Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR

 

Ve středu 16. května 2018 se v budově Akademie věd České republiky v Praze uskutečnil seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR pořádaný Knihovnou AV ČR, v. v. i. (KNAV). Účelem semináře bylo seznámit vedoucí knihoven a SVI ústavů s novinkami v odborných činnostech KNAV. Na úvod přivítala účastníky semináře ředitelka KNAV Ing. Magdaléna Vecková a krátce je seznámila s programem semináře.

První příspěvek Mgr. Zity Chmelíčkové, která je pověřenkyní GDPR pro Středisko společných činností AV ČR a KNAV, byl věnován aktuální problematice GDPR (angl. General Data Protection Regulation – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ve své prezentaci představila desetibodový časový harmonogram implementace GDPR v instituci. Prioritně se zaměřila na 5 základních bodů implementace GDPR, kterými jsou revize dosavadních souhlasů subjektů se zpracováním osobních údajů, informační povinnost správce osobních údajů, vyřizování žádostí subjektů, hlášení bezpečnostních incidentů a vedení seznamu externích zpracovatelů osobních údajů.

Další příspěvek Mgr. Ivy Burešové a Mgr. Jakuba Skočka se zabýval aktuálním zajištěním přístupů do EIZ přes národní licenční centrum CzechELib. Účastníci semináře byli informováni o nových EIZ dostupných od roku 2018 v celé AV ČR – JSTOR kolekce Arts&Sciences IV-XV, Emerald kolekce Ejournals Premier, EBSCO kolekce Academic Search Ultimate a Business Source Ultimate. Obdobně byly zmíněny nové EIZ dostupné od roku 2018 v KNAV – Full kolekce časopisů od vydavatelů Cambridge University Press a Oxford University Press. Koncem roku 2017 byl naopak ukončen přístup do databází BioOne a Oxford Reference Online. Představen byl časový harmonogram CzechELibu – upozornění na termín zaslání podepsané Smlouvy o zajištění a zpřístupnění EIZ za členskou instituci, platby faktur vydavatelům a aktuální počet vyhlášených veřejných zakázek – JŘBU (Jednací řízení bez uveřejnění).

Mgr. Zdeňka Chmelařová informovala o novinkách v databázi ASEP. Původně bibliografická databáze evidence publikační činnosti pracovníků AV ČR slouží od roku 2012 i jako repozitář pro plné texty výsledků (cca 14 000 plných textů) a od roku 2017 i jako datový repozitář (vše v systému Advanced Rapid Library – ARL). V souvislosti s GDPR dodavatel systému ARL firma Cosmotron deklaruje bezpečné uložení dat, zabezpečenou komunikaci a evidenci přístupu k osobním údajům. Proto došlo k vydání nové verze klienta i IPACu a předávání souborů probíhá přes webovou službu FileSender, která vyžaduje ověření uživatele přes federaci identit eduID.cz. V prezentaci bylo zmíněno, že probíhá také úprava bibliometrické části modulu Analytika ASEP podle mezinárodních trendů a pokynů Skupiny pro hodnocení v AV ČR.

Mgr. Marta Kuchtová prezentovala ve svém příspěvku opatření v souvislosti s GDPR v systému Aleph. Uživatelům Aleph klienta se nově doporučuje nastavit šifrované odesílání emailových zpráv z klienta a nastavení šifrované komunikace mezi klientem a serverem. Oproti dřívější praxi se uživatelům Aleph klienta doporučuje měnit přihlašovací heslo. Aktuálně probíhá testování mazání historie aktivit čtenáře v systému – aby bylo možné vyhovět případné žádosti čtenáře (subjektu GDPR) o smazání historie jeho aktivit v systému. Účastníci semináře byli také informování, že opatření v souvislosti s GDPR si vyžádají podepsání nové smlouvy týkající se provozu knihovního systému Aleph mezi KNAV a příslušným ústavem. V souvislosti s ukončením provozu Jednotné informační brány (JIB) jsou v Alephu aktivovány a testovány čtyři CPK profily pro stahování záznamů přes Centrální portál knihoven – výzva k účastníkům semináře pro nastavení profilů v Aleph klientovi.

Ing. Martin Lhoták představil ve svém příspěvku novinky v Digitální knihovně (DK) AV ČR, České digitální knihovně (ČDK) a v Centrálním portálu knihoven (CPK – Knihovny.cz). Nově jsou do DK AV ČR zahrnuty e-born publikace ústavů AV ČR a je připravováno nové uživatelské rozhraní systému Kramerius. Aktuálně má s KNAV uzavřeno smlouvu 26 ústavů AV ČR na periodika a 5 ústavů AV ČR na monografie. Smlouvy specifikují podmínky zpřístupnění, za kterých jsou dokumenty v DK AV ČR dostupné uživatelům – pouze přístupy pro ústav (vybrané IP adresy), nastavení embarga nebo volně dostupné. ČDK uživatelům poskytuje jedno vyhledávací rozhraní nad všemi digitalizovanými daty z agregovaných digitálních knihoven. Ing. Lhoták upozornil na dlouhodobější problém se sklízením Národní digitální knihovny (NDK) a její kopie v MZK do ČDK. V CPK je aktivně zapojeno 24 knihoven včetně KNAV, 54 knihoven podepsalo smlouvu. V procesu zapojení je Ústav výzkumu globální změny AV ČR. V národním indexu CPK je indexován Katalog KNAV, Knihovědná bibliografie KNAV a Česká literární bibliografie ÚČL AV ČR. Centrálním indexem implementovaným v CPK je index EDS od firmy EBSCO. Probíhá příprava na implementaci služby Získej pro MVS. Na konci roku 2018 se počítá s ukončením provozu JIB, jejíž funkci nahradí portál CPK.

V závěrečné části prezentovala Mgr. Jana Křížová postup získávání elektronických publikací vydávaných ústavy AV ČR a novou publikační platformu pro Open Access časopisy. Elektronické publikace vydávané ústavy AV ČR jsou získávány na smluvním základě (periodika, monografie) od vydavatele (ústavu) v návaznosti na Hromadný dopis č. 5 – Shromažďování a dlouhodobá archivace elektronických publikací vydaných pracovišti AV ČR ze dne 16. 4. 2018. Předmětem excerpce jsou jak e-born publikace (e-knihy), tak elektronické verze tištěných dokumentů ve formátu PDF/A, PDF nebo Epub. Publikace jsou zpřístupněny uživatelům v Digitální knihovně AV ČR za smluvně specifikovaných podmínek – pouze na místě samém, pouze na místě samém po dobu embarga a poté volně bez omezení prostřednictvím internetu, v sídle nabyvatele a v sídle poskytovatele, v celé AV ČR, volně bez omezení prostřednictvím internetu. V souvislosti se spuštěním nového webu pro časopis Knihy a dějiny, vydávaný Knihovědným oddělením KNAV, byla na semináři zmíněna možnost využít webovou platformu i pro další OA časopisy. Systém využívá data z DK AV ČR a umožňuje stažení článků v PDF.

Prezentace ze semináře jsou dostupné zde.

 

 

 

Meixner, Jaroslav. Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2019-07-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-pro-vedouci-knihoven-a-svi-ustavu-av-cr/

Tisknout stránku

Komentáře nejsou povoleny.