Seminář Registr smluv a praxe v knihovně

 

Seminář se konal 28. 2. 2017 v Národní knihovně a pořádala jej Zaměstnavatelská sekce SKIP ČR a SDRUK. Seminářem provázeli JUDr. Tereza Danielisová a Mgr. Ondřej Lachnit z Právního oddělení Městské knihovny v Praze.

Seminář přinesl základní seznámení s právní úpravou registru smluv a praktický návod, jak naplnit zákonné povinnosti v podmínkách knihovny.

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.).

Knihovna AV ČR, v. v. i., je stejně jako další zákonem vyjmenované instituce povinným subjektem a musí zveřejňovat všechny smlouvy v hodnotě nad 50 tis. Kč bez DPH, které mají charakter smluv soukromoprávních, smluv o poskytnutí dotace nebo smluv o návratné finanční výpomoci. Smlouvou se v tomto případě rozumí i objednávka. U smluv na dobu neurčitou s opakujícím plněním vycházíme pro určení hodnoty předmětu ze součtu předpokládaného plnění za dobu pěti let.

Smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, musí být uzavřena písemně.

Účinnost daného zákona je dělená: od 1. 7. 2016 platí povinnost uveřejňovat smlouvy v registru smluv, ale reálné sankce za jejich neuveřejnění hrozí až od 1. 7. 2017.

V registru smluv se uveřejňují smlouvy uzavřené po 1. červenci 2016. Smlouvy uzavřené před tímto dnem se v registru smluv uveřejňují pouze v případě, pokud je k nim uzavřen dodatek (po 1. 7. 2016), který smlouvu doplňuje, mění, nahrazuje, nebo ruší. Smlouvy se uveřejňují včetně svých dodatků. Pokud původní smlouvu nelze dohledat, není ji třeba zveřejnit a stále bude platit, stále však platí to, že bez zveřejnění nebude platný uzavíraný dodatek. V tomto případě je tedy lepší smluvní vztah revidovat a uzavřít smlouvu novou.

Mezi výjimky, které není potřeba zveřejňovat, patří např. smlouvy s autory (pokud se jedná o smlouvy přímé, nikoli uzavírané přes agentury), smlouvy s fyzickými osobami mimo rámec jejich podnikatelské činnosti (DPČ, DČČ), technické předlohy, návody, projektové dokumentace (pokud se jedná o přílohy smlouvy, je možné tuto část vypustit) a smlouvy, jejichž plnění je prováděno převážně mimo území České republiky.

Ve smlouvách je vhodné si určit, která smluvní strana bude smlouvu zveřejňovat. Na nutnost zveřejnění je třeba druhou smluvní stranu upozornit i v případě, že druhá strana není povinným subjektem a smlouvy by tak zveřejňovat nemusela.

Smlouvy je nutné v registru smluv uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejich uzavření. Pokud není zveřejněna ani 3 měsíce po uzavření, stává se (po 1. 7. 2017) neplatnou od počátku.  Smlouva, která musí být uveřejněna v registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.

Smlouvy je třeba zveřejnit v otevřeném a strojově čitelném formátu – PDF (nikoliv sken jako obraz, ale prohledatelné PDF), RTF, DOCX, ODT nebo TXT. Zároveň je nutné vyplnit i metadata – smluvní strany, předmět smlouvy, cena/hodnota smlouvy, datum uzavření smlouvy. U smlouvy musí být před uveřejněním odstraněny informace, které se v registru smluv nezveřejňují. Mezi nezveřejňované údaje patří obchodní tajemství (ve smyslu zákona), osobní údaje (jméno zaměstnance, adresy fyzických osob apod.), rodná čísla, data narození, čísla účtů, telefonní čísla, e-maily konkrétních zaměstnanců a podpisy. Anonymizované údaje se ve smlouvách křížkují (XXXXXXX).

Pokud smlouva není uzavřena správně nebo je s chybně vyplněnými metadaty, není platná.

Registr se nachází na adrese smlouvy.gov.cz. Statistiky k jednotlivým subjektům a další analýzy je možné provádět také na www.hlidacsmluv.cz. Pro lepší orientaci v problematice vydalo Ministerstvo vnitra ČR Metodický návod k aplikaci zákona o registru smluv.

Na konci semináře ještě byli účastníci upozorněni na nový zákon o rozpočtové zodpovědnosti  č. 23/2017 Sb. s účinností od 21. 2. 2017, který ukládá povinnost sestavovat a zveřejňovat návrh rozpočtu a sněmovní tisk 1001 o veřejné kontrole.

 

 

 

Burešová, Iva; Vecková, Magdaléna. Seminář Registr smluv a praxe v knihovně. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-12]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-registr-smluv-a-praxe-v-knihovne/

Tisknout stránku