Seminář ke zpřístupňování šedé literatury

 

Seminář ke zpřístupňování šedé literatury byl v pořadí pátým ze seminářů, v rámci kterých Národní technická knihovna (NTK) přibližuje problematiku šedé literatury, její shromažďování a zpřístupňování. NTK zde seznamuje knihovnickou veřejnost s Národním úložištěm šedé literatury (NUŠL), které představuje Centrální rozhraní NUŠL pro vyhledávání a Digitální repozitář NUŠL pro archivaci a zpřístupnění šedé literatury. NUŠL shromažďuje metadata i plné texty a vytváří tzv. partnerskou síť spolupracujících institucí z oblasti školství, výzkumu a vývoje, státní správy, komerčního sektoru a open access zdrojů a poskytuje informace o umístění a dostupnosti šedé literatury.

 

Obr. 1: Centrální rozhraní NUŠL (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

 

Knihovna Akademie věd ČR zahájila spolupráci s NUŠL v roce 2010. Knihovna na jedné straně zprostředkovává předání dat mezi NUŠL a spolupracujícími ústavy Akademie věd ČR, zajišťuje školení a odbornou pomoc a zároveň sama přispívá do NUŠL jak bibliografickými záznamy, tak plnými texty. Metadata a plné texty jsou jednou týdně harvestovány do NUŠL (systém FAST a INVENIO) z Automatizovaného systému evidence publikací (ASEP).

 

Obr. 2: Digitální repozitář NUŠL (pro zvětšení obrázku na něj klikněte)

 

Letošní ročník konference byl zaměřen především na šedou literaturu coby výsledek vědeckého výzkumu. Seminář zahájila hlavní řešitelka projektu Petra Pejšová svým příspěvkem Národní úložiště šedé literatury v roce 2012. Informovala o ukončeném projektu Ministerstva kultury ČR Digitální knihovna pro šedou literaturu – funkční model a pilotní realizace (2008–2011), díky kterému repozitář NUŠL vznik. Dále nastínila vývoj NUŠL, rozvoj softwaru, aktualizace webu, rozšiřování partnerské sítě a zahraniční spolupráce.

Následující přednáškou na téma Šedá literatura v prostředí webu 2.0 představila Tereza Simandlová vliv nových trendů v oblasti ICT a elektronické komunikace na šedou literaturu. Uvedla nástroje webu 2.0 pro uchovávání šedé literatury, jako jsou např. Scribd, SlideShare, Youtube, Google Docs, nástroje pro šíření informací o šedé literatuře a pro komunikaci a propagaci šedé literatury od „akademických“ sociálních sítí po běžné sociální sítě, blogování atd.

Zahraniční praxi předvedla na semináři Anne Asserson z norské Univerzity v Bergenu, která představila výzkumný informační systém pro podporu při rozhodování CRIS, který má za úkol pomáhat uživatelům v zaznamenávání a vykazování výzkumného procesu, při rozhodování v rámci výzkumu a při rozvíjení programů, přidělování finančních prostředků, hodnocení projektů, realizaci projektů, poskytování výsledků, hodnocení výsledků a též při přenosu znalostí.

V dalších programu se podělili o své zkušenosti s šedou literaturou a s NUŠL Věra Svobodová a Vladimíra Perlová s příspěvkem Šedá literatura na Mendelově univerzitě v Brně a Jiří Drozda s příspěvkem Šedá literatura na Výzkumném ústavu geodetickém, kartografickém a topografickém.

Právnické rozbory přinesl příspěvek Radima Polčáka z PF MU Brno s názvem Majetková práva na výsledky z výzkumu a možnosti jejich zpřístupnění veřejnosti. Příspěvek obsahoval informace o právu duševního vlastnictví a autorském právu, o osobách oprávněných k výkonu autorských práv a o okruhu oprávnění poskytovaných autorským právem z pohledu autora, výzkumné instituce, poskytovatele finanční podpory, vydavatele i uživatele.

V programu semináře nechyběla ani panelová diskuse na téma Zpřístupňování výsledků výzkumu, které se zúčastnili Radim Polčák z Právnické fakulty MU v Brně, Stanislava Hronová z Rady pro vědu, výzkum a inovace, Petr Ráb z Akademie věd a Aleš Kroupa z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí. Účastníci diskutovali zejména o právní stránce zpřístupňování šedé literatury.

Závěrečné příspěvky se věnovaly softwaru používanému pro NUŠL. Jiří Kunčar ze švýcarského CERNu představil novou verzi open source softwaru Invenio a jeho cirkulační modul. Novinky o české verzi Invenia, užité pro digitální repozitář NUŠL, uvedla Jana Slouková z NTK, a novinky týkající se Centrálního rozhraní NUŠL v systému FAST představila Lucie Pavlová z firmy INCAD.

Šestý ročník „Semináře ke zpřístupňování šedé literatury“ se bude konat 23. 10. 2013.

 

 

Durecová, Kateřina. Seminář ke zpřístupňování šedé literatury. Informace [online]. , č. [cit. 2021-10-19]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-ke-zpristupnovani-sede-literatury/

Tisknout stránku