omezeny pravidly uvedenými níže, autor smí archivovat vydavatelské PDF

Omezení:

 • archivace je možná pouze pokud je to vyžadováno grantovou agenturou nebo zaměstnavatelem
 • musí být písemné povolení editora časopisu potvrzující, že uložení nenarušuje publikační politiku
 • pokud je uložení povinné dříve než po 12 měsících, musí být zaplacen poplatek
 • 12 měsíců

Wiley-Blackwell:

Vydavatelství Wiley-Blackwell umožňuje autorovi archivovat preprint článku v institucionálním repozitáři za podmínky, že je uveden zdroj a připojen odkaz na vydavatelskou verzi.

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • pokud byla podepsána CTA, musí být písemné povolení
 • 0-24 měsíců embargo, záleží na časopisu

Vydavatelské PDF autor nesmí archivovat vydavatelské PDF

Obecné podmínky:

 • prosím podívejte se na dřívější publikační politiky John Wiley & sons pro články vydané před únorem 2007
 • podmínky archivace záleží na časopisu, prosím zkontrolujte si konkrétní titul před uložením
 • na autorových stránkách, stránkách/repozitáři zaměstnavatele a na volně dostupných nekomerčních předmětově profilovaných serverech
 • vydavatelské PDF nesmí použito (uloženo)
 • musí být uveden zdroj a citace
 • musí odkazovat na vydavatelskou verzi s citací „Konečná verze je dostupná www“

Taylor and Francis:

Smí být uložen preprint. Postprint smí být uložen po 12 měsících, v případě humanitních a sociálních věd po 18 měsísích. Některé časopisy mohou mít zakázáno ukládání i preprintů, uložení smí proběhnout pouze na nekomerčních serverech, záznam musí obsahovat odkaz na vydavatelskou verzi.

Vydavatelská verze PDF nesmí být uložena.

Autorský preprint autor smí archivovat preprint (tj. verzi před recenzí)

Autorský postprint autor smí archivovat postprint (tj. verzi po recenzi) za dodržení níže uvedených omezení

Omezení:

 • 12měsíční embargo na články z oblasti STM, behaviorálních věd a veřejného zdraví
 • 18měsíční embargo na články z oblasti společenských věd

Vydavatelské PDF autor nesmí archivovat vydavatelské PDF

Obecné podmínky:

 • některé časopisy mohou mít politiku zakazující archivaci preprintů
 • preprint smí být uložen na autorovy stránky
 • postprint smí být uložen na autorovy nebo institucionální stránky
 • vydavatelské PDF nesmí použito (uloženo)
 • uložení na nekomerční server
 • musí být uveden zdroj
 • musí odkazovat na vydavatelskou verzi
 • uložený článek musí být doplněn o citaci (viz publikační politika)
 • vydavatel ukládá do PMC jménem NIH autorů

Emerald:

Vydavatelství Emerald umožňuje autorovi archivovat článek v institucionálním repozitáři k nekomerčnímu užití za podmínky, že je uveden zdroj a připojen odkaz na vydavatelskou verzi.

K tomuto užití není potřeba žádat o souhlas vydavatelství Emerald. Nesmí být užita vydavatelská verze PDF.

 • na autorově nebo institucionálních stránkách
 • nekomerčně
 • vydaný zdroj musí být uveden
 • musí být odkaz na vydavatelskou verzi
 • nesmí být uloženo vydavatelské PDF
 • oprávnění UK autoři smí ukládat v OpenDepot
 • třetí strany nesmí systematicky ukládat do institucionálních nebo předmětových repozitářů

 

Burešová, Iva. Sherpa/RoMEO, institucionální repozitář AV ČR a otevřený přístup (open access). Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-08]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/sherparomeo-institucionalni-repozitar-av-cr-a-otevreny-pristup-open-access/

Tisknout stránku