Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů Akademie věd ČR

 

V pondělí 17. června 2013 se v budově Akademie věd České republiky na Národní třídě v Praze uskutečnil seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů AV ČR, který byl pořádán Knihovnou AV ČR.

Seminářzahájil Jaroslav Meixner referátem o Discovery systému v AV ČR. V úvodu informoval o různých discovery systémech a jejich struktuře v českých knihovnách. Poté se už přesunul k discovery systému VuFind a Centrálnímu indexu (CI), který testuje KNAV. Zmínil možnost testovacího přístupu pro zájemce z ústavů AV, od kterých očekává zpětnou vazbu v podobě dotazů, připomínek a návrhů. Centrální index porovnal s federativním vyhledáváním, mluvil o „vztahu“ uživatele a CI, metadatech a možnostech vzdáleného přístupu.

Martin Lhoták informoval o Centrálním portálu českých knihoven „Knihovny.cz“. Jedná se o projekt, jehož cílem je vytvoření „silného centrálního portálu zajišťujícího jednotný přístup do systému českých knihoven, kdy každá knihovna bude působit jako rozhraní do celého systému a každý knihovník bude schopen poskytnout komplexní službu. Více informací najdete na webu knihovny.cz.

Ivana Šlapáková své vystoupení Digitální knihovna AV ČR a Webarchiv AV ČR postavila na zodpovězení nejčastějších otázek ohledně digitální knihovny, které jsou na ni směřovány z ústavů. Zmínila na základě čeho jsou zpřístupňovány plné texty, jaký je obsah, aktuální stav a vývoj do budoucna, zdroje metadat, E-Prints a způsob výběru časopisů do digitální knihovny. Ukázala také zobrazení digitálních dokumentů v systému Kramerius 4. Následně charakterizovala WebArchiv AV ČR a předvedla, jak se v něm vyhledává a prohlíží. Na závěr zúčastněné vyzvala ke spolupráci na obou projektech.

Novinky v ASEPu a zkušenosti s vkládáním plných textů představila Jana Doleželová. Seznámila posluchače s novou interní směrnicí AV ČR„Tvorba a využívání databáze ASEP“platnou od dubna 2013. K dispozici je nový IPAC, který mimo jiné zaznamenává historii hledání, umožňuje rozšířené vyhledávání s limity a slovníky, registraci uživatele a uložení plných textů (zaměstnaneckých děl) do repozitáře, jež ukládá zpracovatel či autor po podepsání smlouvy mezi KNAV a ústavem. U každého fulltextu je možné nastavit verzi a přístup k dokumentu.

Základní informace a novinky v Alephu uvedla ve své prezentaci Zdeňka Chmelařová. Nová verze Aleph 20 umožňuje na čtenářském kontě v online katalogu zobrazení zprávy o nevrácených výpůjčkách, blokacích či neuhrazených poplatcích. V katalogizaci je k dispozici rejstřík pro věcná autoritní hesla v anglickém jazyce. V poli 653 pro volně tvořený rejstříkový termín došlo ke změně v druhém indikátoru, který je pro neautorizovaná česká hesla nedefinovaný. Změny v existujících záznamech byly již provedeny.

Tomáš Jandera prezentoval Přístup k vědeckým elektronickým knihám. Jeho vystoupení bylo věnováno licencím, přístupům a vyhledávání elektronických knih na různých zařízeních a operačních systémech. Protože se tato problematika nedá shrnout do jedné krátké přednášky, pozval na závěr posluchače na kurzy zaměřené právě na přístup k E-knihám prostřednictvím různých zařízení a operačních systémů, kde si vše také budou moci vyzkoušet; pořádá je Oddělení služeb KNAV.

Na závěr semináře Iva Burešová informovala o Elektronických informačních zdrojích v AV ČR v roce 2013. Hovořila nejen o EIZ přístupných v AV ČR a přihlášených ústavech a volně dostupných zdrojích, ale také o ukončených zdrojích v roce 2012 (OCLC). Naopak novými zdroji od roku 2013 jsou Nature 1987–, ProQuest Central a ProQuest STM, EBSCOeBooks. Zkušební přístupy jsou pro databáze ProQuest Dissertationes & Theses, Periodicals Archive Online a Ebrary. Uvedla také statistické údaje o plnotextových časopisech v licencovaných i otevřených EIZ, elektronických knihách a zmínila též databáze, do kterých je možný vzdálený přístup.

Jednotlivé prezentacejsou zveřejněny na webu KNAV:

 

 

 

Melichová, Tereza. Seminář pro vedoucí knihoven a SVI ústavů Akademie věd ČR. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-11]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-pro-vedouci-knihoven-a-svi-ustavu-akademie-ved-cr/

Tisknout stránku