Seminář Konsorcia evropských vědeckých knihoven (CERL) k dějinám římského knihtisku

 

Konsorcium evropských vědeckých knihoven (CERL) [1] je jednou z nejvýznamnějších organizací činných v oblasti výzkumu dějin knihy, knihtisku a knižní kultury. Bylo založeno v roce 1994 a jeho členy se stala nejen většina největších evropských knihoven s historickými fondy, ale i některé knihovny severní, střední a jižní Ameriky.[2] Konsorcium se zaměřuje především na zpracovávání a zpřístupňování pramenů k dějinám knižní kultury do roku 1830.

Mezi jeho hlavní aktivity patří vytváření několika specializovaných databází, z nichž největší je Heritage of the Printed Book Database (HPB) obsahující v současné době 3 500 000 záznamů o inkunábulích a starých tiscích nacházejících se ve fondech členských knihoven Konsorcia a databáze provenienčních údajů, marginálií a rukopisných vpisků (Material Evidence in Incunabula – MEI), v níž jsou k bibliografickým záznamům nejznámější databáze prvotisků Incunabula Short Title Catalogue (ISTC) připojeny detailní popisy exemplářů z fondů konsorciálních knihoven s širokými možnostmi vyhledávání. Pokud jde o rukopisy, nabízí webová stránka Konsorcia možnost jednotného prohledávání evropských katalogů rukopisů a dokumentů archivní povahy (CERL Portal – CP), jež je s ohledem na hlavní zaměření Konsorcia na dějiny ručně tištěné knihy propojeno s vyhledáváním v databázi HPB a ISTC.

Pro bibliografy i badatele je velkou pomocí také CERL Thesaurus – CT, tedy slovník autorit obsahující již 780 000 záznamů s bio-biografickými údaji o autorech, dalších původcích, tiskařích, nakladatelích, knihkupcích i vlastnících a geografická hesla včetně míst tisku. Přínosem je i CERL Provenance Database poskytující možnost spolupráce při výzkumu provenience a rovněž i odkazy na další internetové zdroje z oblasti dějin knižní kultury (Web resources for the History of the Book).

Kromě těchto výzkumných aktivit pořádá CERL i semináře a workshopy k aktuálním problémům z oblasti historických knižních fondů.[3] k těmto odborným setkáním patří i jednodenní semináře věnované nejrůznějším tématům souvisejícím s dějinami knihtisku, jež jsou součástí pravidelných výročních zasedání Konsorcia. Seminář, kterého jsem se zúčastnila, se konal dne 11. listopadu 2011 v Římě pod názvem „La stampa romana nella Roma dei Papi e in Europa“ a patronát nad ním převzala jedna z nejprestižnějších knihoven uchovávající historické knižní fondy – Biblioteca Apostolica Vaticana. To se odrazilo i ve volbě tématu jednotlivých příspěvků, jež se týkaly jak samotné Vatikánské knihovny, tak i dějin římského knihtisku, úzce spjatých právě s děním v rámci papežského státu. Představen byl projekt databázového zpracování inkunábulí z fondu Vatikánské knihovny (Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Incunabulorum Catalogus – BAVIC), dále složení fondu Vatikánské knihovny v období pontifikátu papeže Sixta IV. (1471–1484) či inventáře tisků 16. století jako pramen k jejím dějinám. Co se týče dějin římského knihtisku, referáty představily římské inkunábule dochované ve fondech Bayerische Staatsbibliothek v Mnichově a Biblioteky Narodowej ve Varšavě, včetně jejich původní provenience, tisky z období první římské republiky (1798–1799) ve fondech British library a rovněž i iluminace prvotisků pocházejících z kláštera v Subiaku. Pozornost byla též věnována topografii římského knihtisku v 15. století, aktivitám knihtisku ve službách římské kurie v období nástupu reformace a s tím spojenými doporučeními Kongregace koncilu (Congregatio Concilii).

Seminář kromě konkrétních informací týkajících se této významné kapitoly z dějin evropského knihtisku a knižní kultury přinesl i řadu metodologických podnětů jak z oblasti výzkumu starých tisků a jejich role v historických knižních sbírkách, tak i jejich zpracování a zpřístupňování prostřednictvím moderních databázových technologií.

 

1
Bližší informace o Konsorciu viz http://www.cerl.org/web/en/main.

2
Členské knihovny Konsorcia viz http://www.cerl.org/web/en/membership/list_members. Za Českou republiku je členem Národní knihovna.

3
Bližší informace o workshopech a seminářích pořádáných CERL viz http://www.cerl.org/web/en/services/seminars/main.

 

 

Beránková, Hana . Seminář Konsorcia evropských vědeckých knihoven (CERL) k dějinám římského knihtisku. Informace [online]. , č. [cit. 2020-08-06]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-konsorcia-evropskych-vedeckych-knihoven-cerl-k-dejinam-rimskeho-knihtisku/

Tisknout stránku