Seminář CASLIN 2016 a jak dál?

 

Seminář CASLIN 2016 zorganizovala Knihovna Akademie věd v Zámeckém hotelu Třešť ve dnech 9.–12. října. Seminář se konal po roční odmlce a za účasti téměř šedesáti přihlášených z České republiky a Slovenska navázal na model, který se osvědčil v předchozích dvou ročnících.

dsc_7689

Na úvod se v přednášce nazvané „Informační společnost na hranici?“ zamyslel nad budoucností tištěných médií host CASLINu novinář Jan Macháček.Tištěná média jsou v krizi – je zde konkurence Internetu, konkurence deníků a týdeníků žijících z inzerce a tedy distribuovaných zdarma; inzerenti utíkají do médií na Internetu.

Z toho vyplývá: zmenšující se odvětví, nižší platy, méně novinářů, odchod těch lepších do médií, kde je víc peněz, mladí si už práci v tištěných médiích nezvolí, kvalita jde celkově dolů. Vzniká uzavřený kruh.

Vyhlídky tištěných médií nejsou dobré, reálnou cestu ke zlepšení situace Jan Macháček nevidí. Zmínil utopické možnosti – zásah státu (posílení kvality a nezávislosti), tlak na Google k vytvoření jakési nadace – sponzorování seriózních žurnalistů.

Zajímavý by mohl být model rodinného vlastnictví, kde by silnou úlohu hrál faktor zodpovědnosti. Toto je ale nereálné, odvětví není lákavé a perspektivní tak, aby v něm někdo zakládal firmu s dlouhodobým výhledem.

Budoucnost psané žurnalistiky je v elektronických médiích.

dsc_7739

Samotný program již tradičně vedl Andrew Lass, profesor na Mount Holyoke College v Massachusetts, iniciátor konsorcia CASLIN (Czech and Slovak Library Information Network), mimo jiné i laureát Nadace Vize 97 za rok 2014.

Model semináře je založen na Shell Scenario Planning. V 70. letech, v době naftové krize, se firma Shell snažila předvídat problémy a vymýšlet strategii, jak těmto problémům předcházet. Firma, která má představu o své budoucnosti, se může najednou dostat do bodu, kdy se náhle něco zvrtne, dochází k zvratu. Je možné představit si různé vnější světy, které mohou v budoucnosti nastat. Do nich je potřeba vymyslet strategii firmy, která by byla víceméně, s určitými korekcemi podle aktuální situace, funkční ve všech těchto světech.

Důležité pro další postup je přesné vymezení problému, který je třeba řešit, a dále definování tzv. hnacích sil současnosti, ze kterých se potom vyberou ty nejisté, tedy ty, které nemůžeme ovlivnit (např. politická situace, ekonomická situace, stav technologií, ekologie). Z nich je potřeba zvolit dvě. Tyto se potom vytyčí na dvě navzájem nezávislé osy s plusovým a minusovým znaménkem. Ve vzniklých kvadrantech pak vymýšlíme, jak by za daných podmínek mohl fungovat svět kolem nás, a zde potom vytvoříme naši představu o tom, jaká by byla situace v naší hypotetické knihovně. Tady se dostáváme k závěrečnému úkolu – připravit obecnou strategii, která by v budoucnosti zajistila, že budeme schopni fungovat – byť i omezeně – ať nastane jakákoliv varianta vývoje společnosti.

dsc_7829

Témata pro práce ve skupinách byla „Knihovna bez knih?“, „Uděláme cokoliv: netradiční služby“, „Technologická sekce – dlouhodobá archivace, úložiště, data“ a „Kooperace – Integrace“, podrobněji zde: https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/program/temata/.

Prezentace daných témat jsou zde https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/prezentace v sekcích „Zpracovaná témata“ a „Video“. Stejně zajímavé jako konečné výsledky bylo hledání cest, jak k těmto výsledkům dojít. Výše naznačený ideální postup práce nefungoval vždy podle představ, v praxi se to například kvůli nepřesnému definování problému neobešlo bez tápání, kdy bylo občas potřeba vrátit se o krok zpět, upřesnit si další postup a začít v podstatě znovu. Nicméně i tyto „slepé uličky“ mají svůj význam.

dsc_7957

V průběhu semináře zazněly připomínky k dalšímu směřování semináře, jeho organizaci a délce konání. Na závěr bylo tedy umožněno účastníkům na toto téma vyjádřit svůj názor.

Nevyčerpává se model Scenario Workshop Planning opakováním? Nebylo by lépe střídat jej s jiným modelem? Nabízí se ten původní, kdy po dnu úvodních přednášek následovaly workshopy a na závěr tzv. akvárium, kde se kolem stolu shromáždilo šest až osm odborníků, kteří diskutovali na daná témata, přičemž byli také konfrontováni s názory z publika sedícího v kruhu kolem nich.

Při současném modelu se projevuje určitá rozpolcenost. Chceme řešit opravdu konkrétní problémy, nebo to bereme spíše jako metodické cvičení, kde je cílem odnést si nějakou dovednost?

Měla by být délka semináře původní čtyři dny, nebo současné tři? Skupiny pracovaly i po večerech, a přesto někdy vznikl dojem, že práce zůstala na půli cesty. Je ovšem otázka, zda by stačil další den navíc. V praxi by bylo potřeba pokračovat navazujícími semináři, kde by výsledky těch předchozích byly východiskem pro další práci. V našem případě jde tedy spíše o výše zmíněné metodické cvičení, kde je výsledkem pokládání otázek, hledání cest k řešení, spíše než řešení samotné.

dsc_8140

Z výše uvedeného vyplynulo, že je potřeba zamyslet se, jak dál. Bylo navrženo provedení průzkumu mezi účastníky seminářů CASLIN. Ti se již mohli prostřednictvím anonymního dotazníku vyjádřit k daným problémům, navrhnout nová témata a podobně. Zatím reagovala zhruba třetina účastníků (přesně 23) a z toho, co lze interpretovat jednoduše, zatím bez hledání dalších souvislostí, vyplývá následující:

Naprostá většina účastníků, kteří doposud reagovali, považuje Scenario Workshop Planning za formu vhodnou pro CASLIN. Na otázku, zda by si tento model přáli zopakovat v příštím ročníku, již nebyl poměr kladných odpovědí tak výrazný. To zjevně souvisí s postojem dotazovaných k předchozímu modelu s využitím „Akvária“. Ten je u těch, kteří tento model semináře již v minulosti absolvovali, téměř bez výjimky považován za dobrou alternativu. Čtyřdenní trvání semináře preferuje nadpoloviční většina respondentů. Potěšující je velmi kladné celkové hodnocení CASLINu 2016.

Fotogalerie: https://www.lib.cas.cz/caslin-2016/fotogalerie/

dsc_8294

 

 

 

 

Tichý, Zdeněk. Seminář CASLIN 2016 a jak dál?. Informace [online]. , č. [cit. 2020-07-31]. ISSN 1805-2800. Dostupné z: https://www.lib.cas.cz/casopis_informace/seminar-caslin-2016-a-jak-dal/

Tisknout stránku