Seminář Web of Science

 

Dne 2. února 2016 proběhl v budově Akademie věd další z řady seminářů zaměřených na nástroje Web of Science od společnosti Thompson Reuters. Seminář vedla Enikő Tóth Szász, která má u Thompson Reuters na starosti školení zákazníků. Seminář se skládal ze dvou částí – první z nich byla zaměřena na novinky na platformě Web of Science, druhá pak na nové grafické rozhraní Journal Citation Reports a představení nástrojů Essentials Science Indicators a Incites, které jsou pro rok 2016 nově přístupné v Knihovně AV ČR.

Novinek na platformě Web of Science je hned několik. Mezi nejvýznamnější patří zajisté spuštění nového citačního indexu Emerging Sources Citation Index (ESCI), dostupného v rámci Core Collection. Citační index ESCI reaguje na poptávku uživatelů po pokrytí nových a rychle se rozvíjejících oborů, které ovšem prozatím nesplňují kritéria pro zařazení do klasických citačních indexů. To vše při zachování stejné kvality, na jakou jsou uživatelé zvyklí z ostatních rejstříků. Pokrytím, funkcemi, rozsahem i obsahem záznamů je tak ESCI srovnatelný s jakýmkoliv jiným rejstříkem. Zachována jsou i přísná pravidla excerpce, byť v poněkud omezeném rozsahu. Pro přijetí do rejstříku ESCI musí periodika splňovat několik podmínek:

  • kvalitní obsah – časopis musí být recenzovaný
  • technické požadavky – obsah musí být dostupný elektronicky (formát PDF / XML) a musí obsahovat metadata v anglickém jazyce
  • etické standardy – nesmí se jednat o predátorský časopis
  • přínos pro výzkum – časopis je zajímavý pro výzkum v daném oboru (odborné publikum musí takový obsah vyžadovat)

Po určitém čase přichází druhá fáze, ve které se posuzuje, zda časopis již splnil všechny podmínky pro zařazení do klasických citačních rejstříků SCIE, SSCI či AHCI. Pokud časopis všechna kritéria nesplní, je zařazen zpět do rejstříku ESCI a celý proces se po třech letech opakuje. Pokud ani v dalším kole nesplní všechny požadavky, je vyřazen. Citace, které časopis nasbírá během doby, po kterou je zařazen v rejstříku ESCI, se nezapočítávají do výpočtu Impact Factoru a nejsou zahrnuté ani do analytických nástrojů Journal Citation Reports, Essential Science Indicator a Incites Benchmarking and Analytics.

Rejstřík ESCI je budován od roku 2015 a v současnosti zahrnuje přibližně 1 500 časopisů, z nichž 46 % je vydáváno formou Open Access. Cílem je pak během dvou let rozšířit záběr o dalších 2 000 časopisů. Jednotlivé obory jsou zastoupeny v poměru 40 % přírodní vědy, 40 % technické obory a 20 % humanitní vědy.

Další novinkou je zavedení indikátoru počtu využití u jednotlivých záznamů. Jedná se o doplňkový indikátor k citační aktivitě, který na rozdíl od ní neznačí vliv publikace na ostatní autory, ale poukazuje na zájem uživatelů o danou publikaci. Hlavním cílem tohoto indikátoru je umožnit uživatelům identifikovat potencionálně významné publikace dříve, než nasbírají dostatečné množství referencí. Tento indikátor se tak snaží vypořádat s jedním z problémů citační analýzy, kterým je právě zpoždění mezi vydáním publikace a získáním referencí. Toto zpoždění se v jednotlivých oborech může výrazně lišit a u některých oborů jako matematika, architektura či dějepis může být citovanost v prvním roce po publikování velmi nízká či dokonce nulová. Do počtu využití se započítávají „rozumné a úmyslné aktivity uživatele“ – kliknutí na odkaz k plnému textu a export do citačních manažerů či formátu pro citační manažery. Samotné zobrazení záznamu započítáváno není. Stejně tak jsou filtrovány exporty většího množství dat za účelem analýzy (např. do Incites), využití API a využití pomocí robotického zpracování. Kvůli technickým omezením není do počtu zahrnuto využití dokumentů v databázi Derwent. Počty využití se počítají ve dvou úrovních – kumulativně od roku 2013 a v plovoucím okně, zahrnujícím využití za posledních 180 dní. Tyto počty jsou aktualizovány denně.

Proměnou prošlo také vyhledávání autorů Author Search v databázi Core Collection. Nově byla přidána vyhledávací pole pro citované / citující články, adresy či jazyk. Výsledky je nyní také možno seskupovat podle autora. Tato možnost má usnadnit výběr mezi autory se stejnými jmény a zpřesnit tak vyhledávání.

Pro autory je jistě zajímavou novinkou služba EndNote Manuscript Matcher, která jim umožňuje automaticky vyhledat 2 až 10 časopisů vhodných pro publikování jejich článku na základě názvu a abstraktu.

Poslední větší novinkou je spuštění nového citačního indexu Russian Science Citation Index zaměřeného na ruskou vědu, které je plánováno na první čtvrtletí roku 2016.

Mezi menší novinky se pak řadí možnost uložení vybraných výsledků vyhledávání do Marked Listu a možnost exportovat více než 500 záznamů.

Druhá část byla zahájena představením nového rozhraní nástroje Journal Citation Reports, jehož design je nyní sjednocen s ostatními nástroji Web of Science. Poté přišlo na řadu představení a praktické ukázky možností Knihovnou AV ČR nově zakoupených nástrojů pro hodnocení a měření vědy Incites a Essential Science Indicator. Essential Science Indicator slouží k tvorbě statistik a sledování trendů ve vědě na základě dat získaných z databáze Core Collection. Obsahuje žebříčky nejlepších autorů, výzkumných institucí, zemí a časopisů ve 22 vědních disciplínách, na základě kterých je možné identifikovat špičkové výzkumníky a instituce, rozvíjející se trendy či potencionální zaměstnance a spolupracovníky. Přináší také nové možnosti, jak výsledky těchto analýz prezentovat, zejména ve vizuální formě. Ke snadnější identifikaci významných článků také přibylo označení Hot Papers a Highly Cited Papers. Označení Hot se objevuje u nejlepších 0,1 % článků v dané disciplíně, které byly vydané v posledních dvou letech (počítá se souhrn citací za poslední dva měsíce). Články označené Highly Cited pak tvoří 1 % nejlepších článků z daného oboru za posledních 10 let.

Všechny zmíněné novinky již mohou uživatelé v praxi vyzkoušet v Knihovně AV ČR.

 

 

 

Skoček, Jakub. Seminář Web of Science. Informace [online]. , č. [cit. 2020-10-24]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-web-science/

Tisknout stránku